6 Şubat 2013 Çarşamba

NAMAZ TEST 1

KONU:NAMAZ NAMAZ TESTİ 1

1-Aşağıdaki durumların hangisinde muktedi imama uymaz?

A)İmam selam vermeden ayağa kalkınca B)İmam kadei ulayı terk edince
C)İmam zevaid tekbirlerini terk edince D)İmam sehiv secdesini terk edince

2-Aşağıdakilerden hangisi satril avretle alakalı doğru bir bilgi değildir?
A) Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre diz kapaklarını avret say¬mazlar
B) Mâliki mezhebinde setr-i avret namazın sünnetlerinden sayılır.
C) Vücut hatlarını belli eden elbise ile namaz kılmak Namazı bozar.
D) Ebû Hanîfe göre,Kadının başının dörtte biri açık olarak namaz kılarsa geçer¬siz olur

3-Arapça dışında bir lisanla tahrime yapan birisinin namazı için hangisi doğrudur?
A)Namazı olmaz B)Namazı olur C)Sehiv secdesi yapar D)Unutma halinde olur

4-Namazın sonunda selam vermenin mezheplere göre hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:1.Selam Farz D)Hanbeli:Farz

5-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıble ile ilgili meselelerde doğru değildir?
A) Namazda kıble yönünü anlaması halinde, namazını bozmadan o tarafa yönelir ve tamamlar.
B) Kabe'nin bulunduğu noktadan 45 derece sağa ve sola sapmalar kıbleden sapma sayılmaz
C) İki kişi kıble cihetini araştırsa ve her biri ayrı bir yönün kıble olduğuna kanaat getirse, bu durumda bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kı¬larlar.
D) Kıbleyi bilmeyen kimse,kıblenin ne tarafta olduğunu araştırmadan rastgele bir tarafa yönelse, namazda yöneldiği tarafın kesin olarak kıble tarafı olduğunu anlasa namazı yeniden kılar.

6-Aşağıdakilerden hangisi Bayram namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Vakit

7-Aşağıdakilerin hangisi Hutbenin mekruhlarından değildir?
A)Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları B)Hutbe okunurken ko¬nuşmak
C)Hutbe esnasında namaz kılmak D)Hutbe okunurken yaslanmak

8-Aşağıdakilerin hangisinin cenaze namazı kılınır?
A)Ölü doğanın B)Teröristin C)Hata ile valideyni öldürenin D)Mürtedin

9-Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A)Şer'î gündüz,Güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır.
B)Örfi gündüz, Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süredir
C)Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna zeval vakti denir.
D)Kerahet vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.

10-Başı açık bir bayan iftitah tekbirinden sonra başını kapatırsa Hanefilere göre durumu ne olur?
A)Bozulur B)Sehiv secdesi yapar C)Bozulmaz D)İade ederse daha iyi olur.

11-Namazda hangi halde sehiv secdesi gerekir?
A) Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazlarında açıktan okumak.
B) Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi açık okumak
C) Rükûda bir kere "Sübhâne rabbiye'1-azîm" demek
D) Rek'atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek'atının dışında Fatiha okumamak

12-Şükür secdesinin hümü nedir?
A)Vacip B)Sünnet C)Müstehap D)Mesnun

13-Hangi namaz vaktin içinde geriye bırakılıp sonra kazası yapılamaz?
A)Öğle namazının ilk sünneti B)İkindi namazının sünneti
C)Cuma namazının sünneti D)Yatsı namazının ilk sünneti

14-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okunması. B) Cemaatin huzurunda irad edilmesi.
C)Hutbeyi ayakta okumak D) Hutbe ile namaz arasını ayırmamak

15-Hanefi mezhebinde mezarın başında telkin vermenin hükmü nedir?
A)Sünnet B)Meşru C)Müstehap D)Mübah

16-Aşağıdaki vakitlerin hangisinde sabah namazı kılınamaz?
A)İsfar B)Tağlis C)Beyâz-ı müsta'razî D)Beyâz-ı müstetîl

17-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namazlar için kerahat vakti değildir?
A)Akşam namazının farzından önce B)Farz namazın vaktinin daralması durumunda
C)Cuma namazından önce D)Arafat ve Müzdelife cemleri arasında

18-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıratla alakalı mekruh değildir?
A)İkinci rek'atta birinci rek'attan daha uzun B)Nafilede zammı surenin tekrar okunması
C)Zammı surelerde bir atlamak D)Sureyi 2.rekatta 1.rekattan yukarıdan okumak

19-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
A)İmam teravih namazında gizli okusa
B)İmamın cerhi okunacak yerde hafi okuması
C)Gece namazının kazasını gündüz imamla kılarken sehven cerhi okumak
D)Gündüz namazının kazasını gece imamla kılarken sehven hafi okumak

20-Aşağıdakilerden hangisi cemaata gitmemek için mazeret değildir?
A)Bedenî arızalar B)Camiinin sıkışık olması
C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet D)Abdestin sıkışık durumda olması

21-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı için doğru değildir?
A)Cuma namazını kaçıran kimseler de öğle namazını ezansız, kâmetsiz ve cemaatsiz kılarlar.
B)Cuma ile mükellef olanların, cuma kılınan bir beldede cuma kılmayıp, cumadan önce veya cuma namazı esna¬sında öğle namazını kılmaları haramdır.
C)Cuma günü öğle (zeval) vaktinden sonra cumayı kılmadan yolculuğa çıkmakta bir sakınca yoktur.
D)Cuma namazını kılmakla yükümlü olmayan yolcunun ve mazeret sahibi kimselerin, cuma günü cuma namazı kılınan bir yerde öğle namazını cema¬atle kılmaları mekruhtur.

22-Teşrik tekbirlerini cemaatle kılındığı zaman vacip,münferiden kıldığı zaman gerekli görmeyen İslam alimi kimdir?
A)Ebu Hanife B)Ebu Yusuf C)İmamı Muhammed D)Şafii

23-Cenaze namazında Tekbir,Dua,Selam,Fatihanınkıraat niyeti ile okunmasının sırası ile hükümleri nelerdir?
A)Farz,Vacip,Sünnet,Mekruh B) Vacip,Farz, Sünnet,Mekruh
C)Farz, Mekruh,Vacip,Sünnet D)Farz, Sünnet, Vacip,Mekruh

24-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Amel-i kesirde bulunmak.
B)Özürsüz olarak boğazı hırıldatmak
C)Hz. Peygamber'in ismi anıldığında salavat getirmek
D)Mesih yapmadığı mesti ayağından çıkarması durumun¬da


25-Namaz kılarken hangi geçiş mekruhtur?
A)Açık alan ve büyük camiye göre namaz kılanın secde mahallinin dışından geçmek.
B)Namaz kılan kişile¬rin sütresinin arkasından geçmek.
C)Küçük mescidlerde karşıdan geçmek
D)Mekruh olmayan geçişlerden kadınların geçmesi

26-İmameyne göre öğle namazının vakti ne zamana kadar devam eder?
A)Fey’i zeval B)Asrı evvel C)Fey’i sani D)Asrı sani

27- İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne gerekir?
A) Hiçbir şey gerekmez. B) Namaz bozulmuş olur ve tekrarı gerekir.
C) Sehiv secdesi gerekir. D) Okuduklarını tekrar eder.

28- Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh vakit değildir?
A) Sabah namazı kılındıktan sonra B) İkindinin farzı kılındıktan sonra
C) Güneş zevalde iken D) Namaz için ikamet getirilirken

29- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A)Namazda fatiha suresini okumak, B)Vitir namazında kunut dualarını okumak
C)Fatihayı diğer surelerden önce okumak. D)İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak

30- Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
A) Cenazelerin nakledilmesi B) Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi
C) Ölüm raporu almak D) Cenazelerin defnedilmesi

31-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
A)Mukim olmak B)Sağlıklı olmak C)Erkek olmak D)Yeterli cemaatın bulunması

32-"Kavme" kelimesinin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
A)İki secde arasındaki oturuştur B)Kıyamda durmaktır
C)Kavmin çoğuludur D)Rükûdan doğrulmaktır

33-Vaktinde kılınmayan namazlara ne denir?
A)Regaib B)Tatavvu C)Cem D)Fevait

34-Hangi mezhebe göre, kadınlar da bayram namazı kılmakla yükümlüdürler?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

35-Hanefilere göre, bayram namazı hutbesinin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehab

36-Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı için doğru değildir?
A) Ölmüş bir Müslüman’ın başı bulunmayıp vücudunun çoğu bulunursa yıkanır ve namazı kılınır
B) Canlı olarak doğduğu bilinen bir çocuğun, yıkanıp cenaze namazı kılınır
C) Çocuk ölü doğarsa yıkanır cenaze namazı kılınır.
D) Tek bir kişinin kılmasıyla farz olan bu görev yerine getirilmiş olur.

37-Aşağıdakilerden hangisi kefenin çeşitlerinden biri değildir.
A)Sünnet miktarı kefen B)Kifayet miktarı kefen
C)Zaruret miktarı kefen D)Haciyat miktarı kefen

38-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A) Hürriyet B) İzin C) Şehir D) Vakit

39-Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sehiv secdesi gerekir. B) Sehiv secdesi gerekmez.
C) Namazın tekrarı gerekir. D) Beşinci rekata kalkılır.

40-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A)Namazda Uf, tüh,ah,oh demek B)Özür sahibinin özrünün ortadan kalkması
C)Huşu dışında namazda inlemek D)Namazda iken verilen selamı baş işareti ile almak

41-Aşağıdakilerden hangisi, Hanefiler tarafından hutbenin sahih olması için şart koşulmaz?
A) Vakit içinde okunması B) Namazdan önce okunması
C) Arapça okunması D) Hutbe niyetiyle okunması

42-Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra yapılacak işlemlerden biri değildir?
A)Çenenin bağlanması B)Ölünün Kıbleye çevrilmesi
C)Ayakların uzatılması D)Elbise ve ziynet eşyalarının çıkarılması

43-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıbleye yönelme hususunda yanlıştır?
A)Binek üzerinde nafile namaz caizdir?
B)Binek üzerinde farz namazlar caizdir.
C)Namazda kıble yönünü anlaması halinde,namazını bozmadan o tarafa yönelir,namazını tamamlar.
D)Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, soracak birini bulamadığı takdirde yıldız, güneş, rüzgâr gibi birtakım doğal alâmetlere dayanarak kıble yönünü bulmaya çabalar.

44-Namazda iftitah tekbirinden sonra namazın hangi şartı yapılırsa namaz bozulmaz?
A)Niyyet B)Satril avret C)Necaset D)Kıble

45-Namazda kıraat ederken okumalarda hangisi namazı bozar?
A)Kelime sonlarındaki Hareke yanlışlığı
B)Mahreç yakınlığı olan harflerin yer değişikliği
C)Anlamını değiştirecek kelimenin Kur’an ın dışından olması
D)Anlamını değiştirecek kelimenin Kur’an-ın içinden olması

46-Aşağıdakilerin hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)İstiaze B)Celse C)Tahrime D)Zevaid tekbirleri

47-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekir?
A)Son otu¬ruşta tahiyyat ikinci kez okunsa
B)Namazda Tahiyyât, salavat ve zikirlerin açıktan okunması
C)İmama sonradan yetişen kimse unutarak imamla birlikte selâm ve¬recek olsa
D)Kıyamda iken Fâtiha'dan sonra ve sûreden önce tahiyyat okunsa

48-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okumak B)Namazdan önce okumak
C)Abdestli olmak D)Hutbe niyetiyle okumak

49-Aşağıdaki kavramlardan hangisinde hüküm birliği yoktur?
A)Mektube B)Tatavvu C)Nafile D)Mendup

50-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)İkab:Kınama B)İtab:Kınama C)İsaat:Ceza D)İtab:Yanlış davranış

51-Aşağıdakilerden hangisi iftitah tekbiri ile alakalı doğru bir cümledir?
A)Estağfırullah veya bismil¬lah gibi dua anlamı taşıyan ifadelerle tekbir almak caizdir?
B)İmama uymak üzere ayakta alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde alınması şarttır.
C)İftitah tekbiri Hanifiler de rükundur.
D)İftitah tekbirinden sonra kıbleye yanlış durduğunu anlayan kişi namazda kıbleye dönerse namazı bozulur

52-Aşağıdakilerden hangisi namazda kıraatle alakalı mekruhlardandır?
A)İkinci rek'atta birinci rek'attan daha kısa okumak
B)Nafile namaz¬larda ilk iki rek'atta bir sûrenin iki kere okunması
C)Fâtiha'dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması
D)Bir rek'atta bir sûrenin bir kere okunması

53-Namazın vaciplerinden birisi kasden terk edildiği zaman namaz da bozulduğu halde hangi vacip kasten terk edilirse namaz bozulmaz sehiv secdesi gerekir?
A)Tuma’nine B)Kade-i ula C)Tahiyyat D)Zammı sure

54-Cuma Namazının vücup şartlarından biriside Mazeretsiz olmaktır.Aşağıdakilerden hangisi mazret içine girmez?
A)Korku B)Hastalık C)Özür hali D)Körlük

55-Hanefii mezhebinde Cuma Hutbesinin Rüknü nedir?
A)İnsanlara hak ve hakikatı bildirme niyeti taşımak B)Birlik ve beraberlik mesajını vermek
C)Hutbe niyeti ile Allah’ı zikretmek D)Hutbeyi yüksek bir yerde irad etmek

56-Aşağıdakilerden hangisinde muhazatta sorun vardır?
A)Cenaze namazlarında B)Şafii mezhebinde
C)Kabenin içerisinde D)Sahrada vakit namazında

57-Tertib sahibinin tertibi aşağıdakilerden hangi hangi halde düşmez?
A)Kazaya kalan namazların sayısının vitir dı¬şında altı vakit ve daha fazla olması
B)Tertib sahibi birisine hayız veya nifas halinin girmesi.
C)Vaktin hem kaza hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması
D)Vakit namazının kılınışı sırasında kazaya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması

58-Her halukarda kadınların camiye cemaatle namaza gitmelerini mekruh gören hangisidir?
A)İbni Hazm B)Şafii C)Maliki D)Ebu Yusuf

59-Aşağıdakilerden hangisi imamlık konusunda doğru değildir?
A)Özürlü olan kimse, özürsüze imam olur.
B)Necasetten taharet şartını yerine getirmesi şarttır.
C)Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmemiş kişiye imam olur
D)Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmamak da şarttır

60-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlar için doğrudur?
A)Nafile namazlarda mutlaka niyet ismi söylenerek yapılmalıdır.
B)Gündüz kılınan nafilelerde dört rekattan fazla kılarak selam vermek mekruhtur.
C)Nafile namazlarda kısa kıraat yapmak menduptur.
D)Kıyamı kasden terk edene sehiv secdesi gerekir.

61-Aşağıdakilerden hangisi seferilikle alakalı bir kavram değildir?
A)Üç konak üç merhale B)Kasr C)Med D)Cem

62-Aşağıdakilerden hangisi bir birine zıt kavramlardan değildir?
A)Hür-Muksir B)Mesbuk-Lahik
C)Şüruk-Gurub D)Tertîbü'l-makam-muhâzâtü'n-nisâ


63-İzn-i Am ne demektir?
A)İmamın bir başkasına Cuma namazı kıldırması için izin vermesi.
B)Cuma kılınan yerin herkese açık olması
C)Ev sahibinin misafire namaz kıldırması için izin vermesi.
D)Cenaze kıldıracak kişinin cenaze sahibinden izin alması

64-Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?
A)Kefeni vacip B)Kefeni sünnet C)Kefeni kifaye D)Kefeni zaruret

65-Aşağıdakilerden hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)Teşehhüd B)Tuma’nine C)Zevaid tekbiri D)İtimat

66-Aşağıdakilerin hangisi Namazı bozmaz?
A)Yanlışla konuşmak
B)Özürsüz tanahhuh etmek
C)Bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek
D)İnsanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar

67-Namazın rükunlarından hangisi terk edilirse namaz içinde telafisi mümkün değildir?
A)İftitah tekbiri B)Kıraat C)Rüku D)Kade-i ahire

68- Bir kimse birinci veya ikinci rek'atta bir secdeyi yapmadığını namazı ta¬mamladığı sırada hatırlasa bu kimse için hangi davranış yanlış olur?
A)Namazı bozmaz B)Hatırladığında yapar C)Sehiv secdesi yapar D)Namazı bitirir

69-Hangi mezhepde cemaatle Namaz; erkeklere Farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

70-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Hürrüyet C)İkamet D)Erkek olmak

71-Aşağıdakilerden hangisi kadın cenazesine ait bir parçadır?
A)Hımar B)Kamis C)İzar D)Lifafe

72-Ezanı yavaş yavaş okumaya ne denir?
A)Tertil B)Segıl C)Teressül D)Müvalat

73-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn

74-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde

75-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için

76-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe'nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.


77-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı

78-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik

79-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet

80-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer'î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır

81-Kadınlarla erkeklerin aynı hizada olması cemaatle Namaz kılmaya mani değildir görüşünü savunan kimdir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

82-Aşağıdakilerin hangisi Regaib namazlardandır?
A)Cumanın sünneti B)Teravih C)Duhan D)İkindinin sünneti

83-Hanefii,Şafii,Maliki Hanbeli mezhep sıralamasına göre bir kişinin gideceği yerde en az kaç tam gün kalırsa Namazları tam kılar?
A)15/4/4/5 B)14/4/5/5 C)15/4/5/5 D)15/5/4/4

84-Aşağıdakilerden hangisi Kunut duaları ile doğru değildir?
A) Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre Kunut duası okumak sünnettir
B) Şâfıî ve Mâlik'e göre,sabah namazının farzında rükûdan sonra Kunut duası okunabilir
C) Şâfıîler'e göre Vaciptir.
D) Ebu Hanifeye göre terkinde sehiv secdesi gerekir

85-Aşağıdakilerden hangisi kıraatle ilgili mekruhlardan değildir?
A) Nafile Namazlarda Fatihadan sonra aynı zammı surenin peş peşe iki rekatta okunması.
B) İkinci rek'atta birinci rek'attan daha uzun okumak.
C) İki sure arasında bir sure atlamak.
D) Fatihayı sureden sonra okumak.

86-Cuma Namazında Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli sıralamasında İmam dışında cemaat sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
A)3/40/40/10 B)3/10/40/40 C)3/39/10/39 D)4/40/10/10

87-Cenaze namazının rükunları nelerdir?
A)Kıyam ve dua B)Kıyam ve 4 tekbir C)Kıyam ve selam D)4 Tekbir ve selam

88-Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır
B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir.
C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir
D)Vitir namazı ka¬zaya kaldığında kaza edilmesi gerekir

89-Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
A)Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi farz dır
B)Nafile namazlarda isme göre niyet şarttır.
C)Nafile Namazlardada Kıyam şarttır
D)Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir.

90-Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
A)Zammı sure B)Tuma’nine C)Kadei ula D)Celse

91-Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
A)Celse B)Tahrime C)Tuma’nine D)Tahmid

92- Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)Şafii C)Ebu Hanife D)İmamı züfer

93-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Erkek olmak B)Camii olması C)Cemaat olması D)İzin olması

94-Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
A)Ölü doğan çocuk B)Cinsiyet değiştiren C)Hünsa-i Müşkile D)Travest

95-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

96- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

97- Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

98-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

99-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

100-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

1-A 11-A 21-C 31-D 41-C 51-B 61-C 71-A 81-B 91-D
2-C 12-C 22-A 32-D 42-B 52-C 62-B 72-C 82-C 92-C
3-B 13-B 23-D 33-D 43-B 53-B 63-B 73-A 83-A 93-A
4-B 14-C 24-D 34-B 44-A 54-C 64-A 74-D 84-C 94-C
5-C 15-B 25-C 35-C 45-C 55-C 65-D 75-C 85-A 95-B
6-A 16-D 26-B 36-C 46-A 56-D 66-D 76-C 86-C 96-B
7-D 17-C 27-C 37-D 47-D 57-B 67-A 77-B 87-B 97-C
8-C 18-B 28-C 38-A 48-C 58-C 68-D 78-D 88-B 98-C
9-D 19-D 29-D 39-B 49-A 59-A 69-D 79-C 89-D 99-A
10-C 20-B 30-C 40-D 50-B 60-B 70-A 80-A 90-C 100-B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder