6 Şubat 2013 Çarşamba

SİYER TEST 1

KONU:SİYER
TEST 1


1-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza

11-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
A)Ümeyme B)Fatıma C)Beyza D)Erva

12-Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Berre bint Abduluzza C)Amine bint Vehb D)Atike bint Abd

13-Hz Peygamberin Baba ve Annesinin soyu kimde birleşir?
A)Kusay B)Abdül menaf C)Kilab D)Adnan

14-Hudeybiye anlaşması gereği iman eden müşrikler medineye giremiyorlardı.Bunlarda müşriklerin kervan yolu üzerine üstlenerek kendilerinin medineye girmeleri için adeta Mekkelilere baskı yapıyorlardı.Müslümanların üstlendiği bu bölgenin adı nedir?
A)İs B)Bedir C)Hudeybiye D)Beni Nahle

15- İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
A)Abdullah b. Cahş B)Abdullah b.Zübeyr
C)Abdullah b.Cübeyr D)Abdullah b.Mesud

16-Aşağıdakilerden hangisi Hz peygamberin eşlerinden değildir?
A)Hz Meymune B)Hz Berre C)Hz Cuveyriye D)Hz Zeynep

17-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı 
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
A)Bedir B)Ebva(Veddan)Gazvesi C)Buvat Gazvesi D)Safaven

18- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
A)Ebu Cendel B)Ebu Dücane C)Mus’ab b.Umeyr D)Sad b.Ebi Vakkas

19- İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
A)Uhud Gazvesi B)Gatafan Gazvesi C)Bedir Gavesi D)Mustalik Gazvesi

20- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlardan değildir?
A)Velid b. Muğire B)Utbe b. Rebia C)Mut’im b.Adiy D)As b. Vail

21-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili bir bilgi değildir ?
A)Peygamber ile mekkede evlenmiştir.
B) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
C) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
D)Hz peygamberden sonra vefat etmiştir.

22-Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
A) Abbas B) Hamza C) Zübeyr D) Ebu Talib

23-Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
A) Alay safhası B) Hakaret safhası C) İşkence safhası D) Uzlaşma safhası

24-Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A) Utbe b. Rebia B)Nuaym b. Abdullah C) Es’ad b. Zürare D) Zeyd b. Harise

25-Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde b. Cerrah B) Sad b. Ubade C) Abdullah b. Zeyd D) Bera b. Marur

26-Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A)El-Vadi Gazvesi B)Ayneyn Gazvesi C)Batn-ı Nahle Gazvesi D)Hamrâü’l-esed Gazvesi

27-Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
A) Hz. Zeynep binti Huzeyme B) Hz. Zeyneb binti Cahş
C) Hz. Ümmü Seleme D) Hz. Ümmü Habîbe

28-Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
A) Hz. Nuaym b. Mesud B) Hz. Huzâî C) Selman-ı Farisî D) Hz. Sad b. Muaz


29-Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dıhye b. Halife – Herakliyus B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz D) Amr b. Ümeyye – Necaşi


30-Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
A) 7 dirhem altın B) Birkaç silah
C) Vakfettiği Fedek hurmalıkları D) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi

31-Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayber’in Fethi – Hicri V. Yıl B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
C) Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. Yıl D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. Yıl

32-Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?
A) Fihr bin Malik B) Amr bin Luhay C) Amr ibn-i Abbas D) Amr bin As

33-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?
A) Hudeybiye Antlasmasi B) Hilfül Fudül Antlasmasi
C) Darul Erkam’da yapilan antlasmalar D)Akabe antlaşmaları

34-Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkinda asagidakilerden hangisi yanlıstır?
A) Tevhid inancına sahiplerdi B) Hz.Ibrahim’in dinini yasatmaya çalısırlardı
C) Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi D) Mensuplarinin çoğu okuma yazma bilirdi

35Asağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik verilmeden önceki vasıflarından biri değildir?
A)Cesaret B)Uyumluluk C)Uyanıklık D)Tebliğ

36-İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanlarin güç kazandigi iki sahabe kimdir?
A) Hz.Hamza-Hz.Ömer B) Hz.Ali-Hz.Ömer
C) Hz.Ömer-Hz.Ebubekir D) Hz.Hamza-Hz.Ebubekir

37-Asagidakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri
değildir?
A) Kiz alıp vermemek B) Alıs veris yapmamak
C) Müslümanlarla konusmamak D) Müslümanları her yerde dövmek

38-Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin……yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu
Yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı.
Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)H.10.yılı –Hazrec – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy
B)H.10.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
C)H.11.yılı – Evs - Hz.Ali – Süheyl bin Amr
D)H.12.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr

39-Akabe biatları hakkında asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
A) Islam’ın Medine’de tanınmasında ve yayılmasında önemli rol oynamıstır
B) Akabe antlaşmaları dışa açılım stratejisidir
C) 1.Akabe biatinda 6 kisi 2.Akabe biatinda 12 kisi vardır
D) Her durumda Hz.Muhammed (sav)’i koruyacaklarina dair söz vermislerdir

40-Asagidakilerden hangisi Ficar savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
A) Haram aylarında yasanan barışçıl ortamın ihlalini önlemek
B) Haksızlığa uğrayanların yanında yer almak
C) Ticari hayata vurulan darbeyi önlemek
D) Harem bölgesinin mukaddesliğine leke sürülmesine engel olmak

41-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamdaki ölü sayısını ifade eder?
A) Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
B) Müslümanlardan 250 şehit , müşriklerden 315 ölü
C) Müslümanlardan 315 şehit , müşriklerden 435 ölü
D) Müslümanlardan 112 şehit , müşriklerden 316 ölü

42-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?
A) 36 B) 23 C) 27 D) 31

43-Aşağıdakilerden hangisi Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan sahabilerden değildir?
A)Ka’b bin Malik B)Mürare b. Rebi C)Hilal b. Ümeyye D)Said b.Zeyd 

44-Hz. Peygamber oglu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasil mükafatlandırmıstır?
A) Azat etmiştir B) Gerdanlık almıştir C) Hurmalik vermiştir D) Yüzük hediye etmiştir

45- Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?
A) Hz. Ömer B) Hz. Ali C) Zeyd b. Sabit D) Enes b. Malik

46-Hadis-i seriflere göre en faziletli müslümanlar kimlerdir?
A) Ashab-ı Suffe B) Ashab-ı Bedir C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Uhud

47-Mekke’deki ailesini korumak amaciyla müşrikleri memnun etmek için, Mekke’nin fethinin hazırlıklarını
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) in haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir?
A) S ‘ad bin Ubade B)Huzeyfe C) Hatib bin Ebu Beltea D) Halid bin Velid

48-Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildigi üzere ,hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi
sayısal çokluguna güvendi ve bu kibrinin cezasını çekti?
A)Uhud B)Mute C)Huneyn D)Taif

49-Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları,
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini,
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih ve tavsiye ettiği savaş hangisidir?
A)Hayber B)Mute C)Tebuk D)Kureyza saldırısı

50-Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine kavuşturduğu hanımı kimdir?
A)Ümmü Seleme B)Hz Hz. Cüveyriye C)Hz.Zenep binti Cahş D)Hz. Safiyye

51-Hz. Peygamberin 5 yasındayken yanına aldığı ve ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?
A)Zeyd Bin Harise B)Hz. Enes C)Hz. Ali D)Selman-ı Farisi

52-Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
A)Miraç B)Veda Haccı C)Hicret D)Peygamberlik 

53- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerindendir
A)Bu anlaşma 3 yıl geçerli olacak
B)Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
C)Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl ziyaret edecekler
D)Mekkelilerden umrede her konuda müslümanlara yarımcı olacak.


54-Aşağıdaki mescilerden hangisi yapılışı itibari ile en son yapılandır?
A)Takva mescidi B)Dırar mescidi C)Nebevi mescidi D)Harameyn

55-Aşağıdakilerden hangisi Nübüvvetin 5.yılında olan olaylardanır?
A)Boykot kararı B)Miraç olayı C)Habeşistan göçü D)Taif ziyareti

56-Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i nebinin içinde değildir?
A)Hücre-i saadet B)Lübabe sütunu C)Suffe D)Hz Aişenin kabri

57- Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu dönem Arap yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
A)Sabiilik B)Haniflik C)Satanistlik D)Musevilik

58-“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
A)Baba annesi B)Dadısı C)Ebu talibin hanımı D)Halası

59-Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet öncesi olan bir olay değildir?
A)Ficar harbi B)Kabe hakemliği C)Fil olayı D)Garanik vakası

60- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine'den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir? 
A)Nadir oğulları B)Kaynuka oğulları C)Kureyza oğulları D)Evs Oğulları

61-Hicret esnasında Hz peygamber ve Ebubekir’e aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmamıştır?
A)Hz Ömer B)Esma binti Ebubekir C)Amir b.Füheyra D)Abdullah b.Uraykıt

62-Aşağıdakilerden hangisi Mekki bir olaydır?
A)Hac B)Ezan C)İsra D)Rec’i vakası

63-Bi’r-i Maune olayında kaç hafız şehit edilmiştir?
A)75 B)70 C)40 D)20

64-Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin,Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıttır?
A)Davet mektupları B)Akabe antlaşmaları C)Hudeybiye antlaşması D)Hicret

65-Hz Osman’ın ikinci hanımının adı nedir?
A)Hz Zeynep B)Hz Ümmü gülsüm C)Hz Rukiyye D)Hz Şeyma

66-Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer alır? 
A) Amr b.As B) Zübeyr İbn Avvâm
C) Halid b.Ziyad D) Halid b Velid

67-İfk olayında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Müslümanlar iftiraya inandıkları için kınanmıştır.
B)Olay nur suresinde bahsedilmektedir
C)Olay da iftirayı atanlar Mekke müşrikleridir
D)Olaya sebep olan konu gerdanlığın kaybolmasıdır.

68-Aşağıdakilerden hangisi Hz Ömer’in müslüman olması ile gerçekleşen bir olaydır?
A)Putların yıkılması B)Müslümanların işkenceden kurtulması
C)İslamın hızla yayılması D)Kabede aşikara ibadet yapılması

69-Peygamberimizin kızları küçükten büyüğe doğru hangisidir?
A)Fatıma,Rukiyye,Ümmügülsüm,Zeynep B)Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye, Zeynep
C)Zeynep,Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye D)Fatıma,Ümmügülsüm, Rukiyye, Zeynep

70-Hz Peygamber için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A)Ebul Kasım B)Nikateyn C)Üsve-i Hasene D)Emin

71-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimizin nübüvvetinde olmuştur?
A)Ahzap B)Yemame C)Yermük D)Ficar

72-Bedir savaşına katılmadan savaşın mağlubiyeti haberi üzerine kederinden ölen islam düşmanının adı nedir?
A)As b.Vail B)Velid b.Muğire C)Ebu Leheb D)Ebu Cehil

73-Aşağıdaki mescidlerden hangisi K.Kerimde bahsedilmez?
A)Kıbleteyn Mescidi B)Takva Mescidi C)Dırar Mescidi D)Aksa Mescidi

74-Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?
A)Hücre-i Saadet B)Suffe C)Ravza-i Mudahhara D)Cennet’ül Baki

75-Müşriklerin Haşimoğullarına aldıkları bokot kararını kim yazmıştır?
A)Mansur b.İkrime B)İkrime b.Ebu Cehil C)Umeyye b.Halef D)Halid b.Velid

76-Taif dönüşünde Hz Peygamber ve Zeyd kimin bağına sığınmıştır?
A)Addas B)Sehl ve Süheyl C)Mut’im b.Adiy D)Utbe ve Şeybe

77-Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşının şehidlerinden değildir?
A)Abdullah b.Cübeyr B)Abdullah b.Zübeyr C)Hanzala D)Musab b Umeyr

78-Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasından önce ne amaçla Mekkeye gitmek istemişlerdi?
A)Mekkeyi Feth B)Sıla-ı Rahim C)Umre D)Hacc

79-Hz Peygamberin İsra Yolculuğu nereden başlamıştır?
A)Mescid-i Aksa B)Beyti Atik C)Safa tepesi D)Dar’ul Erkam

80-Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşında öldürülen ileri gelen müşriklerden değildir?
A)Utbe Bin Rabia B)Ebu Süfyan C)Ümeyye Bin Halef D)Nadir Bin Haris

81-Davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Sasaniler C)Hindistan D)Mısır

82-Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
A)Zeyd b.Sabit B)Muaz b.Cebel C)Ömer b.hattab D)Halid b.Velid

83-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
A)İzzet B)Ka’b b.Züheyr C)Hassan b.Sabit D)Ebu Zerril Ğıfari

84-Hz Peygamberin vefatında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Cenaze Namazı cemaatsız teker teker kılınmıştır B)Hz Aişe’nin odasına defnedilmiştir.
C)Hz Ebu Bekir yıkamıştır D)Rebiul evvel ayında vefat etmiştir.

85-Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
A)Kaynuka Kabîlesi. B)Sakif Kabîlesi. C)Hazrec Kabîlesi. D)Kurayza Kabilesi

86-Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?
A)Halime B)Ümmü Eymen C)Fatıma D)Süveybe

87-Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?
A)Medine B)Habeşistan C)Taif D)Hayber
88-Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?
A)Abdullah b Übeyy B)Ebu Süfyan C)Ebu Cehil D)Abdullah b Vasi

89- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?
A)Tebük B)Uhut C)Hayber D)Huneyn

90- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?
A)Veladeti B)Mekkenin fethi C)Nübüvveti D)Hicreti

91-Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?
A)Onların ihramdan çıkması için uyarmasını istedi 
B)Onlara karşı merhametli olmasını istedi 
C)Cehennemle korkutmasını istedi
D)Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi

92-Huneyn savaşı kime karşı yapılmıştır?
A)Ben’i Bekr B)Huzaa C)Hevazin D)Mekkelilere

93-Hz peygamber Mekke yi fethedince kabenin anahtarlarını kime bırakmıştır?
A)Ebu Süfyan B)Osman b.Talha C)Abbas b.Abdulmuttalip D)Abdullah b.Zübeyr

94-Hayber savaşının nedeni nedir?
A)Müslümanlara savaş açmaları B)Bazı Müslümanların şehit edilmesi
C)Düşmana yardım ve yataklık etme D)Antlaşmaları bozma

95-İfk hadisesinde Hz Aişe için iftira atılan kişi kimdir?
A)Safvan b.Muattal B)Abdullah b.Ubey C)Abdullah b.Cübeyr D)Halid b.Ziyad

96-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?
A)Hz. Ömer B)Zübeyr b. Avvam C)Abdullah bin Mesud D)Hz. Hamza 

97-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?
A)Ümeyye b. Halef B)As b. Vail C)Ebu Cehil D)Utbe b. Rebia

98- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Allah Rasulü’nün yaptığı savaşlar oluş sırasına göre verilmiştir? 
A)Bedir, Uhud, Hendek, Habyer, Huneyn, Tebuk 
B)Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk, Habyer, Huneyn
C)Bedir, Uhud, Tebuk, Hendek, Habyer, Huneyn,
D)Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Tebuk, Hayber 

99- Hz. Hamza’nın müslüman olmasına sebeb olan olay nedir? 
A)Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesini dövmesi 
B)Ebu Leheb’in Peygamberimize sövmesi 
C)Ebu Leheb’in karısının peygamberimize hakaret etmesi. 
D)Ebu Cehil’in peygamberimize sövmesi

100- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan olup en çok zulüm görenlerden biridir? 
A)Hz. Ebubekir B)Ammar b.Yasir C)Hz. Ömer D)Hz. Ali

1-B 11-B 21-A 31-A 41-A 51-A 61-A 71-A 81-C 91-D
2-A 12-B 22-C 32-B 42-C 52-D 62-C 72-C 82-D 92-C
3-B 13-C 23-D 33-B 43-D 53-B 63-B 73-A 83-C 93-B
4-D 14-A 24-B 34-C 44-A 54-B 64-C 74-C 84-C 94-C
5-D 15-C 25-C 35-D 45-C 55-C 65-B 75-A 85-B 95-A
6-B 16-B 26-D 36-A 46-B 56-D 66-B 76-D 86-B 96-C
7-A 17-B 27-C 37-D 47-C 57-C 67-C 77-B 87-C 97-A
8-C 18-B 28-A 38-B 48-C 58-C 68-D 78-C 88-A 98-A
9-C 19-D 29-B 39-C 49-B 59-D 69-D 79-B 89-B 99-D
10-C 20-C 30-A 40-B 50-D 60-C 70-B 80-B 90-D 100-B


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder