6 Şubat 2013 Çarşamba

TECVİD VE KIRAAT TEST 2

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 2


1-Tecvid bilmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Mendup

2-Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konusu değildir?
A)Harflerin sıfatları B)Ğunne-İdğam C)Cerhi ve hafi D)Med

3- Kur’anı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir?
A)Herzeme B)Lahn-ı Hafi C)Lahn-ı Celi D)Telhin

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı hafi değildir?
A)Tabii meddi terk B)Ra harfinde ifrad ve tefrid
C)İdğamı terk C)Meddi lazımı az çekmek

5-Aşağıdakilerden hangisi sükunlu fer’i med değildir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi lazım C)Meddi arız D)Meddi lin

6-Aşağıdakilerden hangisinde ses uzatılır?
A)Gunne harfleri B)Sükun C)Be harfi D)Lin harfi

7- لَمْ يَنْتَهِ deki son he harfi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uzatır çünkü makabli müteharrik B)Uzatmaz çünkü istisna kurallardan
C)Uzatmaz çünkü kelimenin aslından D)Uzatmaz çünkü makabli fetha

8-Aşağıdaki kelimelerin hangisini لَا üç elif miktarı med edilmesi efdaldir?
A) فِيهِ يْبَ رَ لَا B) يَعْلَمُونَ لَا C) تَلْبِسُوا وَلَا D) يُؤْخَذُ وَلَا
9- بِنَاءً Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Meddi tabii B)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl D)İklap

10-Aşağıdakilerden hangisi meddi munfasılın diğer isimlerinden değildir?
A)El-Meddu’z-Zaid B)El-Meddu’s-Sani C)El-Meddu’l Fasl D)El Meddu’l-Caiz 

11- لاَ تُضَارُّ Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi vardır?
A)Meddi tabi,meddi arız B)Meddi munfasıl,Meddi lazım
C)Meddi munfasıl,Meddi arız D)Medi tabii,Meddi lazım

12-Her zaman var olan sükuna ne ad verilir?
A)Sükunu lin B)Sükunu arız C)Sükunu kat’ı D)Sükunu lazım

13-“Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan” anlamına gelen kavram hangisidir?
A)Vakıf B)Arız C)Vecih D)Fer’i

14- اَلرَّحِيمِ Kelimesinde hangi vecih yoktur?
A)Tul ile işmam B)Tavassut C)Revm D)Kasr

15-Revm de harekenin ne kadarı okunur?
A)1/2 B)1/3 C)1/4 D)1/1

16-Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşmam B)Revm C)Lin D)Sükun
17-Aşağıdakilerin hangisinde revm ve işmam yapılmaz?
A)Sonu tenvinli kelimelerde B)Arızı harekelerde
C)Müenneslik “ta”larında D)Meddi linle bitenlerde

18- كهيعص Hurufunun hangisinde Meddi lin vardır?
A)Sad B)Ayn C)Ye D)Kef

19-İhfa kaç elif miktarı tutulur?
A)Yarım elif B)Bir elif C)Bir buçuk elif D)İki

20- كُنْتُمْ Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Harf ihfası B)Dil ihfası C)İhfâ-i Eam D)İhfâ-i Ehass

21-İzhar yapmanın sebebi nedir?
A)Boğaz harflerinin zorluğundan
B)Diğer tecvidlerden başka bir tecvid oluşturmak için
C)Nun-u sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olmasıdır.
D)İzhar harflerinin Allah’ın isimlerini yansıtmasından

22-Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?
A)Harf izharı B)Kelime izharı C)Lisan izharı D)Şefev izharı

23-İklap yapılığında içinde hangisi yoktur?
A)İşmam B)Çevirmek C)İhfa D)Ğunne

24-Aşağıdakilerden hangisi iğamın şartlarından değildir?
A)Müdğâm ile müdğâmün fîh olan harflerin yazıda peşpeşe gelmesi
B)Müdğam sakin nun ve tenvin,Müdğamün fih herhangi bir harf olmalıdır
C)Müdğâm olan harfin kesinlikle sakin,müdğâmün fîhin ise mutlaka harekeli olması lâzımdır.
D)Müdğâm med harfi olmamalıdır

25- نَخْلُقْكُمْ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İdğam mütecaniseyn nakıs idğam B)İdğam mütekaribeyn tam idğam
C)İdğam mütekaribeyn nakıs idğam D)Kalkale

26-Aşağıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındanır?
A) مِنْ مَاءٍ B) مِنْ نُورٍ C) مِنْ وَالٍ D) بُنْيَان

27-Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?
A)İhfa B)İdğam şemiyye C)İdğam misleyn D)İdğam mütekaribeyn

28-Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahidenin şartlarından değildir?
A)Bir kelimede olması
B)Fethalı bir med harfinin gelmesi
C)İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun olmalı
D) İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun önde olmalı

29-Sırası ile iklap,izhar,ihfa,isti’la,kalkale harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)1-6-15-6-5 B)1-6-15-7-5 C)1-5-14-7-6 D)1-6-15-8-6

30- رَبُّهُمْ بِهِم Kelimesindeki mim ile be arasındaki tecvide ne ad verilir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı Şefevi C)İhfa-i Şefevi D)İklap

31- إِبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ Harflerine ne ad verilir?
A)İdğam-ı Şemsiyye B)İzharı kameriyye C)İsti’la D)İhfa

32- وَ الشَّمْسِ Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?
A)İdğam-ı Şemsiyye,İzhar-ı şefevi B)İdğam-ı şemsiyye,İhfa-i şefevi
C)İzhar-ı kameriyye,İzhar-ı şefevi D)İdğam-ı şemsiyye,İdğam misleyn meal ğunne

33- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ Kelimesindeki lam ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?
A)Tam idğamdır B)Hükmü vaciptir C)Med yapılır D)İdğam mütekaribeyndir

34-Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?
A)Tı ( ط ), Dâl ( د )ve Te ( ت )Harfleri B)Se ( ث ), Zâl ( ذ ) ve Zı ( ظ )Harfleri 
C)Be ( ب )ve Mîm ( م )Harfleri D)Kaf ( ق )ve Kef( ك ) Harfleri

35- وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ Kelimesindeki nunlar arasındaki tecvid kuralı en doğru hangisidir?
A)İdğam meal ğunne B)İdğam misleyn meal ğunne
C)İdğam misleyn bileğunne D)İhfa

36-Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?
A)1.5 elif miktarı tutulur B)Hükmü vaciptir
C)Ğunnesiz idğamdır D)Tam idğamdır

37-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli çıkar?
A) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ B) يَدْخُلُون C) وَالْعَبْدُ D) بِالْحَقِّ

38-Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?
A)Telhin B)Terkik C)Tefhim D)İsti’la

39- قِرْطَاس Kelimesindeki Rı nın okunuşu nasıldır?
A)İnce B)Kalın C)Hem ince hem kalın D)Mübalağalı

40- عُزَيْر Kelimesindeki Rı harfinin okunuşu nasıldır?
A)Linli okunur B)İnce C)Kalın D)Hem ince hem kalın

41- أُدْخُلُوا مِصْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Revmli

42- وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ Ayetindeki sekte hangi surededir?
A)Kehf B)Kıyame C)Vakıa D)Mutaffifin

43- كَلَّا بَلْ رَانَ Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?
A)İdğam bilağunne B)İdğam mütekaribeyn C)İzhar-ı kameriye D)Sekte

44-Bir cümlenin, lafzının veya kelime dizisinin nihâyet bulduğu, fakat mâna itibariyle daha sonraki cümle ile alâkalı olduğu yerde vakfetmeye ne denir.
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

45-Fatiha suresine الحمد kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?
A)Vakfı tam B)Vakfı kafi C)Vakfı hasen D)Vakfı kabih

46-Zarurete binaen durulan secavend aşağıdakilerden hangisidir?
A) ج B) ز C) ص D) س

47- ق Secavendinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Durmak evlâ geçmek caizdir B)Geçmek evlâ durmak caizdir
C)Durulduğunda geriden alınır D)Kef’in kalın okunacağını gösterir

48- هو لن ندعوا Kelimesinde dururken nasıl durulur?
A)Cezim üzere B)Med yapılmadan C)Med yaparak D)Şeddeli

49- Kehf 18/38 da لكنا vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Cezim ile C)Şeddeli D)Med yapmadan

50- انا kelimesinde vakıf halinde nasıl okunur?
A)Med yaparak B)Kasr yapılarak C)Şeddeli D)Sükunlu

51-Harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, ses kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)İsmat C)Şiddet D)Kalkale

52-Harfler okurken, dil ucu ile ön alt dişlerin arasında kuş sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkmasına ne denir?
A)İsmat B)Safir C)İzlak D)Sıfat

53-Aşağıdakilerden hangisi İstitale harflerinden dir?
A) ﻉ B) ﻕ C) ﺹ D) ﻁ

54-Terkik harflerinin toplam sayısı kaçtır?
A)18 B)21 C)12 D)7

55-Kur’an okurken hızlanırmaya ne ad verilir?
A)Arz B)Hadr C)Mukabele D)Tersi

56-Üstadın talebeyi dinlemesine ne ad verilir?
A)Talim B)Kabul C)İstima D)Tilavet

57-Hangi okuyuş okuyanı tefekküre sevkeder?
A)Talim B)Tahkik C)Tertil D)Kıraat

58- ت د ط Hangi mahallin mahrecidir?
A)Halk B)Lisan C)Cevf D)Şefev

59-Aşağıdakilerden hangisi mahrec mahallidir?
A)Tekrir B)Adras C)Hayşum D)Tefeşşi

60-Aşağıdaki harflerden hangisi halk-a en yakın yerden çıkar?
A)Dad B)Şın C)Nun D)Kef

61-Aşağıdakilerden hangisi Mütevâtir kırâatları belirlemek için aranan şarttır?
A)Kurayş lehçesine uygun olması
B)Vahiy katiplerinin mushafına uygun olması
C)O okuma şeklinin yani vechin bizlere kadar tevâtür yoluyla gelip ulaşmış olması
D)Okunan vechin kur’anın ruhuna aykırı olmaması

62-Asrı saadette Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Bu farklılıklardan kim daha fazla biliyorsa ona itibar ediliyor, bu konuda seçkinlik kazanmış olanlara ne ad verilir?
A)Vahiy katibi B)Ashabın Kurrası C)Kıraaatı suffe D)Ehli kura

63-“Resmi hat” kimin zamanında yazılmıştır?
A)Hz Osman B)Hz Ömer C)Hz Ebubekir D)Emeviler

64-Kıraatı aşera hicri kaçıncı yüzyıdan itibaren meşhur olmuştur?
A)H.2 B)H.3 C)H.6 D)H.8

65-"Kitab-u Kırâati's-Seb" Kime aittir?
A)İbni Mücahid B)İbnu’l Cezeri C)Nafi D)İbn Kuteybe

66-Aşağıdakilerden hangisi kıratı seb’a dan değildir?
A)Ebu Câ'feri B)Ali b. Hamza el-Kasâ'î C)Hamza b. Habîb D)Abdullah b. 'Âmir

67-Kırâat imamlarının ravileri ile o ravilerin okuyuşları arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan kıraat sistemine ne ad verilir?
A)Tarik B)Tahsisi huruf C)Teysir D)Takrib

68-Aşağıdakilerden hangisi teshil değildir?
A) آلذَكَرَيْنِ B) دَاوُد C) آلاَنَ D) آللهُ

69-Harfin, üstün-esre arası, fakat esreye daha yakın bir sesle okunmasına ne ad verilir?
A)İhtilas B)Revm C)İmale D)Hemze

70- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıraatleri arasındaki farklardan değildir?
A)Vakıf B)Suver C)Hareke D)Mahrec

71- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavramdır?
A)Vakıf B)Teabbüd C)Tenasüb D)Tertib

72-Kur’an okuyuşlarındaki ifadelerde aşağıdakilerin hangisinde Ref’u savt yapılmaz?
A)Allahı’ın Rahmeti ile alakalı ayetlerde B)Cennetten bahseden ayetlerde
C)Mü’minlerin özellikleri ile ilgili ayetlerde D)İbret veren ayetlerde

73-Mânâ harflerini rollerine; kelimeleri, cümle ve ayet-i kerimeleri delâlet ve ifade ettikleri manalar ına ya-
kışır bir tarzda okumaya ne ad verilir?
A)Tertil B)Talim C)Temsil D)Tahkik

74-Sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek,edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekle sokarak okumaya ne denir?
A)Tahzin B)Hafd-u savt C)Temsil D)Telhin

75-Aşağıdakilerden hangisi temsili okuma değildir?
A)İbtidaya riayet B)Tecvide riayet C)Vakıf-a riayet D)Ref’u savt

76-On k ıraat imamının ve iki ravisi ve ravilerinin talebeleriyle okuyuşuna ne ad verilir?
A)Aşera B)Takribe C)Tayyibe D)Teysir

77-Asım kıraatına göre kaç tane Ha-i sekte vardır?
A)4 B)5 C)6 D)7

78-Ra harfinin hem kalın hem ince okunduğu yerler kaç tanedir?
A)3 B)4 C)1 D)2

79-Asım kıraatına göre aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerden değildir?
A)Hemze-i müsehhele B)Elif-i mümale C) Sad-ı müşemme D)Nun-u muhfat
80-Aşağıdakilerden hangisi edna-ı halk harlerindendir?
A)He B)Ayn C)Ğayn C)Kaf

81-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)Sükun B)İnhıraf C)Sekte D)Hareke

82-Aşağıdakilerden hangisi Tefhim okunmaz?
A)İsti’la harflerinden sonra gelen harfi medden vav ve elif B)Kalın okunan Ra harfi
C) Lam-ı mufahham D)Ayn harfi

83-Kasr etmek hangi anlamda kullanılmaktadır?
A)Hiç uzatmamak B)Bir elif miktarı uzatmak
C)İki elif miktarı uzatmak D)Uzatılacak miktarı yarıya düşürmek

84-Kelimenin altındaki kasr قصر işareti neden konmuştur?
A)Uzatılacak olan harfi manadan dolayı kısa okumak
B)Uzatılacak olan bu harfin okumaya zorluk verdiğinden
C)Altına konan harfleri med harfi sanmamak için
D)Uzatmanın fazlaya kaçması endişesi ile

85-İbtida halinde okunan vasl halinde okunmayan harfe ne ad verilir?
A)Elif B)Vasıl hemzesi C)Sükunu arız D)Sebebi med

86-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A)Sakin harf sadece cezimli harfdir
B)Sükunu lazım kelimenin ortasında ve sonunda bulunur
C)Sükunu arız sadece kelimenin sonunda bulunur
D)Sebebi med bir elif miktarından fazla okutmayı sağlar

87-Ötreli yuvarlak he nin makabli müteharrik ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Meddi asli meddir B)Vav-ı mukadder vardır
C)Meddi muttasıl a sebebiyet verebilir D)Zamir tecvidi vardır

88-Aşağıdaki kelimelerin hangisi eş anlamlı değildir?
A)Fer’i med:Meddi mezid B)Asli med:Tabii med
C)İğamöndürmek D)Meddi arız:Meddi vakıf

89-Meddi arızda son harfin harekesi fetha olduğunda kaç vecih yapılır?
A)7 B)4 C)3 D)1

90-Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır?
A)4 B)3 C)7 D)2

91-“Medd-i ta’zim” neye denir?
A)Kelimenin başındaki lam elif e B)Kelimenin başındaki ma olumsuzluk edatına
C)Allah kelimesinin medine D)Kelimei tevhiin başındaki lam elifin meddine 

92-İklabın hükmü nedir?
A)Caiz B)Sünnet C)Farz D)Vacip

93-Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?
A)İdğam meal ğunne B)İklap C)İdğam misleyn meal ğunne D)İhfa-i şefevi

94-Allah kelimesi hemze ile başlarsa nasıl okunur?
A)İnce B)Kalın C)Teshil ile D)Hem kalın hem ince

95-Tul hangi tecvidde bulunur?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı misleyn C)Meddi lin D)İklap

96- Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur? 
A) Ya B) Vav C) Elif D) Hemze

97-Kıraatı aşeranın dışındaki kıraatlara ne ad verilir?
A)Sika B)Verş C)Şaz D)Müdrec

98-Mim ve Nun harfi aşağıdakilerin gangisinin sıfatıdır?
A)İhfa B)Ğunne C)Şefev D)Hayşum

99-Meddi munfasıl Tahkik okuyuşunda kaç elif miktarı çeker?
A)4 B)3 C)2 D)1

100-Şatibiyye kıraatına ne ad verilir?
A)Şam kıraatı B)Medine kıraatı C)Mısır kıraatı D)Kufe kıraatı


1-B 11-D 21-C 31-B 41-C 51-C 61-C 71-A 81-B 91-D
2-C 12-D 22-A 32-A 42-A 52-B 62-B 72-D 82-D 92-D
3-C 13-B 23-A 33-C 43-D 53-A 63-A 73-C 83-B 93-C
4-A 14-A 24-B 34-D 44-B 54-B 64-C 74-B 84-C 94-B
5-A 15-B 25-C 35-B 45-D 55-D 65-A 75-B 85-B 95-C
6-D 16-C 26-C 36-A 46-C 56-C 66-A 76-C 86-A 96-A
7-C 17-D 27-D 37-D 47-B 57-C 67-D 77-D 87-C 97-C
8-A 18-B 28-B 38-C 48-C 58-B 68-B 78-A 88-C 98-B
9-B 19-C 29-B 39-B 49-A 59-C 69-C 79-C 89-C 99-A
10-B 20-D 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-D 100-C


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder