20 Şubat 2013 Çarşamba

KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ Yeterlilik Sınav soru cevapları 2010-2011

 KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ Yeterlilik Sınav soru cevapları 2010-2011


1.Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir?
A) Harun Reşit  B)Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ebu Bekir

2. Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin baş¬kanlığını hangi sahabi yapmıştır?
A) Hz. Zeyd b. Sâbit  B)Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ali

3. Kıratı Asım ve rivayeti Hafs’a göre aşağıdaki surelerden hangisinde sekte bulunmamakta¬dır?
A) Kehf  B) Yasin C) Kıyame D) Mâide

3. Kıratı Asım ve rivayeti Hafs’a göre aşağıdaki surelerden hangisinde sekte bulunmamaktadır?
A) Kehf  B)Yasin C) Kıyame D) Mâide

4. Bir üstadın huzurunda Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ondan kıraat almaya ne ad verilir?
A) Arz  B)İstima’ C) Cem’ D) Vech

5. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak su¬retiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
A) Tahkik B) Hadr C) Tedvir D) Tesri’

6. Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir se¬bebe bağlı olarak meydana gelen medde ne denir?
A) İlave med  B)Medd-i Mezidi
C) Fer’i Med D) Asli Med

7. Maba’di (kendisinden sonrası) ile lafız ve mana yönünden, alakası bulunmayan bir keli¬me üzerinde yapılan vakıflara ne ad verilir?
A) İhtiyari Vakf  B)Tam Vakf
C) Iztırari Vakf D) Kafi Vakf

8. Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
A) 176  B)186 C) 285 D) 286

9. Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat kimdir?
A) İbn-i Amir B) Nafi
C) Ebu Amr D) Asım

10. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete ne denir?
A) Mahrec  B)Sıfat
C) Tefeşşi D) Rihvet


11. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya ne ad verilir? 
A) Tedbir  B) Tevil C) Tefsir D) Tekfir 

12. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi ALLAH Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelmektedir?
A) Muhâlefetün li’l-havâdis  
B) Kıdem
C) Kıyâm bi-nefsihî
D) Beka  

13. İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri tespit etmekle görevli iki meleğin adı nedir? 
A) Kirâmen Kâtibîn  B) Münker ve Nekir
C) Mukarrebûn D) Hamele 

14. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir? 
A) Tevrat  B) İncil
C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur 

15. Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorun-ludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir. Aşağıdaki¬lerden hangisi bu sıfatlardan biri değildir? 
A) Sıdk B)  Emanet C) Fetânet D) Tedbir

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçtiği hâlde peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı bulunan kişilerden biridir? 
A) Yakub  B)Harun
C) Zülkarneyn D) Yusuf 

17.ALLAH Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiille¬. rinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye ne ad verilir?
A) Mümin  B) Münafık
C) Kâfir D) Müşrik

18. Kazâ, ALLAH Teâlâ’nın hangi sıfatı ile ilgili bir kavramdır?
A) Tekvîn  B) Kelam
C) Kudret D) Hayat 

19. Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli sebeplere başvurduktan sonra ALLAH’a dayanıp güvenmesi ve ondan ötesini ALLAH’a bırakma¬sına ne ad verilir? 
A) Tedbir  B) Tevekkül
C) Sabır D) Havale 

20. Aşağıdakilerden hangisi günahların en büyüğüdür?
A) Namaz kılmamak  B)Zina etmek 
C) ALLAH’a şirk koşmak D) Faiz yemek

21. Aşağıdaki fiillerden hangisi için abdest almak vâciptir? 
A)Şeytan taşlamak 
B)Kâbeyi tavaf etmek  
C)Arafatta vakfe yapmak
D)Cenaze yıkamak  

22. Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetleri arasında yer almaz?
A)Niyet  
B)Gusülden önce abdest almak  
C)Gusül yaparken kıbleye dönmek
D)Besmele ile başlamak 

23. Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler arasında yer almaz?
A)Tuvalet için sıkışıldığı vakitte
B)Sabah namazı kılındıktan sonra
C)Sabah namazının vakti girdikten sonra 
D)Öğle namazının vakti girdikten sonra  

24. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetleri arasında yer almaz?
A)Kur’an’dan bir ayet okumak
B)Minbere çıkınca hatibin oturması
C)Hutbeyi cemaate karşı okumak
D)Hutbenin namazdan önce okunması

25. “Hadesten teharet” ifadesindeki “hades”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Günah
B)Elbiselerdeki kirlilik hali
C)Hükmî kirlilik
D)Bedendeki kirlilik

26. Kefenle ilgili olarak “kamîs” kavramı neyi ifade eder?
A)Erkekler için başa sarılan bezdir.
B)Baştan ayağa kadar olan bezdir. 
C)Boyundan ayaklara kadar olan bezdir.
D)Kadınların göğüsü üzerine bağlanan bezdir. 

27. Oruç ne zaman farz olmuştur? 
Hicretten bir yıl sonra ramazan ayındaA) 
Hicretten bir buçuk yıl önce şaban ayında  
Hicretten iki buçuk yıl sonra şevval ayında C) 
Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayında D) 

28. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mü¬bah kılan bir durumdur?
A)Akıllı olmak  
B)Gebe olmak
C)Bulüğ çağına girmiş olmak
D)Zengin olmak

29. Aşağıdakilerden hangisi “mikât” yerlerinden değildir?
A) Karn  B)Cuhfe
C) Cidde D) Yelemlem

30. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetleri arasında yer almaz?
A)Telbiye  
B)İhram namazı kılmak
C)İhramdan önce gusletmek
D)İhramdan önce tırnak kesmek 

31. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? 
A) Mescid-i Aksa  B)Kabe-i Muazzama
C) Mescid-i Nebevi D) Ranuna Vadisi.

32. Hz. Muhammed (s.a.v)’e gelen ilk vahiy aşağı¬dakilerden hangisidir? 
A)“Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!” 
B)“Esirgeyen ve bağışlayan ALLAH’ın adıyla”
C)“Ey Muhammed Deki o ALLAH birdir”
D)“De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta oldukla rınıza tapmam…”

33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A)Kur’an, Peygamberimiz 25 yaşındayken indiril meye başlanmıştır.
B)Kur’an Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır. 
C)Kur’an’ın indirilişi tam olarak 20 yıl sürmüştür.
D)Kur’an’ın indirilişi 15 yıl sürmüştür. 

34. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir? 
A) Ammar b. Yasir
B) Abdurrahman b. Avf 
C) Necaşi
D) Ebu Ubeyde b. Cerrah

35. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu hâlde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetle¬nen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb
C) Abbas D) Hamza

36. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünya¬ya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım  B)Abdullah 
C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim 

37. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?
A) Bedir B) Kadisiye
C) Tebük D) Hayber

38. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep
C) Fatıma D) Rukiye

39. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra peygam-berliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dârü’l-Erkam’da  B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde 

40. “Siyer-i Nebi” ya da “Siret-i Nebi” ne demektir? 
A)Tarih alanındaki eserlerdir. 
B)Hz. Peygamberin emirlerinin yazıldığı kitaplardır.
C)Hz. Peygamberin sözlerinin yazıldığı kitaplardır. 
D)Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatan kitaplardır.

41. Kur’an-ı Kerim’de, insanların İslam dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
A) Nasihat B) İnzar
C) Kizb D) Davet

42. Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?

A) Konuşması ağır ağır ve net olmalıdır.
B) Konuşurken karşısındakinin gözünün içine  bakmalıdır.
C) Konuşurken el, göz, yüz ve kaş hareketlerin den faydalanmalıdır.
D) Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek  sesle sürdürmelidir.

43. Cemaatle kılınan namazlarda imamlık görevi¬nin yerine getirilmesine dinî terim olarak ne ad verilir?
A) Hocalık  B) İmamet
C) Hatiplik D) Cemaat

44. Tarihte ilk ezan hangi yılda okunmuştur?
A) Hicretin 1. yılında  B) Hicretin 2. yılında
C) Hicretten önce D) Hicret esnasında

45. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ilk sahabi kimdir?
A)Bilal-i Habeşî
B)Hz. Ömer 
C)Hz. Peygamber
D)Abdullah b. Zeyd el-Ensarî

46. Amacı dinleyicileri ilmî gerçekler ışığında yeni yorumlarla bilgilendirmek olan, fazla heyecana yer vermeyen konuşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konferans  B)Tören konuşmaları
C) Nutuk D) Hitabe

47. Herhangi bir konu üzerinde olan veciz, kısa ve heyecanlı olarak yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A) Diyalog  B)Monolog
C) Sempozyum D) Hitabe

48. Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?
A) Münazara  B)Sempozyum
C) Açık oturum D) Panel

49. Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikir-lerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakiler¬den hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B Diyalog
C) Hitabe D) Münazara (tartışma)

50. Bir masa etrafında toplanan bir başkan yöne¬timinde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya ne ad verilir?
A) Panel  Açık oturum
C) Sempozyum D) Konferans.

CEVAP ANAHTARI

D1. 
A2. 
D3. 
A4. 
B5. 
C6. 
B7. 
D8. 
B9. 
B10. 
D11. 
A12. 
A13. 
D14. 
D15. 
C16. 
D17. 
A18. 
B19. 
C20. 
B21. 
C22. 
D23. 
D24. 
C25. 
C26. 
D27. 
B28. 
C29. 
A30. 
D31. 
A32. 
B33. 
C34. 
B35. 
D36. 
B37. 
C38. 
D39. 
D40. 
C41. 
D42. 
B43. 
A44. 
D45. 
A46. 
D47. 
B48. 
D49. 
A50.
...
alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder