6 Şubat 2013 Çarşamba

NAMAZ TEST 2

KONU:NAMAZ 
TEST 1NAMAZ TEST 2

1-Aşağıdaki namazların hangisi farz değildir?
A)Sabahın kazası B)Adak namazı C)Cenaze namazı D)Akşam namazı

2-Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefiilere göre Vacib-i li aynihi gurubuna girmez?
A)Bozulan nafilenin kazası B)Küsuf namazı
C)Ramazan bayramı namazı D)Vitir namazı

3-Aşağıdaki namazların hangisi tatavvu namazıdır?
A)Akşamın sünneti B)Teravih namazı C)Teheccüd D)Nezir namazı

4-Bir vakte bağlı olarak kılınana nafilele namazlara ne ad verilir?
A)Sünnet B)Revatib C)Regaib D)Sünnet-i gayr-i müekkede

5-Aşağıdakilerden hangisi şurutu salattan değildir?
A)Gusül B)Vakit C)Kalben niyyet D)Ta’dili erkan

6-Fakihlere göre hangisi erkanü’s salat olup olmamada ihtilaflı değildir?
A)Huruc bi sun’ih B)Ta’dili erkan C)Tertib D)Ruku

7-Namazın sıhhatine engel olacak ölçüde necâset taşıyan bir elbise ile bilmeyerek namaz kılan kimse -nin, bu durumu öğrendikten sonra namazı hususunda hangisi doğrudur?
A)Kabuldür B)Kerahaten kabul C)İade gerekir D)Tevbe gerekir

8-Namaz kılarken bir uvzun ne kadarı açık olusa namaza manidir?
A)1/4 B)1/3 c)1/2 D)Tamamı

9-Kabe yönünü bilen biri varken ona sormayıp kendisi ictihad ederek, yani kıble yönünü bulmaya çalışarak bir yöne yönelmiş ve yöneldiği tarafın kıble yönü olmadığı ortaya çıkmış ise,namazı ne olur?
A)Kabuldür B)Kerahaten kabul C)İade gerekir D)Tevbe gerekir

10-Aşağıdakilerden hangisi sabah namazının vakti için bir kavram değildir?
A)İsfar B)Şafak C)Tağlis D)Beyâz-ı müstetîl

11-Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna ne ad verilir?
A)İstiva B)Zeval C)Fey-i Zeval D)Asrı sani

12-Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süreye ne ad verilir?
A)Örfi gündüz B)Şer’i gündüz C)Gündüz D)Gün

13-Yatsı namazının vakti ne zamandır?
A)Şafakla başlar Fecri kazible biter
B)Şafağın kaybolması ile başlar fecri sadıkla sona erer
C)Şafağın kaybolması ile başlar gece yarısı ile sona erer
D)Akşam namazının vaktinin bitmesi ile başlar fecri kazible sona erer

14-Aşağıdakilerden hangisi namaz için müstehap vakittir?
A)Yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek
B)İkindi namazını, güneşin gözü kamaştırmayacak duruma gelmesinden önceki vakte kadar geciktirmek
C)Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde, öğle namazını geciktirip İbrad da kılmak
D)Akşam namazını şafağa yakın kılmak

15-Aşağıdakilerden hangisi mekruh vakitlerden değildir?
A)Tağlis zamanı B)Şüruk zamanı C)İstiva vakti D)Gurub vakti

16-Aşağıdaki namazların hangisinde niyet ederken namazın belirlenmesi gerekir?
A)İkindinin sünneti B)Teravih namazı C)Sabahın kazası D)Tesbih namazı

17-Hanefi mezhebinde Tahrime namazın neleri arasında kabul görmüştür?
A)Şartı B)Rüknü C)Vacibi D)Vücüp şartı

18-Kolu başı açık olarak tekbir alıp namaza duran bir kadın iftitah tekbirinden sonra kolunu başını
örtse Hanefî imamlara göre namazı ne olur?
A)Olmaz B)Olur C)Kerahaten olur D)Sehiv secdesi gerekir

19-Aşağıdaki namazların hangisinde kıyam bir rükun değildir?
A)Sabahın sünnetinde B)Nezir namazında D)Bayram namazında D)Öğle sünnetinde

20-Aşağıdakilerden hangisi zait rükun dur?
A)Kıyam B)Kıraat C)Rüku D)Sücud

21-“Küsuf Namazı” Hanefilere göre hangi çeşit namazların içine girer?
A)Farz B)Vacip C)Tatavvu D)Regaib

22-Namazın Kıraatında “Besmeleyi” Farz gören mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

23-Hanefi mezhebinde hangi tekbir “vacip” değildir?
A)Bayram namazının ikinci rek'atında rükûa giderken tekbir B)Zevait tekbirleri
C)Başlama tekbiri D)Kunut tekbiri

24-Aşağıdakilerden hangisi namazla alakalı bir “kavram” değildir?
A)Delk B)Tesmil C)İtimat D)Teverrük

25-Aşağıdakilerden hangisi Namazın “mekruhlarından” değildir?
A)Söz ve Fiilerin aynı anda olmaması C)Sinek vb. haşeratla meşgul olmak gibi davranışlar
B) Giysisinin kolunu kıvırmak D)İnlemek

26-Bir kişinin “bayılma,koma,akıl hastalığı” kaç vakit süresi devam ederse namaz kazası üzerinden düşer?
A)2 B)5 C)10 D)15

27-Mezheplere göre Cemaatle Namaz kılmanın hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Farzı kifaye C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Farzı ayın

28-Aşağıdakilerin hangisinde nafile namazlara uymayan kaide vardır?
A) Nafile namazlarda mutlak niyet yeterli değildir.
B) Nafile namazların evde kılınması daha faziletlidir.
C) Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi şarttır.
D) Nafile namazlarda uzun kıraat esprisi vardır.

29-Hanefii Mezhebinde seferilikte getirilen iki kriter aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zaman - Mekan B)Zaman - Mesafe C)Mesafe - Meşakket D)Mesafe – Korku

30-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde Namazın vacibi değildir?
A)Kadei ula B) Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek
C)İrsal D) Farz olan kıraati ilk iki rek'atta yerine getirmek

31-Cenazeyi yıkamanın hükmü nedir?
A)Farzı ayın B)Farzı kifaye C)Vacip D)Sünnet

32-Aşağıdaki kişilerin hangisinin Mescidlere gelmesi mekruhtur?
A)Özürlülerin B)Grip olanların C)Öksürüğü olanların D)Ağlayanların

33-Tilavet secdesinin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Vacip

34-Aşağıdakilerden hangisi Namazı kazaya bırakma sebebi olamaz?
A)Engellenme B)Tembellik C)Düşman korkusu D)Can tehlikesi

35-Hanefi mezhebinde İmamla,Muktedi arasındaki uyumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İmam ve muktedî, aynı farzı kılıyor olmalıdır
B) İmam lâhik veya mesbûk olmamalıdır
C) Kılınan namazın nevi itibariyle imam muktedîden aşağı olmalıdır
D) İmam ile muktedî arasındaki mesafenin mâkul uzaklıkta olması gere¬kir

36-Dört mezhebe göre kasr-ı salatın hükmü aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Ruhsat

37-Kabaca kuşluk vaktini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat önceki vakte ne denir?
A)Dahve B)Dahve-i Kübra C)Dahve-i Suğra D)Zeval

38-“Cem‘ü’l-Muvâsale” ne demektir?
A) Namazların sadece yolculuğun bilfiil devam ettiği aşamada cem‘edilmesidir.
B) Arafat’tan Müzdelife istikametine doğru ifâda aşamasında kılınan namazdır.
C) Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaktır.
D) Binek (at, deve ya da günümüz nakil araçları) üzerinde kılınan namazdır.

39-Ancak vaktinde kılınabilen veya yarıda kesildiğinde kaza edilebilen Namaz çeşidi hangisidir?
A)Gece namazları B)Sünnet namazları C)Cenaze namazları D)Zevaid namazları

40-Sehiv secdesini bazı durumlarda vacip,bazı durumlarda sünnet,bazı durumlarda mübah gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefiler B)Şafiiler C)Malikiler D)Hanbeliler

41-Aşağıdakilerden hangisi Namaz çeşitlerinden değildir?
A)Mektube B)Mesnun C)Mes’ul D)Nafile

42-Namazda Satril avret- i Farz saymayan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

43-İmama uyan bir kişi Tahrimeyi rükuda yaparsa Namazı için ne söylenebilir?
A)Kesinlikle olmaz B)Olur
C)Sehiv secdesi ile kabul olur C)Kerahatle kabul olur

44-Aşağıdakilerden hangisi Namazın vaciplerindendir?
A) Namazın sonundaki selamın selam sözü B) Mesbûk’un imamın ikinci selâmını beklemesi
C) Secdede dizleri yere koymak D)Son tahiyyatta teşehhüd miktarı oturmak

45-Aşağıdakilerden hangisi Namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan bir zaman değildir?
A)Beyâz-ı müsta'razî B)Asr-ı evvel C) Asr-ı sânı D)Fey-i sani

46-Aşağıdakilerden hangisi Namazda Kıraatla alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Kıraat Nafile namazların ilk iki rekatında farzdır?
B)Dört rekatli farz namazlarda kıraatin ilk iki rekatta olması farzdır.
C)Diğer üç mezhepte ise kıraatın asgari miktarı her rek'atta Fatiha sûresi¬nin okunmasıdır
D)Besmele Şafiî lerde Fatiha sûresinden bir âyet olduğu için,besmelenin okunması farzdır

47-Aşağıdakilerden hangisi Namazın Mekruhlarından değildir?
A)Kıyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak
B)Namazda Allah korkusundan dolayı ağlamak
C)Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak.
D)Başkasına ait bir yerde sahibinin izni ve razılığı olmaksızın namaz kılmak.

48-Namazda okuyuş hataları ve dil sürçmesi fıkıh terminolojisinde ne olarak adlandırılır?
A)Lahn B)Müfsid C)Zelletü’l kari D)İfsad

49-Aşağıdakilerin hangisi Ta’il-i erkanın parçası değildir?
A)Tuma’nine B)Kavme C)Tahiyyat D)Celse

50-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A)İma ile kılınan namazdır B)İşaret İle kılınan namazdır
C)Böyle namaz namaz olmaz D)Gözle, baş ile kılınan namazdır

51-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekat kaç rekat kılmış sayılır ?
A)1 B)3 C)4 D)2

52-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektirecek hallerden biri değildir?
A)Sübhanekeyi okumayı terketmek B)Fatiha okumayı terketmek
C)Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek D)Vitir namazında kunut dualarını terketmek

53-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A)Hatibin minbere çıkınca oturması B)Ezanın hatibin huzurunda okunması
C)Vaaz ve nasihatte bulunmak D)Hiçbiri

54-Bayram namazında okunan hutbenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

55-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A)Namazda konuşmak B)Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C)Kıblede göğüs değiştirmek D)Tebessümle gülümsemek

56-Aşağıdakilerden hangisi cumanın sıhhat şartlarından biri değildir.?
A)Darul İslam B)Hutbe C)Şehir D)Cemaat

57-İmamın namazında açıktan okunması gereken yerleri gizli okuması durumu hangi sonucu doğurur?
A)Namaz olur B)İmam ve cemaat herkese sehiv secdesi gerekir.
C)Kerahatle kabuldür D)Namaz olmaz

58-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirir?
A)Farzın bir veya ikinci rekâtında Fâtihâ’yı terk etmek.
B)Salavat duâlarını okumayı unutarak terk etmek.
C)Sübhâneke duâsını terk etmek.
D)İntikal tekbirlerini söylememek


59-Aşağıdakilerden hangisi,namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
A)Sehiv secdesi B)Kâde-i ûlâ. C)Fazla secde D)Tilâvet secdesi.

60-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biridir?
A)Rida B)Kuşak C)Cilbab D)İzar

61-Aşağıdakilerden hangisi sadece cemaatle alakalı bir kavramdır?
A)Muahazat B)Mukim C)Muktedi D)İstihlaf

62-Aşağıdakilerin hangisinde kılınmakta olan farz kesilerek cemaate katılınır?
A)Akşam namazının üçüncü rekatına kalkmış ise
B)Sabah namazının tahiyyatına oturmuşsa
C)Öğle namazının üçüncü rekâtının secdesini yapmışsa.
D)İkindi namazının ikinci tahiyyatında ise

63-Aşağıdakiler hangisi cenâze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A)Namazı kıldıracak imamın cenâzenin sahibinin rıza göstereceği birisi olması
B)Namazda tekbirleri alması
C)Dua niyyeti ile kılması
D)Tekbirlerden sonra duâ okunması.

64-Aşağıdakilerden hangisi namazlarda cem çeşidi değildir?
A)Cem-i Salat B)Cem-i Suri C)Cem-i Takdim D)Cem-i Tehir

65-Aşağıdakilerden hangisinin namazda iken yapılması mekrûh olan bir davranıştır?
A)Namazda üç adımdan fazla yürümek B)Namazda vesvese korkusu ile gözleri yummak.
C)Sıkışık abdestle namaz kılmak. D)Namazda kasden öksürmek

66-Aşağıdakilerden hangisi sadece namazla ilgili bir kavramdır?
A)Müvalat B)Muahat C)Müdrik D)Misafir

67-Rüku ile secde arasında hangisi yoktur?
A)Tesmi B)Kavme C)İstiaze D)Tahmid

68-Namaz kılarken kendi isteği ile abdestini bozması ile namazı tekrar baştan kılmasına ne denir?
A)Lahik B)İstibrâd C)İktidâ D)İstînâf

69-Ezânla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A)Ezânı ancak akıllı,büluğ yaşına gelmişler okur. B)Kazâ namazları için ezâna gerek yoktur
C)Vakit girmeden okunan ezân iâde edilir. D)Ezan olmadan namaz olmaz

70-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
A)Hicret sırasında B)Hicretten 1 yıl sonra C)Bedir savaşında D)Hicretten önce

71-Ay tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?
A)Küsuf B)Hüsuf C)Hacet D)Şükür

72-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer alır?
A)Son teşehhüd B)Vakit C)Ta’dil-i erkan D)Nafilede Kıyam

73-Kade-i ulayı terk eden kişi ne yapmalıdır?
A)Namazı iade etmeli B)2 rekat ilave kılmalı
C)Namazı tamamlamalı D)Sehiv secdesi yapmalı


74-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?
A)Akşam namazını kılarken cerhi okumak B)Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde)
C)Bayram namazlarında zevaid tekbiri almak D)Cemaatle namaz kılarken cemaatin susması

75-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
A)Rükuda tuma’nine B)Teavvüz C)Secde tekbiri D)İrsal

76-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Ameli Kesirde bulunmak B)Yaslanmak C)Gülmek D)İnlemek

77-Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?
A)Mektube-Mesnun B)Müdrik-Münferid C)İktida-Muktedi D)Müfteriz-Müteneffi

78-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nisa 178 B)Nisa 101 C)Maide 3 D)Fetih 15

79-Namazda secde ayeti okununca ne yapılır?
A)Namazdan sonra yapılır?
B)Okunan rekatın secdelerinin peşine ilave secde yapılır
C)Secde ayetinin sonunda rüku ya gidilecekse rüku aynı zamanda secde yerinede geçer.
D)Namazın son rekatının secdelerine ilave edilir

80-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A)Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B)Öğle namazının sünnetinin ikinci rekatında
C)Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D)Yatsının ilk sünnetinin kade-i ahiresinde

81-Aşağıdakilerden hangisi vatan çeşididir?
A)Vatan-ı daim B)Vatan-ı Sükna C)Vatan-ı Mevlid D)Vatan-ı Sa’y

82-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A)Namazın iadesi B)Sehiv secdesi C)Mekruh olur D)Bir şey gerekmez

83-Cemaatle namaz kılarken safın içinde bir kadın varsa orada namaz kılanlar için en doğru bilgi hangisidir?
A)Cemaatın namazı olmaz
B)Kadının arka safının namazı olmaz
C)Kadının kulunduğu safın namazı olmaz
D)Kadının sağındaki,solundaki tam arkasındaki birer kişinin namazı olmaz

84-Aşağıdakilerden hangisi cemaate gitmeme nedenidir?
A)Olumsuz hava şartları B)Abdestin sıkışık durumda olması
C)Eve misafin gelmesi C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet

85-Aşağıdakilerden hangisinde kıraat düşmez?
A)İmama uyan cemaattan B)Mesbuk un geri kalan rekatlarından
C)Lahik in geri kılamadığı rekatlardan D)Seferi imama uyan mukimin son iki rekatından

86-Teşrik tekbirleri unutulmuşsa ne zaman kaza edilir?
A)Her zaman
B)Teşrik günlerinde kılınan herhangi bir namazda
C)Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir.
D)Teşrik günlerinin son namazında
87-Vaktinde kılınamayan namaza ne ad verilir?
A)Tertip B)Fevat C)Tehir D)Faite

88-Sahib-i tertibin Tertibi hangi halde düşmez?
A)Kazâya kalan namazların sayısının vitir dışında altı vakit ve daha fazla olması.
B)Vaktin hem kazâ hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması.
C)Vakit namazının kılınışı sırasında kazâya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması.
D)Namazı kılmaya vakit bulamadan hayız olmak

89-Aşağıdakilerden hangisi Sehiv secdesi gerektiren hallerden değildir?
A)Rükun terki B)Takim ve tehir C)Ara verme D)Kıraat fazlalığı

90-Aşağıdakilerden hangisi cenaze esnasında yapılan görevlerden değildir?
A)Muhtazar B)Tekfin C)Teşyi D)Techiz

91-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?
A)4 Rekatli farzların 3 ve 4. Rekatlarında fatiha okumak B)Tahmid
C)Selam vermek D)Tahiyyât'ı gizli okumak

92-Aşağıdakilerden hangisi namazın adaplarından değildir?
A)Namazda tevazu,sükûnet ve huzur içinde bulunmak.
B)Ruku ve zikirleri üçer defa söylemek
C)Namaz esnasında mümkün oldukça öksürüğü, geğirmeyi gidermek
D)Kamet sırasında "hayye alel felâh" denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması.

93-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından değildir?
A) İkinci rek‘atta birinci rek‘attan daha uzun okumak
B) Bir rek‘atta bir sûrenin iki kere okunması
C) Fâtiha'dan sonra okunacak sûrelerde Kur'an'daki sıraya uymamak
D) Nâfile namazlarda Fâtiha'dan sonra aynı sûrenin okunması

94-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A) Mest üzerine meshetmiş olarak namaz kılarken, mesih süresinin dolması
B) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi durumunda
C) Farkında olmayarak veya unutarak yapılmış olsa bile avret yerinin sübhanellah diyecek kadar süre açık kalması
D) Özür sahibi olan/mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

95-Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun şekilde kılınışına ilmihal dilinde ne ad verilir?
A)Ta’dili erkan B)Sıfâtü's-salât C)Sünneti salat D)Sıhhat-ı salat

96-Aşağıdakilerden hangisi Nâfile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden değildir?
A)Öğlen namazından sonra hava sıcak iken B) Akşam namazının farzından önce
C) Arafat ve Müzdelife cem‘leri arasında D) Farza durulmak üzere kamet getirilirken

97-Aşağıdakilerden hangisi İmamet için doğrudur?
A) Özürlü olan kimse, özürsüze imam olamaz
B) Necasetten taharet şartını yerine getirmeyen yerine getirene imam olur
C) Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmiş olan kişiye imam olur
D)Oturarak namaz kılan ayaktakine imam olamaz

98-Aşağıdakilerden hangisi imamlık yapar?
A)Lahik B)Mesbuk C)Kadın erkeğe D)Bir mezhepteki diğerine


99-Kasrı salat mezheplere göre hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Sünnet D)Hanbeli:Ruhsat

100-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namaz çeşidi değildir?
A)İstiska namazı B)Hacet namazı C)Kadir gecesi namazı D)Evvabin namazı


1-B 11-C 21-B 31-B 41-C 51-D 61-B 71-B 81-B 91-C
2-A 12-B 22-B 32-B 42-C 52-D 62-D 72-A 82-A 92-B
3-C 13-B 23-C 33-D 43-A 53-D 63-B 73-D 83-D 93-D
4-B 14-D 24-A 34-B 44-A 54-C 64-A 74-A 84-C 94-C
5-D 15-A 25-D 35-C 45-D 55-D 65-C 75-A 85-B 95-B
6-D 16-C 26-B 36-B 46-A 56-A 66-C 76-B 86-C 96-A
7-C 17-A 27-C 37-B 47-B 57-B 67-C 77-D 87-D 97-A
8-A 18-B 28-A 38-C 48-C 58-A 68-D 78-B 88-D 98-D
9-C 19-D 29-B 39-B 49-C 59-C 69-C 79-C 89-A 99-B
10-B 20-B 30-C 40-D 50-A 60-D 70-D 80-B 90-A 100-C2 yorum:

 1. 2-Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefiilere göre Vacib-i li aynihi gurubuna girmez?
  A)Bozulan nafilenin kazası B)Küsuf namazı
  C)Ramazan bayramı namazı D)Vitir namazı Bu sorunun cevabı A demişsiniz oysa cevap B olması lazım Bunu düzeltirmisiniz....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hayır a dır kardeş küsüfün ne oldugunu bilmiyorsun sanırım

   Sil