19 Ağustos 2013 Pazartesi

İLMİHAL 1 ÖZET

İLMİHAL 1 ÖZET

Fıkıh nedir : Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak demektir.
Füru-i fıkıh : Şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda elde alan dalına denir
Usul-i fıkıh : Delillerden hüküm elde metodunu inceleyen dalına denir.

İstihsan : Müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsememesi, yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası (kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesidir.

İstishab :Daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığına koruduğuna hükmetmek demektir.

İstislah (Mesalihi Mürsele) : Yorum yoluyla da olsa nasların kapsamına girmeyen yada “illet” bağı kurarak (kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine istislah, bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlara da mesalihi mürsele denir.

Sedd-i Zera-i: Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir.

Re’y ve İctihad : En genel anlamıyla, asli iki delil olan Kur’an ve sünneti, sayılan metodları ve benzerini kullanarak anlama, yorumlama ve metinle akıl ve toplum arasını buluşturma faaliyetidir.
Re’y : Hakkında açık bir nas yani ayet veya hadis metni bulunmayan fıkhi bir konuda müctehidin belli metodlar uygulayarak ulaştığı şahsi görüştür.

İctihad : Fakihin şer’i ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi demektir.

Ehliyet : Kişinin dini ve hukuki hükme konu (muhatap) olmaya elverişli oluşu demektir.

Müekked sünnet : Hz. Peygamberin devamlı yaptığı, sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere denir.

Gayr-ı müekked sünnet : Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen de terk ettiği veya çoğu zaman yaptığı bazen de terk ettiği fiil ve davranışlardır.

Zevaid (adet)sünnet : Hz. Peygamberin, Allah katından bir tebliğ veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara denir.

Revatip sünnet : Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlar, şevvalde tutulan altı gün oruç gibi ibadetlere denir.

Haram : Allah’ın kesin olarak yasakladığı fiillerdir. Yasaklama işine tahrim veya hazr , yasaklanan şeye haram, muharrem veya mahzur, bu yöndeki hüküm ve vasfa da hurmet denir.
Haram li-aynihi : Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hükmettiği fiildir. Zina, hırsızlık v.s.
Haram li-gayrihi :Aslında meşru ve serbest olduğu halde, haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili olan fiil. Bayram gününde oruç tutmak gibi.

Azimet : Bir şeye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek. Fıkhi olarak : meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hüküm demektir.
-Farz, vacip ve sünnet gibi davranışların yapılması; haram, mekruh gibi davranışların yapılmaması…
Ruhsat : Azimetin karşıtıdır. “Kolaylık, devamlı olan” ruhsat fıkhi olarak: meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi arızi bir sebebe bağlı olarak azimet hükmüne terk etme imkanı veren ve yalnız söz konusu arizi durumda sınırlı bulunan hafifletilmiş ve geçici hükmü ifade eden bir terimdir.
-Mükelleflerin oruç tutması bir azimet hükmüdür. Hasta ve yolcuların karşılaştıkları güçlükler sebebiyle oruç tutma kolaylığı sağlanması ise ruhsattır.

Selem akdi : İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satın alınmasıdır.

Nass : Fıkha dair temel kaynakların her birine ait hükümlerle ilgili özel delillere, konuyu ilgilendiren ayet ve hadislere ortak bir adla nass denir.

Sebep : Şer’i hükmün varlığına işaret yapılan şeye denir.

Butlan : Şer’i hüküm, rükun ve şartlara yönelik eksiklikler taşıyorsa, o fiile batıl denilir ve hükümsüz sayılır. Sanki hiç yokmuş gibi sayılır.

Tevil : Zahir ve nassın lafzi anlamları, bazı şartların bulunması halinde terk edilebilir ve bunlar başka manaya yorulabilir. Buna tevil denir. “namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkayın” kalkmak fiili doğrulmak, dikilmek demektir.

Hafi : Gizli , kapalı demektir. Aslında anlamı açık olan bir kelimenin, başka bir engel sebebiyle kapsamı konusunda kapalı kalması haline “hafi” denir.

Müşkil : Hafiften daha kapalı olan, ancak karine emareler üzerinde çalışma yaparak anlaşılabilen sözcüklere “müşkil” denir.

Mücmel : Derlenip toplanıp bir araya getirilen demektir. Sözün sahibinin yapacağı açıklama olmadan anlaşılmayacak kadar kapalı ola sözcüklere denir.

Müteşabih : Dini metinlerde yer alan, ancak anlamı hiçbir zaman anlaşılmayacak derecede kapalı olan sözcüklere denir.

Sarih : Açık demektir. İster hakikat, ister mecaz olsun, bir sözcüğün çok kullanılması sebebiyle manaya delaleti açıkça anlaşılıyorsa, ona “sarih” denir. Alış-Verişte, Aldım/Sattım diyen bir kimsenin ayrıca niyetine bakılmaz.

Kinaye : Dolaylı anlatım demektir. Bir sözü, gerçek anlamının anlaşılmasına engel bulunmadığı bir durumda başka anlamda kullanmak “kinaye” olur.

Karz-ı Hasen : Faiz vb. her hangi bir maddi çıkar beklentisi olmadan borç vermeye denir.

Kısas : Cana ve organ bütünlüğüne yönelik kasten işlenmiş suçların müeyyidesi “kısas” tır.
Had : Bunlar, bizzat Kur’an ve sünnet tarafından belirlenmiş ve adı konularak açıklanmış, kamu hakkı niteliğindeki zina, iffete iftira, hırsızlık, anarşi gibi meşru kurulu düzene başkaldırı gibi suçlar ve cezalardır.

Tazir : Kısas ve had dışında kalan, zaman ve mekana göre devlet yetkilileri ve yasama erki tarafından belirlenecek suçlar ve cezalarıdır.

Akile : Vaktiyle kişinin erkek akrabaları (asabe) iken sonraları divan üyeleri, meslek grupları gibi kendileri ile dayanışma içinde olduğu kimseler olmuştur.

İtlaf : Başkasının canına, malına haksız olarak ve tazmin sorumluluğu doğuracak şekilde zarar vermektir.

Telfik : Kumaşın iki tarafını birleştirmek. Farklı hükümlerin bir araya getirilmesi demektir.

Tekfir : Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkar özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışından ötürü kafir saymaktır.

İrtidat (mürted) : Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir.

Tefrik : Mahkeme kararıyla boşanma demektir.

Müdrik : Namazı tamamen imamla kılan kişi.

Lahik : Namaza imamla başlayıp fakat imamla bitiremeyen kişi

Mesbuk : İmama birinci rekatın rukusundan sonra uyan kişi

Akaid : Gönülden bağlanılan, düğüm atılmışçasına sağlam inanılan şey. İnanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve ilkeleri anlamına gelmektedir.

Taklidi iman : Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana denir.
Tahkiki iman : Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana tahkiki iman denir.

Hamele-i Arş : Arşı taşıyan melekler.

Mukarrebun ve illiyyun : Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.

Tevrat : İbranice bir kelimedir. Kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına gelir.Ahd-i Atik ve Ahd-i Kadim de denir.

Zebur : Yazılı şey demektir. İlahi kitapların en küçüğüdür. Yeni dini hükümler getirmemiştir. Lirik söyleyiş ve ilahilerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve bir takım nasihatlerden meydana gelmiştir.

İncil : Müjde, talim ve öğreti anlamına gelir. Hz İsa aracılığıyla İsrail oğullarına gönderilmiştir.

Kur’an : Toplamak, okumak ve bir araya getirmek demektir.

Kur’an nın Muhtevası
1- İtikad : İman esaslarını konu alır
2- İbadetler : Namaz, oruç, hac ve zekat gibi konulardan bahseder
3- Muamelat : Toplum fertlerinin aralarındaki ilişkileri konu alır
4- Ukubat : İslamın koyduğu kurallara aynen uyulması. İnsan haklarını ve yasakları çiğneyenlerin cezalandırılması.
5- Ahlak :Ana-babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme küçükleri sevip büyükleri sayma vs
6- Nasihat ve Tavsiyeler : İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini vs.
7- Va’d ve Vaid : Allah’ın emirlerine uyanların cennet, buyrukları terk edenlerin cehennemle cezalandırılacağını konu alır.
8- İlmi Gerçekler : İnsanlığa gerekli olan ilmi gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden ayetleri de kapsamaktadır.
9- Kıssalar : Önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatını konu alır.
10- Dualar : İnsanın yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına muhtaç olduğu için Kur’an da dualarda yer almıştır.

Rasul : Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye (kitap gönderilene) denir.

Nebi : Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren fakat yeni bir kitap ve şeriatla gönderilmeyip önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını bildiren kişiye denir.

İrhas : Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü olaylar. Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması gibi…

Meunet : Allah’ın veli olmayan bir Müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.

İstidraç : Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü oaylardır.

İhanet : Kafir ve günahkar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylar.

Kıyamet Alametleri :
1- Duman: Müminleri nezleye tutulmuş gibi, kafirleri sarhoş edercesine tüm yeryüzünü kapsar.
2- Deccal : Bu isimde bir şahıs çıkacak ne Tanrılık iddiasında bulunacak, istidraç denilen bazı olağan üstü üstünlükler gösterecek ve Hz. İsa tarafından öldürülecektir.
3- Dabbetü’l Arz : Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’nın mührü bulunacak, asa ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kafirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kafirlerin tanınmalarını sağlayacak.
4- Güneşin Batıdan Doğması : Allah’ın emri ile güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanları kabul olmayacak.
5- Ye’cuc ve Me’cuc’ün Çıkması : Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyamet alametlerindendir.
6- Hz. İsa’nın Gökten İnmesi : Kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamberin dini üzerine amel edecek, Deccal’i öldürecek, sonrada ölecektir.
7- Yer Çöküntüsü : Biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.
8- Ateş çıkması : Hicaz tarafında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.

HAYIZ ve NİFAS
Hayız (aybaşı) nifas (loğusalık) istihaze de özür kanıdır.
-Hanefilere göre adetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki adet kanı arasında kalan en az temizlik süresi 15 gündür.
-Hayızlı kadının ilk günlerinde cinsel ilişkiye girmek 4,25 gr; son günlerinde cinsel ilişkiye girmek bunun yarısı kadara sadaka vermeyi gerektirir.
-Hanefilere göre hayız kanı sona ermiş ancak gusül yapılmamışsa ve bir namaz vakti geçmiş olursa cinsel ilişkiye girilebilir.
-Hanefi ve Hanbeli lere göre nisafın en uzun süresinin 40 gündür.
- Yeni Müslüman olmuş bir kimsenin sırf cünüplükten kurtulmak için gusletmesi Malik i ve Hanbeli lere göre vacip; Hanefi ve Şafiile göre ise MENDUP bir ibadettir.
- Gusulde niyet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer mezheplere göre ise Farzdır.

Nafie Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler :
1-Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti dışında nafile namaz kılınmaz.
1-sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar
3-İkindi namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar
4-Akşam namazının farzından önce
5-Bayram namazlarından önce ne evde ne de camide
6-Bayram namazlarından sonra camide
7-Arafat ve Müzdelife cem’leri arasında
8-Farz namazının vaktinin daralması durumunda
9-Farza durulmak üzere kamet getirilirken (sabah namazının sünneti müstesna)
10-Cuma günü hatibin minbere çıkmasından cuma namazı sona erinceye kadar nafile namaz kılınmaz.

İtimat : İftidah tekbirinden sonra el bağlamak.
Teavvüz : Tek başına namaz kılanın sadece ilk rekatta ve Sübhaneke den sonra Euzü çekmek Tahmid : Rukudan doğrulduktan sonra hamd etmek.
Tahrime : Birici rekatta iftidah tekbirinden sonra hemen subhaneke okumak.
Tesm’i : Rukudan doğrulurken Semi Allah’ü limenhadimeh demek.
Tenahnuh : namazda özürsüz olarak boğazı hıldatmak, öksürmeye çalışmak.
Kaveme : Namazda rukudan kıyama kalkma
Celse : İki secde arasındaki, oturuş.
İsfar : Sabah namazının geç kılınması
Tağlis : Vakit girince namazı hemen kılmak
Surutus Salat : Namazın Şartları.
Erkanüs Salat : Namazın Rukunları.
Sıfatü’s-Salat : İlmihal dilinde namazların adabına uygun şekilde kılınması.
Teressül veya irtisal : Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme ve ikinci cümlelerde sesi biraz yükseltme
İktida : İmama uyma Muktedi : imama uyan kişi.
Müfteriz : Farz namaz kılan muktedi
Müteneffil : Nafile namaz kılan imam
Muhazatü’n-Nisa : Kadının aynı imama uymuş olan erkeğin önünde veya hizasında bulunması.
Tıval-i Mufassal : Uzun sureler. Hucurat ile Büruc sureleri arasındaki sureler.
Evsat-ı Mufassal : Orta uzunluktaki sureler. Büruc ile Beyine sureleri arasındaki sureler.
Kısar-ı Mufassal : Kısa sureler. Beyine ile Nas arasındaki surelerdir.
Seb’ut-Tıval : Bakara, Araf, Nisa, Ali İmran, En’am,Maide ve Enfal sureleri.

Cuma Namazının Vücub Şartları:
1-Erkek Olmak
2-Mazeretsiz Olmak (Sağlıklı Olmak)
3-Hür Olmak
4-Mukim Olmak.
Cuma Namazının Sıhhat Şartları :
1-Vakit
2-Cemaat (Hanefilerde imam dışında en az 3 kişi, Şafiilerde İmamla beraber 40 kişi, Malikilerde 10 kişi)
3-Şehir veya Şehir hükmünde Olması
4-Cami
5-İzin
6-Hutbe
Hutbenin Şartları
1-Vakit içinde okunması
2-Namazdan önce okunması
3-Hutbe niyetiyle okunması
4-kendisiyle Cuma namazı kılınacak en az bir kişinin bulunması
5-Hutbe ile namaz arasında namaza mani her hangi bir şey yapılmaması (yiyip,içme gibi)
Kasrü’s-Selat : Dört rekatlı farz namazları yolculuk esnasında ikişer rekat kılmak.
Cem’ü’l-fiil veya Cem’ü’l- Muvasala : bir namazı hemen diğerinin ardından kılmak. Mesela öğleyi vaktin sonunda ikindiyi de vaktin başında kılmak gibi.
Faite (fevait) : Bir namazı vaktinde kılamamak.
Vatani asli : İnsanın doğup büyüdüğü yer. Başka yere göç ederse vatani asli orası olur.
Vatanı İkamet : Bir insanın 15 günden fazla kalmak istediği yere denir.
Vatanı Sükna : Bir insanın 15 günden az kalmayı planladığı yere denir.
Tertip : Üç Durumda düşer 1- Kazaya kalan namazların sayısının vitir dışında 6 vakit ve daha fazla olması 2- Vaktin hem kaza hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık olması
3- Vakit namazının kılınışı sırasında kazaya kalmış namazı olduğunu hatırlaması
Terkedilmiş bir farzın namaz içinde kaza yoluyla telafi edilmesi :
1- Bir kimse kıraat etmeden rukua varır da kıraati unuttuğunu rukuda hatırlarsa bu kişi ruku halinde bir ayet okur ve terk ettiği kıraati yerine getirmiş olur.
2- Bir kimse ruku etmeden secdeye gidecek olursa ikinci secdeyi yapmadan geri dönüp rukuyu iade edebilir. Secdeleri tekrar yapar.
3- Son oturuşu terk edip beşinci reketa kalkarsa o rekatın secdesini yapmadan dönebilir. Beşinci rekatın secdesini yaparsa o namaz nafileye dönüşür bir rekat daha kılar altıya tamamlar.
Oruca niyet zamanı :
1- Güneşin batışından kuşluk vaktine kadar niyet edilen oruçlar : Ramazan orucu, belirli günlerde tutulması adanan oruçlar, nafile olarak tutulan oruçlardır
2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilen oruçlar : Ramazanda tutulmayıp başka zamanlarda kaza edilen oruçlar, her çeşit kefaret orucu, başlanıp ta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.
Temlik : Zekatı ehil olanlara vermek
Rikaz : Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşya.
Fıtır Sadakasında Mükellefiyet
1- Müslüman Olmak
2- Mal Varlığı
3- Ehliyet
4- Velayet ve Bakmakla Yükümlülük
5- Vakit
Kefaretler :
Kefarat-i Savm : Ramazan orucunu eda ederken her hangi bir mazereti bulunmaksızın oruçlu olduğunu bilerek ve kasten bozan. Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Yemin kefareti : bilerek yapılan yemin köle azat etmek, 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak, 10 fakiri orta seviyede giydirmek, 3 gün oruç…
Zıhar kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Adam öldürmenin kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak.
Hacda tıraş olmanın kefareti : 3 gün oruç, 6 fakiri doyurmak, bir koyun kesmek.
Hayızlı kadınla cinsi münasebet kefareti : Ebu Hanife’ye göre sade tövbe etmesi gerekir.

Tesmiye : Allah’tan başkasının adının anılması veya hayvanın Allah’tan başkası adına kurban olarak kesilmesinin ve bu şekilde kesilen hayvanın etinin yenmesinin yasaklanmış olmasıdır.
Gurre : Cenine karşı işlenen suçun cezası. 5 deve, 212,5 gr altın, 1785 gr gümüş
İlm-i Nücum : Astroloji ve astronomiyi kapsayan ilim
Tenasüh : Ölüm sonrasında ruhun başka bir bedene girerek yaşadığına inanılan şey.
İtlaf : Başkasının malını hukuka aykırı şekilde tahrip etmek.
Haksız iktisap : Hukuki bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası adına çoğalmasıdır.
İkrah : Cebir ve zorlama.
Velayeti İcbar : Zorlayıcı velayet
Velayeti İhtiyar veya İstihbab : Zorlayıcı olmayan velayet
Asabe : Bir kimsenin araya bir kadın girmeyen bütün erkek akrabalarıdır.
Mehr-i Müsemma : Nikah anında belirlenmiş mehir.
Mehr-i Misil : Nikah anında belirlenmeyen mehir.
Mehr-i Muaccel : Evlilik anında peşin ödenen mehir.
Mehri Müeccel : Ödenmesi sonraya bırakılan mehir.
Hul veya Muhalea : Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından feragat ermesiyle tarafların anlaşarak boşanması.
Tefrik : Mahkeme kararıyla boşanma.
Tefvizi Talak : Koca sahip olduğu boşama hakkını karısına vermesidir.
Mükreh Boşanma : Canı ve malı ağır bir şekilde tehdit edilen ve bu tehdidi başka türlü defedemeyen boşanmaya denir.
Beynuneti Kübra : Kesin boşanma.
Ric’i Talak : Kocaya yeni bir nikahla ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşanma türü
Bain Talak : Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.
Sünni Talak : Hz. Peygamberin getirdiği ölçü ve sınırlamalara riayet edilerek yapılan boşanma şekli.
Bid’i Talak : Sünnete aykırı şekilde boşanma türü.
Lian : Karısının zina ettiğini veya çocuğunun zina mahsulü olduğunu iddia eden ve bu iddiasını gerektiği şekilde ispat edemeyen koca hakim huzurunda hususi bir şekilde yeminleşir ve evlilik birliğine hakim tarafından son verilir.
İla : Kocanın karısına dört ay veya daha fazla yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunması.
Gabn : Bir mal değerinin çok üzerinde bir fiyata satın alındığında müşteri; değerinin çok altında satıldığında ise satıcı gabn’a maruz aklmış olur.
Tağrir : Akit yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı kasten aldatmasını ifade eder.
Şuf’a : Satım akdine konu olan bir akarı, müşteriye mal olduğu bedel karşılığında mülkiyetine geçirme yetkisi veren bir hakkı ifade eder.
Ariyet : Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir süre kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan sözleşme türüdür.
Karz : Geri ödemek üzere birine verilen mal.
Lukata : Buluntu mal
İne : Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satıp, satılan fiyattan daha düşük fiyata geri alınması.
Pey akçesi : Pişmanlık akçesi
Hisbe : İslam toplumlarında genel ahlakı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmi kuruluşu ifade eder.
Fahr ve tefahur : Kibir
Sefeh ve Cehl : Zulüm, serkeşlik, saldırganlık, barbarlık
Te’dip : Birini bir konu hakkında bilgilendirme.
Edip : Bir konu hakkında bilgilendirilmiş kişi.
İstihlaf :Namazda İmamımn yerine birini bırakması
Ahkam : Kur’an ve sünnetin içerdiği dini hükümler
Fasık : Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan kimse
Münacat : Allah’a sessizce dua etmek
Taassup : Bir delile dayanmayan, bir fikre körü körüne inanmak
Şart : Hükmün varlığı kendisine dayanan şey.
Rükün : İbadetlerin ve akitlerin asli unsurları
Fırka-i Naciye : Kurtuluşa eren grup.
Ehl-i Bidat (mübtedia) : Peygamberin izlediği yoldan ayrılmak
Fırka-i Dalle (Ehl-i Dalal) : Bir takım sapık görüşlere saplanıp doğru yoldan ayrılan.
Te’vil : Başka bir anlama çekmeme, olduğu gibi kabul etme.
İkab : Ceza İtab : Kınama İsaet : Yanlış ve kötü davranış. Kizb : Yalan söylemek
Nefhai Feza : Korku Üfürüşü
Nefhai Kıyam : Kalkış Üfürüşü
Nefhai Saik : Ölüm Üfürüşü
Zelle : Peygamberimizin küçük hataları
Masiyet : Günah işlemek
Kitman : Gizlemek
Yevmüt-Telak : Kavuşma günü.
Furui Fıkıh : Şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümler.
Usuli Fıkıh : Delillerden hüküm elde etme
Kur’an’ın Harekelenmesi : Ebu’l Esved Ziyad
Kur’an’daki kapalı ifadeler : Hafi, Müşkil, Mücmel, Nass ve Zahir.
Müdebbirat : Dört büyük meleğe verilen isim.
Kelamı Nefsi : Kalbimizden geçenler
Kelamı Lafzi : Kalpten geçenleri sözle başkasına aktarma.
Seyyidül Melaike : Cebrail a.s. diğer adı
Naziat ve Naşitat Melekleri : Koparıcı, kolaylaştırıcı (Azrail’in yardımcılar)
Fatiha suresinin diğer adları : Ümmül Kitap, el-Esas, El-Kafiye, Es-Sebül Mesani, El-Kunz
Tehannüs : Peygamberimizin Hz. İbrahim’in Hanif dinine uygun olarak Hira’da yaptığı tefekkür.
Athal : Hicret sırasında Hz.ebu Bekir ile sığındıkları mağaranın ismi.
Murakabe : Kulun her an Allah nezaretinde ve her halinin Allah tarafından bilinmekte olduğu.
Mekke'de ilk nâzil olan âyet: İkra'dır.
Mekke'de ilk nâzil olan süre : Müddesir veya Fatiha'dır.
Mekke'de ilk ilân olunan sûre : Vennecm'dir.
Mekke'de son nâzil olan sûre : Mü'minûn'dur.
Medine'de ilk inen sûre : Bakara süresidir.
Medine'de son inen âyet: Vettekû yevmen türceune fihi ilal-lah.
Medine'de son inen sûre : Nasr'dır.
Vahye Ait Bazı Terimler:

1) Hadarî: Rasulullah’a yolculukta olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahydir. Vahyin çoğunluğu bu şekilde gelmiştir.

2) Seferî: Rasulullah’a yolculuk veya savaşta inen vahiylerdir.: Enfal S.baş kısmı, Tevbe: 9/34, Hac S. başı, Fetih suresi.

3) Neharî: Gündüz inen ayetlerdir. Kur’an’ın büyük bölümü gündüz inmiştir.

4) Leylî: Geceleyin vahyedilen ayetlerdir. Buna örnek: Al-i imran suresinin son kısımları, Tebük seferinden geri kalan üç kişi hakkında inen ayetler (Tevbe: 9/117-118), Fetih suresinin baş kısmı.

5) Sayfî: Yaz mevsiminde nazil olan ayetler.: Nisa suresinin son ayeti olan Kelale ayeti, Tebük gazvesi hakkında inen ayetler.

6) Şitaî: Kış mevsiminde nazil olan ayetler.: İfk olayı ile ilgili ayetler (Nur: 24/11-26), Hendek savaşı ile ilgili ayetler (Ahzab:

7) Firaşî: Rasulullah yatağında iken nazil olan ayetler.

Nevm
î: Rasulullah uykuda iken nazil olan ayetler.

9) Ardî: Rasulullah yeryüzünde iken nazil olan ayetler. Kur’an’ın hemen hemen hepsi bu şekilde indirilmiştir.

10) Semaî: Rasulullah semada iken nazil olan ayetler. Bakara suresinin son iki ayeti Mirac’ta iken nazil olmuştur

A)-Vahy-i Metlüv-: Hz. Peygamber'in yukarıda belirtilen vahy şekillerinden almış bulunduğu vahiylerden ekserisi âyetlerlerdir. Necm sûresi 4. âyette: "O, kendi arzusu ile söylemez, o (söylediği), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir" buyurulmuştur. Hz. Peygamber: "Bana Kur'ân ve onunla beraber O'nun gibisi verildi. Şunu iyi biliniz ki, Allah Rasûlü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir..." buyurmuştur. Kur'ân bu özellikleriyle, vahyi metulvü (okunan vahyi) meydana getirmektedir. Kurbet niyetiyle namaz ve namaz dışında okunmakla ibadet edilir. Diğer vahy mahsulü olan kudsî hadis ve hadislerle namazda okunarak ibadet edilmez. Ancak namaz dışında ilim ve teberrüken okunabilir.

B)-Vahyi Gayrı Metlüv:Tilavet olunmayan vahiy demektir.Kudsî hadis ve hadislerle namazda okunarak ibadet edilmez. Ancak namaz dışında ilim ve teberrüken okunabilir.

TEVİL: “Evl” kökünden gelen ve “Geri dönme” anlamında mastardır.
Lügatte: Açıklamak ve beyan etmek anlamını da ifade etmektedir.
Istılahta;Görünürde birbiriyle uyumlu iki ihtimalden birine manayı yöneltmektir.ayete muhtemel manalardan birini vermekti

NASİH VE MENSUH
Lügat manası: İzale,bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen şeyin yerine başka birinin konulması veya konulmaması, kaldırma, hükümsüz kılma,. Nesehe fiilinin mastarıdır. Bazı ilim adamları “izale ve iptal etme” manasında hakikat, diğerlerinde mecaz olduğunu söylemektedirler.
Terim manası: Bir nassın hükmünün ya yerine bir nass gelerek veya hiçbir nass gelmediği halde belli bir zaman sonra kaldırılmasıdır. Mensuh ise:Aynı kökten ism-i mef`uldür.Bu şekilde kendinden önceki hükmü kaldırılan delile nasih, hükmü kaldırılan delile de mensuh denilir.

MÜCMEL : Bir açıklayıcı tarafından, açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafız .
MÜBHEM : Kur’an-ı Kerim’de sarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerle zikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, melek veya cin veyahut ta bir topluluk veya kabile de olabilir. Bu gibi ismi mevsullerin veya zamirlerin kime delalet ettiğini bilmek kolay bir şey değildir.Mübhemat hakkındaki bilgiler, nakle dayandığına göre, o haberlerin sağlam senetlerle, Rasulullah, sahabe ve tabiuna ulaşması gerekir.

MÜFESSER:Açıklanan. Usûl-i fıkıhta, nass denilen lafzdan daha açık olan lafızdır. Nass, sevkedildiği mânâya açıkça delâlet eden lafızdır. Kur'ân-ı kerîmde bulunan salât, zekât gibi kapalı kelimeler, Peygamber efendimiz tarafından açıklanmıştır. Böylece bu kapalı kelimeler, müfesser hâline gelmiştir. Müfesserlerle amel etmek vâcibdir.

HAFÎ:Gizli, kapalı. Usûl-i fıkıh ilminde, mânâsı açık olduğu hâlde söyleyenin maksadını ifâde etmede kapalı, gizli söz.

NASS:Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Çoğulu nüsûs'tur.
Ehl-i sünnet âlimleri nassları zâhirleri üzere almışlardır. Yâni açık olan mânâlarını vermişlerdir. Zarûret olmadıkça nassları te'vil etmemişler bu mânâları değiştirmemişlerdir. Kendi bilgileri ve görüşleri ile bir değişiklik yapmamışlardır.
Nass ile bildirilmiş olan ahkâm hiçbir zaman değişmez. Örf ve âdetlerden hüküm çıkarılabilmesi için, bunların nasslara muhâlif olmaması ve sâlih müslümanlar arasında selef-i sâlihînden gelmiş olması lâzımdır.

ZAHİR:Lafızdan (sözden) anlaşılan, açık, görünen mânâ. Ehl-i sünnet âlimleri, nasslara (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere) zâhir mânâlarını vermişlerdir. Zarûret olmadıkça, nassları te'vîl etmemişler, bu mânâları değiştirmemişlerdir. Kendi bilgileri ve görüşleri ile bir değişiklik yapmamışlardır.

MUHKEM: Lügat manası sağlam, manası açık, yorum götürmez, şüphe kabul etmez anlamında if’al vezninde, arapça ismi mef’ul bir kelimedir. Muhkem ayetler, manası açık olan, manasında ihtilaf edilmeyen, manalarının anlaşılması için açıklamaya ihtiyaç duyulmayan, manası herkes tarafından anlaşılabilen ayetlerdir.

MÜTEŞABİH: Birden fazla manaya gelen, manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan veya muhkem ayetlere ters gibi görünen ayetlerdir.

VÜCUH VE NEZAİR:Kur’an-ı Kerim’de, çeşitli manalarda kullanılan müşterek lafızların mevcut olduğu müşahade edilir. Bir kelimenin bir ayette ifade ettiği mana ile, yine aynı kelimenin diğer ayetlerde anlamlar aynı olmamaktadır. İşte biz buna tefsir ilminde “Vücuh” diyoruz. Bunun aksine de, yani çeşitli birçok kelimenin aynı manayı ifade etmesine “Nezair” denir. Kur’an’ın iyi anlaşılması ve bilinmesi için, tefsir ilminde öğrenilmesi lazım gelen mühim hususlardan biri de şüphesiz “Vücuh ve nezair”dir.
MÜŞKILU’L-KUR’AN: Kur’an-ı Kerim ayetleri arasında ilk bakışta ihtilaf ve tenakuz gibi görünen durumları inceleyen ilme Müşkilu’l-Kur’an denilir. Aslında Allah’ın kelamında böyle bir halin mevcudiyeti bahis konusu olamaz. “Onlar hala Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı.” (Nisa: 4/82) Eğer kişi cehaleti sebebiyle ayetler arasında bir çelişki hissederse, zıt mana taşıdığı sanılan ayetlerin bağdaştırılması gerekir. Bu yöndeki tereddütlerin giderilmesi de “Müşkilu’l-Kur’an” ilmiyle sağlanmıştır.
KISASU’L-KUR’AN :Allah, muhataplarına tevhid ve ahlak ilkelerini, tarihin kanunlarını anlatırken, öğretirken, pedagojik açıdan çok önemli bir metodu kullanmıştır. Bu da tarihte yaşanan hadiseleri, dini ve ahlaki bir muhtevayla insanların önüne koyan kıssalar yoluyla gerçekleşmiştir

EMSALU’L-KUR’AN:Mesel kelimesi lügatta şibih, nazir, delil, hüccet, bir nesnenin sıfatı, halk arasında kabul görüp yayılmış ve meşhur olan sözlerdir –ki bunlara Türkcede atasözleri denir-, bunların irad edilip söylenmesine de “darb-ı mesel” denir, çoğulu ise emsaldir.

TEFSİRDE RİVAYET YÖNTEMİ: Bu tefsir, selefden nakledilegelen eserlere dayanan tefsirlerdir. Bu tefsirlerde ayetlerin manaları, nüzûl sebepleri,nâsıh ve mensuh olanları gösterilir. Böylece rivâyet yolu ile yapılan tefsirlerin başlıca kaynakları,Hadis-i Şerif kitapları ile Siyer ve Tarih kitaplarıdır. Bunlara muhalif, aklın hükmüne aykırı olan rivâyetlere itimat edilmez.
Ali b. Ebi Hatim Tefsiru’l Kur’ani-l Azim.
İbn Kesir Tefsiru’l Kur’ani-l Azim.
Celaleddin es-Suyuti ed-Durru’ –Mensur.
TEFSİRDE DİRAYET YÖNTEMİ: Buna rey ile tefsir de denir. Bu tefsirde müfessir, ayet hakkında açıklayıcı bir nakil bulamayınca reye başvurur. Yani ictihad eder, ve Lugat, Belâğat gibi lisan ilimlerinden yararlanır.

1-DİL BİLİMSEL TEFSİR:İlk dirayet tefsiri çalışmalarının Dil bilimsel çalışmalarla başladığı söylenebilir.Özellikle 2. yy.da gelişmeye başlayan Sarf ve Nahiv bilgisi ileKur’an-ı açıklamaya başladılar.
Bunlardan bazıları Ahfeş(öl.177),Sibeveyh(öl.180),Halil b. Ahmet(öl.170) Zemahşeri’nin Keşşaf adlı tefsiri buna bir örnektir.

2-KELAMİ VE FELSEFİ TEFSİR:İlk Müslümanlar Arap Yarımadasından çıkıp Bizans ve İranı fethettikce oradaki halkı Müslümanlaştırmaya başladılar. Yeni Müslüman olanlar yeni kültür ve düşüncelerle karşılaşınca Kaza Kader ve Allahın sıfatları gibi itikadi konularda tartışmaya başladılar. Ve bu tartışmalardan Kelami ve Siyasi Mezhepler ortaya çıktı. Örneğin şi’a harici mutezile v.b. Mezhepler kendi görüşlerini desteklemek için kuran’ı kendi düşüncelerine göre tefsir ettiler.
Örnek Zemahşeri Mutezili fikirleri savunmak için Keşaf isimli tefsiri yazmıştır.
Fahruttin er_razi ünlü tevsiri Mefatih’ul gaybi ehli sünneti savunmak için yazmıştır.

3-FIKHİ TEFSİR: kur’an’ın emirlerini anlamada zaman ve mekân farkından da kaynaklanan yorum farklılıklarından Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları bundan da fıkhi mezhepler ortaya çıkmıştır. Böylece her mezhep kendi görüşünü savunmak için kur’an’ı kendi mezhepleri doğrultusunda yorumlamaya başladılar.
ÖRN: imam_ı safi öl. (204) ahkâmul kur’an’ı Hanefi fakihi cessas ahkâmul kur’an’ı Ebu Bekir İbnul Arabi ahkâmul kur’an’ı maliki alimi kurtubi cami li ahkâmul kur’an’ı

4-TASAVVUFİ TEFSİR: Tasavvufi tevsirler kişileri daha ahlaki bir hayat tarzına ulaştırma ruhu temizleme maksadıyla yazılmış ve kur’an da bunlar için yorumlanabilecek ayetler tasavvufi açıdan tevsir edilmiştir.
ÖRN: küşeyrii letaaiful işarat adlı tefsiri İsmal Hakkı Bursevi ruhul beyan adlı tefsiri bu amçla yazmıştır.

TEFSİR TARİHİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ:

1-Ferra ve tefsiri(144-207): büyük Arap dilcisi ve tefsir alimidir Kûfede yetişmiştir. Eserinin ismi Maanil Kur’an dil açısından çok önemli tefsirdir.

2-Taberi ve tefsiri: (224-310) :ibn. Cerir et taberi hicri 3.yy en önemli tarih fıkıh ve tefsir alimidir. Tefsirinin ismi camiul beyan an te’vilil Kur’an hem rivayet hemde dirayet tefsirleri açısından kendisinden sonra gelenlere kaynaklık etmiştir.

3-Zemahşeri ve tefsiri: (467-538) Zemahşeri büyük Selçuklu döneminde yaşamış vezir Nizmulmülk zamanında yaşamış dah sonra Mekke’ye yerleşmiştir. Ve ilim tahsil etmiştir. Yazmış olduğu eserin keşşaf dil agırlıklı bir eser olup kendisi itikâdi açıdan mutezili ameli açıdan yani fıkhi açıdan Hanefi mezhebine bağlı olduğu için tefsirinde bu konuşar ağırlık vermiştir.

4-Fahreddin Razi ve tefsiri: (543-606): tefsirin yanında kelam fıkıh felsefe ve matematik gibi bilimlerde de uzman bir müfessirdir. Eseri mefatihul ğayb da bu ilimleri Kur’an ayetlerinde kullanmıştır. Tefsirinde ehli sünnetin kelami görüşlerini savunmuş mutezili alimlere cevap vermeye çalışmıştır.

5-kurtübi: (……-671) :Endülüs Kurtuba da doğmuş ancak ilim tahsili için mısıra yerleşmiş. Kurtubi tefsiri camii li ahkamil Kur’an da ahkam e,ayetlerini açıklamaya çalışmıştır .kendisi fıkhi olarak maliki mezhebine baglı olmasına rağmen mutaassık davranmamış. Diğer görüşlerede yer vermiş.

6-Elmalılı Hamdi Yazır ve tefsiri: (1878-1942) Emalı lı omsalının son dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış ve İstanbul da yetişmiş milletvekilliği bakanlık üniversite hocalığı yapmıştır. D.İ.B’in isteği üzerine halk dini kur’an dili tefsirini 12 yılda tamamlamıştır. Ayetlerin sebebi nuzulünü ve ayetlerde geçen kelimeleri açıklamıştır. Mesela fatih’a suresini 100 sayfada tefsir etmiştir bakara suresi 900 sayfayı geçmektedir.
---

17 Ağustos 2013 Cumartesi

YETERLİLİK HAZIRLIK TESTLERİ 10

 TEST 1

1: Aşağıdakilerden  hangisi din kelimesinin sözlük anlamında kullanılmaz?

a: Hesap
b: Ceza ve karşılık
c: Millet
d: Adap


2: Bugün Batı dinlerinde din karşılığı kullanılan kelime hangisidir?

a:Religion
b:Dhorma
c:Dhamma
d:Doktrin

3: İslam bilginleri dinin tarifinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemişlerdir?

a) Akıl sahibi insanların kendi tercihleri ibaresine
b) İlahi kanundur ibaresine
c) Bizzat hayır olan şeylere götüren ibaresine
d) Beşer kaynaklı olması ibaresine

4: İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir?

a) Tevhid dini
b) İbrahim dini
c) İslam dini
d) Hristiyan dini

5: Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne denir?

a) Kast
b)Tenasüh
c) Hulül
d) Düalizm

6: Brahmanizmdeki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden bir çok esas taşıyan din aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabilik
b) Budizm
c) Mecûsilik
d) Hristiyanlık

7: Ağağıdakilerden hangisi dinin temel unsurlarından değildir?

a) İnanç
b) İbadet
c) Çalışmak
d) Ahlak

8: Hz Peygamber bir hadisinde ümmetinin kaç fıkraya ayrılacağını söylemiştir

a) 72
b) 71
c) 100
d) 73

9: Hz. Peygamber'in ve sahabenin yolunu izleyen onları örnek kabul eden Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed'in sünnetini rehber edinen ümmet çoğunluğuna ne ad verilir?

a: Ehli Bid'ad
b: Ehli Sünnet
c: Fıkra-i Dalle
d: Selefiyye

10: Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin görüşlerinin oluşturduğu prensipleri içinde yer almaz?

a: Tevhid
b: Takiyye
c: Vaad ve vaid
d: Adl

11: Aşağıdakilerden hangisi Şianın günümüze ulaşan fıkralardan değildir?

a: Zeydiyye
b: İsmaliyye
c: İmamiyye
d: İbazıyye

12: Osmanlılarda tekke edebiyatı kadar gelişme gösteren tasavvuf musikinin öncülüğünü yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a: Mevlevihane
b: Muhasibiyye
c: Celvetiyye
d: Âhilik

13:Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Allah Tealadan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek onun kadar verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?

a: İslam
b: İman
c: Tefekkür
d: Tevekkül

14: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?

a:Tafsili iman
b:İcmali iman
c:Taklidi iman
d:Tahkiki iman


15: Hangisi iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir?

a:İbadet
b:İman
c:İhlas
d:Amel

16: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak" anlamına gelir?

a: İbadet
b: İman
c: İslam
d: Amel

17: Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahtır?

a: Şirk
b: Nifak
c: Küfür
d: Günah

18: Küfrün en belirgin alâmeti nedir?

a:Dinin tüm esaslarını eksiksiz kabul etmek
b:İnandığı halde amel konusunda ihmalkar olmak
c:Dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak
d: İnandığı halde ibadetleri yapmamak

19: Aşağıdakilerden hangisi müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir?

a: Teşrik
b: Tekfir
c: Temlik
d: Tedbir

20: Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a: Cinler yerler,içerler, evlenir ve çoğalırlar
b: Etrkeklik ve dişilikleri vardır
c: Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre ebeyce kısadır
d: Doğar, büyür ve ölürler
Teşekkürler...  Dinihaberler.comCEVAPLAR:
1-D
2-A
3-D
4-A
5-C
6-B
7-C
8-D
9-B
10-B
11-D
12-A
13-B
14-D
15-D
16-C
17-A
18-C
19-B
20-C

2. TEST


1: Bir gün içinde namazlarını eksizsiz kılan bir müslüman kaç rekat namaz kılar?

a:37
b:40
c:20
d:Hiçbiri

2: Revâtib nedir?

a: Farz namazlardır
b. Vacip Namazlardır
c: Vakit namazların yanında düzenli olarak kılanan sünnetlerdir
d:Düzenli olmayarak çeşitli ve vesilelere Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlardır

3: Aşağıdakilerden hangisi tatavvu değildir?

a:Teheccüd namazı
b:Bozulan nafilenin kazası
c:Kuşluk namazı
d:Hiçbiri

4: Aşağıdakilerden hangisi namazın vücûb şartlarından değildir?

a:Müslüman olmak
b:Bâliğ olmak
c:Yaşlı olmak
d:Akıllı olmak

5:Vâcibi inkar eden kişi için hangisi yanlıştır?

a:Dinden çıkmaz
b:Fasik kabul edilir
c:Dinden çıkar
d:Hiçbiri

6: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği şeydir?

a: Farz
b:Vacid
c:Farz-ı ayn
d:Sünnet

7: Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi isteğiyle ve fiili ile namazdan çıkmasını ifade eder?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

8: Farzlar arasında sıraya riayet etmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

9: Hükmi kirlilikten temizlenme aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a:Necasetten taharet
b:Setr-i avret
c:Hadesten taharet
d:Hiçbiri

10: Galîs avret neyi ifade eder?

a:Göbek ve diz kapağı arası
b: Cinsel organ ve makat
c:Dizden aşağısı
d:Göbekten yukarısı

11: İstikbal-i kıble ile ilgili hangisi doğrudur?

a:Kabe istikametinden 90 derece dönülse namaz bozulmaz
b:Kabe istikametinden 80 derece dönülse namaz bozulmaz
c:Kabe istikametinden 70 derece dönülse namaz bozulmaz
d:Kabe istikametinden 45 derece dönülse namaz bozulmaz

12: Bir farz namazın vakti içinde kılınmasına ne ad verilir?

a:Faite
b:Kazâ
c:Cem'
d:Edâ

13: Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile kılmakta kerahat olmaz?

a:Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar
b:Öğlle namazını kıldıktan sonra, ikindi vakti girene kadar
c:İkindi namazını kıldıktan sonra güneş bataba kadar
d: Akşam namazının farzından önce

14:Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir?

a:Vakit
b: Niyet
c:Cem'
d:Edâ

15: Kur'an okunurken çeşitli sebeblerle yapılan okuma hataları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Umum-i belvâ
b:Lahn-ı celi
c:Lahn-ı hafi
d:Zelletü'l kâri

16: Aşağıdakilerden hangisi eller dizlere erecek şekilde eğilmek anlamına gelir?

a:Rüku
c:Kıyan
c:Secde
d:Kıraat

17: Hanefiler dışındaki üç meshebe göre tuma'nine ve kavmenin hükmü nedir?

a:Farz
b:Vacip
c:Sünnet
d:Mubah

18:Aşağıdakilerden hangisi yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namazdır?
a)Teheccüd                              b)Vitir
c)Tesbih                                   d)Bayram

19:Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü nedir?
a)Farz-ı ayn                              b)Sünet-i kifaye
c)Farz-ı kifaye                          d)Vacip


20: Hanefi ve Mâlikilere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için ............. dir.

Boşluk için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a:Farz'ı ayn
b:Farz'ı kifâye
c:Vacip
d:Müekked sünn


CEVAPLAR:
1:B
2:C
3:B
4:C
5:C
6:D
7:B
8:A
9:C
10:B
11:D
12:D
13:B
14:B
15:D
16:A
17:A
18:B
19:B
20:D

TEST 3
1: İslam literatüründe tanrı'nın kendini göstermesi genellikle hangi kavranlarla ifade edilir?

a:Yaratma ve buyurma
b:Pasif ve alıcı
c:Aktif ve kurucu
d:Öz ve orjinal

2: Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cibril rasında geçen bir diyalokda Cibril'in Hz. Muhammed'e (s.a.v) sorduğuüç kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a:İman-Din-İhlas
b:İman-İslam-İhsan
c:İnanç-islam-ibadet
d:İman-islam-şükür

3: Tanrıya olan inancın ve ona yapılan ibadetin içtenlik derecesine İslam terminolojide ne diye adlandırılır?

a:Tefekkür-ihsan
b:Tevekkül-ihlas
c:İhlas-ihsan
d:İhsan-şükür

4: İslamın ana ve değişmez unsurları aşağıdakilerden hangileridir?

a:Kur'an-Sünnet
b:Sünnet-İcma
c:Kur'an-İcma
d:Sünnet-Kıyas

5: Aşağıdakilerden hangisi mezheb kelimesinin sözlük anlamı değildir?

a:İbadet
b:Gidilecek yer
c:Görüş
d:Akım

6: Aşağıdakilerden hangisi Akaid mesebleri için kullanılan isimlerden değildir?

a: Fıkra
b:Makale
c:Hulul
d:Nihle

7: Allah'ı zatında sıfatlarında, fiilerinde bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık, tek otorite tanımak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:İrade
b:Kudret
c:Tevhid
d:Basar

8: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte "gönülden bağlanılan, düğün atmışçasına sağlam inanılan şey anlamına gelir?

a:Arefe
b:Akide
c:Lifafe
d:Tasavvuf

9: Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytandan ne diye bahsedilir?

a:İfrit
b:İblis
c:Şeytan
d:Dabbe

10:Allah teâla'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzerine peygamberine vahyettiği sözlerine ve bunun yazıya geçirilmiş şekline ne denilir?

a.Kitap
b:Defter
c:Risale
d:Mektup

11: Ehl-i kitap kimdir?

a:Müslümanlar
b:Hrıistiyanlar ve Yahudiler
c:Müşrikler
d:Mecusiler

12:Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden değildir?

a:Kitap
b:Sünnet
c:İcma
d:İstihsan

13: Aşağıdakilerden hangisi fer'i delillerden değildir?

a:İstihsan
b:İstishab
c:Kıyas
d:İstislah

14: Aşaüıdakilerden hangisi vaz'i hükümün çeşitlerinden değildir?

a:Sonuç
b:Sebep
c:Rükün
d:Şart

15: Aşağıdakilerden hangisi mutlak suyun özelliği değildir?

a:Kalınlığı
b:Rengi
c:Kokusu
d:Tadi

16. İlmihal dilinde, kadınlara mahsus hallerdenilce aşağıdakilerden hangisi kastedilmez?

a:İhtilâm
b:İstihaze
c:Hayız
d:Nifas

17: Yaratıldığı tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya ne denir?

a:Mukayyet su
b:Doğal kaynak suyu
c:Mutluk suyu
d:Saf su

18:Aşağıdakilerden hangisi "dua etmek, övmek, tâzim etmek" gibi anlamlara gelmektedir?

a:Salât
b:Kâmet
c:Kıyan
d:Savm

19:Aşağıdakilerden hangisi belli belli eylemler ve özell rükünler ile yüce Allah'a kulluk etmektir?

a:Dua
b:Namaz
c:Oruç
d:Hiçbiri

20:Farzı üç rekat kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

a:Vitir
b:Bayram
c:Cuma
d:Akşam


CEVAPLAR
1:A
2:B
3:C
4:A
5:A
6:C
7:C
8:B
9:B
10:A
11:B
12:D
13:C
14:A
15:A
16:A
17:C
18:A
19:B
20:D

TEST 4
1)Kur'an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
a)Hesaba çekildiği  ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini 
d)Dini ortaya koyan 


2)Kur'an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)En'am-Ali İmran             b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En'am               d)Bakara-Fatiha


3)En'am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din                 b)Din günü
c)İbrahim dini                  d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler 
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler


5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı                  b)Allah inancı
c)Oruç                                d)Peygamberlik müessesesi


6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik                      b)Brahmanizm
c)Budizm                         d)Sabilik


7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid'ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva                      b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak                       d)Ehli dalal


8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar 
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah'a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar 
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar


10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia                             b)Cebriye
c)Eş'ari                           d)Haricilik


11)Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler             b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar                 d)Bir tarafa çekilenler


12)Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle                            b)Hankah
c)Tekke                             d)Zaviye


13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi            b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi                  d)Mevlana


14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman                  b)İcmali iman
c)Kamili iman                  d)Tahkiki iman


15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberin saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah'a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak16)Allah'a,Hz.Peygambere ve O'nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü'min                        b)Muhsin
c)Muhlis                         d)Müdrik


17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber'in yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik                        b)Kafir
c)Günahkar                      d)Zındık


18)Aşağıdakilerden Allah'ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret                        b)Basar
c)Tekvin                        d)Kıdem


19)Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin                           b)Şeytan
c)Melek                         d)İblis


20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir

21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?

a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife


22)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasından değildir?

a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat


23)"Allah'ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye ne ad verilir?

a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife


24)Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi


25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki 
d)Resullerin sonuncusu


26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?


a)İstishab                     b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah                      d)İstihsan


27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler                    b)Şafiler
c)Malikiler                    d)Hanbeliler


28)"Fakihin şer'i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi "neyi ifade eder?


a)Re'y                         b)Te'vil
c)İctihad                      d)Vücub ehliyeti


29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?


a)Eksik eda ehliyeti                   b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti                    d)Vücut ehliyeti


30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?


a)Haram                                    b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh                           d)Caiz


31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?


a)Haram li-gayrihi                        b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh                      d)Tanziben mekruh


32)Hz.Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?


a)Zevaid sünnet                           b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet                         d)Gayri müekked sünnet


33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?


a)İstinca                                     b)İstibra
c)Hadesten taharet                            d)Necasetten taharet


34)Aşağıdakilerden hangisi"belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest                                 b)İstibra
c)Gusül                                   d)Taharet


35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?

a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur'ana dokunmak36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?

a)Tağsil                                 b)Muvalat
c)Delk                                   d)Tertıb


37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin  abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest                               b)Mesh
c)Delk                               d)Muvalat


39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal  bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam                           b)İstihaze
c)Hayız                             d)Nifas


40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri                       b)Kıyam
c)Kıraat                             d)Secde

41)Namaz rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisi ile düzgün ifade edilir?

a)Tertip                            b)Tedvir
c)Ta'dil-i erkan                       d)Kavme


42)Aşağıdakilerden hangisi avret sayılan yerleri örtmek demektir?

a)Setr-i avret                    b)Hadesten teharet
c)Necasetten teharet              d)Galiz avret


43)Müslümanların kıblesi neresidir?

a)Mescid-i Aksa               b)Mescid-i Nebevi
c)Mescid-i Haram             d)Mescid-i Kıbleteyn


44)Bir farz namazının vakti dışında kılınmasına ne ad  verilir?

a)Faite                            b)Kaza
c)Cem'                            d)Eda


45)Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen,pramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlık aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Fecir-i sadık                 b)Fecir-i taglis
c)Beyaz-ı müstetıl             d)Beyaz-ı müsta'razi


46)Akşamleyin ufuktaki kızıllıktan/kızartıdan sonra meydana gelen beyazlık neyi ifade eder?

a)Şafak                       b)İstiva vakti
c)Fey-i zeval                  d)Fecr-i kazib


47)Niyetin zamanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)Niyetin iftitah tekbiri ile birlikte yapılması efdaldir
b)Tekbirden önce de niyet edilebilir
c)Tekbir alındıktan sonra yapılan niyet geçerli olur
d)Şafii mezhebinde niyetin hemen her tekbirden önce veya tekbirle birlikte yapılması gerekir


48)Namazda bir miktar Kur’an okumak neyi ifade eder?

a)İftitah tekbiri 
b)Kıyam
c)Rüku
d)Kıraat


49)Aşağıdakilerden hangi namazın vaciplerinden değildir?

a)Sadece alın ile burunu da yere koymak
b)Farz olan fiili geciktirmemek
c)Gerektiği durumlarda sehiv secdesi yapmak
d)Namazın başlarken elleri kaldırarak tekbir almak


50)Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?

a)Tuma’nine                 b)İtimat
c)Tesmi                     d)Tahmid


51)Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?

a)Hadr                     b)Tesri’
c)Teressül                 d)Tefekkür


52)Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasının hükmü nedir?

a)Farz                    b)Vacib
c)Mekruh                 d)Mendup


53)Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Kadın iki yanındaki birer erkeğin namazı bozulur
b)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulur
c)Kadının arkasındaki erkeğin namazı bozulur
d)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulmaz


54)Muktedi nedir?

a)İmama uyarak namaz kılan 
b)İmamlık yapan 
c)Yalnız namaz kılan
d)Müezzinlik yapan


55)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)Müdrik                b)Lahik
c)Mesbuk               d)Müktedi


56)Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?

a)Vakit                    b)İkamet
c)Cemaat                 d)Şehir


57)Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’ye göre hutbenin rükünlerinden değildir?

a)Hutbenin her iki bölümünde Allah’a hamdetmek
b)Her iki hutbede Peygamberimiz’e salavat getirmek
c)İkinci hutbede müminlere dua etmemek
d)Her iki hutbede takvayı tavsiye etmek


58)Aşağıdakilerden hangisi bayram namazlarının diğer namazlardan kılınış bakımından farklıdır?

a)İki rekatlı olması
b)Her rek’atta zait tekbirlerinin olması 
c)Cemaetle kılınması
d)Öğle vaktinden önce kılınması


59)Aşağıdakilerden hangisi Arapça’da rahatlamak,dinlenmek gibi anlamlara gelir?

a)Vitir               b)Revatib
c)Teravih           d)Regaib


60)Aşağıdakilerden hangisi hem uyumak hem de uyanmak anlamına gelir?

a)Teheccüd          b)Evvab
c)Duha              d)Fecr


1)Teravih namazı kaç rek'attir?

a)8              b)20          c)12              d)162)Bir kişinin seferi sayılabilmesi için ikamet etdiği yerden en az kaç kilametre uzaklıkta bir yere gitmesi gerekir?

a) 90km                             b)120km
c)180km                            d)60km3)Hanifilere göre seferde namazı kısatmanın hükmü nedir?

a)Ruhsat                         b)Azimet
c)İmkan                           d)Caiz4)Bir erkeğin vefat eden karısını yıkamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Erkek, iddet beklemeyeceği için aralarındaki nikah sona erdiğinden yıkayamaz
b)Yıkayacak kimse bulunamadığı taktirde koca karısına teyemmüm verir
c)Hanifilerin dışındaki üç mezhebe göre koca karısını yıkayabilir
d)Erkek iddet beklediği için evlilik devam edeceğinden yıkayabilir5)Erkek mi kadınmı anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hün-sa-i müşkil denilen kimse ölünce ne yapılır?

a)yıkanır ve kadın gibi kefenlenir
b)Yıkanmaz ve erkek gibi kefenlenir
c)Yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.Kefenleme hususunda kadın sayılır ve ona göre kefenlenir
d)Yıkanır ve erkek gibi kefenlenir6)Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nasıl isimlendirilir?

a)Nezir                            b)Nafile
c)Vücüp                          d)Hiçbiri7)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)Bozulan nafile orucun kazası
b)Davud orucu
c)Şevval orucu
d)Aşure orucu8)Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

a)Cinsel ilişki                  b)İhtilam olmak
c)Bir şeyler yemek         d)Bir şeyler içmek9)Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için hem kaza hemde kefareti gerektirmez?

a)Cinsel ilişki                                                 b)Birşeyler yemek
c)Cinsel ilişkiye girmeden boşalmak       d)Birşeyler içmek10)Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır?

a)Mal-i  müstefad                                           b)Havelanü'l-havl
c)Nisab                                                            d)Hiç biri11)Zekatı ehil olanlara vermek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Temlik                                                        b)Niyet
c)Nisab                                                          d)Nema12)Altın, gümüş ve paranın zekatı hangi nisbette ödenir?

a)%5                                                   b)%2,5
c)%10                                                 d)Hiçbiri13)Doğal yollarla sulanan araziden elde edilen toprak mahsüllerinin zekatı ne kadar verilir?

a)%5                                                 b)%2,5
c)%10                                               d)Hiçbiri14)Aşağıdakileden hangisi zekat vergiye benzemez?

a)Zekatda vergide toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbaridir
b)Zekatı kaide olarak devlet tahsil etmez ve vergiyi devlet tahsil ederek ilgili yerlere sarf eder
c)Zekat mükellef, bu farizayı yerine getirirken kendisi için özel bir menfaat gözetmez.Vergi mükellefi de vergisi karşılığında doğrudan kendisine bir menfaat beklemez 
d)Hem zekatın hem verginin malı hedefleri yanında iktisadi,içtimai hedefleri de vardır15)Aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin adabından değildir?

a)Müslüman zekatını sadece Allah'ın rızasa kavuşmak için vermeli, kullara sık sık hatırlatmalıdır.
b)Müslüman mükelef temiz ve helal kazancından zekat vermelidir
c)Bu farizayı ''Başa kalkmadan"ve "Eza vermeden"yerine getirmelidir
d)Zekat ibadetini eda etmeden acele davranmalı,onu meşru bir mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler.


16)Aşağıdakilerden hangisi"Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler yerine getirmekle yükümlü oldukları malı bir ibadettir?

a)Fitre                                            b)Fidye
c)Zekat                                           d)Sadaka


17)Afakiler için yol üzerinde mıkat yeri yoksa ihrama en son nerede girmelidirler?

a)Muhakkak mıkat yerinden geçmek gereklidir
b)Kendilerineen yakın mıkatın hizasını geçmeden
c)Kendi ikamet ettikleri yerde
d)Mescidi Harama girmeden hemen önce


18)Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden değildir?

a)İhram yasaklarından sakınmak
b)Tırnakları kesmek
c)Her fırsatta telbiye söylemek
d)Temizlik için gusletmek


19)Aşağıdakilerden hangisi belden aşağıya sarılan havlu anlamına gelir?

a)Rida                                                b)İzar
c)İhram                                               d)Hiçbiri


20)Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması aşağıdakilerden hangisidir?

a)Muvalat                                  b)Cem'-i te'hir
c)Cem'-i takdim                       d)Vakfe


21)Aşagıdakilerden hangisi Hacerülesved'in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp,Kabe'nin etrafında yedi defa dönmektir?

a)Sa'y                           b)Vakfe
c)Tavaf                          d)Şaft


22)Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümek  aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a)Teyemmüm                                 b)Teyamün
c)Telbiye                                           d)Say


23)Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin zamanıdır?

a)Zilhiccenin 10. günü zeval vaktinde 11.günü fecr-isadık zamanına kadar geçen süre
b)Zilhiccenin 10.günü  zeval vaktinden güneş batmasına kadar geçen süre
c)Zilhiccenin 10.günü tan yerinin ağırmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan süre
d)Hiçbiri 

24)Haccedenlerin arefe günü akşamı müzdelifede akşam ve yatsı namazlarını cem-i te'hir ile kılmalarının hükmü nedir?

a)Sünnet                                                 b)Farz
c)Vacip                                                    d)Mubah


25)Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamalarının mekruhlarından değildir?

a)Şeytan taşlama günlerinde sırayla Küçük,Orta ve Akabe cemrelerine taş atmak
b)Cemre mahalinde biriken taşlardan alıp atmak
c)Büyükçe bir taşı olduğu gibi veya kııp bir kaç parça yaparak atmak
d)Bir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak 26)Saçların traş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre,bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar  ki süre içinde yapılması vaciptir
b)Kadınların saçlarını dipten traş etmeleri sünnettir
c)Geciktirilmesi durumunda ceza gerekir
d)Meseplerin her birinde başın traş edilecek miktarı abteste meshi gereken miktarı aynıdır


27)Aşağıdakilerden hangisi temettu've kıran haccının şartlarından değildir?

a)Hacceden kişi Afaki olmalıdır
b)Hacceden kişi Hillı olmalıdır
c)Umre ve Hac,her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır
d)Hac aylarında yapılan umreden sonra "Salih İlmam" olmamalıdır


28)Hanefilere göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle kişi ne yapmış olur?

a)İfad haccı                                          b)Sahih imlam
c)Temettu' haccı                                    d)Hiçbiri


29)Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?

a)Köle azad etmek 
b)Aralıksız olarak iki ay oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)Altmış fakiri doyurmak

30)Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin kefaret olarak yapması gerekenlerden biridir?

a)Mü'min bir köle azad etmek
b)Üç ay peşpeşe oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)On fakiri giydirmek
NOT: Değerli Okuyucularımız!


CEVAPLAR:

16:(cevap:A)
17:(cevap:B)
18:(cevap:A)
19:(cevap:B)
20:(cevap:C)
21:(cevap:C)
22:(cevap:B)
23:(cevap:C)
24:(cevap:C)
25:(cevap:A)
26:(cevap:B)
27:(cevap:B)
28:(Cevap:B)
29:(cevap:C)
30:(cevap:A)


TEST 9

31)Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce traş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ödemesi gerekmez?

a)Üç gün oruç tutmak
b)Sığır cinsinden bir hayvan kurban etmek
c)Altı fakiri doyurmak 
d)Bir koyun kurban etmek

32)Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?

a)Yabancı bir erkeğin spermi alınarak uygulanan tüp bebek
b)Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan bir yumurta ile döllendirilmesi
c)Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
d)Eşlerden alınan yumurta ve spermin başka bir gönüllü kadın rahmine yerleştirilmesi


33)İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?

a)Ölüden diriye organ nakli yapılırken zaruretin bulunması gereklidir
b)Ölüden diriye nakilde alıcının da buna razı olması gerekir
c)Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması gereklidir
d)Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir

34)İntihar ile ilgili hangi hüküm doğrudur?

a)İntihar eden kişi kafir olur
b)İntihar edenkişinin cenaze namazı kılınmaz
c)Ölüm orucu tutmak intihar hükmünde değildir
d)İntihar eden Müslüman yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür

35)Satım kurallarından hangisi yanlıştır?

a)Alım satımın temel şartı karşılıklı rızadır
b)Akdin tam anlamıyla meşruluk kazanması için geçerlilik ve işlerlik şartlarında bulunması gerekir
c)Satıma konu olan mevcut ve hukuken geçerli bir mal olmasıda şarttır
d)Satım akdinin bulunması için tarafların temyiz şartına taşımalarına gerek yokyur

36)Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış tanımlanlanmıştır?

a)Rehin:hapsetmek,alıkoymak
b)Rahin:rehin verene denir.
c)Kefalet:teslim alınan mala denir.
d)Mürtehin:rehin alana denir.

37)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Bizantinizm:dini otoritesini siyasal otoritenin önüne geçmesi ve himayesine almasıdır.
b)Teokrasi:siyasal iktidarın tanrıdan kaynaklandığını ifade eder.
c)Laiklik:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
d)Konkordato:Dinsel kaynaklı bir yöneti şeklidir.

38)Kur'an ve sünnet bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ayetler muhtevasına ilişkin olarak taabbudi ve akli içerikli olmak üzere ikiye ayrılır
b)Kur'anda akıllı ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alınır
c)Kur'anda konular genelde insan merkezi olarak işlenir
d)Hz.Peygamberin açıklamaları kendini bağlar


39)"Hilafet"tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
b)İmameti suğra:namazdaki imamet anlamındadır
c)İmameti Kübra:hilafet ile eş anlamlıdır
d)İmameti uzma:hilafet ile eş anlamlıdır.

40)Peygamber sonrası dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hz.Peygamberin ölümden sonra devlet düzeni devam ettirilememiştir
b)Hz.Ali'nin halifeliğe geçişi de diğer üç halife gibi olmuştur
c)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur
d)Hz.Muaviye'nin geçişi de Hz.Osman gibidir

41)Aşağıdakilerden hangisi islam bilgilerinin tasnifleri arasında yer almaz?

a)Hak din                                        b)Batıl din
c)Muharref din                               d)Düalist din

42)Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?

a)Allah'ın peygamberi                      b)Allah'ın dini
c)Allah'ın kitabı                                  d)İslam fıtratı

43)Müteahhirin seleffiye arasında hangisi yoktur?

a)İbni Teymiyye                              b)Vasıl b.Ata
c)İbnül-Vezir                                   d)Şevkani

44)İman esasları ilmihal kitaplarında ne ile ifade edilir?

a)Eslemtü                                     b)Amentü
c)Kabültü                                       d)Vehebtü

45)Kafir sözlükte ne anlama gelmektedir?

a)Açan                                       b)İfşa eden
c)Örten                                      d)Örtmek
CEVAPLAR:


31:(cevap:B)
32:(cevap:C)
33:(cevap:D)
34:(cevap:D)
35:(cevap:D)
36:(cevap:C)
37:(cevap:A)
38:(cevap:D)
39:(cevap:A)
40:(cevap:C)
41:(cevap:D)
42:(cevap:B)
43:(cevap:B)
44:(cevap:B)
45:(cevap:C)


TEST 10

1)Kur'an-ı Kerimde Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok hangi anlama vurgu yapılmıştır?

a)İnsanın hesaba çekileceği ahiret gününe

b)İslamın diğer dinlere karşı üstünlüğüne

c)Allah'a ulaştıran yol olduğunda

d)Dinin Allah tarafından konulan yol olduğuna2)Kur'an-ı Kerimde geçen hangi ifade ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılnacağı müjdelenmiştir?

a)Yevmid-din                                     b)Dinen kıyamen

c)Millet  İbrahim                                 d)Dinül-hak


3) 1-Tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmek

2-Ruhlara takınma

3-Büyüye,bitki ve hayvanların kutsalığına inanmak

Yukardakiler sırasıyla hangi kelimeleri ifade eder?

a)Natürizm-totemizm-animizm

b)Animizm-natürizm-totemizm

c)Totemizm-animizm-natürizm

d)Natürizm-animizm-totemizm


4)Muharref ne demektir?

a)İlahi vahye dayanmayan dinler

b)İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinler

c)İlahi olması ve orjinal şeklini koruması

d)Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar5)Ehl-i bid-at ne demektir?

a)Hz.Peygamberin sünnetini terk ederek O'nun ve ashabının izledikleri yoldan ayrılanlar

b)Sünneti rehber edinenler

c)Kurtuluş yolunda olanlar

d)Ümmetin çoğunluğunu oluşturanlar6)Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Bid'at mezheplerinden değildir?

a)Galiye                              b)Yezidiyye

c)Batiniyye                         d)Selefiyye


7)Mu'tezile mezhebi kimin öncülüğünde kurulmuştur?

a)Hasan Basri                      b)Cahiz

c)Vasıl b.Ata                          d)Zemahşeri

8)Aşağıdakilerden hangisi Caferiyye görüş ve uygulamalarından değildir?

a)Müt'a nikahını caiz görme

b)Boşamada iki şahit zorunluğu

c)Çıplak ayakların üstüne meshi yeterli sayma

d)Beş vakit namazları vaktinde kılma
9)Aşağıdakilerden hangisi farklı hükümleri bir araya getirilmesini ifade eder?

a)Tefrik          b)Telfik            c)Tebrik                  d)Tehdit
10)Ebu Said Ebü'l-Hayr'ın Farsça'yı tasavvuf dili haline getirmek için ilk adını atmasından sonra,Hücrivi'nin oluşturmuş olduğu Farsça ilk tasavvuf kitabın adı nedir?

a)Divan-ı Kebir                                           b)Avarifü'l Naarif

c)Tabakatü's Süfiyye                                     d)Keşfül- Mahcüb
11)Allah'ın birliğine,Hz.Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek,müslümanlar gibi yaşadıkları halde,kalpten inanmayan kimselere nedenir?

a)Müşrik              b)Kafir          c)Müslim             d)Münafık
12)Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

a)Allah'a iman                          b)Meleklere iman

c)Şahadet kelimesi                     d)Kitaplara iman13)Aşağıdakilerden hangisi varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır?

a)Allah              b)Rahman          c)Rahim          d)Halik
14)Aşağıdaki hususlardan hangisi İhlas Suresinde geçmemektedir?

a)Allah'ın bir olduğu                           b)Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

c)Doğurmadığı ve doğurulmadığı              d)Ancak O'na ibadet edildiği


15)Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?

a)Vücud                   b)Kıdem                   c)Kelam                  d)BekaTeşekkürler...  Dinihaberler.com
CEVAPLAR:


1:(Cevap:B)
2:(Cevap:D)
3:(Cevap:D)
4:(Cevap:B)
5:(Cevap:A)
6:(Cevap:D)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:D)
9:(Cevap:B)
10:(Cevap:D)
11:(Cevap:D)
12:(Cevap:C)
13:(Cevap:A)
14:(Cevap:D)
15(Cevap:C)