6 Şubat 2013 Çarşamba

TECVİD VE KIRAAT TEST 3

KONU:TECVİD VE KIRAAT
TEST 3


1-Cezm'li ب (be) harfinden sonra harekeli م (mim) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İzhar C)İdğamı Mütecaniseyn D)İdğamı Mütegaribeyn 

2- هـ‎‎ (He) Harfinin harekesi esre, he den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzatılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

3-Aşağıdaki secenekelerden hangisi İşmam'ın tarifi arasına girer?
A)İki kelime arasında az bir süre nefes almadan durarak okumak
B)Son harfin harekesini belli edecek şekilde okumak
C) Harekesi ötre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğrıu büzerek okumak 
D) Harekesi esre olan harfin ötresini belli etmek için dudağı öne doğru büzerek okumak

4-Ârizi sükun nedir?
A)Durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükundur
B)Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kaybolan sükundur 
C)Durulduğunda ve geçildiğinde okunmayan sükundur
D)Hiçbiri

5-Cezmli ل (lam)dan sonra harekeli ر (ra) harfi gelirse ne olur?
A)İdğamı Meal gunne B)İdğamı Bila gunne C)İdğamı Şemsiyye D)İdğamı Mütegaribeyn

6-Kur'an-ı Kerimde İmâle okunuşu Hangi sürede geçmektedir?
A)Hûd B)Nuh C)Lut D)Ankebut

7-Muâneka Vakfı ne demektir?
A)Nefes yetmezse durulabilir B)Mutlak durulması gereken yerdir
C)Durulabilir veya geçilebilir D)Birinde durulursa diğerinde geçilmesi gereken vakıftır 

8-Meddi Lin'in sükunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sükunu Caiz B)Sükunu Lâzım C)Sükunu Ârız D)Sükunu Vacip

9-Kat'ı hemze ile Vasıl hemzesi arasındaki fark nedir?
A)Her ikiside mutlaka okunması gerekir
B)Vasıl hemzesi mutlaka okunur Kat'ı hemzesi ise okunmaz
C)Her ikiside okunmaz
D)Kat'ı hemzesi mutlaka okunur, Vasıl hemzesi ise okunmaz

10-Kendisinden önceki durak işaretine uyan vakıf işareti hangisidir?
A) Cim B) Sâd C) Kef D) Ze 

11-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sekte olan süreler doğru olarak verilmiştir?
A) Yasin, Mutaffifin, Secde, Fussilet B) Fussilet, kıyame,Yasin, Mücadele
C) Ankebut, Fussilet, Kehf, Ahzap D)Yasin, Kıyame, Mutaffifin, Kehf

12-Kur'an-ı Kerimde Teshil ile okuyuş Hangi sürede geçmektedir?
A)Nûh B)Lût C)Yusuf D)Fussilet 

13-Lâzımî sükun hükmü nedir?
A)Farz B)Sünnet C)Vacip D)Caiz

14- هـ ‎‎ (He) Harfinin harekesi ötre, هـ‎‎ (he)'den önceki harfin harekeside üstün veya ötre olursa هـ‎‎ (he) harfi nasıl okunur?
A)Uzaltılmadan okunur B)Uzatılarak okunur C)Her iki şekilde okunur D)Hiç biri

15- مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? 
A)İhfa, Hükmü’ ra,Kalkale, Meddi Arız,İzhar-ı kameriyye
B)İhfa, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii,İzhar-ı kameriyye, Meddi Arız 
C)İhfa, İzhar, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye, Hükmü’ ra, İzhar-ı kameriyye
D)İhfa, İzhar, Hükmü’ ra,İzhar-ı kameriyye, Meddi Tabii, İzhar-ı kameriyye, 

16-Meddi arız ne demektir? 
A) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir 
B) Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir. 
C) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lin gelmesi ile oluşan meddir

17-Aşağıdakilerden hangisi meddi muttasıl ve Meddi munfasıl arasındaki fark değildir? 
A)Uzatma harfi ile Uzatma sebebinin aynı kelimede olması muttasıl ayrı kelimelerde olmasına munfasıl denir 
B) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan cezim gelmesi 
C) Muttasıl'ın hükmü Vacip, Munfasıl ise Caizdir.
D) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan hemzenin gelmesi

18-Şedde ne demektir? 
A)Yanyana yazılan iki harfin birbirine katılmasıdır. 
B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır. 
C) Harflerin vurgulu okunmasıdır
D) Mahreçleri aynı olan harflerin vurgulu okunmasıdır

19-“Tenvîn ile sâkin nûn, bulundukları ortama göre beş halden/özellikten biri ile seslendirilir.”
Yukarıdaki ifâdelere göre aşağıdakilerden hangisi bu beş halden biri değildir?
A)İdğam bilâ gunne B)Medd-i Lîn C)İhfâ D)Iklâb

20-Tecvit, önemli olduğu kadar manevi sorumluluğu oldukça yüksek bir ilimdir. Çükü ………………………………………… Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Herkesin öğrenmesi vaciptir. B)Doğrudan Kur’ân’la ilintilidir.
C)Tefsirin temelidir. D)Herkesin öğrenmesi farzdır

21-“Kişinin irâdesine bağlı olarak dudaklar ile boğazın göğse bitiştiği bölge arasındaki gerçek (muhakkak) veya gerçekmiş gibi değerlendirilen (mukadder) herhangi bir noktaya çarparak çıkan ses” tir.
Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Sükûn. B)Hareke. C)Fer’î harf. D)Harf.

22- Kaynaklarda harflerin toplam çıkış noktaları konusunda ………………….farklı görüş ileri sürülmüştür.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Üç B)Altı C)Beş D)Dört

23-Harflerin, ses özellikleri çerçevesinde ses yolu üzerinde belirlenen ses bölgeleri kaç tanedir?
A)6 B)4 C)5 D)3

24-“Harflerin okunmalarını sağlayan işâret ve seslerdir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Harf B)Sükûn C)Hareke D)Fer’î harf

25-"Elif, vav ve ya ( ا, و, ى)'nın harf-i med konumunda oldukları durumlarda seslendirilirlerken ortaya çıkan ses noktasıdır."
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Mahraç-i küllî B)Mahraç-i mukadder C)Cüz’î mahreç D)Mahraç-i muhakkak

26-“Bir kümeyi oluşturan harflerin tümünün çıktığı bölgedir.”
Yukarıdaki ifâdelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A)Küllî mahraç B)Cüz’î mahraç C)Çıkak D)Hiçbiri

27-Tekrir sıfatı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şin B)Lam C)Ra D)Kef

28- Aşağıdakilerden hangisi boğazın ağıza en yakın alanından çıkar?
A=He ( هـ ) Ha (ح) B)He ( هـ ) Gayın (غ) C)Ha (ح) Hemze ( ء ) D)Hı (خ) Gayın (غ)

29- Aşağıdaki şıklardan hangisinde kırâat imamlarından ikisi bir arada yazılmıştır?
A)Verş-İbn Âmir B)İbn Kesîr-Sûsî C)Hafs-Ebû Amr D)Âsım-Hamza

30- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birinci sınıfı oluşturan kırâat imamları arasında yer alanlar sıralanmıştır?
A)Hafs, Ebû Amr, Hişam B)Hamza, Ebu Cafer, Ebubekir Şu’be
C)İbn Âmir, Nâfi’, Yakup D)İbn Kesîr, Ebû Amr, Âsım

31-Aşağıdaki harflerden hangisi dişlerle irtibatlı değildir?
A)Dat (ض) B)Zı (ظ) C)Zel (ذ) D)Ta (ت)

32- Aşağıdaki harf kümelerinden hangisi dil ucunun ön dişlere değdirilmesi ile çıkar?
A)Sa, zal, dat ( ث ذ ض ) B)Dat, fa, ba, ( ض ف ب )
C. Sa, zal, zı ( ث ذ ظ ) D)Ba, ta, ,sa ( ب ت ث)

33-“……………, aslında iki harften oluşan ama görünürde bir harf olan harekesiz harfi iki kez yazılı imiş gibi okumaktır.”
Yazılan tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A)Tenvin B)Sükûn C)Tekrir D)Teşdîd

34- Medleri müsaade edilen en asgari dereceye indirerek okunan okuyuş tarzı hangisidir?
A)Tahkik B)Tertil C)Hadr D)Tedvir

35- Kur’an okurken harflerin hakkını tam manasıyla vermek, mahreçlerde ve sıfatlarda eksiklik yapmadan, medleri, kasrları,gunneleri yerine getirerek okumaya ne denir?
A)Tahkik B)Tertil C)Tedvir D)Hadr

36-Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahreçlerden değildir?
A)Boğaz B)Dil C) Dudak D)Geniz

37- Aşağıdakilerden hangisi fer’i harflerin kısımlarından değildir? 
A) Teshil hemzesi B) İmale ile okunan elif 
C) İşmam ile okunan sad D) İzhar ile okunan mim

38- ب - م - و -ف Harflerinin çıkış yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hulk B)Lisan C)Şefev D)Hayşum

39- Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her birine ne ad verilir?
A) Ses B)Hece C)Söz D)Harf
40-Yasin i şerifin başında Hafs rivayetine göre hangi vecih yoktur?
A)Dört elif miktarı med edilerek vakıf ile okunur
B)Dört elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur
C)Dört elif miktarı med edilerek izhar ile okunur
D)Bir elif miktarı med edilerek idğam meal ğunne ile okunur

41- ح ع harfleri hangi bölgenin harfleridir?
A) Aksa’l halg B) Vasatü’l halg C) Hayşüm D) Cevf

42- Hangisi boğaz bölgeleri içinde,boğaza en uzak bölgedir?
A) Edne’l halg B) Vasatu’l halg C) Aksa’l halg D) Hayşum

43- Hangileri Hurufu’l Eseliyye’dendir?
A) د و ي B) ا و ي C) ج ح خ D) ز س ص

44- Nita’ nedir ve hangi harfleri kapsar? (نطع)
A)Üst damağın pötür pötür olan sırtı ت د ط B)Arap alfabesinde ت harfinin sıfatı 
C)Arapçada üst damak manasında olan bir kelime ث ذ ظ D)Harfin telaffuzu ا و ي

45-Şecr nedir ve hangi harflere tekabül eder?
A) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı غ د ي ه ت
B) Ağız boşluğunda yankılanan ses ف خ ل ب د
C) Genizden gelen ses ض ظع ق ك خ
D) Ağzın iki çene kemikleri arasındaki alanı ج ش ق ك ي

46- Hangisi ses bölgesinin konusu içinde yer alıp,diş isimleri içinde farklı bir ayrıma tabi tutlmuştur?
A) Senaya B) Rabeıyyat C) Enyab D) Edras

47- El-Enyab nedir? 
A) Sivri diş/köpek dişi B) Ön dişler C) Bütün dişlerin hepsi D) Ön alt çenedeki 2 diş

48-Aşağıdaki ifadelerden hangisi tecvidin ıstılahi anlamına uygun düşmektedir? 
A) Okurken sesi güzelleştirmek B) Harflerin fonetiğini mahrecinden güzel çıkarmak 
C) Harfleri mahreç ve sıfatlarını uygulamak D) Okurken anlamı dikkate almak

49-Aşağıdakilerden hangisi “lahn” sözcüğünün anlam alanına girmez? 
A) Harflerin lazım sıfatlarını ya da mahreçlerini değiştirmek 
B) Anlamı göz önünde bulundurarak okumak 
C) Herkes tarafından anlaşılan açık ve büyük hata 
D) Ezgi veya teğanni ile okumak

50- Aşağıdakilerden hangisi tam olarak “lahn-ı hafî” teriminin karşılığı olabilir? 
A) Kur’ân okumayı bilen herkesin anlayabileceği hatalar 
B) Tefsîr uzmanlarının anlayabileceği hatalar 
C) Tilâvet esnasında ehil olanların fark edebileceği hatalar 
D) Hiç kimsenin anlayamayacağı hatalar

51-Tecvid ilminin hükmü ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tecvîd yalnız Kur’ân okuyucularına ve namaz kılanlara farzdır. 
B) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı kifâyedir. 
C) Kur’ân’ı lahn-ı celî denilen açık ve fahiş hatadan koruyacak kadar tecvîd bilmek farz-ı ayındır. 
D) Tecvîd öğrenmek, Hz. Peygamberin sünnetidir.

52- Aşağıdaki şıklardan hangisi kalın sesli harflerdir? 
A) ث ج ح B) ق غ ظ C) ف و م D) ء ه ع 

53- Aşağıdaki şıklardan hangisi ince sesli harflerdir?
A) خ ط B) ق غ C) ص ط D) ع ه 

54- Aşağıdaki harflerden hangisi zatı gizlenip ğunne sıfatı izhâr edilir?
A) sakin vâv B) sakin nûn C) sakin yâ D) sakin ha

55- Aksa'l-Halk ( أَقْصَىالْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir? 
A) ج ش B) ء ه C) و ي D) ص ض

56- Cevfden çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangiside doğru olarak verilmiştir?
A) ج ث ر B) م د ك C) ا و ي D) خ ز س

57- Edne'l-Halk ( أَدْنَى الْحَلْق ) dan Çıkan Harfler Aşağıdaki şıklardan hangisidir.
A) ء ض B) ف ط C) ء ل D) غ خ

58-Aksa'l-Lisân ( أَقْصَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ق ك B) ذ ز C) ه ش D) ل ع

59- Vesetü'l-Lisân (وَسَطُ اللِّسَانْ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ش ي B) ك ن C) ظ ف D) م س

60- Hafetü'l-Lisân ( حَافَةُاللِّسَانْ ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ع ط B) ت ب C) ض D) ح ر

61- Edne'l-Lisân ( أَدْنَي اللِّسَانْ )dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) ج ح خ B) ل ن ر C) غ و ف D) ك م ب

62- Senayel ulya ( ثَنَايَاالْعُلْيَا ) dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) ط د ت B) ر ش ص C) ب ج س D) ق ف غ

63- Aşağıdaki harflerin hangisinde ses ve nefes haps olur?
A) م ح خ B) ء ج د C) ث ز ذ D) ش ف ه

64- Aşağıdaki harflerden hangisinde Safir sıfatı vardır?
A) ع ج ث B) ن ي ط C) ص س ز D) ل ك و

65- Aşağıdaki harflerden hangisinde İstilâ sıfatı vardır?
A) س ش د B) غ خ ض C) ه ن ك D) ع ز د

66- Aşağıdaki harflerden hangisinde Nefes haps olur?
A) ه ت ح B) ص ف ث C) ظ ق ض D) ك خ ش

67- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kur’ân’da tecvîd uygulamasının başlangıcını göstermektedir?
A) Hz. Ali’nin tecvidi tanımıyla başlamıştır.
B) Kur’ân’ın nüzuluyla birlikte başlamıştır.
C) İbn Mesud’un Kur’ân öğretimiyle başlamıştır.
D) Sahabeden sonraki süreçte başlamıştır.

68- Tecvid ilminin kuralları hangi dönemde sistematize edilmiştir?
A) Hz. Peygamber dönemi B) Sahabe dönemi
C) İslâm’dan önceki dönem D) Tebeu tabiin dönemi

69- Aşağıdaki harflerden hangileri Izlak sıfatı harfleridir? 
A) ف ل م B) ك خ ش C) غ خ ض D) ك خ ش

70- Aşağıdaki harflerden hangileri ıslık sesli harf değildir? 
A) ز B) ص C) ظ D) س 

71- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olmayan Sıfat-ı Lazimedir? 
A) Tefeşşi B) İsti’lâ C) Cehr D) İzlak

72- Aşağıdakilerden hangisi zıddı olan Sıfat-ı Lazimedir? 
A) Lin B) Şiddet C) Safir D) Kalkale

73- Senaye’s-Sufla dan çıkan harfler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) ص س ز B) د ث ب C) ش ض ط D) ك ي ن

74- Kırâat ve tecvîd ilminin konuları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin sıfatlarıdır
B) Kırâat, kelimelerin farklı okunuşlarından, tecvîd ise harflerden bahseder.
C) Kırâat anlam ile tecvîd lafız ile ilgilidir
D) Kırâat ve tecvîd ilminin konusu harflerin mahreçleridir

75- Aşağıdakilerden hangisi uzatma ile alakalı bir kavram değildir?
A)Lin harfi B)Kasr C)Ma kabli D)Tavassut

76- Aşağıdakilerin hangisinde fer’i bir med vardır?
A) مَا لَهُ B) مَالِك C) مَا اَعْبُدُ D) طَه 

77- Aşağıdakilerden hangisi Zamir için doğru değildir?
A)Zamirin ma kabli Meftuh olursa çekmez.
B)Kelimenin aslından olan “He” harfi çekmez
C)Zamirden sonra gelen harfin harekesi yoksa zamir vasl halinde yine uzatılmadan okunur.
D)Zamirden önceki harf med harflerinden biri ise zamir vasl halinde bile uzatılmadan okunur.

78- وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّه Kelimesinde hangi tecvidler yoktur?
A)İdğam meal ğunne B)Meddi lazım kelime-i muhaffefe
C)Meddi lazım kelime-i musakkale D)Lafzatullah

79- Aşağıdaki tecvidlerin hangisinin “nunu sakin” ile alakalı bir yönü vardır?
A)İzhar-ı kameriyye B)İdğam misleyn C)İdğam kameriyye D)İzhar-ı şefevi

80- بُنْيَان Kelimesindeki nun ile beraber oluşan tecvidin adı nedir?
A)İdğam mealğunne B)İzhar-ı şefevi C)İzhar-ı lisani D)İzhar-ı vahide

81- Aşağıdakilerden hangisi mahreç ve sıfat yönüyle idğam çeşidi değildir?
A)İdğam mütecaniseyn B)İdğam mütekaribeyn
C)İdğam-ı şemsiyye D)İdğam-ı misleyn

82- أَنْ أَسْرْ Kelimesindeki Rı harfi nasıl okunur?
A)İnce B)Hem kalın hem ince C)Kalın D)Revm ile

83- أَحَطْتُ Kelimesinde ne tecvidi vardır?
A)Kalkale B)İdğam mütecaniseyn C)İdğam mütekaribeyn D)İdğam misleyn

84- إِلَي سَوَءِ الصِّرَاطِ Kelimelerinde sırası ile hangi tecvid kaideleri vardır?
A)Meddi tabii,Meddi munfasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale
B) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İzhar-ı kameriyye,Hükmü’ra,Kalkale
C) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra
D) Meddi tabii,Meddi muttasıl,İdğam-ı şemsiyye,Hükmü’ra,Kalkale

85- İmtihan esnasında hocanın herhangi bir kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakfa ne denir?
A)İhbari vakıf B)İhtiyari vakıf C)Tam vakıf D)Nakıs vakıf

86- Teravih namazlarında ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken hangi okuyuş icra edilir?
A)Tedvir B)Herzeme C)Terkik D)Hadr

87- Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazımeden değildir?
A)İdğam B)İzlak C)İnhıraf D)İstifale

88- ﺽ Harfine aşağıdakilerden hangi isim verilmez?
A)İstitale B)Şiddet C)Tefhim D)Arda

89- Aşağıdakilerden hangisini yapmazsak lahn-ı celi yapmış oluruz?
A)İzhar B)İklab C)Sükun D)Meddi az yapmak

90- Aşağıdaki med harflerinden hangileri bazen takdiri (Gizli) gelir?
A) Yalnız elif B) Elif ve Ya C) Elif ve Vav D) Elif,Vav ve Ya

91- Harfi medden sonra gelen sûkun-i arız harfi ötreli kalkale harfi olursa kaç vecih okumak caiz olur?
A) 7 vecih B) 3 vecih C) 4 vecih D) 2 vecih

92- Aşağıdaki hükümleri verilen medlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Meddi lazım ve Meddi muttasıl vacip B) Meddi munfasıl ve Meddi arız caiz
C) Meddi tabii vacip D) Meddi lazım ve meddi munfasıl vacip

93- Bütün kıraat alimleri en az 2 elif miktarı uzatılması yönünde anlaşamamaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) Muttefekun aleyh B) İttifak C) Muhtelefun fih D) ihtilaf 

94-Lin harfinden sonra esreli bir sûkun-i arız harfi gelirse kaç vecih okumak caiz olur?
A)2 vecih B) 4 vecih C)7 vecih D) 3 vecih

95- Üstünlü bir harften sonra gelen Cezimli Vav veya Ya harfleri hangi kavramla tanımlanır?
A) Sûkun-i arız B) Sûkun-i lazım C) Med harfi D) Lin harfi

96- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Meddi arızdaki Tul ölçüsü 4 eliftir B) Meddi lin deki Tul ölçüsü 4 eliftir
C) Meddi lin deki Tul 3 eliftir D) Meddi arızdaki Revm kasr ile yapılır

97- Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) İşmam, sûkun’dan sonra dudakları uzatmaktır 
B) İşmam, sûkun’dan sonra harekeyi dudak işaretiyle belirtmektir
C) İşmam, sûkun’ dan sonra harekeyi gizli bir ses ile belirtmektir
D) İşmam, genellikle sûkun-i arızın harekesi ötre olduğu zaman yapılır

98- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Harekeli Olan Elife Hemze Denir B)Cezmli Olan Elife Hemze Denir
C)Sakin Olan Elife Hemze Denir D)İki Üztünlü Elife Hemze Denir

99- Aşağıdaki kavramlardan hangisi harfin mahrecinden çıkarken ortaya çıkan sesteki keyfiyettir?
A)Mahreç B)Sıfat C)Med D)Sukun

100- Aşağıdaki duraklardan hangisi geçmek gerektiği veya geçmenin durmaktan eftal olduğu duraklardan biri değildir?
A)Kâf B)Sad C)Lam Elif D)Cim

1-C 11-D 21-D 31-A 41-B 51-C 61-B 71-A 81-C 91-B
2-A 12-D 22-D 32-C 42-C 52-B 62-A 72-B 82-B 92-D
3-C 13-C 23-C 33-D 43-D 53-D 63-B 73-A 83-B 93-C
4-B 14-B 24-C 34-C 44-A 54-B 64-C 74-B 84-D 94-B
5-D 15-B 25-B 35-A 45-D 55-B 65-B 75-C 85-A 95-D
6-A 16-C 26-A 36-D 46-D 56-C 66-C 76-C 86-D 96-B
7-D 17-B 27-C 37-D 47-A 57-D 67-B 77-A 87-A 97-C
8-C 18-B 28-D 38-C 48-C 58-A 68-D 78-B 88-B 98-C
9-D 19-B 29-D 39-D 49-B 59-A 69-A 79-B 89-C 99-B
10-C 20-B 30-D 40-D 50-C 60-C 70-C 80-D 90-D 100-D


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder