6 Şubat 2013 Çarşamba

KUR’AN BİLİMLERİ TEST 2

KONU:KUR’AN BİLİMLERİ
TEST 21-Kur’an ın Hz peygambere ilk nüzulü günlerden hangisine denk gelir?
A)Pazar B)Pazartesi C)Perşembe D)Cuma

2-Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham"gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mübelliğ B)Mev’ıze C)Mesani D)Beyan

4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada öndedir?
A)Fetih B)Mü’minun C)İsra D)Saffat

5-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

6-Beyyine suresi ile nas sureleri arasındaki surelere ne ad verilir?
A)Evsat-ı mufassal B)Tivâl-ı mufassal C)Hadr-ı Mufassal D)Kısâr-ı mufassal

7-Kur’an daki “Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Ravi vesikası D)Vahiy katibi vesikası

8-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir? 
A)El-Hamd B)Seb’ul Mesani C)Ümmül –Kur’an D)Fatihatul Kur’an 

9-Ayet ve sureler arasında var olan gizli, açık ve iç içe anlam ilişkilerini, mana insicamını, mana bütünlüğünü inceleyen bir ilim dalına ne ad verilir?
A)Siyak-sibak B)Tetibu’l Kur’an C)Münasebetü’l Kur’an D)Tevfiku’l Kur’an

10-Aşağıdakilerden hangisinde secde ayeti yoktur?
A)Secde B)Neml C)İsra D)Rum

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

12-Hz Peygamber döneminde Kur’an-ın korunmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?
A)Tebliğ B)Kitabet C)Hıfz D)Arza

13-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi vahiydir?
A)Vahy-i metlüv B)Te’vil C)İlham D)Vahy-i gayri metlüv

14-Mushaf hâline getirilen Kur’an’ın nüshaları ilk kez çoğaltıldığında,hangisine gönderilmemiştir?
A)Mekke B)Basra C)Şam D)Bağdat

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın Cem’i aşamasında olmamıştır?
A)Kur'an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi
B)Surelerin isimlerini komisyon koymuştur.
C)Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanmıştır.
D)Süre ve ayetler tevkifidir.

16-Peygamberimiz Mekke de bunalımlı iken kendisini rahatlatmak için gelen sure hangisidir?
A)Kadir B)İnşirah C)Nasr D)Hümeze

17-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
A)Hicri 15.yılda B)Hicri 25.yılda C)Hicri 45.yılda D)Hicri 65.yılda 

18-Osmanlı tefsir geleneğinde hangisi olmamıştır?
A)Genellikle müstakil sure ve cüz tefsirleri vardır
B)Tam tefsir çalışmaları genellikle tercüme şeklinde olmuştur.
C)Tam tefsir çalışmalarına büyük kaynak ayrılmıştır.
D)Zemahşeri,Razi ve Beydavi gibi tefsirlere şerhler yapılmıştır.

19-Diyanet işleri başkanlığı desteği ile yazılan ilk tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an yolu tefsiri B)Büyük Kur’an tefsiri
C)Hak dini Kur’an dili tefsiri D)Çağdaş Kur’an tefsiri

20-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Hucurat B)Beyyine C)Hacc D)Nur

21-Aşağıdaki özelliklerin hangisi mekki ayetlerde yoktur?
A)Nübüvvet B)Ukubat C)Kasas D)Tevhid

22-Aşağıdakilerden hangisi Medeni sûrelerin konuları arasında yer almaz? 
A)Kıssa B)Cihad C)Ehli Kitap D)Hukuk 

23-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)Münafıklardan bahse¬der B)Ayetler kısa değil uzundur
C)Mu¬amelat konuları yer alır. D)Cennet ve cehennem tasvirleri çoktur

24-Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Garibu’l Kur’an C)Fedail’l Kur’an D)Uslübü’l Kur’an

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın ana konularından değildir?
A)Nasihat B)Ruhsat C)Va’d D)Dua

26-“Fedailü’ Kur’an” ne ile tesbit edilmiştir?
A)Kur’an B)Hadis C)Müfessir D)Kelam

27-Tam bir sure olarak sırası ile ilk ve son inen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alak-Nasr B)Müddesir-Maide C)Fatiha-Nasr D)Alak-Nisa

28-Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz? 
A)Hakikat ve mecaz B)Muhkem ve Müteşabi C)Ta’n ve Ta’dil D)Vücuhu ve Nezair 

29-Kur’an daki ayetleri açık ve fasih bir şekilde ifade etmeyi,ayetlerdeki edebi sanatlarla ilgilenen bilim dalına ne ad verilir?
A)Tenasu’l ayat B)Mücmel-Mübeyyen C)Belagat D)Adebü’l Kur’an

30-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir in kullandığı ilim çeşitlerinden değildir?
A)Temel ilimler B)Klasik ilimler C)Nakli ilimler D)Çağdaş ilimler

31-Ayetlerin gramer bakımından çözümlenmesini inceleyen Kur’an ilmine ne ad verilir?
A)Muhkem-Müteşabih B)Sarf-Nahiv
C)Kıraat-Tilavet D)Hakikat-Mecaz
32- Kur’an daki kavramlara aynı zaman dilimi içerisindeki anlamları açısından yaklaşan ilim dalına ne ad verilir?
A)Eş zamanlı semantik B)Art zamanlı semantik
C)Çak zamanlı semantik D)Semiyontik

33-Aşağıdakilerden hangisi Tefsirde çağdaş bilimlerden değildir?
A)Semiyontik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Dirayet

34-Antropoloji Kur’an açısından hangisini içermez?
A)Kur’an ın indiği toplumu inceler B)Kur’an ın indiği kültürü inceler
C)Kur’an ın indiği Coğrafyayı inceler D)Kur’an ın indiği Tarihihsel şartları inceler

35-Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması alanına hitab eden çağın gereklerine göre hareket eden bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hermeneutik B)Sosyoloji C)Psikoloji D)Pragmatik

36-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler

37-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 
A)En’am-Nur B)Bakara-Fatiha C)Al-i İmran-Nisa D)Bakara-Al-i İmran

38-Sakar,Nar,Hutame,Haviye,Cahim kelimeleri değişik yazıp söylendiği halde hepside=Cehennem demek olan Kur’an bilimine ne ad verilir?
A)Vücuh B)Nezair C)Teşbih D)Te’vil

39-Kur’an ın edebi dilinden biri olan hakikat;aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Lugavi hakikat B)Şer’i hakikat C)Şekli hakikat D)Örfi hakikat

40-Bir ayetin Batın manasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)Te’vil B)Terceme C)Hakikat D)Rivayet

41-Mücmel bir ayeti açıklayan ayet veya Hadis e ne ad verilir?
A)Tefsir B)Teşrii C)Celi D)Mübeyyen

42-Kur’an’da sarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerle zikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, bir topluluk veya kabile de olabilen bunların delalet ettiği Kur’an kavramına ne ad verilir?
A)Hafi B)Mücmel C)Mübhem D)Muradi

43-“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.”(Bakara:23) ayeti aşağıdaki lerden hangisine işaret etmektedir?
A)Tehaddi B)Muhkem C)Tevriye D)İnzar

44-Ayeti zahirî manasından alıp,siyak ve sıbakına mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmeye ne denir?
A)Meal B)Açıklama C)İzah D)Te’vil

45-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimeleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A)Müteşabih B)Garibu’l Kur’an C)Mübhematul Kuran D)Müşkilu’l Kur’an

46-“Mukatta harfleri” Kaç surenin başında yer alır?
A)26 B)27 C)28 D)29
47-“ İ’cazül Kuran” Aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Kuranın beşer üstü bir kitap oluşu B)Bozulmadan günümüze kadar gelişini
C)Muhaliflerine meydan okuması D)Bir benzerinin getirilememesi.

48-“ Aksamul Kur’an” Aşağıdakilerden hangisi ile bulunmamaktadır?
A)Aksamul Kur’an te’kid maksatlıdır
B)Aksamul Kur’an o varlığın kıymetini ve önemini göstermek içindir
C)Aksamul Kur’an müşrikleri uyarı amaçlıdır
D)Aksamul Kur’an vav yada la harfleriyle başlamaktadır.

49-Aralarında çelişki ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere ne denir? 
A)Müşkilü’l-Kur’ân B)İhtilafu’l Kur’an C)Tenakuzu’l Ayat D)Garibu’l Kur’an

50-Hakikate vuku bulmayan ancak tezkir, vaz, teşkir, zecr, ibret, bir hareketi tasvib,kastedilen anlamın akla yakınlaştırılması, mananın hissedilir,şekilde tasviri gibi gayeler için Kur’an ın getirdiği misallere ne ad verilir?
A)İ’caz B)Aksam C)Mesel D)Te’kid

51-Birçok manaya ihtimali olup, bu manalardan birini belirlemek için harici bir delile ihtiyaç duyulan ayetlere ne ad verilir?
A)Vücuh B)Teşbih C)Müteşabih D)Mecaz

52-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın edebi dil özelliğinden birisi değildir?
A)Müteşabih B)Kinaye C)Mecaz D)İstihare

53-Kur’an da kapalı olan bir manayı açık hale getirmeye ne ad verilir?
A)Sarih B)Mecaz C)Tefsir D)Teşbih

54-Lügatte vurgulama demektir. Istılâhi manası; kendinden önce söylenmiş olan mânayı tekrarla vurgulama olan Kur’anda da sık sık vurgulanan bu kurala ne ad verilir?
A)Tenkid B)Te’kid C)Tetmim D)Terviye

55-Kur’ân-ı Kerim münafıkların vaziyetlerini tasvir için yani uzun ibareleri kapsayan misal ve temsilleri tekrar etmesine ne ad verilir?
A)İtnab ve tatvil B)Tenkit ve terdid C)Zahir ve Batın D)Teşbih ve Tetmim

56-Aşağıdaki müfessirlerden hangisi 1.Tabaka (sahabe) müfessirlerdendir?
A)Ebû Mûse'l- Eş'ari B)İkrime C)Katade D)Mâlik îbn Enes

57-Tefsir ilminde Mekke medresesini kim kurmuştur?
A)Abdullah b.Abbas B)Abdullah b.Mesud C)Ubey b. Kab D)İkrime

58-Aşağıdakilerden hangisi tabiun döneminde tefsir çalışması yapmış ve en çok güvenilen Kur’an alimidir?
A)Zeyd b. Sabit B)İbni Mücahid C)İbn Cerîr et-Taberi D)Ed-Dahhâk

59-Fatiha suresinde aşağıdakilerden hangi konu işlenmemiştir?
A)Allah B)Ahiret C)Ahlâk D)Dua

60-Kur’an da hükmü ilga edilen önceki hükme ne denir?
A)Nasih B)Nesh C)Mensuh D)Batıl

61-Bir hadise veya Hz.Peygambere yöneltilmiş bir soruya vuku bulduğu günlerde bir veya daha fazla ayetin hadiseyi,soruyu kapsayan nitelik ve özelliklerini içermek cevap vermek veya hükmününü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı tasvir eden rivayete ne ad verilir?
A)İnzal B)Sebeb-i nüzul C)Tencimü’l Kur’an D)Siyak ve sibak

62-Gizlilikten sonra açıklık,önceden var olmayan bir görüşün ortaya çıkmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Beda C)Tedrici D)Teşri

63-“Ahsenü’l-hadis” kavramının anlamı nedir?
A)Kur’an-ı Kerim B)Güzel sözler C)Güzel hadisler D)Güzel olaylar

64-“İster hakikat, ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Tenkit B)Teşbih C)Tıbak D)Tetmim

65-Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Mecaz D)Semiyotik

66-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın tanımı içinde yer alan anahtar kavramlardan biridir?
A)Tilâvetiyle teabbüd olunması B)Ebu’l-Esved tarafından harekelenmiş
C)Mushaf haline gelmiş olması D)Makamla okunabilmesi

67-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi onun hangi özelliğini gösterir?
A)Haber B)Beyan C)Mev’iza D)İ’caz

68-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Beyan B)Meal-Tefsir C)Taberi D)Celaleyn

69-Aşağıdakilerden hangisi en eski Matbu tefsir özelliğini taşır?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani

70-Aşağıdakileri kangisi Dirayet tefsiridir?
A)Tefsiru'l- Kur'âni'l- Azîm. B)Tefsiru Ebi'l- Leys
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l

71-Aşağıdakilerin hangisi rivayet tefsiri değildir?
A)Tefsiru Ebi'l- Leys B)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz 
C)Meâlimu't- Tenzil D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl

72-Aşağıdakilerden hangisi fıkhı bir tefsirdir?
A)Medârikü't- Tenzîl ve Hakâkiku't-e'vîl B)İrşâdü'l- Akli's-Selîm İlâ Mezâye'l
C)El-Câmi'u li Ahkâmi'l- Kur'ân D)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri

73-Muhammed İzzet Derveze'nin “Et-Tefsiru'l- Hadîs” adlı tefsiri ne tür tefsirdir?
A)Fıkhı tefsir B)Tarihi tefsir C)Lügavi tefsir D)Edebi tefsir

74-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A)Tefsîru'l-menâr B)Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri.
C)Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D)Tefsîru'l Merâğî.

75-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A)Mefâtîhu'l- Gayb : Fahruddin er-Razî 
B)Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl: Kâdî Beydâvî
C)El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl: Hâzin

76-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A)Siyak-sibak B)Hakîkat-mecaz C)Ta’n ve Şaz D)Umum-husus

77-Aşağıdakilerden hangisi zevatu’r-ra dan değildir?
A)Yunus B)Neml C)Ra’d D)Hicr

78-Aşağıdaki küffar isimlerinden hangisi Kur’an da geçmez?
A)Ebu cehil B)Ebu Leheb C)Calut D)Haman

79-Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline ne ad verilir?
A)Seci B)Lahn C)İtnab D)Terdid

80-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki ayetlerin Tevkifî ine ilişkin bir terimdir
A)Tesbitî B)Tenzilî C)Tertibi D)Temsilî

81-Kur’an-ın İnişi, tertibi, toplanması, yazılması, okunması, tefsiri, icâzı, nâsihi, mensuhu ve hakkındaki şüphelerin giderilmesi açısından Kur’an’la ilgili olan ilimlere ne ad verilir?
A)Garibü’l Kur’an B)Ulumu’l Kur’an C)Müşkilül Kur’an D)Ümmul Kur’an

82-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın uslubunda olmayan bir özelliktir?
A)Yemin B)Te’kid C)Soru-cevap D)İstişare

83-Kur’an a göre İdare edenlerle idare edilenler arasında hangi ilke yoktur?
A)Şura B)Yardımlaşma C)Sözleşme D)Koruma

84-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da geçen ilahi vahiy çeşidi değildir?
A)Kuşlara B)Havarilere C)Yer ve göğe D)Bal arısına

85-Tefsir ilminin amacını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha doğru ifade edebiliriz?
A)Nasihat vermek B)Yorumlamak C)Açıklamak D)Öğütlemek

86-Aşağıdakilerden hangisi tefsiri yapılan ayetin tarihi alanına ilişkin bilgiler vermektedir?
A)Nasih ve Mensuh B)Huluku’l-Kur’ân
C)Emsalu’l-Kur’ân D)Garibu’l-Kur’ân

87-Mecazu’l-Kur’ân, meani’l-Kur’ân ve müşkilu’l Kur’ân gibi isimlerle yazılan eserler Tefsir’in yararlandığı hangi ilimin alanına girmektedir?
A)Sünnet B)Fıkıh C)Kıraat D)Dilbilim

88-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Sebeb-i Nüzul B)Nâsih-Mensûh C)İ’cazu’l-Kur’ân D)Mekki-Medeni

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri değildir?
A)Mevcut edebi türlerden olması B)Ayetlerde mana ve lafız dengesinin bulunması
C)Avam ve hassa hitap etmesi D)Tekrarın bulunması

90-Kur’ân tefsirine ilişkin yazılı belgeler aşağıdaki müfessirlerden hangisi ile başlamıştır?
A)Abdullah b.Ubey B)İbn Abbas C)Mukatil b.Süleyman D)Mücahid

91-Kur’ân kavramlarını açıklamada Garibu’l-Kur’ân ve Vücuh-Nezair ilimleri aşağıdaki çağdaş ilimlerden hangisiyle ortak yöntemlere sahiptir?
A)Belagat B)Antropoloji C)Semiyotik D)Semantik

92-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân’da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A)Nesh B)Nahiv C)Nezair D)İştikak

93-Aşağıdaki ilimlerden hangisi tefsire konu olacak ayetin dil açısından incelenmesi ile ilgili değildir?
A)Kasasu’l-Kur’an B)Münasebetü’l-Kur’an C)Cedelu’l-Kur’an D)Mübhemetu’l-Kur’an

94-Kur’an’da bulunan ahlak, siyaset ve itikad konularının yorumlanması ve farklı zamanlarda yaşama
taşınması işlemi aşağıdaki ilimlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A)Muamelat B)Tasavvuf C)Tarih D)Kelam

95-Rasulullah’a yolculuk ve misafirlikte olmayıp, yerleşik durumda iken gelen vahye ne ad verilir?
A)Nehari B)Ardı C)Hadari D)Firaşi

96-Enfal suresinin diğer adı nedir?
A)Ganimet B)Faydalanma C)Bedir D)Hayber

97-Kur’an ı Kerimde sureler aşağıdakilerden hangisi ile başlamaz?
A)Nida B)Nehiy C)Emir D)Dilek

98-Kureyş lehçesinin dışında değişik lehçelerden veya dillerden oluşan o günün Arapları arasında pek kullanılmayan fakat Kur’an da yer alan kelimelere ne ad verilir?
A)Mücmel B)Mübhem C)Hafi D)Ğarib

99-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın İ’cazı-ın dan değildir?
A)Uslûbu, Dili ve Fesâhatı B)Tabiat ilimlerine temas ve işarette bulunması
C)Kendi dilinde gelmesi D)Beşeriyetin ihtiyaçlarını karşılaması

100-Kur’an ı Kerimde surelerin başında okuyanın ve dinleyenin ilgisini çekmek için söze tatlı, akıcı, ince ve güzel bir üslupla başlamasına ne ad verilir?
A)Tenasubu’s suver B)Tertibu’s suver C)Fevatihu’s suver D)Makamu’s suver

1-B 11-A 21-B 31-B 41-D 51-C 61-B 71-D 81-B 91-D
2-B 12-A 22-A 32-A 42-C 52-A 62-B 72-C 82-D 92-D
3-A 13-A 23-D 33-D 43-A 53-D 63-A 73-B 83-C 93-A
4-C 14-D 24-D 34-C 44-D 54-B 64-C 74-C 84-A 94-A
5-A 15-B 25-B 35-A 45-B 55-A 65-B 75-C 85-C 95-C
6-D 16-B 26-B 36-C 46-D 56-A 66-A 76-C 86-A 96-A
7-B 17-D 27-C 37-D 47-B 57-A 67-C 77-B 87-D 97-B
8-D 18-C 28-C 38-B 48-C 58-B 68-D 78-A 88-C 98-D
9-C 19-C 29-C 39-C 49-A 59-C 69-A 79-A 89-A 99-C
10-D 20-B 30-A 40-A 50-C 60-C 70-D 80-C 90-B 100-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder