6 Şubat 2013 Çarşamba

YETERLİLİK DENEME KARMA TESTLER 2

YAZAN:ÜNSAL HOCA
YIL:2012


1-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

2-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

3-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

4-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

5-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

6-Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
A)Akıl, vahiy gibi bir bilgi kaynağıdır.
B)Akıl hidayet-i amme; vahiy ise hidayeti hasse’dir.
C)Sorumluluk, ilkesel olarak akla, fiilî olarak şeriata dayanır.
D)Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer

7-Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
A)Allah’ın bal arısıyla olan ilişkisi B)Allah’ın meleklerle olan iletişimi
C)Şeytanların birbiriyle olan fısıldaşmaları D)Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi

8-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi vahiy ismi verilmiştir?
A)Vahy-i metlüv B)Vahy-i gayri metlüv C)İlham D)İhsas-ı Kelâm

9-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)88-95 B)86-28 C)100-150 D)87-29

10-Siyak-Sibak ne demektir?
A)Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü B)Surelerin nuzul süresi
C)Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı D)Hadislerin Kur’anla uyumu

11-Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
A)Tencimü’l Kur’an B)Garibu’l Kuran
C)Tertibu’l Suver D)Tenasubu’l Ayat

12-Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
A)Kur'ân'daki kapalılıkları açıklama ihtiyacı B)Kur’an daki ahlak prensiplerini ortaya çıkarmak
C)Kur’an daki müşkilleri açıklamak. D)Kur’an daki mübhemleri çözmek

13-Aşağıdakileri kangisi Dirayet tefsiridir?
A)Tefsiru'l- Kur'âni'l- Azîm. B)Tefsiru Ebi'l- Leys
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l
14- Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
A)Edebi B)Lügavi C)İctimai D)İşari

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın muhtevasından değildir?
A)Va'd ve Vaîd B)Fedailü’l Kur’an C)İlmî Gerçekler D)Kıssalar

16-İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış,menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına ne denilmektedir?
A)Müsned B)Sünen C)Câmi D)Musannaf

17- Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
A)İlmu Mustalahil Hadis B)İlmu Rivayetül Hadis
C)İlmu Tahricil Hadis D)İlmu Sebebi Vurudil Hadis

18- İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?
A)Mürsel B)Mu’dal C)Müsned D)Müdelles

19- Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
A)El-İsabe B)Ferd C)Ahad D)Garib

20- Râvînin dikkatsizliği veya dalgınlığı demek olan zabtla ilgili kusuruna ne denir?
A)Vehim B)Fuhş-ı galat C)Bid’atu’r-râvî D)Gaflet

21-Erken dönemde sosyo-politik koşullarda ortaya çıkan imamet tartışmalarında siyaseti dinin temel unsuru olarak belirleyen teori aşağıdaki kelam sistemlerinden hangisine aittir?
A) Maturidiye B) Mutezile C) Eş’ârîye D) Şia

22-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ârî kelam sisteminin savunduğu görüşlerden biri değildir?
A)Kudret sadece Allah için kullanılabilir. B)Acz, kudretin değil istitaatın zıddıdır.
C)Kudret, kadîm ve hadîs olarak ikiye ayrılır D)İstitaat, fiille birlikte değil fiilden önce vardır.

23-“Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
A)Maturidiye Ekolü B)Eşariye Ekolü C)Cebriye Ekolü D)Mutezile Ekolü

24-“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Maturidiyye ekolü B)Eşariyye ekolü C)Mutezile ekolü D)Cebriye ekolü

25-Kelamcılar, Müslüman filozofların “illet-malul”kavramlarına karşılık aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?
A)Kadîm-Muhdes B)Fail-Fiil
C)Vacibu’l-Vucud-Mümkünü’l-Vucûd D)Vacibun bi’z-Zât-Vacibun bi’l-Ğayr

26-Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden bir unsuru ifade eder
A)Şart B)Rükün C)Sebep D)Mani

27-Fıkıh usülü terimi olarak naslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye ,aralarındaki illet birliği sebebiyle,naslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermeye ne denir
A)Kıyas B)İstihsan C)İcma D)Mesalih-i Mürsele

28-Müctehidin bir konuda,özel bir delil sebebiyle ,o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi,ya da iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir
A)İcma B)İstislah C)İstihsan D)Mesalih-i mürsele

29-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
A)İcma B)İstishan C)İstishâb D)Kıyas

30-Aşağıdakilerden hangisi bir metni,metnin ortaya çıktığı anda ifade ettiği anlamı ortaya koymayı hedefleyen bir bakış açısıyla ele alır?
A)Kelam B)Fıkıh C)Hukuk D)Tefşi

31-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?
A)Yermûk B)Nihâvend C)Celûla D)Nehrevan

32-Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
A)Gazveler yılı B)Hüzün yılı C)Heyetler yılı D)Bereket yılı

33- İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
A)Nikah-ı makt B)Nikah-ı bedel C)Nikah-ı mut’a D)Nikah-ı şıgar

34-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
A)Hz.Ali B)Hz.Osman C)Hz.Ebu Bekir D)Hz.Ömer

35-Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin Medine ye vardığı zamanki gerçekleşen olaylardan değildir?
A)Reci vakası B)Ezanın teşrii C)Mescid inşası D)Medine vesikası

36-Aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?
A)Mudaffifin B)Kehf C)Kıyame D)Vakıa

37-Dil kökünün ve ortasının, yukarı damağa yükselmesiyle birlikte, dilin damakla tam uyuşmasıyla ortaya çıkan harflere ne harfleri denir denir?
A)İtbak B)İnfitah C)İzlak D)İsmat

38-Harften ayrılması mümkün olan, ayrıldıkları zaman harfin zatını değiştirmeyen sıfatlara ne ad verilir?
A)Sıfat-ı Müşebbehe B)Sıfat-ı Lazıme C)Sıfat-ı Kat’ı D)Sıfat-ı Arıza

39-Aşağıdakilerden hangisi kıraat alanında yazılmış eserlerden değildir?
A)Kitab-u Kıraati’s Seb B)Dürer C)Dürre D)Tahbir

40-Aşağıdakilerden hangisi secavenddir?
A)Sin B)Ze C)Med D)Esreli nun

41-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
A)Sahv B)Vecd C)Mahv D)Setr

42-Aşağıdakilerden hangisi örfün delil olabilmesinin şartlarından biri değildir?
A) Örf halkın tamamı ya da büyük çoğunluğu tarafından uygulanıyor olmalı
B) Örfe rağmen taraflar farklı karar aldıklarında, örf burada geçerli olmamalı
C) Örf, kesin bir delile aykırı olmamalı
D) Örfe göre karar vermede konuyla ilgili mutlaka bir hadis olmalı

43-Aşağıdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
A) Sorumluluk B) Cinsiyet C) Yapı D) Karakter

44-Din-Ahlak ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)İslâm’ın ana gayesi ahlâklı bir insan ve toplum oluşturmaktır.
B)Din ahlâkı merkeze alır ve onsuz din düşünülemez.
C)İman Ahlak bir bütündür parçalanamaz.
D)Dinin özü Allah’ın rızasını gözeten ahlâktır.

45-“Mümin, kendisi insanlarla kaynaşan ve insanların da kendisi ile kaynaşabileceği kimsedir.”Hadisinde vurgulanmak istenen Ahlaki erdem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karzı Hasen B)Ülfet C)Tevazu D)Teavün

46-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortodoks mezhebinin yaygın olduğu bir ülkedir?
A)Rusya B)Portekiz C)Almanya D)Norveç

47-Kilise yılında İsa'nın doğum gününü hazırlayan dört haftalık bir tevbe zamanına ne ad verilir?
A)Advent devri B)Noel devri C)Büyük paskalya D)Paskalya devri

48-“Yahudiler de diğer milletler gibi bir millettir. "Seçilmişlik" özelliği yoktur. Tanrı Yahudileri değil, Yahudiler Tanrı'yı seçmişlerdir” diyerek geleneksellikten ayrılan günümüz Yahudi liğinin adı nedir?
A)Yeniden yapılanmacılar B)Reformist Yahudiler
C)Ortadoks Yahudiler D)Muhafazakar Yahudilik.

49-Yahudiliğin en genel yazılı kutsal kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Talmud B)Tora C)Tanah D)Yahvist

50-Aşağıdaki inanç şekillerinden hangisi Hinduizim de yoktur?
A)Karma B)Nirvana C)Reelkarnasyon D)Hulul

51-Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması mekruh olan su aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kedi artığı B)At artığı C)Koyun artığı D)Köpeğin artığı

52-Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
A)Kıbleye dönmek B)İstinşak C)Niyet etmek D)Azaları üç defa yıkamak

53-Kadının hayız süresi içinde Kur'an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur'an oku¬yamayacağını belirten mezhep hangisidir?
A)Şafii B)Maliki C)Hanbeli D)İmameyn

54-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Amel-i kesirde bulunmak.
B)Özürsüz olarak boğazı hırıldatmak
C)Hz. Peygamber'in ismi anıldığında salavat getirmek
D)Mesih yapmadığı mesti ayağından çıkarması durumun¬da

55-Namaz kılarken hangi geçiş mekruhtur?
A)Açık alan ve büyük camiye göre namaz kılanın secde mahallinin dışından geçmek.
B)Namaz kılan kişile¬rin sütresinin arkasından geçmek.
C)Küçük mescidlerde karşıdan geçmek
D)Mekruh olmayan geçişlerden kadınların geçmesi

56-İmameyne göre öğle namazının vakti ne zamana kadar devam eder?
A)Fey’i zeval B)Asrı evvel C)Fey’i sani D)Asrı sani
57- İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne gerekir?
A) Hiçbir şey gerekmez. B) Namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.
C) Sehiv secdesi gerekir. D) Okuduklarını tekrar eder.

58- Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh vakit değildir?
A) Sabah namazı kılındıktan sonra B) İkindinin farzı kılındıktan sonra
C) Güneş zevalde iken D) Namaz için ikamet getirilirken

59- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A)Namazda fatiha suresini okumak, B)Vitir namazında kunut dualarını okumak
C)Fatihayı diğer surelerden önce okumak. D)İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak

60- Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
A) Cenazelerin nakledilmesi B) Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi
C) Ölüm raporu almak D) Cenazelerin defnedilmesi

61-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
A)Mukim olmak B)Sağlıklı olmak C)Erkek olmak D)Yeterli cemaatın bulunması

62-Aşağıdakilerin hangisi orucu bozar?
A)Astım hastalarının kullandığı sprey B)Burna Enfiye çekmek
C)Hastalıktan korunmak için yapılan aşı D)Yaranın üzerine merhem sürmek

63-Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesine ne denir?
A)Yevmü’ş Şek B)İhtilaf’i Metali C)Rü’yetü’l Hilal D)İhtilaf-i Kamer

64-Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?
A) Hicretin ikinci yılı ramazan ayında
B) Hicretten bir yıl sonra receb ayının onunda
C) Hicretten bir yıl önce şâban ayının yirmisinde
D) Hicretten bir buçuk yıl sonra şâban ayının onunda

65-Zekat ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
A)H.1Ramazan ayında B)H.2 Muharrem ayında
C)H.2 Ramazandan önce D)H.3 Ramazandan sonra

66-Zekat verilen malda aranan şartlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Tam Mülkiyet B)Borç Karşılığı olma C)Yıllanması D)Nema

67-Aşağıdaki Zekat verilecek malların hangisinde yıllanmışlık şartı aranır?
A)Toprak ürünlerinde B)Deniz ürünlerinde
C)Hayvanlarda D)Rikazda

68-Aşağıdakilerden hangisi harem sınırlarından değildir?
A)Yelemlem B)Aşair C)Batn-ı Nemire D)Edâtü Libn

69-Aşağıdakilerden hangisi Hac sayinin geçerlilik şartlarından değildir?
A)Gücü yeten kimsenin sa’yi yürüyerek yapması B)Sa’yin en az dört şavtını yapmak
C)Sa’ye safa tepesinden başlayıp merve tepesinde bitirmek. D)Geçerli bir tavaftan sonra yapmak

70-Veda tavafını cünüp veya adetli yapan için ne gerekir?
A)Sadaka B)Üç fıtır sadakası C)Dem D)Hiçbir şey

71-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhı kitabı değildir?
A)El-Bahru'r-Râik B)Tebyînü'l-Hakâik'i C)Kenzü'd-Dekâik'i D)El Mahsal

72-Mekârimi'ş-şerî'a ve Ez-Zerî'a adlı Ahlaki eserlerin müellifi kimdir?
A)Maverdei B)İbni hazm C)Râgib el-İs-fahânî D)İbn Hibbân el-Büstî'nin

73-İmamı gazalininin İslamcıların batı felsefesini esas alarak yaptıkları yorumlara reddiye olarak yazdığı Filozofların tutarsızlıkları eserinin adı nedir?
A)İhya B)Tehafüt C)El-Munkızu min ed-dalâl DNasihat al-muluk

74-Yalnız duyularla algılanabilen maddi dünyanın varlığını kabul eder, duyular üstü bir alemin varlığı fikrini redden akli bilgilerin kayna¬ğının duyular olduğunu savunan maddeci görüşün adı hangisidir?
A)İşrakiyyun B)Kerramiyyun C)Dehriyyun D)Batıniyyun

75-Duyuların bağımsız bilgi haline gelmesine ne denir?
A) Havas B) His C) İdrak D) Duygu

76-Peygamber Efendimizin kısa ve özlü cümlelerle ifadesine, az-öz söz söyleme kabiliyetine ne denir?
A)Feraset B)Cevamiul-Kelim C)Kavli leyyin D)Hadis

77-Vahiy rehberlik ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vahiy Uzman Kaynaklıdır B)Vahiy yardımdır
C)Vahiyde belirli bir süreç vardır D)Vahiy belirli bir gruba yöneliktir.

78- "Seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söylenmesi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Diksiyon B)İletişim C)Vurgu D)Hitabet

79- Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu sosyal psikoloji, pedagoji
ve şehircilik uzmanı “Mukaddime” adlı ünlü eserin sahibi müslüman düşünür kimdir?
A)Gazali B)İbni Rüşd C)İbni Haldun D)Farabi

80- Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
A)Battani B)Biruni C)Beyruni D)Sabit b.Kurra

81-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır?
A)Ali Rıza Hakses B)Ali Fikri Yavuz C)Ömer Nasuhi Bilmen D)Süleyman Ateş

82- Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek aşağıdaki hangi birimin görevleri arasındadır?
A) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Strateji Geliştirme Başkanlığı

83-6002 Sayılı kanununa göre din görevlilerinde hangi kariyer yoktur?
A)Uzman İmam B)İmam-Hatip C)Uzman Müezzin D)Baş müezzin

84-Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
A)11 B)13 C)17 D)21

85-Kasıt olmaksızın gerçekleşen öldürmenin mirasçılığa engel olmadığını kabul eden fıkıh mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefîler B) Mâlikîler C) Şâfiîler D) Hanbelîler

86-İslam bilimlerinin kurumsallaşmasında zirve olarak nitelenen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadisin veya bilginin bir sahifeye kaydedilmesi
B) Herhangi bir konuda benzer görüşlerin bir kitapta tanıtılması
C) Yazılanların sıralanması, düzenlenmesi ve özelliklerine göre dizilmesi
D) Tefsire dair haberlerin bir kitapta toplanması

87-Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin geçerlilik şartlarından biri değildir?
A) Şâhitler B) İkrâhın olmaması C) Evlenmenin gizlenmemesi D) Denklik

88-Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin kuruluş şartlarından biri değildir?
A) Ehliyet B) Meclis birliği C) Velâyet D)Evlenme engelinin olmayışı

89-Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
A) Açlık B) Zaruret C) Zorlama D) Sarhoşluk

90-İslâm hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi, ölüden diriye organ naklinin caiz olabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
A) Organ naklinde zaruretin bulunması
B) Tıbbî ve hukuki ölümün kesinleşmiş olması
C) Organın aşırı bir ücretle satılmaması
D) Ölümünden önce kendisinin, ölümünden sonra da mirasçılarının onayının alınmış olması

91-İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
A) Üç yıl B) İki yıl C) İki buçuk yıl D) Altı ay

92-Osmanlı’da yaygın din eğitimi resmi olarak hangi kurum tarafından yürütülmüştür?
A) Loncalık B) Şeyhülislamlık C) Kadılık D) Defterdarlık

93-III. Selim hangi yenileşme hareketini gerçekleştirmiştir?
A)Islahat Fermanı B)I.Meşrutiyet C)Nizam-i Cedit D)II.Meşrutiyet

94-Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prag B) Lahey C) Helsinki D) Oslo

95-Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
A) 4 Kasım 1920 B) 1 Kasım 1922 C) 3 Kasım 1923 D) 3 Mart 1924

96-Sıhhat ve geçerlilik kazanması tarafların yahut velilinin rızasına bağlı alan evliliğe ne denir?
A)Mevkuf evlilik B)Sarih evlilik C)Tefviz evlilik D)Şaz evlilik

97-Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hakimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye ne denir?
A)Hidane B)İla C)Lian D)Tefrik

98-Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
A) Akıl sahibi olması B) Erkek olması
C) Müslüman veya ehl-i kitap olaması D) Allah adına kesmesi

99-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin rumuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A)ASEM B)OECD C)AGİT D)AHİM

100-2010 Yılı G20 ülkeleri toplantısı nerede yapılmıştır?
A)Londra B)Seul C)Moskova D)Roma

1-D 11-C 21-D 31-D 41-C 51-A 61-D 71-D 81-B 91-B
2-D 12-B 22-D 32-C 42-D 52-A 62-B 72-C 82-C 92-B
3-B 13-D 23-A 33-D 43-D 53-B 63-B 73-B 83-C 93-C
4-C 14-C 24-B 34-B 44-C 54-D 64-D 74-C 84-C 94-C
5-C 15-B 25-B 35-A 45-B 55-C 65-C 75-C 85-B 95-B
6-D 16-C 26-B 36-D 46-A 56-B 66-B 76-B 86-C 96-A
7-D 17-C 27-A 37-A 47-A 57-C 67-C 77-D 87-D 97-C
8-A 18-C 28-C 38-D 48-A 58-C 68-A 78-D 88-C 98-B
9-B 19-A 29-C 39-B 49-C 59-D 69-A 79-C 89-D 99-D
10-A 20-D 30-D 40-B 50-B 60-C 70-C 80-A 90-C 100-B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder