6 Şubat 2013 Çarşamba

TECVİD VE KIRAAT TEST 1

Hazırlayan:Ünsal Hoca
KONU:TECVİD VE KIRAAT 
TEST 1


1- Sözlükte; “Bir şeyi süslemek”, “güzel ve hoşça yapmak” anlamlarına gelen kavrama ne ad verilir?
A)Talim B)Tecvid C)Maharic-i Huruf D)Tertil

2-Tecvidi iyi bilen, kuran ve kıraat ilmi konusunda ehil olan kimselerin fark edebileceği okuyuş hatalarına ne ad verilir?
A)Masiva B)Lahn-ı Celi C)Kerahat D)Lahn-ı Hafi 

3-Aşağıdakilerden hangisi asli med değildir?
A)Elif,vav,ya lı med B)Hemzeli med C)Zamirli med D)Asarlı med

4-Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Harekelerde yapılan hatalar
B) İklabı, izharı yerine getirmemek
C) Kelimede bir harf ziyade etmek veya eksiltmek.
D) Harekeyi sukûna, sukûnu harekeye çevirmek.

5-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A)Mazmum:Ötre B)Meddi tabi:Fer’i med
C)Sebebi med:Hemze ve Sükun D)Med:Kasr

6-Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii anlamına gelmez?
A)Asli med B)Zatı med C)Tali med D)Tabii med

7-Aşağıdaki zamirlerden hangisinde sıla yapılmaz?
A) مَا لَهُ B) لِوَلِيِّهِ C) صَاحِبُهُ D) خُذُوهُ

8-Aşağıdakilerden hangisinde sıla yapılır?
A) فَوَاكِهُ B) لَمْ يَنْتَهِ C) وَ مَا نَفْقَهُ D) رَبِّهِ

9-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarı değildir?
A)Elif diyecek kadar B)İki saniye miktarı
C)Elif yazacak kadar zaman D)Bir parmak kaldırıp indirecek kadar zaman miktarı

10-Aşağıdakilerden hangisi bir elif miktarından daha fazla çekmeyi gerektiren harf ve alamet değildir?
A)Lazımi sükun B)Elif C)Kırık hemze D)Cezim

11-Aşağıdakilerin hangisi vasl hemzesidir?
A)İstifham hemzeleri B)Zamirlerin hemzeleri
C)Harfi tarifin (ال) hemzesi D)Fiillerden türetilmiş isimlerin hemzeleri

12-Aşağıdakilerin hangisinde meddi muttasıl vardır?
A) قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ B) ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ C) وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ D) إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ

13- طسم Hurufunda sırası ile hangi tecvidler vardır?
A)Meddi tabii,Meddi lazım harfi muhaffe,Meddi lazım harfi musakkale
B)Meddi lazım harfi muhaffe, Meddi tabii,Meddi lazım harfi musakkale
C)Meddi arız,Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe
D)Meddi tabii, Meddi lazım harfi musakkale,Meddi lazım harfi muhaffe

14- عسق Hurufundaki Ayn harfindeki sükun çeşidi hangisidir?
A)Sükunu Lazım B)Sükunu Arız C)Sükunu Tali D)Sükunu Hal
15-Kıraat imamların asli med üzerine ilave edip etmemede ve edilen ilavenin miktarında ihtilaf ettikleri tecvid hangisidir?
A)Meddi muttasıl B)Meddi munfasıl C)Meddi lazım D)Meddi arız

16-Aşağıdakilerden hangisi İşmam için doğru değildir?
A) Sözlükte "koklatmak" manasına gelir.
B) Sağırlar için yapılır.
C) Sadece ötrede ve esrede olur
D) Harekeyi işaret ederek dudakların ileriye doğru toplanması, yumulmasıdır.

17-Sükunu arız üzerine durulup asli harekesi esre olursa kaç vecih çekilir?
A)7 B)4 C)3 D)2

18-Gizli ses ile harfin harekesini taleb etmeye, yani harekeyi hafif bir sesle okumaya ne denir?
A)Teshil B)Revm C)İmale D)İhtilas

19-Lügat’ta,Örtmek, gizlemek ve saklamak anlamlarına gelen tecvid hangisidir?
A)İdğam B)İhfa C)İklap D)İşmam

20-Aşağıdakilerden hangisi Meddi lin için geçerlidir?
A)Harfleri elif,vav, ya dır. B)Sükunu arızlı veya sükunu lazımlı olur.
C)En az 2 en fazla 4 elif çekilir. D)Hükmü vaciptir

21-“Fem-i muhsin” ne demektir?
A)Kuran-ı iyi anlayan B)Kuran-ı iyi yaşayan
C)Kuran-ı iyi okuyan D)Kuran-a iyi hizmet eden

22-Aşağıdakilerden hangisi ihfa için doğrudur?
A) İhfanın tutulma üresi 1.5 elif miktarıdır.
B)14 harfi bulunmaktadır
C)Hükmü caizdir
D) İhfâ, şeddeli bir şekilde, izhâr ile idğâm arası ğunneli bir okuyuştur

23- Harekeyi zayıf sesle hızlıca okumak suretiyle yapılan Harekenin İhfasına ne ad verilir?
A)Revm B) İhfâ-i Eam C) İhfâ-i Ehass D) İhtilas

24-İzhar harflerine ne ad verlir?
A)Halk B)Cevf C)Şefev D)Lisan

25- بُنْيَانٌ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)İzharı Lisani B)İzhar C)İdğam meal ğunne D)İzhar-i Vahide

26-Aşağıdakilerden hangisi İklab için yanlıştır?
A)Hükmü caizdir B) Ortalama bir buçuk elif miktarı tutulur
C)Ğunne yapılarak ihfâ edilir D)Çevirmek, çevrilmek manasındadır.

27-İdğâmda, İdğâmın kendisinde icra edildiği ikinci ve harekeli olan harfe ne ad verilir?
A)Müdğam B)İdğam C)Müdğamün Fih D)Kamil İdğam

28- İdğâm edilen iki harften birincisi olan müdğâm, çeşitli sıfat yönünden müdğâmün fîh içinde tamamen erimiyor ve kaybolmuyor, sıfatlarından biri açıkta kalıyor ise buna ne ad verilir?
A)Tam idğam B)Kamil idğam C)Nakıs idğam D)Ğunnesiz idğam

29- Zümer sûresinin 7. âyetinde ( يَرْضَهُ لَكُمْ ) lafzında, He ( هـ ) harfinde ne vardır?
A)Teshil B)İhtilas C)İmale D)Sekte

30- Harfin üzerine konan ( س ) sin harfi ne anlama gelir?
A)Vakfı caiz B)Safir C)Sad sin okunur D)Sin sad okunur

31- Sözlük anlamı kolaylaştırmak olan , tecvid ilminde ardı ardına gelen iki hemzeden ikincisini hemze sesi ile elif sesi arasında bir sesle okumaya ne denir?
A)Sıfat B)Teshil C)İmale D)İhtilas

32- Arapçada kalın harflere ne denir?
A)İsti’la B)İstifal C)İrcea D)İrfea

33- Duruma göre hem kalın hem ince okunan harfler hangileridir?
A)Lam-Ra B)Ayn-Ra C)Ayn-Kaf D)Ra-Kaf

34-Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak demektir. İnce harflerde, üst çene sabit kalırken, sadece alt çene aşağı doğru açılır ve dil alt damağa yakınlaştırılarak, ses aşağı yönelir.Buna ne denir?
A)İmale B)Lin C)İşmam D)İstifal

35-:. :.) ) İşaretine ne denir?
A)Vakfı Mu’aneka B)Vakfı Murahhas C)Vakfı Mücevvez D)Vakfı Zaruret

36-“Mahreçte meydana gelişi esnasında harfin sesinden meydana gelen keyfiyettir”tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mütecaniseyn B)Mütekaribeyn C)Sıfat D)Maharic-i Huruf

37- Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarının faydalarından değildir?
A)Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar
B)Harflerin yazılışını birbirinden ayrılmasını sağlar
C)Harflerin kuvvetlisini zayıfından ayırma imkanı verirler
D)Mahreçleri ayrı olan harflerin telâffuzunda güzellik ve zenginlik sağlarlar

38- Med harfi olan elifi, elif ile yâ arası bir sesle”, bir başka deyişle “üstün harekeyi esreye doğru meyilli okumaya” ne denir?
A)Cevf B)Tefhim C)Hems D)İmale

39- Aşağıdakilerin hangisinde Asım kıratına göre fer’i harf yoktur?
A)Teshil B)İmale C)İşmam D)Tekrir

40- Sesin akmaması güçlü okunması,harfleri sükûn ile okurken, sesin ve nefesin hapsolunmasıdır. Bu harfler okunurken, mahrecin sıkışması sebebiyle, sesin kuvvetli çıkmasına ne denir?
A)Cehr B)Şiddet C)Tekrir D)Kalkale

41- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir?
A)Rihvet B)Hems C)Beyyine D)Gunne

42- Aşağıdakilerden hangileri birbirinin zıddı değildir?
A)Cehr-Hems B)Şiddet-Rihvet C)İsti’la-İstifale D)İtbak-Beyyine

43- Aşağıdakilerden hangisi safir harfi değildir?
A)Zel B)Sin C)Sad D)Ze

44-(ﺭ) okunurken dil ucunun titremesine ne denir?
A)Tekrir B)Terkik C)İnhıraf D)İsmat

45- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir?
A)İdğam B)İzhar C)İstitale D)Med

46- Aşağıdakilerden hangisi kıraat çeşidi değildir?
A)Mütevâtir kırâatlar B)Hasen kıraatlar C)Sahîh kırâatlar D)Şâz kırâatlar

47- Aşağıdakilerden hangisi kıraatı sebadan değildir?
A)Âsım b. Behdele B)Hamza b. Habîb C)Hamza el-Kasâ'î D)Ebu Câ'feri

48- Mekke Kırâat İmamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Amr B)Abdullah b.kesir C)Nafi D)Abdullah b.amr

49- Kur’an tilavet edilirken harf değişikliği şekliyle yapılan hatalara ne denir?
A)Lahn-ı Hafi B)Lahn-ı Celi C)Tersi D)İstima

50- Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahrec çeşidi değildir?
A)Hulk B)Lisan C)Hayşum D)Şefev

51- Ağız ve boğaz boşluğundan çıkan harflere ne harfleri denir?
A)Hemze B)Lin C)Rihvet D)Med

52- Geniz harfleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Lam-Nun B)Lam-Mim C)Lam-Ra D)Mim-Nun

53- Aşağıdaki harflerden hangisi kalın harftir?
A)Lam B)Rı C)Zı D)Ye

54- Arapça harfleri toplam kaç mahrecden çıkar?
A)6 B)7 C)10 D)17

55- Arapçada mahreç mahalli kaç tanedir?
A)3 B)5 C)6 D)7

56- Vakfı Mücevvez aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ze B)Sad C)Gıf D)Sıli

57- Aşağıdakilerden hangisi Tecvidin konusu değildir?
A)Mana B)Kelime C)Harf D)Tilavet

58- Tecvidin gayesi en geniş anlamda hangidir?
A)Harfi düzgün çıkarmak.
B)Kulağa hoş gelecek şekilde okumak
C)Manayı bozmadan okumak
D)Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığı şekliyle muhafaza etmek

59- Kur’an-ı Şarkı söyler gibi okumaya ne denir?
A)Ter’id B)Telhin C)Terkis D)Tatrib

60- Aşağıdakilerden hangisi bid’at okuyuşu değildir?
A)Terdit B)Tahzin C)Tadrib D)Tedvir

61- Kapalı Te” üzerine yazılan İki Üstünler ve diğer Tenvinler duruşta neye çevrilir?
A)Tek harekeye B)Cezime C)Şeddeye D)Aynen okunur

62- Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehab

63- Tecvid eserinin ilk musannifi kimdir?
A)Musa bin ubeydullah B)Es Suyuti C)El Cezeri D)Er Rafi

64- Aşağıdakilerden hangisi vakıf çeşidi değildir?
A)Tam vakıf B)Nakıs vakıf C)Hasen vakıf D)Kabih vakıf

65- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul tariki olarak bilinmektedir?
A)Şatibiyye tariki B)Takrib tariki C)Teysir tariki D)Aşera tariki

66- Aşere takribi ibnü’l Cezerinin hangi eserlerinden takip edilmiştir?
A)Tesirinden B) Et-Tahbir ve Ed-Dürre den C)Şatibiyyeden D)Kitab-u Kırâati's-Seb

67- Kırâat'ın aşere imamlarının ravileri ile o ravilerin tariklerı arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan bir kırâat sistemine ne denir?
A)Şatibiyye B)Tarik C)Takrib D)Ed-Dürre

68- Şatibiyye tarikine hangi tarik adı verilmiştir?
A)Basra B)Kufe C)Mekke D)Mısır

69- Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

70- Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Rihvet-Şiddet B)İsti’la-İstifal C)Cehr-Hems D)İtbak-İnfitah

71- Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?
A)İsti’lâ harfleri 
B)İstifâl harfleri 
C)Öncesinde üstünlü veya ötreli bir harf bulunan “lafza-i Celâl”in lâmı 
D)Kalın harflerden sonra gelen ve med harfi olan “vâv” ve “elif” harfleri

72- Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütekaribeyn 

73- Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur 
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Şeddeli sükundur.

74- Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)Hükmürra D)İdğamı Mütegaribeyn

75- Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim ج B) Sâd ص C) Kef ك D) Ze ز

76- Mahreçleri aynı sıfatları farklı olan iki harften ,sakin olan birincisinin,harekeli olan ikincisine idğam edilerek okunmasına ne denir?
A)İdğamı Mütecaniseyn B)İdğamı Misleyn C)İdğam D)İdğamı Mütekaribeyn
77- Nun ve Mim dışındaki harflerin birbirine idgam edilmesine ne denir?
A)İhfa-i Şefevi B)İdğamı Şemsiyye C)İdğamı Nakısa D)İdğamı Misleyn Bilağunne

78- Tenvinin mânası ne demektir?
A)Gizlemek B)Açığa çıkarmak C)Durmak D)Nunlamak

79- Birinci harfin zat ve sıfat olarak tamamen ikinci harfe dönüşmesine ne denir?
A)Mütekaribeyn B)Musakkale C)Tam idğam D)Nakıs idğam

80- Tecvid İlminin hüküm nedir?
A)Farzı ayn'dır. B)Farzı Kifaye'dir C)Vacip'tir D)Sünnet

81- Dil kısmından kaç harf çıkar?
A)12 B)6 C)4 D)18

82-Tenvin ve Cezimli Nun'un hükümleri hangileridir? 
A)İdğam, İzhar, İhfa, İklab B)İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne 
C)İdğam, Med,İzhar-ı Şefevi D)İdğam,Mütekaribeyn,İhfa,İhfa-i Şefevi

83-Alak suresindeki secdenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

84-Harflerin, kelimelerin birbirine karışıp okunmasına ne ad verilir?
A)Lahn B)Herzeme C)Fasit D)Müfsit

85-Tahkik okuyuşu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tefekkür içindir B)Talim içindir C)Tecvidlere riayettir D)En yavaş okuyuştur

86- İki sakin harften birincisi med harfi değilse vasıl halinde nasıl bir hareke alır?
A)Üstün B)Esre C)Ötre D)İki esre

87- İnsan surei 4.ayetinde de سلا سلا..... vasıl halinde nasıl okunur?
A)Uzatarak B)Uzatmadan C)Tenvinleyerek D)Sekte yaparak

88- من قبل Kelimesinde vakıf halinde son harf nasıl olur?
A)Esre B)Ötre C)Cezim D)Hems

89- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne ad verilir?
A)Iztırarı vakf B)İhtiyari vakf C)İnzari vakf D)İhtibari vakf

90- كُلُّ فِرْقٍ Kelimesindeki Rı harfinin kalın okunmasının nedeni nedir?
A)Rı dan sonra kalkale harfinin gelmesi B)Rı dan sonra vakıf yapılması
C)Rı dan sonra esreli İstila harflerinden birinin gelmesi D)Kelimenin yapısından

91-“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak
okumaya ne denir?
A)Vakf B)Vasl C)Sekte D)İmâle

92- وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ Tenvin ile vav arasındaki tecvid hangisidir?
A)İzhar-ı Vahide B)İdğam meal ğunneli Tam idğam
C)İdğam meal ğunneli Nakıs idğam D)İhfa-i Şefevi

93- وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُم Be İle be arasında hangi tecvid vardır?
A)İklap B)İhfa-i Şefevi C)İdğam misleyn bileğunne D)İdğam misleyn mealğunne

94-İdğâm-ı Şemsiye Mealğunne nasıl olur?
A)Lam-ı tariten sonra Nun gelirse B) Lam-ı tariten sonra Mim gelirse
C) Lam-ı tariten sonra Lam gelirse D) Lam-ı tariten sonra Rı gelirse

95-Vakıf halinde yapılan kalkaleye ne ad verilir?
A)Kalkale-i Kübra B)Kalkale-i Suğra C)Kalkale-i Nakısa D)Kalkale-i Vahide

96- Harfi mahrecinde cılız düşürmeye ve onun sıfatını zayıflatmaya (ince okumaya) ne denir?
A)Rihvet B)Terkik C)Tefhim D)Terdid

97-Aşağıdakilerden hangisi Vesatu’l-lisan harflerinden değildir?
A)Kef B)Cim C)Ye D)Şın

98-Aşağıdakilerin hangisinin sesi hayşumdan gelir?
A)Be B)Mim C)Nun D)Lam

99- (ﻫ, ﺍ, ﻱ, ﻮ) Harflerini söylerken harfin sesinin gizli olmasına ne denir.?
A)Tefhim B)İstitale C)İnhıraf D)Hafa

100-Aşağıdakilerin hangisinin hükmü caizdir?
A)Meddi tabii B)İdğam-ı mütecaniseyn C)Meddi arız D)İhfa


1-B 11-C 21-C 31-B 41-B 51-D 61-B 71-B 81-D 91-B
2-D 12-B 22-A 32-A 42-D 52-D 62-C 72-C 82-A 92-C
3-B 13-D 23-D 33-A 43-A 53-C 63-A 73-B 83-C 93-C
4-B 14-A 24-A 34-D 44-A 54-D 64-B 74-D 84-C 94-A
5-A 15-B 25-D 35-A 45-D 55-B 65-C 75-C 85-A 95-A
6-C 16-C 26-A 36-C 46-B 56-A 66-B 76-A 86-B 96-B
7-D 17-B 27-C 37-B 47-D 57-A 67-C 77-D 87-B 97-A
8-D 18-B 28-C 38-D 48-B 58-C 68-D 78-D 88-C 98-B
9-B 19-B 29-B 39-D 49-B 59-B 69-A 79-C 89-D 99-D
10-B 20-B 30-C 40-B 50-C 60-D 70-C 80-B 90-C 100-C


3 yorum:

 1. 8 nolu soruyabakarmısınız ,yaben anlamadım,ya da bır yanlışlık vartşkler

  YanıtlaSil
 2. ZAMİR “DAMİR”

  Tecvîd ilminin konusu olan zamir, Huve ( هُوَ ) lafzı olup, bu zamirin hangi durumlarda uzatılarak, hangi durumlarda da uzatılmayarak okunacağıdır.

  A) Zamirin Med/SILA Yapılarak (Uzatılarak) Okunduğu Yerler:

  1- Eğer zamirden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ )veya ötre ( ـُـ )olursa, vasl halinde (geçiş durumunda) zamir ötreli olarak sonunda med harflerinden vav ( و ) varmış gibi “Û” sesiyle uzatılarak okunur.

  إِنَّهُ = إِنَّهُو ، صَاحِبُهُ = صَاحِبُهُو ، مَا لَهُ = مَا لَهُو ، رَبُّهُ = رَبُّهُو

  2- Eğer zamirden önceki harfin harekesi esre ( ـِـ )ise vasl halinde zamir esreli olarak sanki sonunda med harflerinden yâ (ي ) varmış gibi “Δ sesi ile uzatılarak okunur.

  بِهِ = بِهِي ، مِنْ قَوْمِهِ = مِنْ قَوْمِهِي ، لِوَلِيِّهِ = لِوَلِيِّهِي ، رَبِّهِ = رَبِّهِي

  B) Zamirin Kasredilerek/Adem-i sıla (Uzatılmadan) Okunduğu Yerler:

  1- Zamirden önceki harf med harflerinden biri ise zamir vasl halinde bile uzatılmadan okunur.


  فِيهِ ، خُذُوهُ ، وَ اجْتَبَاهُ ، وَ هَدَاهُ ، آتَيْنَاهُ ، لأَخِيهِ

  2- Zamirden önceki harf sâkin (harekesiz), yani cezmli bir harf ise zamir vasl halinde yine uzatılmadan okunur.


  إِلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، حَمَلَتْهُ ، مِنْهُ ، فَاعْبُدْهُ ، يَأْخُذْهُ ، فَبَشِّرْهُ

  3- Zamirden sonra gelen harfin harekesi yoksa zamir vasl halinde yine uzatılmadan okunur.


  بِهِ اْلإِلَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، أَنَّهُ الْحَقُّ ، كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

  Not: Tabiî medde, med harfleri her zaman açık olarak görülmez. Kur'an-ı Kerim'de bazı üstünlü harfler, kendilerinden sonra elif varmış gibi uzatılarak okunur. Okunması kolay olsun diye bu harflerin üzerine dik ve kısa bir uzatma işareti (') konur.


  إِبْرَهِيمَ إِسْحَقَ هَرُونَ وَلَكِنْ طَهَ


  Zamirin Kaideler Dışında Okunduğu İstisnâî İki Durum Vardır

  1. Kaideye uymasına rağmen Zümer 7. âyetinde geçen ( يَرْضَهُ لَكُمْ ) ibaresindeki zamir uzatılmadan, yani kasredilerek okunur.


  2. Furkan 69. âyetinde yer alan ( فِيهِ مُهَانَا ) lafz-ı celîlindeki zamir, kendinden önce med harfi geliyor olmasına rağmen Âsım kırâatında Hafs burayı ( فِيهيِ مُهَانَا ) şeklinde uzatarak okumuştur. Bunun iki sebebi varıdır. Birincisi: Manasındaki dehşetli azaba tenbih ve ikaz içindir. İkincisi: Zamir ( هـ )’nin esresinden sonra mîm (م) harfinin ötresine süratle geçmekte ortaya çıkan güçlük ve külfeti kaldırmak içindir.

  Bunlardan başka zamirle alakası olmadığı halde yazılış itibariyle zamire benzeyen he (( ه ، ـه ) هـ ) harfleri vardır. Bunlar bulunduğu kelimenin asıl harflerinden olduğu için uzatılmadan okunurlar. Kur’ân’daki bu kelimelerin tamamı şunlardır:

  فَوَاكِهُ ، لَمْ يَنْتَهِ ، وَ مَا نَفْقَهُ ، لَمْ تَنْتَهِ ، وَجْهُ أَبِيكُمْ

  YanıtlaSil
 3. 8. soru uzatılarak ''sıla '' yapıldığından doğrudur.

  YanıtlaSil