20 Şubat 2013 Çarşamba

TECVİD SORU CEVAP


TECVİD SORU CEVAP Soru 1 Kur'an-ı kerim okumaya başlarken  isti-azenin hükmü nedir :?:   Cevap 1 Süre evvellerinde  isti-aza bir kısım Alimler  vacip demişler ise de esas olan  ekser  ulemaya göre sünnettir.   
Soru 2 Süre başlarında  besmelei şerife okumanın hükmü nedir :?:  
Cevap 2 Berae(tevbe)süresi  hariç bütün surelerin başı besmele-i şerifenin mahallidir.Besmele-i şerifenin  okunması sünnettir.    Soru 3 Berae süresinin  başında besmele-i şerif okunurmu :?:
Cevap 3 Berae süresinin  başında besmele okumak caiz değildir.Diğer ayetlerinde ise beis yoktur.    Soru 4 Kur'an- kerim kaç  tahrik üzere okunur?her tarika göre med miktarları ne kadardır :?:  
Cevap 4 Kur'an-ı kerim 3  tarık üzere okunur.  Tahkik tarıkında:  Meddi tabii: 1elif mikdarı  Meddi muttasıl :4 elif mikdarı  Meddi munfasıl:4 elif mikdarı  Meddi lazım:4 elif mikdarı  Meddi Arız:4 elif mikdarı  Meddi Liin:3elif mikdarı med iledir... 
Tedvir tarikınde   Meddi tabii: 1elif mikdarı  Meddi muttasıl :3 elif mikdarı  Meddi munfasıl:3 elif mikdarı  Meddi lazım:3 elif mikdarı  Meddi Arız:3 elif mikdarı  Meddi Liin:2 elif mikdarı med iledir... 
Hadır tarıkında ise  Meddi tabii: 1elif mikdarı  Meddi muttasıl :2 elif mikdarı  Meddi munfasıl:1 elif mikdarı  Meddi lazım:2 elif mikdarı  Meddi Arız:1 elif mikdarı  Meddi Liin:2 elif mikdarı med iledir...    Soru 5 Tecvidin hükmü nedir  :?:  
Cevap 5 Tecvid öğrenmek ona  riayet وَرَتِِلِ الْقُرْ ءَانَ تَرْتِيلاً hükmüne göre farz-ı kifayedir....Soru 6 Tertil ne demektir :?: Cevap 6 harflerin tecvid ve sıfatı lazimelerinin sıfat-ı arizelerini bilmek anlamak vakıflarını, durulacak yerler ve başlayacak yerleri bilmek ve tatbik etmektir.Vakıf ve ibtida peygamber efendimiz bizzat fiili sünneti ile sabittir. Soru 7 Tecvid kelimesinin lugat manası nedir :?: Cevap 7 Bir nesneyi güzel etmekve hoşca yapmak manasınadır... Soru 8 İlmi tecvidin şer'anhükmü ne ile sabittir :?: Cevap 8 Kitab Sünnet İcma-iümmet ile sabittir. Soru 9 Tecvidin tarifi nedir:?: Cevap 9 و هو اعطاء الحروف حقوقها وترتب مراتبها وردالحرف الي مخرجه واصلهTecvid harflerin hakkınıve vermek mertebelerini tertip etmek harfi mahreç ve aslına red ermektir .Soru 10 Tecvid ilmi nedir :?: Cevap 10 kendisinde harflerin mahreçlerinden ve sıfatlarından bahs edilen bir ilimdir.Yani harflerin mahreç sıfatlarına uymak sureti ile kur'an-ı kerimi hatasız okumayı öğreten ilimdir.Soru 11 Tecvidin gayesi ve faidesi n nedir :?:   Cevap  11  Lisanı hatadan ve noksandan ve ziyadeden hıfz edip me'murun bihe  imtisaldir.Yani harflerin mahreç ve sıfatalrına uymak sureti ile kur'an-ı  kerimi hatasız okumayı öğreten bir ilimdir...    Soru 12 Tecvid eserinin ilk  musannifi kimdir  :?:  Cevap  12  Tecvid eseri ilk defa hicri 325 miladi 936 tarihlerinde vefat eden Musa bin  Ubeydullah ibni Yahya ibni Hakan tarafından yazıldığı beyan edilmektedir...    Soru 13 Harfi med kaç tanedir  neye denir  :?:   Cevap 13 Harfi med 3 dür و ي ا   و sakin olsa makabli mazmum olsa  ي sakin olsa makabli meksur olsa  ا elif ise daima sakin olup makabli meftuh olmakla cemi zamanda  harfi med olur Her üç harf kendi cinsinden hareke  alırsa harfi med olur  (Mukadder harf ile)     Soru 14 Harfi liin kaç  tanedir neye denilir  :?:    Cevap  14  Harfi liin 2 dir و ي sakin olup makabilleri meftuh olursa  harfi liin olur her 2 harf kendi cinsinden hareke almaz harfi liin harfi med  demektir...    Soru 15 Aslı med ne demektir,  Fer-ı med ne demektir, Aralarındaki fark nedir  :?:   Cevap  15 Aslı  med 1 elif mikdarı (kasrı med)demek olup vacip hükmündedir...  Fer-ı med asli med üzerine zaid olandır ki yani 1 elif üzerine ziyade  olan 2 elif 3 elif 4 elif 5 elif mikdarı çekmek caizdir.bunlara meddi medid  meddi mezid de denilir...


Soru 16 Harfi liin ile harfi med arasındaki fark nedir  :?: Cevap 16 Harfimedlerde kendi cinsinden hareke alıp kendisinden evvel ki harfin sesini 5 elif mikdarına kadar uzatır.Harfi liin ise kendi cinsinden hareke almayıp ehaffül harekat olan fetha harekesini aldığından ve kendi sesi uzatıldığı için 3 elif mikdarına kadar ses uzatılır. Soru 17 Meddi muttasıl ve meddilazım dışında med bablarında meddi vacip hükmü varmıdır  :?: Cevap 17Medditabii dahi her nekadar medlern mertebelerinde vacip ifadesi yok isede her med babında bir elif mikdarı yani asli med vaciptir. Soru 18 Med kaç nev'idir :?: Cevap 18Meddinnev'ileri 10 tanedir... 1) Meddi tabii 2) Meddi muttasıl 3) Meddi munfasıl 4) Meddi lazım 5) Meddi arız 6) Meddi liin-i sukunu arız 7) Meddi liin-i sukunu lazım 8) Meddi temkin9) Meddi ibda l10) Meddi manevi (7 tanesi misalleri ile bilinmektedir.) Soru 19 Hafs rivayetine göre kaç yerde teshil vardır  :?: Cevap 19Hafs rivayetine göre 7 yerde teshil vardır.  آلذَكَرَيْنِ gibi 2 yerdeآلاَنَ gibi 2 yerdeآللهُ gibi 2 yerdeاَعْجَمِيٌّ kelimesinde tek yerdedir.Sadece tek teshil vechi ile okunur.Diğer 6 yerde ise bir tek tahkik ve bir de teshil ile okunurlar.Ehlinden bil müşafehe öğrenilir. Soru 20 Vakıf kaç kısımdır :?: Cevap 20Cumhur-uulwmaya göre 4 kısımdır. 1)Vakf-ı tam يَوْمُ الدِينُ gibi 2)Vakf-ı hasen الحمدالله gibi 3)Vakf-ı kâfi اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لا يُؤْمِن gibi 4)Vakf-ı kabih لَقَدْ كَفَرالذِينَ قالوُ gibiSoru 21 Revmın hükmü nedir? Hangi kelimede nasıl yapılır? Cevap 21 Revm vasıl hükmündedir.Kelimenin son harfi kalkale harflerinden olmayan ahiri mazmum ve meksur olan kelimelerde kasr-ı med ile harekenin 3’de birini ifade edilerek yapılır… Soru 22 İşmamın hükmü nedir?Hangi kelimede nasıl yapılır? Cevap 22 İşmam vakıfta ve vasılda ahiri mazmum ve sükûnlarda yine ahiri kalkale olmayan kelimelerde yapılır.. Soru 23 Haf rivayetine görehangi kelimede imale yapılır.İmale ne demektir? Cevap 23yakesraya meyl ettirerek okuamaktır.Hafs rivayetine göre kur’an-ı kerimde biryerdedir. Soru 24 İdğam-ı meal gune harflerinden hangileri nakıs idgam ile okunur? Cevap 24يمنو Harflerinde و ile ي idgam-ınakıs ile okunur. و ile يbirkelimede vaki olursa idgamda ki izhar ile okunur. بنيان غنوان gibi… Soru 25 İdgam-ı mütecaniseyn de لءن بسطت keimesinde idgam-ı nakısmıdır tamıdır? Cevap 25 فَرَّطت اخطتُ لءن بسطت kelimelerinde idgam-ı nakıstır…Soru 26 İdgam-ı mütekarıbeynde ق ك  Mahrecinde الم نخلقكم[/size]Kelimesinde idamtamıdır nakısmıdır? Cevap 26 Hem idgam-ı tam hemidgam-ı nakıstır. Soru 27 الله Lafza-i celali idgam-ışemsiyyemidir? Cevap 27الله Lafza-i celali idgam-ı şemsiyye degildir.Çünki Cenab-ı hakk’ınzatının ismi olması hasebiyle hiç benzeri olmayan hususi bir isim ve kelimedir. اile لlam-ıtağrif değildir.Çünki nida halinde diye sabit kalabiliyor ve hemze-i kat’iolabiliyor Ancak teskili istiğmal için kullanılmıştır… Soru 28 فيه مهانا kelimesinde niçin zamir med edilerek okunur? Cevap 28 3 sebebdendir.Kafirlere azabın şiddetinden kesradan zambeye geçişde sıkletten فيه kelimesini مهانا dan ayırmak için hafs rivayetinde zamir med ile okunur… Soru 29 Sekte kaç yerdedir,Tağrifi hükmü nelerdir? Cevap 29 sekte nefes almakdan sesi kesmek demektir…Sekte vakıf hükmünde vakfa yakın bir keyfiyyetdir.4 yerdedir ayrıca 9 yerde ise ha-i sekte vardır… Soru 30 Lahn ne demektir.Kaçkısımdır şartları nalerdir?
Cevap 30Lahn tecvide uymamaktan doğan hatalara denilir.2 kısımdır.Lahn-ı celi, lahn-ı hafi Lahn-ı celi : Açık hata demektir.Bu hata işlendiğinde namaz bozulurtahrimen mekruhtur.Bu hatalardan kurtulacak kadar tecvid bilmesifarzdır.Hataların bazıalrı şunlardır.Harflerin sıfat-ı lazimelerinde kelimelerin harflerinde ,harekelerinde, sukunlarında değiştirmek gibi…Soru 31  Lahn-ı hafi hangi hataların yapılışındadır? Cevap 31 Harflerin sıfatı arızelerinde meydana gelen ihfa,izhar,iklab,idgam,gunneyi terk etme,kalın harfiince, ince harfi kalın okuma, kasr-ı med med olan yerleri kasır yapmak, harekeile vakıf yapmak kuvvetliyi zayıf ,zayıfı kuvvetli okumak gibi… Soru 32 Vakıf halinde kelimeninahiri iki örteli ve ya iki esreli yerlerde ravm ve işmam yapılırmı? Hükmünedir? Cevap 32Bu gibi yerlerde revm ve işmam yapılır.Çünki ilk ötre iki esre tek ötre  ve tek esre hükmündedir… Soru 33 İdgamların,şeddelerin,gunnelerin,ihfaların icrasında ayrıntıları ile birlikte üzerindedurma zamanı ne kadardır? Cevap 33 İdgamlada,şeddelerde,gunnelerde,ihfalarda üzerinde durma zamanı tahkik tarikında:1,5 elifmikdarı ,tedvir tarikinde:1 elif mikdarı hadır tarikinde ½ elif mikdarı birzaman tutulur… Soru 34 Vakıf alametinin başkaadı varmıdır,bu alametlerin mucidi kimdir, Bu alametler hangi harflerdir? Cevap 34Vakıfalametinin bir adıda secavent alametleridir.Durak işaretide denir.(durakdenmez) Bu alametlerin mucidi ise Muhammed ibni Tayfur secavendihazretleridir.Bu zatın künyesi ve lakabına izafeten secavent alemetide denirşol harflerdir… ط م ج قف ز ق ص ك لا ve üç noktadır....   تمت
S-35) Bir şeyi güzel yapmak,süslemek anlamındaki kelime hangisidir?
C-35) Tecvid.
S-36) Arap alfabesi kaç harften oluşmaktadır?
C-36) 28
S-37) Elif ve hemze neye denir?
C-37) Elig harekesiz elife, Hemze harekeli elife denir.
S-38) Mahreç harfleri kaç yerden çıkar?
C-38) 17
S-39) Boğaz harfleri kaç tanedir?
C-39) 6
S-40) Dil kısmından kaç harf çıkar?
C-40) 18
S-41) Dudak kısmından kaç harf çıkar?
C-41) 4
S-42) Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir?
C-42) Med harfi.
S-43) Asli medden fazla uzatmayı gerekli kılan sebeplere ne denir?
C-43) Sebebi med.
S-44) Hem vasıl hemde vakıf halinde sabit olan hemzeye ne denir?
C-44) Hemzei katı.
S-45) Vakıf halinde sabit olup vasıl halinde düşen hemzeye ne denir?
C-45) Hemzei vasıl.
S-46) Hem vasıl hemde vakıf halinde sabit olan sukun’a ne denir?
C-46) Sukunu lazım. 
  نون  صاد  قاف Vakıf İşaretleri:
*Uygulamada yaygın olarak esas aldığımız vakıf işaretleri, onları geliştiren alimin adı ile söylenir olmuş ve Secâvend işaretleri olarak tanınmıştır. Vakıf çeşitleri ve başlıca işaretler şunlardır:
( م ) Vakfı Lâzım: Geçildiğinde (Vasıl yapıldığında) mana bozulabilir gerekçesiyle, vakıf yapılması önemle istenen ve geçilmemesi gerekli yerde bulunur. Bununla birlikte, geçmek, haram işlemek ve günah kazanmak demek değildir.
( ط ) Vakfı Mutlak: Geçmek için bir gerekçe yoktur, durulmalıdır anlamı taşır. Durulduğunda, her iki tarafın da, mana yönüyle birbirinden bağımsız olabileceği yerlerde bulunur.
( ج ) Vakfı Câiz: Hem vakfın, hem de vaslın (geçmenin) mümkün olabileceği, bununla birlikte, vakfı tercih etmenin öngörüldüğü yerde bulunur.
( ز ) Vakfı Mücevvez: Aynı şekilde hem vakfın, hem de vaslın mümkün olabileceği, bununla birlikte, vaslı tercih etmenin öngörüldüğü yerde bulunur.
( ص ) Vakfı Murahhas: Nefesin yetişmemesi gibi durumlarda, vakıf yapmaya ruhsat vermek için konmuştur. Aksi halde geçmek daha uygundur.
Bu vakıf çeşitleri ve işaretlerinin dışında, başka işaretlerde kullanılabilmektedir.
( لا ) Bulunduğu yerin her iki tarafı da, mana yönüyle birbiriyle alakalı olduğunda bu işaret görülür.
Âyet ortasında bulunduğunda; Burada durma! Eğer zaruret gereği durursan, biraz geriden alarak devam et, anlamı taşır.
Âyet sonunda bulunduğunda; Durabilirsin, fakat okuyuşu burada bitirme, geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et, mananın tamam olduğu bir yere kadar git, anlamı taşır.
( قف ) Mana itibariyle durmanın uygun olabileceği yerlerde bulunur.
( ع ) Rukû‘ işareti denir. Bir mevzunun tamamlandığı ve diğerinin başladığı yerlerde bulunur. Namazda iken konuyu tamamlayıp sonra rukûya gitmeye yardım ettiğinden bu isim verilmiştir.
Hatim ve aşır okurken, başlayış ve bitiriş yeri tayininde, veya herhangi bir yeri ezberlerken, ders başı ve sonu olarak da bu işareti esas almak uygun olur.
( :. :. ) Vakfı Mu‘âneka: Birbirine yakın iki ayrı yere konan, üçer noktadan ibarettir. Hangisinde durmak tercih edilecekse, diğerinde geçmeyi öngörür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder