20 Şubat 2013 Çarşamba

İLMİHAL DENEME TESTİ 1

İLMİHAL DENEME TESTİ 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anda âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan isimler arasında değildir? 
a. Yevmüt telak b. Yevmül hisab c. Yevmül hasre d. Yevmül acze

2. Kur’an da kıyamet günü hangi isimle anılmamıştır? 
a. Saat b. Karia c. et-tâmmetü'l-kübrâ d. Zelzele

3. Eşrâtü's-sâat ne demektir? 
b. Kıyamet alametleri 
c. Şeriat ve namaz hakkında bilgler 
d. Namazın vakitleri 
e. Kıyamet günü

4. Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinen büyük alametler arasında yer almaz? 
a. Ateş çıkması b. Gökten taş yağması c. Yer çöküntüsü d. Hz İsa’nın gökten inme

5. Nefha-i Feza Nefhai saik Nefhai Kıyam tanımlamaları hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a. Korku-ölüm-Kalkış üfürülüşü 
b. Ölüm-korku-kalkış üfürülüşü 
c. Kalkış-ölüm-korku üfürülüşü 
d. Ölüm-Kalkış-Korku üfürülüşü

6. Cennetle cehennem arasında bulunan yerin adı nedir? 
a. Araf b. Akaf c. Bas d. Sırat

7. Kelime olarak cehennem ne anlama gelmektedir
a. Ateş b. Azab c. Derin kuyu d. Ceza yeri temizlenme

8. Sözlükte "emir, hüküm, bitirme ve yaratma" anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Kader b. Kaza c. Din d. Ölüm-yaratma

9. Sözlükte "seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek"anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İman b. İslam c. Din d. İrade

10. Maturudilerin Cüz i iradeye verdikleri isim hakkında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
a. azm-i musammem (kesinleşmiş karar) 
b. ihtiyâr (seçim) 
c. kasıt (yönelme )
d. Gayri ihtiyar (eylemi yapma)

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in, peygamberliğini ispat eden mucizelerden değildir?
a. Mânevî (aklî) Mûcize b. Hissi Mucizeler
c. Maddi Mucizeler d. Haber Mucizesi

12. Bir gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Harâm'dan, Mescid-iAksâ'ya gitmesi ile başlayan isrâ ve mi‘rac mucizesi Hz Peygamber’in Peygamberliğini ispat eden hangi mucizesiyle ilgilidir?
a. Haber Mucizesi b. Hissi Mucize
c.Maddi Mucize d. Manevi Mucize

13. Hz. Peygamber önceki ümmetlerin tarihini okumadığı halde, Yahudi ve hıristiyan bilginlerinin, geçmiş peygamberler ve eski ümmetler hakkındaki çeşitli sorularını vahiyle cevaplandırmıştır. Bu Mucize Hz Peygamber’in Peygamberliğini ispat eden hangi mucizesiyle ilgilidir?

a. Manevi b. Hissi c. Haberi d. Zati
14. İlk zamanlar yanında hutbe okuduğu hurma kütüğünün, minber yapıldıktan sonra, Hz. Peygamber'in minbere çıkışında inlemeye başlaması,bunun üzerine Hz. Peygamber'in ona yaklaşarak okşar gibi elini gezdirmesi ve kütüğün susması Hz Peygamber’in Peygamberliğini ıspat eden hangi mucizesiyle ilgilidir?
a. Hissi b. Zati c. Haberi d. Manevi

15. Hz. Peygamber'in İslâm çağrısını ilk kez, kitap sahibi olmayan ve hikmetten anlamayan bir kavme yöneltmesi, onlara kitabı ve hikmeti açıklaması, dinî ve hukukî hükümleri öğretmesi (el-Bakara 2/151) ve onların ahlâkını mükemmelleştirmesi de onun kişiliği ile ilgili …….mûcizeleri arasında sayılmıştır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Hissi b. Zati c. Manevi d. Haberi

16. Hayber fethinde bir yahudi kadının, Hz. Peygamber'i öldürmek amacıyla, ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine, kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi…….mucizelerindendir. Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a. Haber şeklindeki mucizeleri b. Hissi
c. Manevi d. Maddi

17. istihsan, istislah (mesâlih-i mürsele), istishâb, sedd-i zerâyi‘ gibi deliller de Fıkıh litaratüründe…… deliller grubunda yer alır. Boşluga hangisi getirilmelidir
a. Asli Deliler b. Fer’i veya tali Deliller
c. Yardımcı Deliller d. Dini Deliller

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. sarih icmâ, kesin ve bağlayıcı bir kaynaktır. Sükûtî icmâın bağlayıcı delil olup olmayacağı ise fakihler arasında tartışmalıdır 
b. Fıkıh usulü terimi olarak icmâ’ "Muhammed (s.a.) ümmetinden olan müctehidlerin Hz. Peygamber'in vefatından sonraki herhangi bir devirde şer‘î bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmeleridir
c. İcmâ teorisinin İslâm muhitinde hicrî III. asrın sonlarından itibaren oluşmaya başlamıştır.
d. muhalif müctehid bulunduğu müddetçe gerçek/bağlayıcı icmâdan söz edilemez.

19. Nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhî bir meselenin hükmünü İslâm fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine ne ad verilir
a. Maslahat b. Mesalihi Mürsele c. İstihsan d, İstislah

20. Fıkıh usulü terimi olarak …….. daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça– varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir.
Boşluğu uygun olanla doldurunuz.
a)İstishab b)İstislah c) Ukubat d) Norm

21 Geçerli bir nikâh akdinden sonra kurulan evlilik bağının, aradan ne kadar zamangeçerse geçsin, ortadan kalktığını gösteren bir delil olmadığı sürece devam ettiğine hükmedimesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a)Beraati Zimme İstishabı b) Sahabe Sözü
c)Vasıf İstishabı d) İbâha-i Asliyye İstishâbı

22. Kötülüğe ve harama yol açması kesin olan davranışlar,meselâ şarap imalâtçısına üzüm satmak, kumarhane işletmecisine iş yeri kiralamak aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir?
a. Rey ve içtihat b. Haram liğayrihi
c. Haram li aynihi d. Seddi zerai

23. Sözlükte "şahsî görüş, düşünce ve kanaat" mânasına gelen …. kelimesi fıkıh literatüründe "hakkında açık bir nas yani âyet veya hadis metni bulunmayan fıkhî bir konuda müctehidin belli metotlar uygulayarak ulaştığı şahsî görüş" anlamında kullanılan bir terimdir. Boşluğu uygun olanla doldurunuz
a)Cihad b) Müctedid c) Rey d) d. İcma

24. kişinin dinî ve hukukî hükme konu (muhatap) olmaya elverişli oluşuna ne ad verilir?
a. Mükellef b. Ehliyet c. Müşteki d. Emniyet

25. Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Vucub Ehliyeti b. Eda ehliyeti
c. Hak Hukuk Ehliyeti d. Sosyal Ehliyet
26. Kişinin iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ana hatlarıyla olsun ayırabilmesi demek olan temyiz,….ehliyetinin başlangıcıdır. Boşluğu uygun olanla doldurunuz
a)Teklif ehliyeti b) Vucub Ehliyeti 
c) Hak ve özgürlükler d) Eda Ehliyeti

27. Abdest alırken ağza ve burna su verme, sabah namazının sünneti, ezan, kamet, cemaatle namaz. Aşağıdaki hükümlerden hangisiyle ifade edilir?
a. Müekked Sünnet b.Gayri Müekked Sünnet
c. Zevaid Sünnet d. Revatip Sünnet

28. Hz. Peygamber'in ibadet ve taat türünden olup bazan yaptığı bazan da terkettiği veya çoğu zaman yaptığı bazan da terkettiği fiil ve davranışlara ne ad verilir?
a. Zevaid Sünnet
b. Revatip Sünnetler
c. Müekked Sünnet
d. Gayri Müekked Sünnet

29. Nâfile ve müstehap, hatta mendup tabirleri de çoğu kez bu anlamda kullanılır. İkindi ve yatsı namazlarının farzlarından önce kılınan dörder rekâtlık namazlar, vâcip kapsamında olmayan infak ve yardım böyledir. Bu tür sünneti yerine getiren sevap ve övgüye lâyık görülür, terkeden dinen kınanmaz. Bu iki sünnet (müekked ve gayr-ı müekked) çeşidine …….sünneti de denir. Boşluğu uygun olanla doldurunuz.
a)Ehli Sünnet b) Hüda Sünneti
c)Takriri Sünnet d) Zevaid Sünnet
30. Hz. Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşerî davranışlara ne ad verilir?
a. Ehli Sünnet b. Fiili Sünnet

c. Zevaid Sünnet d. Revatip Sünnet

31. Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlar için, Şâfiî mezhebinde ayrıca vitir namazı ve şevvalde tutulan altı gün oruç için……. sünnet tabiri kullanılır. Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a. Regaib Sünnet b. Revatip Sünnet
c. Sünnet d. Müekked Sünnet

32. Fakihlerin çoğunluğuna göre ……. namazlarıda revâtib sünnetler arasındadır. Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a)Bayram Namazları b) Cenaze Namazı
c)Kaza Namazları d) Teravih Namazları

33. Fıkıh usulünde şer‘î-teklifî hüküm beş kategoride ele alınır. Bunlardan …. ve ……..yapılması gerekenleri, ……. ve ……. ise yapılmaması gerekenleri ifade eder? Boşluklara sırasıyla hangileri gelirse doğru olur?
a. Farz-Vacib-Haram-Mekruh
b. Vacib-Sünnet-Haram-Mekruh
c. Vacib-Mendub-Haram-Mekruh
d. Farz-Vacib-Haram-Haram li Aynihi

34. Bir fiilin dinî-şer‘î hükmü konusunda herhangi bir açıklama yoksa, "Eşyada kural olan mubah olmasıdır" ilkesi gereğince o fiilin mubah olduğuna hüküm verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a. Berâat-i asliyye veya istishâbü'l-asl
b. Beraat-i zimme
c. Nesh Mensuh
d. Hükmü Zaruri veya Kıyas-ı Fukaha

35. Dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiillere ne denir?
a. Vacib b. Caiz c. Müstehab d. Sünnet

36. Şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmuştur. Bu tür mekruh ………… olup, vâcibin karşıtıdır? Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a. Helale yakın Mekruh b. Mekruh
c. Harama Yakın Mekruh d. Haram

37. Yasaklama işine ………veya ……yasaklanan şeye …………….. veya …….., bu yöndeki hüküm ve vasfa da………denilir. Boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir?
a.Tahrim-Hazr-Haram –Muharrem-Mahzur-Hürmet
b. Haram-Muharrem-tahrim-Hazr-Hürmet
c.Haram-Tahrim-Muharrem-Hazr-Mahzur-Hürmet
d. Haram-Muharrem-Tahrim-Hazr-Hürmet-Mahzur

38. Çoğunluğunu Hanefîler'in teşkil ettiği bir grup İslâm hukukçusu ve usulcülerine göre ahâd hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
a. Haram li Gayrihi b. Mekruh
c. Tahrimen Mekruh d. Tenzihen Mekruh

39. Sözlükte "bir şeye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek" anlamındadır” Tarifi yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ruhsat b. Maunet
c. Azimet d. Ehliyet

40. "Meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi ârızî bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden aslî hüküm"lere ne ad verilir?
a. Azimet b. Ehliyet c. Ruhsat d. Seddi Zerai

41. ………… farz, vâcip, sünnet, müstehap niteliğindeki bir davranışın yapılmasını; haram, mekruh gibi davranışların da yapılmamasını ifade eden bütün teklifî hükümleri içine alır.Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a. Ruhsat b. Ehliyet c. Ukubat d. Azimet

42. Namaz, oruç, hac başta olmak üzere Allah'ın kullarını yükümlü tuttuğu bütün dinî vecîbeler genel tarzda hermükellef kişi için konulmuş birer ……. Hükmüdür? Boşluk nasıl doldurulabilir?
a. Ruhsat b. Azimet c. Ehliyet d. Muamelat

43. Domuzetinin yenmesi, şarabın içilmesi haram olduğu halde, susuzluktan veya açlıktanölme tehlikesiyle karşılaşan kimseye bu azîmet hükmünü terkedip domuzetinden veya şaraptan hayatî tehlikeyi atlatacak miktarda yemesi içmesi mubah kılınmasına ne ad verilir?
a. Rusat b. Ukubat c. Maunet d. Azimet
44. Azîmetin karşıtı nedir?
a. Maunet b. Eziyet c. Ruhsat d Ganimet

47. Hanefîler'e göre, yolculuk esnasında dört rek‘atlı farz namazların kısaltılarak ikişer rek‘at kılınmasının hükmü nedir?
a)Azimet b) Ruhsat c) Ehliyet d)Maunet

48. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki temel bilgilere ne ad verilir?
a. Akaid b. Siyer c. Namaz Hocası d. İlmihal

49. Aşağıdakilerden hangisi “Mutlak su”lardan değildir?
a. Deniz suyu b. Kaynak kuyu suları
c. Irmak d. Gül suyu

50. Aşağıdakilerden hangisi hem temiz hem temizleyici olan sulardandır?
a. At, deve, sığır, koyun ve keçi gibi eti yenen hayvanların ve kuşların artığı sular da, bu sulara maddî bir pislik bulaşmadığı sürece kural olarak hem temiz hem temizleyicidir.
b. Tavuk gibi eti yenen, kedi gibi eti yenmeyen evcil hayvanların, çaylak, doğan gibi yırtıcı kuşların artığı sular
c. Köpeğin, eti yenmeyen vahşi hayvanların artığı sular da hem temiz hem temizleyicidir. Su bulunmadığı takdirde bu gibi sularla abdest alınabilir gusül edilebilir.
d. Hiç biri
• 

51. Eti yenen hayvanların idrar ve dışkısını Mâlikî ve Hanbelîler necis saymazken ………necis sayar.? Boşluk ahngisiyle doldurulabilir?
a. Hanefi b. Şafii c. Eş ari d. Maturudi

52. ………..'e göre tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları …………), sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise “…………….. (olarak nitelendirilir.Boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Hanefi ve Şafiler’e göre Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
b.Hanefilere göre- Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
c.Şafiiler’e göre- Necaset-i Galize-Necaseti Hafife
d. Malikiler’e Necaset-i Galize-Necaseti Hafife

53……... göre at, eşek ve katırın idrar ve dışkısı ile havada pislemeleri sebebiyle sakınılması zor olduğu için, atmaca, kartal, güvercin gibi kuşların dışkıları, hafif pislik grubundadır.
Boşluğa uygun olanı geiriniz.
a)Malikiler’e b) Şafiiler’e c) Hanefiler’e
d)Eş’ariler’e

54. Aşağıdakilerden hangisi başlıca temizleme yol ve usullerinden değildir?
a. İstihale b. Kurutma
c. Ateşe Sokma d. Parçalama

55. Abdest ne demektir?
a. Temizlenmek b. El suyu
c. Temizlenmek için su d. Pislikleri Defetmek

56. Aşağıdakilerden hangisi için abdestli olmak gerekmez?
a) Kur’an a dokunmak .b)Tilavet secdesi yapmak
c) Kabeyi tavaf etmek d)Mushafa bakarak okumak

57. Abdestle ilgili âyetin ifade tarzında hareketle ayakların yıkanmasının değil meshedilmesinin farz olduğunu ileri süren mezheb aşağıdakilerden hangisidir? 
A) şafii b) Maliki c)Caferi d)Hanefi

58. Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a. elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak 
b. abdeste ara vermeden tamamlamak 
c. dişleri fırçalamak
d. abdest alırken –mümkünse– kıbleye dönmek 

59. Aşağıdakilerden hangisi abdestin adaplarından değildir? a. abdeste sağ uzuvlardan başlamak
b. abdest sularını vücuda ve elbiseye sıçratmamak, 
c. suyu ölçülü kullanmak 
d. dünya işlerine ilişkin konuşmayıp abdest dualarını veya
bildiği dualardan okumak

61. Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, …………….'e göre abdesti bozulmuş olur,
diğer ………..göre ise bu durumda abdest bozulmuş sayılmaz Boşluk nasıl doldurulursa doğru olur? 
A. Şafii-Maliki b. Maliki-3 mezheb 
c. Hanefi-Şafii d. Hanefi- 3 Mezheb

62. Devamlı burun kanaması, idrarı tutamama, devamlı kusma, yaranın devamlı kanaması, kadınların akıntısı gibi abdesti bozan ve kısmen süreklilik taşıyan bedenî rahatsızlıklara ilmihal dilinde ……… böyle kimselere ………..denilir. 
Boşluğa hangileri gelirse doğru olur? 
A. İstihaze-Müstehaze b. İstihaze-Mazure 
c. Özür (Mazeret)-mazur mazure 
d. İstihaze-Özür

63. Özür sahibi bir kimse için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. 
A. İmam Şâfiî'ye göre özürlü kimsenin her namaz için ayrı abdest alması gerekir. 
B. Kadınlar için aybaşı ve loğusalık hali farklı fıkhî hükümlere tâbi olup bunun dışında kalan kanamalar ve devamlı akıntılar (istihâze) özür hali sayılır. 
C. Özürlü kimsenin bu sebeple elbisesine bulaşan idrar, kan özür devam ettiği sürece namazın sıhhatine engel olmaz. 
D. Özürlü kimse her namaz vakti için abdest almaz.

64. Aşağıdakilerden hangisi guslü gerektiren durumlardan değildir? 
a. Ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi sebeplerle meninin gelmesi 
b. Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimse 
c. Meninin uyku halinde veya uyanıkken, iradî ya da gayri iradî gelmesi 
d. Hayız (ay başı) ve nifas (loğusalık) kanlarının kesilmesiyle veya bu iki hal için öngörülen âzami sürelerin dolması

65. Doğumdan sonra belirli birsüre gelen kana ne ad verilir? 
A. İstihaze b. Nifas c. Hayız d. İstiaza

66. Ergenlik çağına giren sağlıklı kadının rahminden düzenli aralıklarla akan kana ne ad verilir? 
a..İstihaze b. Nifas c. Hayız d. İstiaza

67. Kur'an'da, hayızın bir nevi sıkıntı ve rahatsızlık hali olduğu, bu dönemde kadınlarla cinsî münasebetten uzak durulması gerektiği hangi ayetde bildirilmektedir? 
A. Nisa 5/6 b. Enbiya 47/49 
c. Maide 10/11 d. Bakara 2/222

68. Boşanmış kadınların ……../temizlik süresi iddet bekleyeceği (el- Bakara 2/228), hayızdan kesilen veya henüz hayız görmeyen kadınların iddetinin ise ……olduğu (et-Talâk 65/4) belirtilir. Boşluğu doğru olan şıkla doldurunuz. 
A. 3 –hayız-3 ay b.1 hayız – 1 ay 
c. 2hayız- 2 ay d. 4 hayız 4 ay

69. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kadınlar .. yaşlarından itibaren âdet görmeye başlar ve yaklaşık ……yaşlarına geldiklerinde âdetten kesilirler. Boşluğu doğru olan şıkla doldurunuz. 
a.8 45-50 b. 9 50-55 c. 12 55-60 d.8 40-45

70. Bugünkü tıbbî bilgiler âdet kanamasının …....yaşlarda başlayıp ……yaşlarında sona erdiğini, âdet süresinin de ……gün civarında olduğunu ifade etmektedir. Boşluğa hangileri getirilmelidir? 
a.11-13 45-50 3-6 b. 9-10 40-45 1-3 
c. 13-14 50-55 4-5 d.12-13 40-45 3-5

71. Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi ….en uzun süresi …gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de …..gündür. Boşluğu doldurunuz. 
a. 3 -15-10 b. 3-10-15 c3-.7-10- d. 1-2-3

72. …… hayız kanının alışılmış, belirli âdet süresinin sonunda kesilmesinden itibaren bir namaz vakti geçtikten sonra gusül yapılmasa da cinsel ilişkinin câiz olduğu görüşündedir.
Boşluğu doldurunuz. 
a.Şafii b. Maliki c. Hanefi d. Eş’ari

73. Kur'an öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olan kadınlar, hatta mazeret beyan etmesinin kendisini zor durumda bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar hayızlı oldukları halde Mushaf'ı ellerine alıp, Kur'an okuyup dinleyebilirler. Dindeki bu kolaylık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 
a. Ruhsat b. Ehliyet c. Özür d. Muamelat 

74. Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin … Mâlikî ve Şafiîler ise …gün olduğu görüşündedir. Boşluğu uygun olanla doldurunuz. 
a. 40-45 b. 50-60 c. 30-60 d.40-60

75. Normal doğumla veya el, ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle ….hali meydana gelir? 
a.Nifas b. İstihaze c. İstiaza d. Hayız
76. Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir? 
a.Nifas b. İstihaze cİstiaza d. Hayız 
77.Aşağıdakilerden hangisi namaz çeşitlerinden değildir? 
a.Farz b. Vacib c. Nafile d. Sünnet namazlar

78. Yatsı namazından sonra kılınan üç rek‘atlık vitir namazı ile ramazanve kurban bayramı namazları aşağıdaki hangi namaz grubu içerisinde yer alır? 
a. li-gayrihî vacip b. li-aynihî vacip 
c. Farz d. Müstehab

79. Nezir namazı, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile namazın kazâsı Aşağıdaki hangi namaz grubu içerisinde yer alır? 
a. Revatip Sünnet b. Reğaib Namazlar 
c. li-gayrihî vacip d. Farz

80. Teheccüd namazı, kuşluk (duhâ) namazı, istihâre namazı, yağmur duası, husûf namazı, küsûf namazı, tahiyyetü'l-mescid, tövbe namazı, evvâbîn namazı, tesbih namazı, ihrama giriş namazı, yolculuğa çıkış ve yolculuktan dönüş namazı, hâcet namazı, abdest ve gusülden sonraki namazlara ne ad verilir? 
a. Revtip b Regaib c. Farz d. Farz-ı Kifaye
TEST BİTTİ 
CEVABLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
• 

1.d
2.d
3.b
4.b
5.a
6.a
7.c
8.a
9.d
10d
11.c 
12.b 
13.c
14.a
15.a
16.b
17.b
18.c
19.d
20.a
21.c
22.d
23.c
24.a
25.a
26.d
27.a
28.d
29.b
30.c
31.b
32.d
33.a
34.a
35.b
36.c
37.a
38.c
39.c
40.a
41.d
42.b
43.a
44.c
45.b
46.c
47.a
48.d
49.d
50.a
51.b
52.b
53.c
54.d
55.b
56.d
57c
58.d
59.a.
60.d
61.b
62. c
63.d
64.a
65.b
66.c
67.d
68.a
69.b
70.a
71.b
72.c
73.a
74.d
75.a
76.b
77.d
78.b
79.c
80.b

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder