6 Şubat 2013 Çarşamba

TECVİD DENEME 4

YAZAN:ÜNSAL HOCA
YIL:2013
TEST 4

1- لاَ تُضَارُّ Kelimesinde sırası ile hangi tecvid vardır?
A)Meddi tabii,Meddi munfasıl ,Meddi Arız. B)Meddi mutası,Meddi Lazım, Meddi Arız.
C)Meddi tabii,Meddi Lazım. D)Meddi tabii,Meddi Arız

2- هٰـؤُلَاءِ Kelimesinde aşağıdaki hangi tecvid yoktur?
A)Meddi arız B)Meddi munfasıl C)Meddi muttasıl D)Meddi tabii

3-Aşağıdakilerden hangisi Revm için doğru değildir?
A)Vakıf halinde ötre ve esrede yapılır.
B)Bunu gözleri görmeyen âmâlar, kulakları vasıtasıyla idrak edebilirler.
C)Revmin nasıl yapılacağını, fem-i muhsinden öğrenmelidir. 
D)Harekeyi yüksek bir sesle okumaya denir

4- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(1) اللَّهُ الصَّمَدُ Ayetinin sonunda vasıl ederken tenvinin durumu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır.
A)Tenvinli dal harfi kalkale edilmelidir B)Dal harfi ötreli okunarak geçiş nunu ile okunmalı
C)Son harfin harekesi sakin edilmelir D)Dal harfi ötreli lafzatullaha cezmedilmelidir.

5-Aşağıdaki kelimelerdeki kalkale harflerindeki sükunun hangisi Lazimidir?
A) بِالْحَقْ B) وَالْعَبْدُ C) وَ مَأْجُوجْ D) لَمْ يَلِدْ

6- الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ayetinde الْحَمْدُ للّهِ de vakf yapıldığında hangi vakf olur?
A)Vakfı Kabıh B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)İhtibari vakf

7-Aşağıdaki tefsirlerden hangisinin ki rivayet tefsiridir?
A)Ebussuudefendi B)Kadıbeyzi C)Nesefi D)Semarkandi

8-Hümeze suresinde ki “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen” lerin atılacağı “Hutame” nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çukur B)Tutuşturulmuş ateş C)İrin dolu kazan D)Kızgın fırın

9- وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ (Rad:21) Ayetindeki sayılan mü’minlerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Allah’ın rızasına ulaşmak için vesile arar.
B)Allah’ın emrine yerine getirmek için doğru yolda yürür.
C)Allah’ın emrettiği akrabalık bağına dikkat eder.
D)Allah’ın ulaş dediği cennete ulaşmak için gayret eder.

10- (İsrailoğullarına) Bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yeyin, kapısından eğilerek girin, (girerken) "Hıtta!" deyin ki, sizin hatalarınızı bağışlayalım; zira biz, iyi davrananlara (karşılığını) fazlasıyla vereceğiz, demiştik.(Bakara:58) ayetindeki Hıtta kelimesinde ne demeleri emredilmiştir?
A)Yâ Rabbi bizi affet B)Allah’ım bizi bereketlendir.
C)Ya Rabbi bize ihsan et D)Allah’ım bizi koru

11-Hurufu’l Mukatta hususunda bu zamana kadar aşağıdaki hangi görüş ileri sürülmemiştir?
A)Zamanın önemi B)Müşriklerin ilgisini çekme
C)Surelerin isimleri D)Allah’ın isim ve sıfatları

12-Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?
A)Allah'ın peygamberi B)Allah'ın dini C)Allah'ın kitabı D)İslam fıtratı

13- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Ayetinin anlamı nedir?
A)Yetimi itip kakar B)Yaptıklarını gösteriş için yapar
C)Miskinlerin yanında yer almaz D)Yoksulları doyurmaya yanaşmaz.

14-Huruf-u mukattalar kaç harften oluşmazlar?
A)6 B)5 C)4 D)1

15-Aşağıdaki surelerden hangisi soru ile başlayan surelerden değildir?
A)İnşirah B)Tekasür C)Fil D)Maun

16-“Sana elçilerin haberlerinden –kalbini sağlamlaştıracak- doğru haberler aktarıyoruz. Bunda sana hak ve mü’minlere bir öğüt ve uyarı gelmiştir.” (Hud: 11/120) Ayetinde hangi Kur’an ilmi anlatılmıştır?
A)Emsalu’l Kur’an B)Kıssasu’l Kur’an C)Mecazu’l Kur’an D)Fedailu’l Kur’an

17- Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi bu ayırımlardan değildir? 
A)Rasulullah’a olan hitablar. B)Rasulullah dışındakilere yapılan hitaplar 
C)Her ikisine birden olan hitablardır. D)İsrail oğullarına yapılan hitaplar.

18-Aşağıdakilerden hangisi Halku’l Kur’an la alakalı doğru değildir?
A)Ehli sünnet bu konuyu reddetmişlerdir.
B)Mutezile bu konuyu kabul etmişlerdir
C)Halku’l Kur’an hicri 1 den itibaren ortaya çıkmıştır
D)Halku’l Kur’an-ı reddedenler halife me’mun tarafından eza ve cefaya çarptırılmışlardır

19- Mushaflaşma faaliyeti çerçevesinde Hz. Ebû Bekir'in talimatı uyarınca Zeyd b. Sabit, insanların yazılı veya ezberden getirdikleri Kur'an parçalarını bazı şartlarla kabul etmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?
A)İlgili şahıs onu Resûlullah'ın huzurunda yazmış olacak, 
B)Buna dair iki şahit getirecek, 
C)Genel olarak halkın ezberlediği ve bildiğine uygun bulunacak
D)Vahiy katiplerinin bildiklerine ters olmamak.

20-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın kolay okunmasına yönelik bir çalışma yapmamıştır?
A)İbni Cezeri B)Secavendi C)Halil b Ahmed D)Nasr b.Asım

21-Osmanlı döneminde bazı tefsirlere şerhler yapılarak bu eserler yeniden inşa edilmeye çalışılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu tefsirlerden değildir?
A)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân B)Mefâtîhu'l- Gayb
C)Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl D)El-Keşşâf an hakâiki't-tenzîl

22-Tefsir ilminin Kur'an'ı açıklama görevini üstlenmesi açısından ilk tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mukatil b.Süleyman B)Süfyan-ı Sevri C)El Ferra D)Taberi

23-Hz. Osman zamanında yapılan "tek harfe indirerek birden fazla nüsha yazdırma" işleminin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Farklı okumaların savaşta Müslümanları birbirine düşürmesi.
B)Hz Ebubekir in dönemindeki nüshanın yedi harf üzerine yazılı olmasının bazı bölgelerde farklı okuma ve anlamaya sebep olması
C)Yedi harf olayını sahabenin çoğunun anlayamaması.
D)Bazı sahâbîlerin özel nüshalarında Kur'an dan olmayan bir kısım açıklayıcı kelimelerin bulunması
24-"Ve rabbin bal arısına şöyle İlham etti..." (Nahl 16/68) âyetinde ki vahiy aşağıdaki hangi anlamda kullanılmıştır?
A)Bilgilendirme B)Proğramlama C)İlham etme D)Duyurma

25-Aşağıdakilerden hangisi Rey ve Rivayet tefsir metodlarını birleştirerek oluşturulmuş bir tefsirdir?
A)Muhammed Hüseyin Tabâtabâî'nin El-Mîzân fi tefsiri'l-Kur'ân ı
B)Ebû-Mansür el-Mâ-türîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'ân ı
C)Sadreddin Konevinin İ'câ-ıü'1-beyân fî te'vîli Ümmi'l-Kur'ân ı
D)Süyûtî'nin Ed-Dürrü'l-mensûrfi't-tefsîri bi'l-me'sûr u

26-Tasavvufî mahiyette tefsir yazan ilk kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sülemi B)Muhyiddin Arabi C)Zerkeşi D)İbn Ata

27-Aşağıdakilerden hangisi gayeci yöntemle yazılmış usul-ü fıkıh kitabıdır?
A)Serahsî’nin el-Usûl’ü. B)Ebu’l-Huseyn el-Kerhî’nin Risâle fi’l-Usûl’ü.
C)Fahreddîn Râzî’nin El-Mahsûl’ü D)Şatibînin El-Muvafakat

28-Cahiliyet devrinden kalan bir nikah şeklidir İslam'ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan askerler için izin verilmiş, Hayber savaşına kadar mübah olan bu nikah Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır.Bu nikahın adı nedir?
A)Nikah-ı Şigar B)Nikah-ı Mut’a C)Nikah-ı Bedel D)Nikah-ı Hind

29-Aşağıdakilerden hangisi ise bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birin¬den az miktarına bulaşmış olması namazın sıhhatine engel olmayan maddî kirliliktir?
A)Hades-i Ekber B)Hades-iSuğra C)Necâset-i Hafîfe. D)Necâset-i Galîza.

30-Abdestin farzları olması açısından hangi eşleştirme yanlıştır?
A)Mâlikîler:Tertîb. B)Şâfiîler:Tertip D)Hanbelîler:Müvalat D)Hanefiler:Başa Mesh

31- Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir? 
A)Abdest yetecek miktarda suyun bulunmaması. B)Suyu kullanma imkanının olmaması
C)Suyun vücut sağlığına zarar vermesi D)Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi

32-Aşağıdakilerden hangisi özürlü bir kimsenin abdesti için doğrudur?
A)Şafiî'ye göre özürlü kimsenin her namaz için ayrı abdest alması gerekir.
B) Özürlü kimsenin bu sebeple elbisesine bulaşan idrar, kan özür devam ettiği sürece namazın sıhhatine engel olur.
C)Özürlülük hali sadece doğal yollardan gelen akıntılar için geçerlidir.
D)Özürlü sayılabilmek için özrün en az 24 saat boyunca olması gerekir.

33- Aşağıdakilerden hangisi abdestle ilgili bir kavram değildir? 
A)Vila B)Delk C)Hades D)İstimna

34-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? 
A)Mâlikîler'e göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler 
B)Şâfiî göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler 
C)Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına temas
D)Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde

35-Ezân ve kametle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Ezan ve kamet vakit namazlarında sünnettir.
B)Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünnetidir
C)Vakit girmeden okunan ezân iâde edilir.
D)Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişinin her biri için ezân okuması şarttır

36- Cemaatle namaz kılmanın hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Hanbelîlere göre farz-ı ayndır. B)Mâlikîlere göre farz-ı ayndır.
C)Şâfiîlere göre farz-ı kifâyedir. D)Hanefîlere göre sünnettir.

37- Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nâfile namaz kılınabilir?
A)Bayram namazlarından sonra evde B)Akşam namazının farzından önce
C)Farz namazın vaktinin daralması durumunda D)Gurup zamanında

38-Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?
A)İstihlaf B)İbrad C)İstinşak D)İrsal

39-30 Sığırdan itibaren zekat verilmesi için sığırların hangi özellikte olması gerekir?
A)Amile B)Ma’lufe C)Saime D)Hepsi

40-Aşağıdakilerden hangisi Fıtır sadakasının yükümlülük şartlarından değildir?
A)Vakit B)Velayet C)Ehliyet D)Sadakat

41-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
A)Göz damlası B)Makattan fitil almak
C)Deri üzerine merhem sürmek D)Hastaya kan vermek

42-Aşağıdaki oruçlardan hangisinde en son imsak vaktine kadar niyet edilmelidir?
A)Kaza B)Vakti belli adak C)Ramazan D)Muharrem orucu

43- Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farz oruçlar içerisinde yer almaz?
A)Zıhar orucu B)Nafilenin kazası C)Yemin kefareti D)Ramazan kazası 

44- Oruç keffâreti olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Bir köle âzât etmek. B)60 Fakiri bir öğün doyurmak
C)60 Fitre vermek D)2 Kameri ay aralıksız oruç tutmak

45-Aşağıdakilerden hangisi Mekke de duranlar için umreye başlarken ihram giyme mekanıdır?
A)Cuhfe B)Harem bölgesi C)Arafat D)Cin mescidi

46- اَلْعُمْرَةُ هِىَ الْحَجَّةُ لصُّغْرَى ا Hadisinin anlamı nedir?
A)Umre hac için gereklidir. B)Umresiz hac makbul hac değildir.
C)Umre küçük hacdır. D)Umre kadınların cihadıdır.

47- Evlenme anlaşmasında vadeli olarak ödenecek mehire ne denir?
A)Mehri muaccel B)Mehri misil C)Mehri müsemma D)Mehri müeccel

48- Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin kefaret olarak yapması gerekenlerden biridir?
A)Mü'min bir köle azad etmek B)Üç ay peşpeşe oruç tutmak
C)On fakiri doyurmak D)On fakiri giydirmek

49-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre fâizin illetidir?
A)Gıda maddesi ve para olması. B)Cins ve ölçü-tartı birliğinin olmaması.
C)Depolanabilen gıda ve para olması. D)Hacim birliğinin olmaması

50-Aşağıdakilerden hangisi Mütevatir hadis için doğru değildir?
A)Kesin bilgidir B)Reddi küfrü gerektirir
C)Amel edilmesi sünnettir D)Tetkik ve tenkit dışıdır

51-Aşağıdakilerden hangisi Râvîdeki cerhi gerektiren hallere göre zayıf hadis değildir?
A)Metruk hadis B)Muallel hadis C)Münker hadis D)Munkatı hadis

52-Saz hadisler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hadisin şâz kabul edilmesi için infirad ve muhalefetin ikisinin birden bulunması gerekir.
B)Kelimesi nokta değişikliğine uğramış hadistir.
C)Şâz hadise münker ve merdûd da denilmiştir
D)Zayıf hadisler arasında yer alır.

53-Aşağıdakilerden hangisi Ravinin zabtına yönelik eleştirilerden değildir?
A)Bid’at B)Sui Hıfz C)Vehim D)Gaflet

54-Aşağıdakilerden hangisi Hadis eserleri hakkında doğru değildir?
A)Camiiler temelde sekiz ana bölümden oluşurlar. “Sahih” adıyla da anılırlar.
B)Sünenler daha çok merfu hadislere yer verirler.
C)Sünenler ravilere göre yazılmış eserlerdir.
D)Abdurrezâk b. Hemmâm’ın (ö.211/827) el-Musannef’inde yer almış bu türün ilk örneğidir.

55-Aşağıdakilerden hangisi musannef tertibiyle oluşturulan hadis eserleri içerisinde yer almaz?
A)Müsnedler B)Camiiler C)Sünenler D)Müstedrekler

56-Aşağıdakilerden hangisi hadis alma yollarından biri değildir?
A)El-kırâe ale'ş-şeyh B)Kitâbet C)İ'lâm D)Mechûlü'l-hâl

57- "Sizden kim (sünnetimize uymayan) bir münker görürse (seyirci kalmayıp) onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir." Hadisi konu bakımundan aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?
A)İyilik yapmak B)Sünnete uymak C)Emri bi’l Ma’ruf D)Kalbin görevleri

58- "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin." 
"Emanet nasıl kaybolur?" diye sorulduğunda “Emanet” e hangi cevabı vermiştir?
A)Emanet alınan mallar geri verilmeyince. B)İşler ehil olmayanlara teslim edilince.
C)Çocuklara karşı görevler yapılmayınca. D)Güvenilirlik kaybolunca

59- إيَّاكُمْ وَالحَسَدَ ، فإنَّهُ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ Hadisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hased iyilikleri yiyerek ortadan kaldırır.
B)Hasenatların olduğu yerde hased barınamaz.
C)Hased ateşin odunu bitirdiği gibi iyilikleride bitirir.
D)İyilik yapanlar hased dahil ateşe atılmayacaklardır.

60- Hz. Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler. Bunun üzerine:
"Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam: 
"Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?)"dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. 
Eğer söylediğin onda yoksa bir de …………………………. bulundun demektir." Hadisteki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)Günah B)Yalan C)Saygısızlık D)Bühtan

61-Hadis kitaplarında peygamberimizin gazvelerinin anlatıldığı başlığa ne ad verilir?
A)Megazi B)Muzarat C)Mukateb D)Sulh

62-“Ekanim-i Selâse” ne demektir?
A)Üç kural B)Üç mezhep C)Teslis D)Üç imam

63-Kişiyi aşırı istek, acı ve kederden kurtaran aşkın bir durumdur. Onun hakikatı doğum ve ölüm alanını da aşar. "Sönmek, yok olmak" anlamına gelir. Budda felsefesinde günahsızlığın ve isteksizliğin verdiği akıl rahatlığı anlamında kullanılan bu olaya ne ad verilir?
A)Karma B)Nirvana C)Tenasuh D)Realkarnasyon

64-Medine'de İmam Mâlik'in ve öğrencilerinin geliştirdiği fıkıh ekolüne ne ad verilir?
A)Ehli Re’y B)Ehli Sünnet C)Ehli Hadis D)Ehli Hak

65-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirin-i selefiyeden değildir?
A)İbn Kayyim el-Cevziyye B)İbnül-Vezîr C)Buhari D)Şevkani

66-Allah’ın nefsi kelamı ve lafzı kelamı görüşünü aşağıdakilerden hangisi savunmuştur?
A)Eş’ari B)Maturidi B)Selefi D)Şia

67-Eş’arilik aşağıdaki hangi bölgede gelişmemiştir?
A)Afrika B)Orta asya B)Hicaz D)Endülüs

68-Mutezilenin görüşleri aşağıdaki hangi ekolde yaşanmamaktadır?
A)Zeydiye B)Zahiriyye B)Caferiyye D)İbaziyye

69-Aşağıdakilerden hangisi Şia nın görüşleri arasında değildir?
A)Adalet B)İmamet C)Mehdilik D)Takiyye

70-Ünlü Nizamiye medreselerine aşağıdaki hangi ekol hakimdir?
A)Mutezile B)Maturidiyye C)Eş’ariyye D)Hariciyye

71- İbni Teymiyye aşağıdaki hangi itikadi mezhebin savunucusudur?
A)Selefi B)Mutezile C)Kaderiyye D)Zeydiyye

72-Uhud savaşında, şehid edilen ve Hz.Peygamber (S.A.V.) ’e çok benzediğinden müşrikler arasında “Muhammed öldürüldü” yaygarasının kopmasına sebep olan sahabe kimdir?
A)Hanzala B)Musab b Umeyr C)Enes b.Nadr D)Abdullah b.Cubeyr

73-Mekke kapılarının Müslümanlara açılmasına ve fethedilmesine sebeb olan zahiri sebebi nedir? 
A)Peygamberimizi hicveden şiirlerin söylenmesi 
B)Hz Peygamberin Mekke yi putlardan temizleme isteği
C)Hudeybiye antlaşmasının Müslümanlar aleyhine olması 
D)Hudeybiye antlaşmanın bozulması

74-Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tevhid inancına sahiplerdi B)Hz.İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışırlardı
C)Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi D)Mensuplarının çoğu okuma yazma bilirdi

75-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nın evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” dediği antlaşma hangisidir?
A)Muahat Antlaşması B)Hilfül Fudül Antlaşması
C)Medine vesikası D)Akabe de yapılan antlaşmalar

76-Aşağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik verilmeden önce ticaretle
meşgul olmasıyla kazandığı vasıflardan biri değildir?
A)Cesaret B)İnsanlarla iletişim C)Uyanıklık D)Mal biriktirme
77-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçekleşti?
A)21 B)23 C)27 D)31

78-İslamiyet Medine dışına yayılmaya başladığında Hz. Peygamber Arap yarımadasının çeşitli bölgelerine,
şehirlere ve bazı kabilelere valiler tayin etmiştir. Bu valilere verilen ünvan nedir ?
A)Emir B)Şeyh C)Halife D)Kadı

79-Aşağıdaki isimlerden hangisi Kur’an da geçtiği halde Bedir savaşını kasdetmez?
A)Bekkâîn B)Batşe-i Kubrâ C)Yevme'l-Teka'l-Cem'ân D)Yevme'l-Furkân

80-Hz. Peygamber’in heyetler Medine'den ayrılırken onlara çeşitli hediyeler vermesine ne ad verilir?
A)Emirname B)Emanname C)Enfal D)Hızane

81-Beni Lihyan gazvesinin sebebi nedir?
A)Beni lihyanın antlaşmalara sadık kalmaması.
B)Beni Lihyan ın Müslümanlara saldırı teşebbüsü
C)Reci vakasında şehid edilenlerden dolayı Adel ve Kare lileri cezalandırmak.
D)Müslümanlığı tercih etmeye zorlanması.

82-"Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle onun hakkında münakaşa etmeye kalkarsa de ki: "Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım sonra can-u gönülden ibtihal ile dua edelim. Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim." Ayeti hangi konuyu düzenlemektedir?
A)Münazara B)İstişare C)Sulh D)Mübahale

83- وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى لإِثْمِ ا وَالْعُدْوَانِ (Maide 2) Ayetinde yasaklanan durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Şecaat B)Mübareze C)Asabiyet D)Kıtal

84- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى لنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (Bakara 143)Ayetinde tavsiye edilen ahlak anlayışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Ümmet bilincine sahip olmayı B)Peygamberin savunucusu olmayı
C)Orta yolu takip eden topluluk olmayı D)Hayrı tavsiye eden topluluk olmayı

85 - إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (Fetih 29) Ayetindeki الْجَاهِلِيَّةِ حَمِيَّةَ İfadesi aşağıdakilerden hangisini kasdetmektedir?
A)Cahiliyyet dönemi iyilikleri B)Cahiliyyet küstahlığını
C)Kalplerin cehalet hastalığını D)Kalplerdeki hamiyet duygusunu

86-"Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..." (Âl-i İmrân 3/159). Ayetinde peygamberimiz üzerinden insanlara tavsiye edilen ahlak ilkesi hangisi değildir?
A)İlham B)Meveddet C)İ’sar D)Hilm

87-Tasavvufun konusu hangisidir?
A)Dil B)Kalp C)Mide D)Akıl

88-Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun ilkelerinden değildir?
A)Velîler keşf ve ilham denilen bir yolla Allah'tan bazan özel bilgiler alabilirler
B)Velîlerin kerameti vardır ve haktır
C)Tasavvuf yolu ince bir yoldur ve bu yolda ehliyetli, kâmil bir rehbere ihtiyaç yoktur.
D)Tasavvuf yolunu tutan ve tarikata girenler diğer müslümanları küçümseyemezler.

89-Bazı mutasavvıfların belli bir yöntem izleyerek beşerî niteliklerden arınıp Tanrı ile birleştiklerini iddia ederek dünyevi nimetleri kendine yasaklayıp ruhbanlaşmasına ne ad verilir?
A)Riya inancı B)Hülül inancı C)Cebir inancı D)İttihat inancı

90- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (Hud:112) Ayetinde Hz Peygamberin hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A)Emniyyet B)Sadakat C)İtaat D)İnsan

91- XI.yüzyılın ortalarına doğru Basra' da, daha sonra Bağdat' ta bir düşünce akımı ortaya çıktı. Akımın amacı, Müslümanları bağnazlıktan kurtarmak, bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayanan felsefeyi egemen yapmak, toplumu düzeltecek bir aydınlar ahlâkı yaratmaktı. Ortaya çıkardıkları kolektif bir eser olan, bir tür ansiklopedi ile amaçlarına bir dereceye kadar ulaşan akımın adı nedir?
A)Kerramiye B)İhvan-ı Safa C)Yeni selefilik D)Tabiiyyun

92- Harici grublar içerisinde en mutedil kabul edilen ekol ve kurucusu kimdir?
A)Cabir Bin Zeyd B)İbn Cerir et Taberani
C)Abdullah bin İbazi D)Davud bin Ali Ez Zahiri

93-Aşağıdakilerden hangisinde, birbirine zıt kavramlar yer almamaktadır?
A)Tebliğ-Kitmân B)Sıdk-Kazib C)İsmet-Masiyet D)Fetanet-Feraset

94-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatları çeşitlerinden değildir?
A)Sıfat-ı Kıdemiyye B)Sıfat-ı Nefsiyye C)Sıfat-ı Fiiliyye D)Sıfat-ı Haberiyye

95-Bütün öncülleri akla dayanan delillerdir.Vahye dayanan delillerdir. Yukarıdaki delillerin adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Bürhani ve akli B)Akli ve bürhani C)Bürhani ve nakli D)Nazari ve nakli

96-Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?
A)Yabancı bir erkeğin spermi alınarak uygulanan tüp bebek
B)Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan bir yumurta ile döllendirilmesi
C)Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
D)Eşlerden alınan yumurta ve spermin başka bir gönüllü kadın rahmine yerleştirilmesi

97-"Hilafet"tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
B)İmameti suğra:namazdaki imamet anlamındadır
C)İmameti Kübra:hilafet ile eş anlamlıdır
D)İmameti uzma:hilafet ile eş anlamlıdır.

98- İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?
A)Ölüden diriye organ nakli yapılırken zaruretin bulunması gereklidir
B)Ölüden diriye nakilde alıcının da buna razı olması gerekir
C)Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması gereklidir
D)Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir

99- Faiz yasağının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Servetin atıl bırakılmamasını sağlamak
B)Ticaretin üretken olup sermayenin dağılmasını sağlamak
C)Dar durumda kalan üreticinin sömürülmesini önlemek
D)Sermayenin belli merkezlerden daha organizeli şekilde yatırıma aktarılmasını sağlamak.

100-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı ana hizmet birimlerinden değildir?
A)Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü B)İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
C)Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü D)Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu

1-C 11-A 21-A 31-D 41-D 51-D 61-A 71-A 81-C 91-B
2-A 12-D 22-C 32-A 42-A 52-B 62-C 72-B 82-D 92-D
3-D 13-D 23-C 33-D 43-B 53-A 63-B 73-D 83-C 93-D
4-B 14-A 24-B 34-C 44-B 54-C 64-C 74-C 84-C 94-A
5-B 15-B 25-A 35-D 45-C 55-A 65-C 75-B 85-B 95-D
6-C 16-B 26-D 36-B 46-C 56-D 66-B 76-D 86-A 96-C
7-D 17-D 27-D 37-A 47-D 57-C 67-B 77-D 87-B 97-A
8-B 18-C 28-B 38-C 48-A 58-B 68-B 78-A 88-C 98-C
9-C 19-D 29-C 39-C 49-B 59-C 69-A 79-A 89-D 99-D
10-A 20-A 30-A 40-D 50-C 60-D 70-C 80-B 90-D 100-B
--

1 yorum:

  1. S.a , Konulara bağlımı çalışmalıyız? Yoksa soru cevap şeklinde ve test çözerekmi ilerlemeliyiz? Konular beni çok sıkıyor hiç bişe anlamıyorum gibi geldi:S

    YanıtlaSil