6 Şubat 2013 Çarşamba

YETERLİLİK DENEME TESTİ KARMA

YAZAN:ÜNSAL HOCA
YIL:2013
DENEME TEST İ

1-Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Siyak ve sibak B)İ’rabu’l Kur’an C)Üslubu’l Kur’an D)Hitab’ul Kur’an

2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın korunma yöntemlerinden değildir?
A)Tefsir B)Arza C)Hıfz D)İstinsah

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsiri ile uğraşmış sahabelerden değildir?
A)Ebu Musa el Eş’ari B)Zeyd b. Harise C)Abdullah b.Zübeyr D)Ubey b.Ka’b

4-Aşağıdakilerden hangisi Mekki ayet ve surelerin özelliklerinden değildir?
A)Kısa ve vecizdirler
B)Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları içerir
C)Geçmiş ümmetlerin tevhid mücadelesi anlatılır
D)Mü’minler ahlaki yönden yetiştirilmiştir.

5-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimlerinden tarihle alakalı bir kavram değildir?
A)Kasas B)Nasih C)Medenilik D)Müteşabih

6-Aşağıdakilerden hangisi Latin harfleri ile yapılan meal değildir?
A)Ömer Rıza Doğrul’un Tanrı buyruğu
B)Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meali Kerimi
C)Muhammed esedin Kur’an mesajı
D)Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kur’an-ı Kerimi

7-Aşağıdakilerden hangisi son inen surelerdendir?
A)Hacc B)Fil C)Tin D)Cuma

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ı Kerimde geçen yer isimlerinden değildir?
A)Taif B)Bekke C)Turi sina D)Babil

9- Harflerin arızî sıfatlarında yapılan hatalara nedenir?
A)Lahn'i Celî B)Lahn'i Hafî C)Herzeme D)Telhin

10- Nun ve Mim dışındaki harflerin birbirine idgam edilmesine ne denir?
A)İdğam mütecaniseyn B)İdğamı Şemsiyye
C)İdğamı Misleyn D)İdğamı Misleyn Bilağunne

11-Aşağıdakilerden hangisi nakıs idğamdır?
A) مِنْ وَالٍ B) مِنْ نُورٍ C) قَدْ تَبَيَّنَ D) ارْكَبْ مَعَنَا

12- بِاَسْمَاءِ Kelimesinde vakıf yaptığımızda son harf için hangisi doğrudur?
A)Son harfin harekesi sakin olur. B)Son harfin harekesi harekeli olur
C)Son harfin üzerinde meddi tabii yapılır D)Sonunda arız med yapılır

13-Aşağıdakilerden hangisi Asli med dir?
A)Arız med B)Takdiri med C)Lin li med D)Bitişik med

14-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazımedir?
A)Lin B)İzhar C)İdğam D)Med
15-Aşağıdakilerden hangisi İdğam bilağunne için doğru değildir?
A)Burundan ses getirmeden yapılır.
B)Tenvîn veya sâkin nûn ile lâm ve râ harflerinin ayrı ayrı kelimelerde olmaları gerekir
C)Tam ve nakıs türü vardır.
D)İdğam bila ğunne tutulmaz , yani idğamı yapış esnasında özel bir tutma zamanı ayrılmaz

16-Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?
A)Mâlik b. Enes B)Ahmed b. Hanbel C)İbn Şihâb D)Ebû Dâvûd et-Tayâlisî.

17-Aşağıdakilerden hangisi, diğer konularda yalan söyleyen bir râvînin hadis rivâyetinde de yalan söyleyebileceği düşünülerek, râvînin yalanla itham edilmesini ifade eder?
A)Kizbu’r-râvî B)Fısku’r-râvî C)İttihamu’r-râvî bi’l- kizb D)Bid’atü’r-râvî

18-Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi hangisidir?
A)Tedvîn B)Bâb C)Taktî’ D)Tasnîf

19-Tabiîn râvînin, sahâbî râvîyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mürsel hadis B)Muallâk hadis C)Hasen hadis D)Mütevâtir hadis

20- Kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise ne denir?
A)Munkatı’ hadis B)Garîb hadis C)Muallel (illetli) hadis D)Muharref hadis

21-Nasslarda vârid olan, zâhiren bakıldığında insanı teşbih ve tecsim fikrine götüren Allah’ın sıfatlarına ne ad verilir?
A)Haberi sıfatlar B)Tenzihi sıfatlar C)Fiili sıfatlar D)Caize sıfatlar

22-Allah’ın fiili sıfatları hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Hayat B)İrade C)Tekvin D)Kelam

23-Küfür ve şirk karşılaştırmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Küfür, iman esaslarından tümünü veya bir kısmını ya da birisini inkâr etmek suretiyle gerçekleşir
B)Küfür daha çok fiiliyata yönelik iken, şirk kalbin eylemi bir uygulamadır
C)Şirkte Allah’ı inkâr bulunmaz ama O aşkın varlığa eşdeğer bir kabul söz konusudur
D)Kâfir, Hz. Peygamber'in getirdiklerinin hepsini tasdik eden mü’minin karşısında bulunan; müşrik ise, muvahhidin zıddı olan kimsedir.

24-Tabiattaki varlıkların, var olmaları için kendiliklerinden güç yetirebilecek bir yapıda olmadığı tezine dayanan ve vacibü’l-vücud esasına göre geliştirilen delile ne ad verilir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)Gaye delili D)Nizam delili

25-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan değildir?
A)Masumiyet B)Emniyyet C)Feraset D)Cinsiyet

26-Müteahhirun selefi alimlerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tasdik B)Tafsilat C)Takdis D)Teslim

27-Aşağıdakilerden hangisi Maturidiyye mezhebinin görüşlerinden değildir?
A)Allah'ın nefsî kelâmı işitilemez
B)Allah'ın fiillerinin muhakkak bir sebep ve hikmeti vardır
C)Yüce Allah'ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir.
D)Husn ve kubh şer'îdir, akıl ile idrak olunamaz.

28-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin temel yaklaşımlarından değildir?
A)Azmı Musammem B)İrtidat C)Sebep ve Hikmet D)Tevbe-i Yeis
29-Aşağıdakilerden hangisi Mutezile alimlerindendir?
A)Cübbai B)Semerkandi C)Pezdevi D)Cürcani

30-Ebu hanifenin hocasının adı nedir?
A)Abdullah b.Mes’ud B)Hammad b. Ebî Süleyman
C)Müslim b. Hâlid ez-Zenâ C)İbn Şihâb ez-Zührî

31- Hükmü nas tarafından belirlenmemiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)Asıl B)Şart C)İllet D)Fer’

32-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mesalih-i Mürsele kavramının içinde vardır?
A)Hüsnü Niyyet B)Zaruriyyet C)Celbü'l-menfaa D)Teamül

33-Eda ehliyetinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A)Zimmet B)Hukuki kişilik C)Akıl ve Temyiz D)Şer’ilik

34-Fıkıhta sonuca ulaşma açısından aşağıdaki hangi ihtimaller vardır?
A)Kat’i-Zanni B)Nakli-Zanni C)Hissi-Akli D)Nakli-Sem’i

35-İslâm dünyasında hicri kaçıncı yüzyıldan sonra ictihad faaliyetinin gerileyip zayıfladığı ve içtihadın yerini taklidin almaya başladığı bilinmektedir?
A)3 B)4 C)5 D)6

36-Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı baide B)Arab-ı Aribe C)Arab-ı Müsta’ribe D)Arab-ı Müsta’ceme

37-Aşağıdakilerden hangisi İslam’a Mekke de düşmanlık yapanlardan değildir?
A)Nadr b.Haris B)Ukbe b.Ebu Muayt C)Abdullah b.Ubeyy D)Utbe b.Rebia

38-Aşağıdakilerden hangisi Garanik kıssasıyla ilgili değildir?
A)Necm suresi okurken gerçekleşmiştir.
B)Taif olayından sonra gerçekleşmiştir.
C)Müşrikler putların övüldüğü zannıyla secde etmişlerdir.
D)Olay Kabe de gerçekleşmiştir

39-Akabe biatları hangi ayda gerçekleşmiştir?
A)Ramazan B)Zilkade C)Muharrem D)Zilhicce

40-Alınması, sebat ve sabır isteyen bir iş olduğundan dolayı Peygamberimiz “Bizimle ancak cihada rağbet edenler gelsin” buyurduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hayyberin fethi B)Mekkenin fethi C)Taif kuşatması D)Tebük seferi

41-Hz. Peygamber Âl-i İmrân Sûresinin 59-61. âyetlerini okuduktan sonra onları mübaheleye (karşılıklı lanetleşmeye) davet ettiği kabile aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gatafan kabilesi B)Gassaniler C)Necran kabilesi D)Kurayza oğulları

42-Hz Peygamberin mühürü hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hz Peygamber yüzük halinde kullanırdı.
B)Üzerinde Allah Rasülü Muhammed yazılıydı
C)Bir vesikayı mühürlemek gerektiği zaman da basması için yanındakilere verirdi.
D)Metalden yapılmış bir mühürdü.

43-Peygamber elçileri “Heyetler Sütunu“ (Üstüvânetü’l-Vüfûd) adını taşıyan bir direğin önünde kabul ettiği sütun nerededir?
A)Ravza B)Mescidi Ğamame C)Suffa D)Kabe 
44-Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin evliliklerindeki amaçlarından değildir?
A)Yakın dostları, çevresi ile irtibatının, evlilik yoluyla kurulan akrabalıkla güçlenmesine yönelik idi.
B)İslâmî bir hükmün topluma kazandırılması amacını taşıyordu.
C)Gelen ziyaretçilere daha fazla ilgi göstermek amacını taşıyordu.
D)Evlendiği hanımının kabilesi ile düşmanlığı ortadan kaldırmak amacını taşıyordu.

45-Bir gün bedevînin biri Mescid-i Nebevî'ye küçük abdestini yapar. Orada bulunanlar bu adamı cezalandırmak isterler. Hz. Peygamber onlara müdahele ederek adamın abdest bozduğu yere su dökmelerini ister ve "Siz zorlaştırıcı olarak değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz" diyerek hangi davranış biçimini ön plana çıkarmıştır?
A)Alçak gönüllüğü B)Hoş görüyü C)Nezaketi D)Hataya iyimser bakışı

46-Aşağıdakilerden hangisi birbirinin zıddı değildir?
A)Emanet-Hıyanet B)Cömertlik-Buhl C)Nezaket-Hürmet D)Sıdk-Kizb

47-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak üzerinde bir tanımlama ve eser meydana getirmemiştir?
A)Gazzali B)İbni Misvekeyn C)İbni Sina D)Bakıllani

48-İslam felsefecilerine göre felsefe hangi anlama gelir?
A)İnsan sevgisi B)Hikmet sevgisi C)İslam sevgisi D)Ahlak sevgisi

49-İslam kavramının anlamlarından olan “Müsaleme” aşağıdakilerden hangisi anlamına gelmez?
A)Münazara B)Münasebet C)Emniyet D)Anlaşmak

50-İnsanın kötülük yaptığında kendini kınayan bir güç yani vicdan duygusu Kur’an da nasıl ifade edilmiştir?
A)Ahlak-ı Zemime B)Nefsi Levvame C)Nefsi Emmare D)Ahlak-ı Fıtri

51-“Kitâbü'z-Zühd ve'r-Rekâik” adlı Ahlak alanında yazılmış eser kime aittir?
A)Buhari B)Abdullah b.Mübarek C)Razi D)Farabi

52-Aşağıdakilerden hangisi Ahlaki ekollerden değildir?
A)Gelenekçi B)Yenilikçi C)Tasavvufi D)Felsefi

53-İsa'nın ölümü ve yeniden dirilişiyle kendini bütünleştirmesine Hıristiyanlıkta ne ad verilir?
A)Nikah B)Günah itirafı C)Kuvvetlendirme D)Vaftiz

54-Aşağıdakilerden hangisi Apostotik(Kökeni havarilere dayanan kilise) lerden değildir?
A)Ermeni Kilisesi B)Katolik kilsesi C)Ortadoks kilisesi D)Protestanlık kilsesi

55-Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin sembolleri arasında yer alır?
A)Tütsü B)Beş köşeli yıldız C)Yedi kollu şamdan D)Talmud

56-Musevîlerinin millî ve hâkim Tanrısının adı nedir?
A)Yehova B)Elohim C)Ruhban D)Tora

57-İnsanın evlenmeden veya bir erkek evlat bırakmadan ölmesi büyük günah sayılan inanç sistemi hangisidir?
A)Konfüçyanizm B)Budizm C)Sihizm D)Şintoizm

58-Adetli bayan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A)Dua ayetlerini okuyabilir B)Hafızlık yapıyorsa hıfzına devam edebilir
C)Hac için ihrama girebilir D)Nafile oruç tutabilir

59-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozar?
A)Bir vakitten fazla namaz kılmak B)Namazda iken başkasının işiteceği kadar gülmek
C)Göz yaşı çıkacak kadar ağlamak D)Susuzluktan can tehlikesi olanın içecek kadar suya ulaşması
60-Aşağıdakilerden hangisi Abdest hususunda yanlıştır?
A)Şâfıî ve Mâlikîler'e göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz.
B)Şâfıîler'e göre erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi abdesti bozar.
C)Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına temas da abdesti bozmaz
D)Uyku dışındaki şuur kaybına yol açan durumlann süresi ve o esnada kişinin konumu ne olursa olsun abdest bozulur.

61-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazın farz olmasını engelleyen mazeretlerden değildir?
A)Korku B)Uygun olmayan hava şartlar ı
C)Uygun olmayan yol şartları D)İzin

62-Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A)Kadın iki yanındaki birer erkeğin namazı bozulur
B)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulur
C)Kadının arkasındaki erkeğin namazı bozulur
D)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulmaz

63-Bir erkeğin vefat eden karısını yıkamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Erkek iddet beklemeyeceği için aralarındaki nikah sona erdiğinden yıkayamaz
B)Yıkayacak kimse bulunamadığı taktirde koca karısına teyemmüm verir
C)Hanifilerin dışındaki üç mezhebe göre koca karısını yıkayabilir
D)Erkek iddet beklediği için evlilik devam edeceğinden yıkayabilir

64-Nafile namaz kılana ne denir?
A)İktida B)Müneffil C)Mürekkeb D)Mürakabe

65-Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için hem kaza hemde kefareti gerektirmez?
A)Cinsel ilişki B)Bir şeyler yemek
C)Cinsel ilişkiye girmeden boşalmak D)Bir şeyler içmek

66-Aşağıdakilerden hangisi hüküm itibari ile diğerlerinden farklıdır?
A)Nafile orucun kazası B)Davud orucu C)Şevval orucu D)Aşure orucu

67-Aşağıdaki oruçlardan hangisine akşam vaktinden başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilemez?
A)Ramazan orucu B)Nafile oruç C)Kaza orucu D)Hepsi

68-Aşağıdaki hayvanlardan Saime olma şart ile zekât oranlarında hangisi yanlış bir bilgidir?
A) 9 devede 1 koyun zekât verilir. B)81 koyunda 1 koyun zekât verilir.
C)Atlarda Hanefilere göre zekat gerekmez D)60 sığırda birer yaşını bitirmiş iki buzağı 

69- Aşağıdakilerden hangisine zekat gerekir?
A)Nisab a ulaşmış mal a B)Havac-i asliye olan mala
C)Havalanü’l havleyn olmuş Milkü’t tam D)Vadeli Mehir e

70-İhramlı bir kimsenin, ihramsız bir kimseyi tıraş etmesi hangi cezayı gerektirir?
A)Bedene B)Sadaka-i Fıtır C)Dem D)Ceza gerekmez

71- اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا Hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Umre esnasında günah işlenmezse bütün önceki günahları örter
B)Umre Hac yapana kadar günahlara kefarettir
C)Hacca giden umre yaparsa bütün günahları bağışlanır.
D)Umre diğer umreye kadarki günahlara kefarettir

72- Hanefilere göre tehallül-ü evvel ne zaman başlar?
A)Akabe cemresine taş attıktan sonra
B)Bayramın 1.günü fecri sadıktan sonra zeval vaktine kadar olan zaman diliminde
C)Müzdelife vakfesini yapıp Kurban kestikten sonra
D)Kurban ibadeti yapılıp traş olduktan sonra

73- Aşağıda yazılan avlanma şekillerinden hangisi doğrudur?
A)Temyiz gücüne sahip Müslüman bir kişinin yaptığı av helaldir
B)Sadece Müslümanların avladıkları hayvanlar yenir
C)Ava niyet edilmezse bile avlanan hayvanın yenmesi caizdir
D)İhramlı bir kişinin kara hayvanı avladığında yenmesi caizdir

74- Aşağıdakilerden hangisi miras hukuku için yanlış bir söylemdir?
A)Miras hukukunun klasik islam hukuk literatüründeki adı feraiz ilmidir
B)İslam miras hukukunun temel ölçü ve esaslarını ayetler belirlemiştir
C)Gayri mislimin Müslüman a mirasçı olamayacağında görüş birliği vardır
D)Müslüman ın gayri Müslim yakınına mirasçı olamayacağı kesindir

75-Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?
A)Köle azad etmek B)Aralıksız olarak iki ay oruç tutmak
C)On fakiri doyurmak D)Altmış fakiri doyurmak

76- İbn-i Hacer’in Bülûğu’l-Meram isimli eseri başlıca hangi konuları içerir?
A)Kelam B)Ahkâm C)Fiten D)Ukubat

77- Siyer ilmiyle alakalı klasik eserlerden “el-Meğaziyü’n-Nebeviyye” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)ibn Hişâm B)Vakidi C)İbn İshak D)Taberi

78-Aşağıdakilerden hangisi geçici evlilik engelidir?
A)Sıhriyet B)Süt hısımlığı C)Kan hısımlığı D)Evlatlık

79- Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hanefî ve Şafi mezheplerine aittir?
A)Muğnî – Vikaye B)Muhallâ – Hidaye
C)Beyân – El Muhtar D)Kenz – Minhac

80-Aşağıdakilerden hangisi Fukaha yöntemi ile yazılan usül eseridir?
A)Kâdı Ebubekr el-Bâkıllânî’nin : et-Takrîb ve’l-İrşâd’ı.
B)Kâdı Abdulcebbâr’ın : el-Umed’i.
C)İmam Maturîdî’nin : Meâhizuş-Şerâyi’
D)Fahreddîn Râzî’nin : el-Mahsûl’ü.

81-Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla şeriatı eserler yazan alimlerden değildir?
A)Gazali B)Ebû Nasr es-Serrâc C)Ebû Tâlib el-Mekkî D)Farabi

82-Tasavvufçular aşağıdaki hangi ayırımı yapmazlar?
A)Beden-Ruh B)Neden-Niçin C)Zâhir-Bâtın D)Lafız-Mâna

83-Ünlü mutasavvıf Ahmet yesevi yeseviyye tarikatını hangi bölgede kurmuş ve yaygınlaşmıştır?
A)İran B)Türkistan C)Mezapotamya D)Hicaz

84-İbn Arabî kendisinden önceki sûfîlerin fikirlerinden de yararlanarak,ortaya attığı Allah-evren, Allah-insan ilişkisinin açıkladığı görüşünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Halku’l Kur’an B)Vahdet-i Vücut C)Rabıta D)Seyri Süluk


85-Ödünç para isteme hadis kitaplarında hangi başlık adı altında toplanmıştır?
A)İstitabe B)Karzı hasen C)İstikraz D)Diyet

86-……………………Her kimin hicreti Allah ve rasûlü için ise onun hicreti Allah ve rasûlü için demektir. Her kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti ne için hicret etmiş ise, onadır.Hadisinin baş tarafı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Allah kişiye ancak çekeceği kadar yük yüklemiştir?
B)İnsanlar yaptıklarından sorumludurlar.
C)Bu günün işini yarına bırakma.
D)Ameller ancak niyyetler iledir ve her kişi için ancak niyyet ettiği şey vardır.

87-Ebu Rukayye Temîm b. Evs ed-Dâri (r.a)'den Peygamber (s.a) buyurdu ki: "Din nasihattir." Kime? diye sorduk; "Allah'a, Kitab'ına, Rasûlüne, müslümanların yöneticilerine ve onların hepsine!" diye buyurdu.
Hadisindeki vurgulanmak istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Samimiyyet B)İtaat C)İstişare D)Tebliğci olma

88- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ اللّهَ تَعَالَى لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يَنْسَأ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
Hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır
B)Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.
C)Rahim Arş'a asılıdır, der ki: "Kim beni sıla ederse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun.
D)Kim bana sıla yaparsa Allah ona vâsıl olsun, kim de beni koparırsa Allah da ondan kopsun

89-Ammâr İbnu Yâsîr (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyâmet günü, ateşten iki dili olacaktır." [Ebû Dâvud, Edeb 39, (4873).]
Hadisinde anlatılmak istenen kötü ahlak aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hased B)Nifak C)Riya D)Kıybet

90- وَاللّهُ َ يَسْتَحْيىِ مِنَ الْحَقِّ Ahzab:53 Ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Muhakkak ki Allah hakkın yanında dır. B)Allah hakkı diri tutar
C)Allah hakkı söylemekten haya etmez. D)Allah diridir ve o hak dır.

91-2013 Yılının Kutlu doğum haftası konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aile hukuku B)Engellilik C)Kardeşlik D)İnsanlık onuru

92-Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.Aşağıdaki hangi birimin görevleri arasındadır?
A)Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü B)İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
C)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü D)Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

93-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli değildir?
A)Hedef B)İleti C)Yanıt D)Kaynak

94- Bilgilendirme için söz konusu olan bilginin doğru, açık, anlamlı ve ilgi çekici olması aşağıdakilerden hangisinin temel ölçütüdür?
A)Dinleme B)İşitme C)Kaynak D)Konuşma

95- Aşağıdakilerden hangisi Yaz Kur’an Kurslarının yapısı ve temel yaklaşımında yoktur?
A)Öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre Kur sistemine göre yapılandırılmıştır
B)Zaman ve mekanların doğru değerlendirmek için planlanmıştır?
C)Yaz kurslarında “hedef”, “öğrenci” ve “konu” üçlüsü birlikte değerlendirilmiştir.
D)Her bir kur için üç haftalık eğitim süresi önerilmektedir.
96-Aşağıdakilerden hangisi dini eğitimde öğrenci merkezli bir yöntemdir?
A)Anlatım B)Benzetim C)Grup tartışması D)Buldurma

97-“Hak, hidayet ve İslamiyeti yaşama yolunun başkasına gösterilmesidir” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İbaha B)Erdem C)İrşad D)İhsan

98- وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Onlar hayra mani olurlar B)Onlar yedirmeye yanaşmazlar.
C)Onlar yetimlere verilenleri engellerler D)Onların karakterinde cimrilik vardır.

99-Aşağıdaki konuların hangisi Karia suresinde bahsedilmez?
A)Kıyamette yeryüzünün nasıl olacağı B)Allah’ın verdiği her nimetten sorulacağı
C)Sevabı çok olanların cennete gireceği D)Günahı çok olanların cehenneme gireceği

100- مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Ahzab:40
Ayeti aşağıdaki hangi konuyu düzenlemektedir?
A)Bir kişiyi evlat edinmekle onun gerçek babası olunmayacağını
B)Babalıktan çok onun peygamber yönünün öne çıkarılmasının gerektiği.
C)Muhammed (as) son peygamber oluşu herkese baba gibi olacağını
D)Evlatlıkla evlilik aynı öz evlat gibi olacağını.


1-C 11-A 21-A 31-D 41-C 51-B 61-D 71-D 81-D 91-D
2-A 12-B 22-C 32-B 42-D 52-B 62-B 72-D 82-B 92-D
3-B 13-B 23-B 33-C 43-A 53-D 63-D 73-A 83-B 93-C
4-B 14-A 24-B 34-A 44-C 54-D 64-B 74-D 84-B 94-D
5-D 15-C 25-D 35-B 45-B 55-C 65-C 75-C 85-C 95-B
6-C 16-B 26-B 36-C 46-C 56-A 66-A 76-B 86-D 96-C
7-A 17-C 27-D 37-C 47-D 57-A 67-C 77-A 87-A 97-C
8-A 18-D 28-A 38-B 48-B 58-D 68-C 78-A 88-B 98-A
9-B 19-A 29-A 39-D 49-A 59-B 69-C 79-D 89-C 99-B
10-D 20-D 30-B 40-A 50-B 60-C 70-C 80-C 90-C 100-A


1 yorum: