6 Şubat 2013 Çarşamba

YETERLİLİK DENEME TESTİ KARMA 1

YAZAN:ÜNSAL HOCA
YIL:2012


1-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

2-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

3-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

4-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

5-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

6- Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

7-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katipliği yapmamıştır?
A)Enes b. Malik B)Sabit b.Kays C)Amr b.As D)Muaz b.Cebel

8-Resulullah'ın; “Kur'an'ı dört kişiden almaya gayret ediniz” dediği kişilerden değildir?
A)Abdullah b.Abbas B)Huzeyfe'nin mevlası Salim C)Ubey İbn Ka'b D)Muaz İbn Cebel

9- Kur'an-ı Kerim'in faziletleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

10-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ

11-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

12-Aşağıdaki surelerin hangisi medenidir?
A)Yunus B)Yusuf C)Hud D)Ali İmran

13- “Ed-Dürrü'l- Mensur fi't-Tefsir bi'l- Me'sûr” tefsiri kime aittir?
A)Hazin B)Celâluddîn es-Suyutî C)Begavi D)Hatib şirbini

14-Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından, açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne ad verilir?
A)Mübhem B)Batın C)Mücmel D)Hass

15- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı?Ki o belini bükmüştü, Senin şanını yüceltmedik mi? Diye Mekke döneminde peygamberimizi rahatlatan ayetler hangi suredendir?
A)Kevser B)İnşirah C)İnfitar D)Adiyat
16-Aşağıdakilerden hangisi Ravinin zabtı ile alakalıdır?
A)Kizb B)Fısk C)Gaflet D)Bid’at

17-Mânâsı olmayan ve rivâyet şartlarını taşımayan hadislere ne ad verilir?
A)Şaz hadis B)Garib hadis C)Mevzu hadis D)Merdud hadis

18- Üç ve daha fazla kişinin rivayet ettiği fakat tevatür sınırına ulaşmayan rivayetlere ne ad verilir?
A)Sahih B)Hasen C)Meşhur D)Nazil isnad

19- İmam Mâlik’in el-Muvatta’ı hangi Hadis kitaplarının içinde yer alır?
A)Musannaf B)Camii C)Sünen D)Müsned

20-“Garibü’l Hadis” Hadis ilminin hangi alanı ile ilgilidir?
A)Ravi cerhi B)Metin tenkidi C)Lügat eserler D)Hadisi kaynakta bulma

21-Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)El Müdevvene B)Fıkhu’l Ekber C)El Mebsut D)El Mahsul

22-Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden değildir?
A) Yüce Allah'ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir
B) Allah kulun gücünün yetmeye¬ceği şeyleri kula yüklemez.
C) Çirkinliği anlaşılan işten de kaçınmak aklın teklifiyle vacib olur.
D) Allah'ın nefsî kelâmı işitilemez.

23-Aşağıdakilerin hangisi Eş’ari alimlerinden değildir?
A)Taftazani B)Cürcani C)Kadı beydavi D)Pezdevi

24-Mutezilenin en parlak dönemini yaşadığı resmi mezhebe dönüştüğü dönem ne zamandır?
A)Emeviler B)Fatımiler C)Abbasiler D)Selçuklular

25-Ehl-i re'y fıkhı ile ehl-i hadîs fıkhını birleştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet b.Hanbel B)Şafii C)Evzai D)Maturidiyye

26- Delillerin ulaştırdığı sonuç hakkında karşı ihtimali ortadan kaldırıp kaldırmaması açısından hangi sonuca varılır?
A)Akli-Zanni B)Nakli-Zanni C)Nakli-Kat’ı D)Kat’ı-Zanni

27-Hangi hallerde Mükellefiyetlik kalkar?
A)Baygınlık B)Bilgisizlik C)Uyku D)Unutma

28-Mecellenin 2.maddesindeki “Def'-i mefasid celb-i menafiden evladır” hükmü fer’i delillerden hangisi ile ilgilidir?
A)Seddi Zerai B)İstihsan C)İstislah D)İstishab

29-Teklifi hükümler,gerekli rükün ve şartları ihtiva etmesi ve hukukî sonuç doğurması yönüyle aşağıdaki hangi ayırıma tabii tutulmaz?
A)Azimet B)Sahih C)Fasit D)Batıl

30-Şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmama¬sını istemesi veya onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasına ne denir?
A)Vaz’i Hüküm B)Ehliyet C)Teklifi hüküm D)İbaha

31-Hayber savaşında eşi kinane öldürülünce esir alınan sonra hür bırakılan Peygamberimizin istersen kavmine döner istersen benimle evlenebilirsin teklifine evet diyerek efendimizle evlenen eşi kimdir?
A)Cüveyriye B)Ümmü Seleme C)Safiyye D)Meymune
32-Peygamberimizin hayatında olan olaylar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi en son yaptığı olaydır?
A)Evlenmesi B)Kabe hakemliği C)Hılful fudul antlaşması D)Şam yolculuğu

33-630 yılında «Ey Habibim! Kendi zevcelerine söyle, dünya yaşayışı, dünya süsü ve ziyneti istiyorlarsa, gelsinler, birkaç mal verip de kendilerine izin veresin. Yok eğer Allah'ı ve O'nun Resulünü ve ahiret evini istiyorlarsa, işte Allah aranızda iyilik eden kadınlar için, büyük mükâfat tedarik kılmıştır.». (Sûre-i Ahzab, Âyet: 28-29)Ayeti inince efendimizin ezvacı tahiratlarına ayrı ayrı teklif etmeleri üzerine hepsinin biz Allah'ı ve O'nun Resulünü ve ahiret evini istiyoruz cevabını verdikleri böylece iki durum karşısında muhayyer oldukları olaya ne ad verilir?
A)Tahyir hadisesi B)Lian hadisesi C)İfk hadisesi D)İ’la olayı

34-İslamdan önce kabeye gelen hacıları konuklatıp ağırlamak, onları barındırmak vazîfesine ne denir?
A)Sikaye B)Rifade C)İmare D)Kıyade

35-Medineden Yahudi kabilelerinin çıkarılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırı B)Cinayet C)Suikast girişimi D)Antlaşma ihlali

36-Aşağıdakilerden hangisi Kıraatı seb’adan değildir?
A)Abdullah b.Amr B)Ali b.Hamza El Kisai C)Hamza b.Habib D)Ebu Caferi

37-Aşağıdaki harflerden hangisi şemsi harflerdendir?
A)Be B)Şın C)Fe D)He

38-كَلَّا بَلْ رَانَ Ayeti hangi surede ve ne tecvidi vardır?
A)Vakıa-Secde B)Mutaffin-İdğam mütekaribeyn
C)Kıyame-Sekte D)Mudaffin-Sekte

39-Tecvid ilmini öğrenmenin hükmü nedir?
A)Farzı Ayn B)Farzı Kifaye C)Sünnet D)Müstehab

40-Aşağıdakilerden hangisi Bid’at okuyuşudur?
A)Takrib B)Tedvir C)Telhin D)Talim

41-Kur’an da önceki kavimlerin helak edilişi hangi sebepten olduğu belirtilmiştir?
A)İnançsızlıklarından B)Savaşmalarından C)Ahlaksızlıklarından D)İbadet yapmadıklarından

42-İnsanların haiz oldukları bir kısım melekelerden ve mükellef bulundukları bir takım vazifelerden bahseden ilim dalına ne ad verilir?
A)İlmi Kelam B)İlmi tasavvuf C)İlmi Ahlak D)İlmi Siyaset

43-Ahlak kavramının aşağıdakilerden hangisiyle bağı yoktur?
A)Psikoloji B)Sosyoloji C)Hukuk D)İtikat

44-Aşağıdakilerden hangisi iyilik kavramının eş anlamlısı değildir?
A)Ma’ruf B)İrşad C)Birr D)Tayyib

45-Günümüzdeki “Spekülasyon” kavramını İslam daki karşılığı nedir?
A)İfsad B)Zan C)Tecessüs D)Gıybet

46-Rahipler topluluğu olmadığı için ayinlerini devletin memurlerı tarafından yönetilen dinin adı nedir?
A)Konfüçyüsizim B)Taoizim C)Hinduizm D)Budizm

47-Aşağıdakilerden hangisi Ortadoks kilisesinin diğer adlarından değildir?
A)Doğunun Ortodoksu B)Süryani Kilisesi
C)Doğu Kilisesi D)Rum Ortodoks Kilisesi

48-Kökeni İsa' nın havarileri tarafından, kurulan kiliselere ne ad verilir?
A)Evangelik kilisesi B)Katolik kilisesi C)Doğu kilisesi D)Apostolik kilise

49- Yahudilerce çoğu Kral David (Hz. Davud) tarafından yazıldığı ileri sürülen 150 bölümden oluşan
bazıları dinî âyinlerde, bazıları da Yahudi bayramlarında ve önemli günlerde okunmaktadır.Bugün Hıristiyan Kiliselerinde de ilâhî ola¬rak okunmakta olan kitabın adı nedir?
A)Mezmurlar B)Neviim C)Ketuvim D)İlk peygamber

50-Uzak doğu dinlerindeki “bireyin kendi iç dünyasına yapmış olduğu zihinsel bir yolculuktur”.Tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karma B)Meditasyon C)Nirvana D)Yogo

51-Aşağıdakilerden hangisi abdestin adabıdır?
A) Abdest sularını vücuda ve elbi¬seye sıçratmamak B) Sakalın içine su girme¬sini sağlamak
C) Misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak D) Abdeste ara vermeden ta-mamlamak

52-Aşağdakilerden hangisi mesh için doğrudur?
A) Abdest alırken mestin üzerinde elin beş parmağı ile yapılır.
B) Üzerine meshedilmeyen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması abdesti bozar.
C) Mest ile yaklaşık 6 kilometre yürünebilinecek kadar sağlam olması
D) Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için 3 gündür.

53-Hangi su Ma-i müsta’mel sınıfına girer?
A)İçine pislik düşen durgun su B)Koyunun artığı
C)Hükmi abdestin artığı D)Evcil hayvanın artığı

54-Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A)Şer'î gündüz,Güneşin doğmasından batmasına kadar olan süre anlaşılır.
B)Örfi gündüz, Fecr-i sâdıktan güneşin batmasına kadar olan süredir
C)Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğuna zeval vakti denir.
D)Kerahet vakti, istiva vakti ile zeval vakti arasındaki süredir.

55-Başı açık bir bayan iftitah tekbirinden sonra başını kapatırsa Hanefilere göre durumu ne olur?
A)Bozulur B)Sehiv secdesi yapar C)Bozulmaz D)İade ederse daha iyi olur.

56-Namazda hangi halde sehiv secdesi gerekir?
A) Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazlarında açıktan okumak.
B) Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi açık okumak
C) Rükûda bir kere "Sübhâne rabbiye'1-azîm" demek
D) Rek'atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek'atının dışında Fatiha okumamak

57-Şükür secdesinin hümü nedir?
A)Vacip B)Sünnet C)Müstehap D)Mesnun

58-Hangi namaz vaktin içinde geriye bırakılıp sonra kazası yapılamaz?
A)Öğle namazının ilk sünneti B)İkindi namazının sünneti
C)Cuma namazının sünneti D)Yatsı namazının ilk sünneti

59-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A)Vakit içinde okunması. B) Cemaatin huzurunda irad edilmesi.
C)Hutbeyi ayakta okumak D) Hutbe ile namaz arasını ayırmamak
60-Hanefi mezhebinde mezarın başında telkin vermenin hükmü nedir?
A)Sünnet B)Meşru C)Müstehap D)Mübah

61-Aşağıdakilerin hangisinde hüküm yakınlığı yoktur?
A)Nezir orucu B)Şevval orucu C)Aşura orucu D)Davud orucu

62-Oruca niyyet orucun nesidir?
A)Sünneti B)Şartı C)Rüknü D)Müstehabı

63-Aşağıdaki oruçların hangisi peş peşe tutulması zorunlu değildir?
A)Zihar B)Yemin kefareti C)Şevval D)Keffaret

64-Mevcut malın zekâtı borç dikkate alınmadan hesap edilip zekatı verilir, kime aittir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

65-Tahsil edildikten sonra diğer şartların gerçekleşmesiyle zekâta tâbi olan alacaklı mallara ne denir?
A)Deyn-i Mutavassıt B)Deyn-i Zaif C)Rikaz D)Mal bedeli

66- Bir malın kendisinde nema imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasına ne ad verilir?
A)Hakiki nema B)Hükmi nema C)Nisap D)Deyn-i kavi

67-Hac ve umre cezaları için hangi bilgi doğru değildir?
A) Hac ve umrede ihlal edilen bir kuralın cezasını ödemek için belirli bir zaman yoktur.
B) Oruç, sadaka ve bedel ödeme cezalarının belirli bir yeri yoktur
C) Sadakaların ve kurban etlerinin, sadece Harem bölgesindeki yoksullara verilmesi şart değildir.
D) Ceza kurbanları harem bölgesinden ayrılınmış ise olduğu yerde kesilebilir.

68-İhramlıya aşağıdakilerden hangisi mübah değildir?
A) Balık ve su ürünlerini avlamak.
B) Bit, pire ve yırtıcı hayvanları öldürmek.
C) İhramsız kişi tarafından avlanan kara avının etinden yemek.
D) Başta yara olması halinde başa sargı sarmak.

69-Hesabına hac edilen kişiye ne ad verilir?
A)İhcac B)Naib C)Menub D)Bedel

70- Muhammed Mervezî nin Ebû Hanife, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in görüşlerini bir araya topladığı kitaba ne ad verilir?
A)Ziyadat B)Kafi C)Asl D)Mebsut

71-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi kitaplarından değildir?
A)Mustasfa B)Vikaye C)Mecmau’l Bahreyn D)El Asar

72-Aşağıdakilerden hangisi Ahlaki konuları içermez?
A) Furû-i fıkıh B)Kırk Hadis C)El Milel D)Fütüvvedname

73-Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminde öğrenme ortamı değildir?
A) Karşılıklı saygı B) Yarışmaya dayanan C) İşbirliğine dayanan D) İnformal

74-Yaygın din eğitiminde değerlendirme yapılırken hangisi yapılmaz?
A)Amaçların belirlenmesi B)Neyi iyi yaptık
C)Nerede eksiklerimiz vardı D)Bundan sonra neler yapalım

75-Aşağıdakilerden hangisi yaygın din eğitimi alanlarından değildir?
A)İrşad faaliyetleri B)İhtisas kursları C)Konferanslar D)Yayınlar
76- Bayram Tekbîri ve Salât-ı Ümmiye’siyle meşhur olan bestekar kimdir?
A)Nabi B)Fuzuli C)Yunus Emre D)Itri

77-Matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış bir bilim adamıdır.Cebir in temelini kuran ve Cebir in babası lakabını alan Hesab-ül Cebir vel-Mukabele adlı kitabı ile dünyada tanınan bu kişinin adı nedir?
A)Farabi B)Harezmi C)Biruni D)Ali kuşçu

78- Strateji Geliştirme Başkanlığı Diyanet işleri başkanlığının hangi birimlerinde yer alır?
A)Danışma ve denetim birimleri B)Yardımcı hizmetler birimleri
C)Ana hizmetler birimleri D)Eğitim hizmetleri birimleri

79-Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü nün görevleri arasında yer almaz?
A)Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek
B) Başkanlık personelinin atama ve özlük işlemlerini yürütmek
C) Başkanlık personelinin adaylık, kurs ve stajları ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, planlarını hazırlamak ve bu işleri yürütme
D) Başkanlık personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak

80-Hac ve umre bedelleri hangi kuruluş tarafından belirlenir?
A)Bakanlıklar arası Hac ve umre kurulu B)Bakanlar kurulu
C)Hac ve umre komisyonu D)Diyanet vakfı

81-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen Cumhuriyetin ilkelerinden değildir?
A)Laiklik B)Hukuk C)Kültür D)Sosyal

82-Son yapılan Anayasa değişikliğinde pazitif ayrımcılın içine hangisi girmez?
A)Malüller B)Emekliler C)Çocuklar D)Şehit dul ve yetimleri

83-Aşağıdakilerden hangisi memurlukta disiplin cezasıdır?
A)İkaz B)Savunma C)Soruşturma D)Kademe durdurma

84-Aşağıdakilerden hangisi Avrupada bir başkenttir?
A)Zürih B)Strasbourg C)Prag D)Milan

85- Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Boğazlar B) Yabancı okullar C) Musul D) Nüfus değişimi

86-Osmanlıda adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakan teşkilata ne denir?
A)Kazasker B)Vezir C)Şeyhülislam D)Nişancı

87-Ankara ile Erzurum’un aynı enlemde olduğu halde Erzurum un daha soğuk olmasının nedeni nedir?
A)Bitki örtüsü B)Yükseklik C)Akarsu D)Denize uzaklık

88-Parayı ilk kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lidyalılar B)Sümerler C)Asurlular D)Hititler

89-En uzun Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gılgamış B)Göktürk C)Manas D)Ergenekon

90-İ.K.Ö İslam konferansı teşkilatı türü itibari ile nasıl bir teşkilattır?
A)Ekonomik B)Kültür C)Siyasi D)Coğrafi

91-Aşağıdakilerin hangisi Birleşmiş milletlerin ana organlarından değildir?
A)Genel Kurul B)Güvenlik konseyi C)Uluslar arası para fonu D)Adalet Divanı

92-Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonunun Rumuzu hangisidir?
A) HABITAT B) UNESCO C) UNCTAD D) UNICEF

93-Aşağıdakilerden hangisi İslam ülkesidir?
A)Güney Afrika B)Senegal C)Peru D)Madakaskar

94-Mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. Buna göre kişi, istediğini yapar, hatta Rabb’inin murad etmediği şeye bile kadirdir şeklinde ortaya çıkan görüşün adı nedir?
A)Mutezile B)Kerramiyye C)Kaderiyye DMürcie

95-Kurucusu Ebû Bekr Zekeriya Râzi dir. Deneyi ve gözlemi akıl yürütmeden üstün tutarak deney ve tümevarım (istikra) metodunu İslâm düşünce dünyasında ilk defa kullanarak Sisteminde fizikten metafiziğe ulaşmak isteyen bir metod takip etmiştir.Ruhun ölmezliği ile İslama yakınlaşmış,Tenasüh görüşü ile de uzaklaşmış tabiatçı felsefe ekolüne ne ad verilir?
A)Tabiiyyun B)İşrakiyyun C)İhvan-ı Safa D)Hümanizm

96-2011 Yılı Şubat ayı Diyanet dergisinin kapak konusu nedir?
A)Tefekkür B)Yenilenme C)Sıhhat D)Tedebbür

97-Aşağıdakilerden hangisi Aklın ibadetidir?
A)Muhabbet B)İnfak C)Tefekkür D)İ’sar

98-Aşağıdakilerden hangisi Tüp bebek uygulamasında aranan şartlardan değildir?
A)Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması,
B)Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde gelişmesi;
C)Bu işlemin, gerek anne-babanın; gerek doğacak çocuğun maddî, ruhî ve aklî sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olması
D)Eşlerin hiç çocuğu olmaması.

99-İslamda Kardeşlerin miras paylaşımında kadınların payının, erkeklere nispetle farklı olarak düzenlenmesinin nedeni hangisidir?
A)Erkeklerin kadınlara göre daha güçlü olmaları
B)Erkeklerin mali sorumluluğunun kadınlara göre daha fazla olması
C)Kadınların mal yönetimini erkeklere göre daha az yönettiğinden
D)Kadınların iç işlerinde olduğundan dolayı mal kullanma alanlarının azlığından.

100-“Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık”(Hacc Suresi; 34) Ayetinde kurbanda hangi konuya dikkat çekmektedir?
A)Kurbanın cinsine B)Tesmiyeye C)İnfakına D)Semizliğine

1-B 11-B 21-B 31-C 41-C 51-A 61-A 71-A 81-C 91-C
2-C 12-D 22-C 32-B 42-C 52-C 62-B 72-C 82-B 92-D
3-D 13-B 23-D 33-A 43-A 53-C 63-C 73-B 83-D 93-B
4-B 14-C 24-C 34-B 44-B 54-D 64-C 74-A 84-C 94-C
5-D 15-B 25-B 35-D 45-B 55-C 65-B 75-B 85-D 95-A
6-B 16-C 26-D 36-D 46-A 56-A 66-B 76-D 86-A 96-B
7-A 17-D 27-B 37-B 47-B 57-C 67-D 77-B 87-B 97-C
8-A 18-C 28-C 38-D 48-D 58-B 68-D 78-A 88-A 98-D
9-C 19-A 29-A 39-B 49-A 59-C 69-C 79-A 89-C 99-B
10-C 20-C 30-C 40-C 50-D 60-B 70-B 80-C 90-C 100-B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder