28 Eylül 2012 Cuma

Yeterlilik Soru Cevap 2


1) İrhas nedir?
Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa’nın konuşması buna örnektir.

2) Keramet nedir?
Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.

3) istidrac nedir?
Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir.Allah Teala böylece onları daha fazla küfre düçar kılar.

4) ihanet nedir?
Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir.Buna Hızlan da denir.Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir.

5) Berzah hayatı nedir?
Kabir hayatı demektir.

6) Haşr nedir?
Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.

7) Ba’s nedir?
Öldükten sonra dirilmektir.

8) Teharri nedir?
Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.

9) Tesmi nedir?
Semiallahülimenhamideh demektir.

10) Tahmid nedir?
Rabbena lekel hamd demektir.

11) Teverruk nedir?
Kadınların teşehhüd oturuş halidir.

12) “Bağışlama, iyilik etme, hayır olarak yapılması uygun olan bir şeyi yapma” anlamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhsan

b) İhlas

c) Takva

d) Ülfet

e) Amel-i Salih

Doğru cevap: A

13) İncil’in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müjde

b) Öğüt

c) Ahit

d) Eğitim

e) Kutsal Bilgi

Doğru cevap: A

14. Doğruyu ve yanlışı hatırlatma anlamına gelen ve vaaz ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nasihat

b) İrşad

c) Talim

d) Tezkir

e) Rehberlik

Doğru cevap: D

15. Kuran-ı Kerim’in, Hıristiyanlar için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nusayrî

b) İsevî

c) Keşiş

d) Nasranî

e) Ruhu’l-Kudüs

Doğru cevap: D

53. “Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen kimse değildir. Öfkelendiğinde iradesine hakim olan kimsedir.”

Yukarıdaki hadiste aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

a) Adalet

b) Cesaret

c) Hoşgörü

d) Merhamet

e) Sabır

Doğru cevap: E

54. “Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz!” ayetinde vurgulanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sözünde durmak

b) Merhamet

c) Zamanı iyi değerlendirmek

d) Hakkı gözetmek

e) Danışarak iş yapmak

Doğru cevap: A

55. “İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır” hadisinde vurgulanan ahlaki değer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cömert olmak

b) Yardımsever olmak

c) Dürüst olmak

d) Merhametli olmak

e) Doğru olmak

Doğru cevap: B

56. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleme almış olduğu tefsirin adı nedir?

Hakk Dini Kur’an Dili

57. “ Hükmün kendisine bağlanması ve üzerine hüküm bina edilmesi insanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber veya geçersiz sayıldığına dair belirli bir delil bulunmayan durumlar” olarak tarif edilen fıkıh usulü terimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıyas

b) Mesalih-i Mürsele

c) İllet

d) İstihsan

e) İstishab

Doğru cevap: B

58. Aşağıdakilerden hangisi “tefsir” kelimesinin anlamlarından biri değildir?

a) Tercüme etmek

b) Açmak

c) İzah etmek

d) Beyan etmek

e) Şerh etmek

Doğru cevap: A

59. İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur'an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına ne denilmektedir?

a) Siyer ve Mağazi

b) Sünen

c) Câmi

d) Musannaf

e) Cüz

Doğru cevap: C

60. Müçtehidin Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine ne ad verilir?

a) Fıkıh

b) İçtihat

c) Fıkıh Usulü

d) Epistomoloji

e) İstinbat

Doğru cevap: C

61. Müçtehidin şer’i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi

sistemine ne ad verilir?

a)Fıkıh

b)İçtihat

c)Fıkıh Usulü

d)Kıyas

Doğru cevap: C

62. İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış,

menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına ne denilmektedir?

a)Müsned

b)Sünen

c)Câmi

d)Musannaf

Doğru cevap: C

63. Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile ilgili değildir?

a) Telkin

b) Telfik

c) Teşyî

d) Muhtazar

Doğru cevap: B

64. Kabe kapısı ile haceri esved arasında kalan kısıma ne denir?

Mültezem

65. Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmanın tanımı?

Iztıba

66. Erkeklerin tavafın ilk üç şavtında koşarak kısa adımlarla omuzları silkerek yürümelerinin tanımı?

Remel

67- Hacıların Sayda Sefa ile Merve arasında yeşil ışıkla işaretli sütunlar arasında erkeklerin süratli çalımlı yürümelerinin tanımı?

Hervele

68. Hac da, hastalık, düşman tarafından engelleme gibi mazetle ihrama son verilmesinin tanımı?

İhsar

69. Arafat vakfesini herhangi bir nedenle kaçırmanın, yetişememenin tanımı?

Fevat

70. Tavafın şavtlarını ara vermeden peşpeşe yapmanın tanımı?

Müvalat

71- Sütre nedir?
Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir. Sütrenin hükmü Sünnettir.

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

72- ÂFÂK-ÂFÂKÎ :Mîkât sınırları dışında kalan bölgelere, “âfakî” ise bu bölgede yaşayanlara denir.

73- ALTINOLUK (MİZÂB): Kâ’be’nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm’in bulunduğu taraftaki duvarın üstüne yerleştirilen altından yapılmış oluktur.

74- AREFE GÜNÜ: Zilhicce ayının 9. (kurban bayramından bir önceki) gününe verilen isimdir. Arafat vakfesi bugün yapılır.

75- BEDEL (Naib): Üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer’î bir mazeret sebebiyle bizzat yapamayan kimsenin yerine hac yapan kimse demektir.

76- BEDENE: Hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban olarak kesilen deve veya sığır demektir

77- CEM-İ TAKDİM: Arafat’ta öğle namazı ile ikindi namazını, öğle vaktinde peş beşe kılmak demektir

78- CEM-İ TE’HÎR: Müzdelife’de akşam namazı ile yatsı namazını, yatsı vaktinde peş beşe kılmak demektir

79- CEMRE: Haccedenlerin kurban bayramı günleri Mina’da, halk arasında şeytan diye isimlendirilen yerlere attıkları küçük taşların her birine denir.

80- CEMRE-İ AKA’BE: Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise “Büyük Şeytan” denir.

81- CEMRE-İ VUSTA: Orta Cemre demektir. Mekke yönündeki ikinci cemredir. Halk arasında “Orta Şeytan” denir.

82- CEMRE-İ ULÂ: Birinci cemre demektir. Mekke yönünden üçüncü cemredir. Halk arasında bu cemreye “Küçük Şeytan” denir.

83- DEM: Hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ya da bir ihram yasağının ihlal edilmesi sonucu ceza olarak koyun veya keçi kesilmesi anlamına gelir.

84- EYYÂM-I MİNA: Mina günleri demektir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Bu günlerde hacılar Mina’da bulunurlar ve şeytan taşlama görevini yaparlar.

85- EYYAM-I NAHR: Kurban kesme günleri demektir. Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günleridir.

86- EYYAM-I TEŞRÎK: Teşrîk günleri demektir. Zilhiccenin 9-13. günleridir.

87- FEVAT: Arafat vakfesine yetişememek, vakfenin zamanını kaçırmak demektir.

88- HILL BÖLGESİ: Harem Bölgesini çevreleyen, Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zât-ı Irk adındaki yerleşim yerlerini birleştiren itibâri daire ile Harem sınırları arasında kalan bölgedir. Bu bölgeye “hıll” adı; harem bölgesinde haram olan işlerin burada helal olması sebebiyle verilmiştir.

89- HATÎM: Kâ’be’nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının karşısında, yerden 1 m yükseklikte 1.5 m kalınlığında yarım daire şeklindeki duvara denir.

90- HEDY: hac ve umre sırasında Harem’de kesilen kurbanlık hayvanlar, Kâ’be’ye ve Harem bölgesinde hediye olmak üzere kesilen kurban demektir

91- HERVELE: Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla koşarak, canlı ve çalımlı yürümek demektir.

92- HICR-İ KA’BE (HATÎRA, HICR-İ İSMAİL): Kâ’be’nin kuzey-batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir.

93- İFRAD HACCI: Hac aylarında sadece hac yapmak üzere ihrama girilip umresiz olarak yapılan hacdır.

94- İHRAM: bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile, sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir

95- İHSAR: Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, hac ve umrenin tamamlanmasının engellenmesi; herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir.

96- İSTİLAM: Kâ’be’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle Hacer-i Esved’i öpmenin mümkün olmaması durumunda el işareti ile selamlamak demektir.

97- IZTIBÂ: Sözlükte bir şeyi koltuğun altına sokmak anlamına gelen ıztıbâ, peşinden sa’y yapılacak tavafta erkeklerin omuzlarına aldıkları “rida”nın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuzları üzerine atıp sağ omuzuı ve sağ kolu açık bırakmak demektir. Ardından sa’y yapılmayan tavaflarda ıztıbâ yapılmaz.

98- KIRAN HACCI: Bir hac mevsimi içerisinde umre ile hac ihramını birleştirmek suretiyle yapılan hacdır.

99- KUDÛM TAVAFI: “ifrad haccı” yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk, kıran haccı yapanların ise umreden sonra yaptıkları ilk tavaftır.

100- MAHREM: kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder