6 Şubat 2013 Çarşamba

İTİKAT TEST 1

KONU:İTİKAT
TEST 1


1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü'1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir. 

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü'1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü'1-celâli ve'1-ikrâm 

12-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

13- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

14- Yüce Allah'ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

15- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

16-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

18-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

19-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

20-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail'in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

21-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

22-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

23-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu'1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü'1-melâike

24-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü'l-hasre C)Yevmü't-telâk D)Yevmü'l-hisâb

25-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

26-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

27- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C)Zebani D)Melaike-i Mukarrebun

28-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

29-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

30-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi 

31-Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
A)Dilediğine fayda veren B)Noksanlıklardan yüce
C)Gözeten D)Öldürüp yeniden dirilten

32-Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
A)İman,Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez
B)İman hükümleri bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmez
C)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de açıktır.
D)İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.

33-Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
A)Adiyet B)Karia C)Ğaşiye D)Hakka

34-Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
A)Leza B)Mukame C)Me’va D)Makamul Emin

35-Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delili hangisidir?
A)Hudus B)İbda C)İmkan D)Temanu

36-Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
A)Vasi B)Muhit C)Muiz D)Bari

37-Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
A)Tahkiki iman B)Tafsili iman C)İcmali iman D)Taklidi iman

38-Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmü'l-hisâb B)Yevmü't-telâk C)Yevmü'l-hasre D)Yevmü’l menar

39-Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
A)Mübelliğ B)Münezzir C)Mübeşşir D)Muvassıt

40-Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
A)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
B)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
C)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
D)Cinler topluca yaşarlar.

41-Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
A)Reddetmek B)Yapmamak C)Beğenmemek D)Önemsememek

42-Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
A)Mani B)Bedi C)Batın D)Macit

43-Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
A)Azm-i Musamman B)İhtiyar C)Kasıt D)Halk

44-‘Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-Şeriat B)Yazılı şey-Kitap C)Talim öğretici D)Hiçbiri

45-Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
A)Rızık vermek B)Ezeli Olmak C)Diriltmek-öldürmek D)Nimet vermek

46-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

47-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

48-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

49-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

50-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

51-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzemez.
B)Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah'a verilemez.

52-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

53-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz'î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah'tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

54-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

55- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

56-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

57-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

58-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

59-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

60-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

61-“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?
A)Kudret B)Selbi sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Subuti sıfatlar

62-Kişi¬nin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Mürted D)Kafir

63-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
A)İman;iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
B)İman;inanaların yanında yer almaktır.
C)İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
D)İman;Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu kabuldür.

64-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
A)Tevekkül; müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur.
B)Te¬vekkül; eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuştur.
C)Tevekkül; çalışmayı ve gayreti emreder.
D)Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.

65-Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
A)Hayat B)İlim C)Kudret D)İrade

66-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir? 
A)Mürted B)İrtidad C)Tekfir D)Küfür

67-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir? 
A)Kadere iman B)Meleklere iman C)Ahiret gününe iman D)Peygamberlere iman

68-Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır. 
A)Fıtrat delili B)Hudüs delili C)İmkân delili D)Hepsi 

69-Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir? 
A)Muhit B)Müheymin C)Şekür D)Vasi 

70-Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
A)Muğni B)Mani C)Nafi D)Muksit

71-Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir? 
A)Musa (a.s) B)İsa (a.s) C)Nuh (a.s) D)Süleyman (a.s) 

72-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır? 
A)Ayet B)Güç C)Beyyine D)Burhan

73-Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir? 
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas 

74-Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir? 
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas 

75-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir? 
A)İhanet B)İstidrac C)Meunet D)İrhas


76-Hz. Peygamberin yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
A)Ahkamı İlahiyye B)Zarurat-ı Diniyye C)Şeriat D)Ahkam-ı Şeriyye

77-Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
A)Küfrün daha genel, şirk ise daha özeldir.
B)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
C)Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
D)Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik de¬ğildir

78-“Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İslam B)İhlas C)İtikat D)Samimiyet

79-Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
A) İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
B) İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göstermez.
C) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artar ve eksilir.
D) Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlü değildir.

80-Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
A)Tafsili İman B)Taklidi İman C)İcmali İman D)Tahkiki İman

81-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli se¬beplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günah¬lardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
A)Fasık B)Facir D)Kafir D)Mü’min

82-Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
A) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ'dır.
B) Herkes kendi rızkını yiyemez
C) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
D) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ'dır.

83-Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
A)İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlar
B) Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut¬luluk içinde, yaşamaktır.
C)İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
D) Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla belirlemiştir.

84-Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
A)Hayır ve şerrin Al¬lah'tan olduğuna inanmak
B)Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
C)İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır
D)Allah'ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur

85-Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
A)İlim-İrade B)İlim-Kudret C)İlim-Tekvin D)İrade-Tekvin

86-“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
A)İmtihan B)Niçin yaratıldığını C)Mükerremliğini D)Sorumluluğunu

87-“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A)Aklına B)Ruhuna C)Zekasına D)Fıtratına

88- Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
A)Makamü’l-emin B)Darü’l mukame C)Makamı Mahmud D)Darü’s-selam 

89-Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
A)Cehennemerin kuyu B)Cennet:Huzur yurdu
C) Rü'yetullah:Allah'ın Âhirette Görülmesi D)Nefha-i sâik:ölüm üfürüşü

90-Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
A)Yer çöküntüsü B)Ateş çıkması C)Eşratu’s-saat D)Dabbet’l arz

91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaidin

92-Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikat B)İbadet C)Muamelat D)Ukubat

93-Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
A)Örf B)Vahiy C)Akıl D)Sünnet

94-Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
A)Şia B)Mutezile C)Ehli sünnet D)Hariciye

95-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
A)Selbi sıfatları B)Tekvini sıfatları C)Haberi sıfatları D)Teşrii sıfatları

96-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti C)Selbi D)Haberi

97-"Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
A)Külli İrade B)Cüz’i İrade C)Tekvini İrade D)Teşrii İrade

98-Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
A)Hudus B)Fena C)Kadim D)Müşemahat

99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik 

100- Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulaştırma, iletme B)Gizlice anlatma
C)Haber verme, bildirme D)İşaret etme, imada bulunma

1-C 11-C 21-C 31-A 41-B 51-D 61-B 71-D 81-C 91-D
2-B 12-A 22-C 32-D 42-C 52-A 62-B 72-B 82-B 92-A
3-C 13-B 23-C 33-A 43-D 53-A 63-C 73-D 83-C 93-A
4-D 14-A 24-A 34-A 44-B 54-C 64-D 74-B 84-B 94-C
5-C 15-C 25-D 35-C 45-B 55-C 65-A 75-A 85-A 95-C
6-A 16-C 26-A 36-B 46-D 56-B 66-B 76-B 86-C 96-B
7-C 17-B 27-B 37-C 47-D 57-C 67-A 77-C 87-D 97-C
8-B 18-A 28-C 38-D 48-B 58-D 68-D 78-A 88-C 98-C
9-D 19-A 29-D 39-D 49-C 59-B 69-C 79-A 89-B 99-A
10-D 20-B 30-B 40-D 50-C 60-D 70-A 80-D 90-C 100-D


5 yorum:

 1. soru 62. cevap B demişsiniz. cevap C olacak.
  İrtidâd, Arapça bir kelime olup, ridde’nin türevidir. Reddetmek, geri çevirmek ve bir işten rücû etmek gibi mânâlara gelir. Istılahta, iman ettikten sonra, İslâm’dan dönmeye verilen isimdir. İslâm dinini terkedip başka bir dine geçmek veya eski inancına dönmeye irtidat; bunu yapan kimseye de “mürted” denir.

  YanıtlaSil
 2. 91. soru mantıksız biraz. neye göre eşleştirmeden bahsediyor?

  91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
  A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaidin

  YanıtlaSil
 3. cevap A deği C...

  99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
  A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik

  YanıtlaSil
 4. bu testte bir çok tutarsızlık var gördüklerimin bir kısmını yazmadım. sorular şıklarda birden fazla cevap ihtiva ediyor. nesnel olması gereken yerde daha çok öznel sorulmuş. çözenlerin buna dikkat etmeleri ve her soruyu ayrı ayrı araştırmalarını öneririm

  YanıtlaSil
 5. Soruların cevapları tam olarak doğru gelmedi bana yanlış bilgiler edinmemizi sağlıyor

  YanıtlaSil