30 Eylül 2012 Pazar

Tecvidli Kur'an-ı Kerim Öğrenme Programı:


DİNİ PROGRAMLAR
  • Tecvidli Kur'an-ı Kerim Öğrenme Programı:

Açıklama: Bu program sayesinde tecvidli Kur'an-ı Kerim Okumasını Öğrenebilirsiniz.
Ekran Görüntüsü:

Uygulamalı Tecvid Öğretimi


  • Uygulamalı Tecvid Öğretimi
Açıklama: Bu program, osmanlı medreselerinde okutulan ve adına "karabaş" tecvidi dediğimiz kitap esas alınarak hazırlanmıştır. Karabaş tecvid kitabi da İmam’ı asım ve rivayeti hafs’ı esas alır. Bu programın amacı şudur; bir hoca efendinin dizinin dibine çökerek tecvid dersi görmeye vakti olmayanlar veya diğer sebeplerden dolayı, buna zaman bulamayanlar, bu programı açtıklarında, bilenler bilgilerini yenilemiş , bilmeyenlerin ise  öğrenmelerine vesile olmuş olacağız, inşaallah.
Ekran Görüntüsü:

29 Eylül 2012 Cumartesi

KARMA SORULAR VE CEVAPLARI


KARIŞIK SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlik” anlayışıyla uyuşmaz?
a) Misyoner, yetkili, görevli kimse demektir.
b) Misyoner kuruluşlar, misyoner yetiştiren kuruluşlar olarak çalışırlar.
c) Misyonerlik gayesi ile kurulan kuruluşlara “misyon” denir.
d) Misyonerlik, sadece Hıristiyan dinini yaymak için yapılan faaliyettir.
e) Misyonerler, başka dinde başka inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmayı hedefler.

 Doğru cevap: D

2. Misyonerlerin yetiştirilme şekilleriyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tanınmış meşhur şahsiyetleri Hıristiyanlığı kabul etmiş gibi göstermezler.
b) Misyonerin birden fazla dil öğrenmesi teşvik edilir.
c) Her misyonere mali destek sağlanır.
d) Misyonerlik için seçilenler, misyonerlik faaliyetinde bulunacakları okullarda özel eğitim alır.
e) Her misyonerin teoloji eğitimi yanında diğer alanlarda da eğitim alması istenir.
Doğru cevap: A

3. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlerin Çalışma Metotları arasında yer almaz?”
a) Çok defa gizli ve dolaylı faaliyetlerde bulunurlar.
b) Dünya barışına katkı sağlamayı hedeflemezler.
c) Faaliyet yürütecekleri yeri tespit edip orada bir teşkilat kurarlar.
d) Kitabı Mukaddesi, dini kitap, broşür ve dergileri o ülkenin dilinde neşrederler.
e) Açtıkları okulların ve kuruluşların propagandasını yaparak, Hıristiyan olmayan ailelerin çocuklarını buraya çekmeye çalışırlar.
Doğru cevap: B

4. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) El-Muvatta
b) Er-Risale
c) El-Müsned
d) El-Fıkhu'l –Ekber
e) El- Hucce
Doğru cevap: B

5. “Sizden biriniz oruçlu bulunduğu vakit çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine sataşır veya söverse “ben oruçluyum” desin.” Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi, onun orucunu bozar.
b) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi uygun değildir.
c) Oruçlu kimse başkaları ile çatışmaya girmesin.
d) Oruç tutmak sadece yemeden içmeden uzaklaşma değildir.
e) Oruçlu kimseden aynı zamanda ahlakını güzelleştirmesi beklenir.
Doğru cevap: A

6. “…Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Üstlerine kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? 
(Mülk 19)” Yukarıdaki ayette insanın yapması istenileni, en kapsamlı biçimde aşağıdaki ifadelerden hangisi içermektedir?
a) İnsanın çevresine bakması
b) İnsanın kendisine yararlı ve zararlı olan şeyleri araştırması
c) İnsanın gerçeğe ve mükemmele ulaşması
d) İnsanın düşünmeye çağrılması
e) İnsanın merak duygusuna yönelmesi
Doğru cevap: C

7. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?
a) Garibu'l Kur'an
b) Kıssa
c) Emsâlu'l Kur'an
d) İsrailiyyat
e) Hurafat
Doğru cevap: D

8. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının dörde indirildiği ve Hz. İsa’nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?
a) Efes Konsülü
b) İstanbul Konsülü
c) İznik Konsülü
d) Kadıköy Konsülü
e) Trabzon Konsülü
Doğru cevap: C

9. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Petrus
b) Nestoryus
c) Martin Luther
d) Calvin
e) Pavlus
Doğru cevap: E

10. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz
a) Toplumu din konusunda aydınlatmak
b) İbadet yerlerini yönetmek
c) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek
d) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri yürütmek
e) Örgün din eğitimi veren müesseseler kurmak ve yürütmek
Doğru cevap: E

11- İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan
eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Er-Risale
b) El-Muvatta
c) El-Müsned
d) El-Fıkhu’l-Ekber
Doğru cevap: A

12. 
“Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. Peygamber’in bazen yaptığı, bazen yapmadığı,
ashabının da yapılmasını güzel gördüğü işlerdir.”
Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vacip
b) Sünnet-i Müekkede
c) Müstehab
d) Mübah
Doğru cevap: C

13. 
Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte içerisinde yer almaz?
a) Nesâî’nin es-Sünen’i
b) İbn Mâce es-Sünen’i
c) Mâlik’in el-Muvatta’ı
d) Tirmizî’nin es-Sünen’i
Doğru cevap: C

14. 
Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun temel ilkelerinden biri değildir?
a) İnsanların yararının gözetilmesi
b) Hoşgörünün sağlanması
c) Adaletin gerçekleştirilmesi
d) Zorlukların kolaylaştırılması
Doğru cevap: B

15. 
İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ahmet b. Hanbel
c) İmam-ı Malik
d) İmam-ı Şatıbi
Doğru cevap: D

16. 
 el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh bilginlerinden hangisine aittir?
a) Serahsi
b) Bakıllani
c) Şatıbi
d) Ebu Hanife
Doğru cevap: A

17. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Tergib ve terhib hadisleri
c) Ahkam hadisleri
d) Kudsi hadisler
Doğru cevap: B

18. 
İsnadı sahabede son bulan hadislere ne ad verilir?
a) Ahad hadisler
b) Merfu hadisler
c) Mevkuf hadisler
d) Maktu hadisler
Doğru cevap: C
19. Kuba mescidi, Cuma mescidi, Mescidi kıbleteyn, Mesacid-i Seba nerededir?
Medine’dedir.
20. Mescid-i hayf, Mescid-i nemire nerededir?
Mekke’dedir
21- Hicri ayları sayınız?
Muharrem, Safer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
22- Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
1 Muharrem.
23- Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına zengin veya fakir aziz veya zelil olacaklarına diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir ve hicri tarihini söyleyiniz?
Berat Gecesi: Şaban ayının 15. gecesidir

23- Yeryüzünde üç mescit vardır ki bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız?
a- Mescidi Haram (Kabe); 
Yüz bin namaz sevabı
b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.

24-Rasulüllah (s.a.v.)'in "küçük şirk" olarak nitelendirdiği günah nedir?
Riya (Gösteriş için ibadet.)

25-Oruç ne zaman farz kılındı?
Hicretin 2. yılında.

26- İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahabe kavli f-İstishap.

27. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir?
a) İman
b) Mükellef olmak
c) Niyet
d) İhlas
Doğru cevap: B

28. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
arasında zıtlık ilişkisi vardır?
a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir
Doğru cevap: A

29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
a) Yakın çevre b) Doğal çevre
c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri
Doğru cevap: B

30. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?
a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar
Doğru cevap: D

31. Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?
a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
b) Babertî
c) Maverdî
d) Gazzalî
Doğru cevap: C

32. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
a) Manihaizm
b) Hıristiyanlık
c) Putperestlik
d) Haniflik
Doğru cevap: A

33. İslam hukukunda mal varlığına devletin el koyması
Musadere

34. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)'dır.

35. Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
Hüsnü zan: 
Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir.
Suizan:Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir

36. Aksıran bir müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Buna göre yanında bulunan müslüman ne demesi gerekir?

Yerhamükellah demesi gerekir.

37. İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur? 
Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır.

38. İslam’da selam verme ölçüsü nedir? 
Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

39. Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?

Hz. Zeyd (r.a.).

40. Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?

Medine’de “Beni Zerik” mescidi.

41
. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Abdullah bin Mesut (r.a.).

42.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?

Hz. Ebu Bekir (r.a.).


43.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?

Hz. Osman (r.a.).


44.
 Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Maide suresi 5 ve 6.


45.
 Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.
Hak Dini Kur’an Dili.


46. Kaç kandil gecesi vardır sayınız? 
5 tanedir. Mevlit Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandili, Kadir Gecesi

47. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir? 
Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)

48. Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
7 çeşittir:

a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması

49. Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir? 
Zelle

50. Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir? 
Hz. Yusuf (a.s.)

51. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
 
Hz. Süleyman (a.s.)

52. İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim  sahibi olan kimdir?
 
Hızır (a.s.)

53. Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir 
Hüdhüd kuşu

54. Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
 
Hz. Süleyman (a.s.) cinlerin yardımıyla inşa etmiştir.

55. Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
 
Sam, Ham, Yafes

56. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir?
 (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi) 
Muhadram.

57. Aşere-i mübeşşere ne demektir ve kimlerdir.
 
Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
1- Hz. Ebu Bekir
2- Hz. Ömer
3- Hz. Osman
4- Hz. Ali 
5- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas
6- Hz. Zeyd Bin Sabit
7- Hz. Talha Bin Ubeydullah
8-Hz. Zübeyr Bin Avvam
9- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah
10- Hz. Abdurrahman B. Avf

58. İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri? 
Yasir ve eşi Sümeyye hatun

59. En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
 
Ebu Hureyre (r.a.).

60.
 Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp
cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
 
Hz. Hanzala (r.a.)

61.
 Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir? Ebu Zer Gifari (r.a.)

62. İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir? 
Erkam Bin Erkam (r.a.)

63.
 İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)

64.
 Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir? Süfyan İbni Avf (r.a.)

65.
 Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence
yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu?
Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.

66.
 Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir? Abdullah Bin Ubey Bin Selul

67. Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına
gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve
cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
Cerce (Corci)

68
Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu? Hz. Ebu Bekir (r.a.)

69.
 Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı? 
Musab Bin Umeyr (r.a.)

70. Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Hz. Ömer (r.a.) zamanında

71.
 Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor? 
Endülüs’ün fethini

72. İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir? Kab Bin Eşref

73.
 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen yalancı kimdir?
 
Müseylemetül Kezzap

74
Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

75. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
 
Muallakat-ı Seba denir.

76. 
Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
 
İbnül Nefis (1210-1288)

77. Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?

Battani (858-929)

78. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?
İmameyn

79. 
Hz. Yakup (a.s.)’ın lakabı nedir?
İsrail

80. Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
 
Üç çeşittir.
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

81. Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
 
İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

82. İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir? 
Zımmi.

83. Fıtrat sünnetleri nelerdir?
“On şey vardır ki bunlar fıtrattan, fıtrat ve tabiat icabındandır.
1-Bıyık kesmek
 2- Sakal bırakmak
 3- Misvak kullanmak 

 4-Burna su çekmek
 5- Tırnakları kesmek

 6-Parmak aralarını yıkamak
 7-Koltuk kıllarını gidermek
 8-Kasıkları tıraş etmek
 9-Su ile taharetlenmek 

 10-Su ile ağzı çalkalamak “

84. Kabir azabının çoğu ne sebeple olur?
Sidik sıçrantısından ve gıybetten dolayı olur.

85. Selam vermenin ve almanın hükmü nedir?
Selam vermek sünnet, selamı almak farzdır.

86. Aşure gününde nasıl oruç tutulma tavsiye edilmişitir?
Muharrem ayının 9-10. yada 10-11. günleri olarak tutulması tavsiye edilmiştir.

87. Nazar (göz değmesi) var mıdır?
Nazar vardır. Nazardan (göz değmesinden) Allah’a sığınmalıdır. Bir hadis-i şerifte “Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce “Maşaallah Lâ kuvvete illâ billâh” derse ona göz zarar vermez” diye buyrulmuştur.
Maşallah tebarekallah” kelimesininde söylenmeside hoş karşılanmıştır.

88. Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Hicri 9.yıl da


89. En son vefat eden sahabe kimdir?
Tufeyl Amr bin Vâsile (r.a) (ö:722)

90. İhya-u Ulumi’d -din kimin eseridir?
İmam-ı Gazali’nin

91. Hz. Hüseyin (r.a) Efendimiz Kerbela’da kaç yılında şehit edildi?
680

92. Mescid-i Nemira nerdeki camidir?
Arafattaki camidir.

93. Miraç hediyeleri nelerdir?

*Bakara suresinin son iki ayeti.,( Amenarrasulü)
*Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
*Beş vakit namaz.


94. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakıfetü beni saide

95.Remel hangi tavaflarda yapılır?Sonunda say yapılacak tavaflarda


96. Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?Sigar nikahı

97. Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil

98. Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?
Nat-ı şerif

99.Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?
Amr b. As

100. Fıkhul ekber kimin eseridir?
İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin

101. İslam aleyhine hicvederek şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs
 kimdir?Ka’b b. Eşref


102. Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? 
Hilye

103. Peygamberimizin savaşlarını konu alan eserlere ne ad verilir?
Meğazi

104. Mü’min Suresinin diğer adı nedir?

Ğafir


105. Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü hangisidir?Yeseviyye (Ahmed Yesevi)


106. Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?Tevbe

107. Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı
nedir?
Teşyi

108. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
Savm-ü Dâvûd

109. Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır?
Saba
110. Taziye süresi ne kadardır?
Tâziye süresi, aynı yerde yaşayanlar için üç gündür.

111. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi batıl inancına ne denir?
Reenkarnasyon

112. Hüsün ve kubuh ne demektir?
İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.

113. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?
Şabat.

114. Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları, en önemli yılbaşı bayramı hangisidir?
Roşaşana.

115. Hristiyan inanç esaslarından bazılarını söylermisiniz.
Teslis inancı, Tanrının Îsâ şeklinde zuhur etmesi , Tanrının, bütün insanların günahlarına keffâret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi.

116. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi nedir?
Tasnîf.

117. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?
Ahmed b. Hanbel.

118. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad
 verilir?
Tenâsüh.

119. İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?
Hinduizm.

120. Hac yortusu, Noel, Katedral gibi kavramlar hangi dine aittir?
Hrıstiyanlık.

121. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?
Havra (Sinagog).

122. Haham, Sinagog, Ağlama duvarı gibi kavramlar hangi dine aittir?
Mûsevîlik.

123. Üç büyük ilâhî din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Kudüs.

124. Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?
Tedvîn.

125. Ruhu’l Beyan tefsiri kime aittir?
İsmail Hakkı Bursevi

126. 93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, seneler sonra mezarı Akşemseddin tarafından bulunmuş adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi ile anılan bu büyük sahabe kimdir?

Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.) 


28 Eylül 2012 Cuma

SİYER SORU CEVAP

SİYER 
SORU ve CEVAPLARI 1- Siyer-i Nebî ne demektir? 
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır. 

2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir? 
2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde 
dünyaya gelmiştir. 

3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir? 
3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır. 


4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir? 
4- Annesi: AMİNE 
Babası: ABDULLAH 
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP 
Süt Annesi: HALİME 

5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz? 

5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır: 
1) Muhammed 
2) Mustafa 
3) Ahmet 
4) Mahmud 


6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür? 

6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür. 

7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ? 
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır. 8- Hz. Hatice kimdir ? 
8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir. 
2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir. 
3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir. 
4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir. 


9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir? 
9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim, 
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma 


10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir? 

10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir. 

11- İlk Müslümanlar kimlerdir? 
11- Hanımlardan Hz. Hatice 
Büyüklerden Hz. Ebubekir 
Çocuklardan Hz. Ali 
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise 


12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? 

12- Ebû Leheb 
Ebû Cehil 
Velid b. Muğire 
Ümeyye b. Halef 
Utbe b. Rebia 
As b. Vail 


13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ? 
13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla 

14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ? 

14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla 
hüzün yılı denir. 


15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ? 
15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S) 
vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına 
yükseltilmesine de miraç denir. 
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir. 
16- 1) Beş vakit namaz. 
2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü ) 
3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi. 

17- Hz. Aişe Kimdir ? 
17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir. 
2) Hz.Ebubekir’in kızıdır. 
3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır. 
18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır? 
18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine 
denir. 

19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir? 
19- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok 
zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı 
kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki 
Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı. 

20- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır? 
20- Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan 
Eyüp semtin de bulunmaktadır.
21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir? 
21- Kuba Mescidi 

22- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır? 
22- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde 
kılınmıştır. 
23- Muhacir ve Ensar kime denir? 
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir. 
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir. 

24- Sahabe Kime denir? 
24- Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir. 

25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir? 
25- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan 
SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir. 


26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar hangileridir? 
26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat 
bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır. 
En önemlileri şunlardır: 

1) Bedir Savaşı (624) 
2) Uhud Savaşı (625) 
3) Hendek Savaşı (626) 

27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir? 
27- Allah’ın adını yüceltmek, 
Düşman saldırılarını önlemek, 
Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır 

28- Mekke kaç yılında fethedildi? Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu? 

28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı 
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti. 

29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi) nerededir? 
29- Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir. 
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır. 

30- Veda haccı ve Veda hutbesi hakkında bilgi veriniz ? 
30- Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır. 
Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini 
okumuşlardır. 

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER 
1) İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır. 

2) Bütün insanlar eşittir. 

3) İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır. 

4) Emanetler sahibine verilmelidir. 

5) Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır. 

6) Kan davaları kaldırılmıştır. 

7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir. 
8Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır. 


9) Bütün Müslümanlar kardeştir. 

10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır. 


31- Peygamber Efendimiz kaç yılında, nerede ve kaç yaşında vefat etti ? 

31- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü 
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti. 

32- Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir? 
32- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya 
gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir. 

33- Aşere-i Mübeşşere kime denir ? 
33- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir. 

34- Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır. 
34- 1) Hz. Ebu Bekir 
2) Hz. Ömer 
3) Hz. Osman 
4) Hz. Ali 
5) Hz. Zübeyr b. Avvam 
6) Hz. Abdurahman b. Avf 
7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas 
8 Hz.Said b. Zeyd 
9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah 
10) Hz.Talha b. Übeydullah 


35- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sırayla söyler misiniz? 
35- 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl 
2) Hz. Ömer : 10 yıl 
3) Hz. Osman : 12 yıl 
4) Hz. Ali : 5 yıl