23 Eylül 2012 Pazar

Kuran Bilgileri Önemli Notlar

KURAN-I KERİM BİLGİLERİ KİTAP ÖZETİ
VAHYİN BAŞLAMASI
Hz. Muhammed’e (sav) ilk vahiy Mekke’de ki Hira Mağarasında gelmiştir. İlk vahiy “İkra” ayetleridir. Vahyi getiren melek ise Cebrail (as) dir. Hz. Aişe validemizin belirttiğine göre Peygamber Efendimiz altı ay sadık rüyalarla nübüvvete hazırlanmış daha sonra kendisine yalnızlık sevdirilmiş ve Hira Mağarasına çekilmiştir. Genel görüşe göre orada Hz. İbrahim (as) ‘ın şeriatı üzere ibadet etmiştir. İlk vahy ile muhatap olan Allah Rasülü hemen titreyerek eve dönmüş ve Hz. Hatice validemize “Beni örtünüz..” demiştir. O’da O’nu teselli ederek Haniflerden olan amca oğlu Varaka B. Nevfel ile görüşmesini sağlamıştır. Varaka O’na kendisine gelenin Hz. Musa’ya gelen Namus-u Ekber olduğunu ve ileride kavminin kendisine hicrete zorlayacağına haber vermiştir. Vahiy işaret etmek yazı yazmak, ilham etmek gibi manalara gelir. Vahiy meleği Cebrail (as)’dır. Hıristiyanlıkta vahiy yoktur. Yahudiler ise Cebrail (as)’a düşmandırlar. Hz. Peygamberin (sav) vahiy alış şekilleri yani vahyin mertebeleri altı şekilde olmuştur:
1- Altı ay süren sadık rüyalar şeklinde gerçekleşmiştir.
2- Uyanıkken melek görünmeksizin vahyi Peygamberin kalbine ilka buyurması ile gerçekleşir.
3- Melek insan suretinde temessül etmesi ile gerçekleşir.
(ÖRN..: Sahabeden Hz. Dıhye suretinde gelmiştir.)
4- Melek çan sesine benzer bir surette hitap ederdi ki en zor olanı buydu.
5- Cebrail asli suretinde görülmüştür.
6- Miraçta olduğu, gibi Allah’tan vahiy vasıtasız olarak almıştır.
Vahiy Peygamber Efendimize kırk yaşında Ramazan ayında bir pazartesi günü gelmiştir. 24, 27. veya 17. günü olduğu konusunda ihtilaf vardır. İlk vahiyden sonra bazılarına göre üç yıl bazılarına göre 2.5 yıl, diğer bir görüşe göre ise 40 gün vahiy kesilmiştir. Daha sonra Müddessir Süresinin ilk ayetlerinin nazil olmasıyla bu dönem bitmiştir.
İslama Davet Başlayınca Kur’an-I Kerim’in Tefsiri Karşısında Müşrikler
İslamın yükselişine engel olmak isteyen müşrikler ilk önce Hz.Peygamber (sav) Mekke’ye gelen heyetlerle temastan alıkoymak istemişlerdir. Daha sonra Nadr b. Haris gibi hikayeciler salarak halkı oyalamak yoluna gitmişler ve “Ruh nedir?” gibi Yahudi destekli sorular sormuşlardır. Fakat bunların Kur’an karşısında faydalı olmadığını görünce halkı onu dinlemekten men etmişlerdir. Fakat halktan çok kendileri gizlice dinlemişlerdir. KUR’AN’ı Kerim’in eşsiz belagatı karşısında Hz. Ömer ve Hz. Hamza gibi insanların Müslüman olması ve Müslümanlara yapılan zulümlerin tesirsiz kalması sonucu M. 617-619 tarihleri arasında Peygamber sülalesine boykot uygulamışlardır. Bu boykotta onlarla alış verişi, kız alıp vermeyi ve diyaloğu yasaklamışlardır. Müslümanlar bu boykotta ağaç kabuğu yiyecek kadar zorluk çekmişlerdir. Bu boykottan birkaç yıl sonra Hz. Hatice ve Ebu Talip vefat etmiştir. Bu yıla Hüzün Yılı denilmiştir. Hüzün yılından sonra sıkıntılar artınca kurtuluş çaresi olabilir mi diye Taif’e gidilmiş, oradan da bir sonuç alınamamıştır. Ta ki Mekke’ye hac için gelmiş olan altı Yesrib’li insanla karşılaşıncaya kadar. Bunlar Müslüman olmuşlar ve Yesrib’e dönmüşlerdir. Ertesi yıl 12 kişi, daha sonraki yıl ise 72 kişi olarak Akabe’ye gelmişlerdir. Hz. Peygamber’in içinde bulunduğu sıkıntı ve meşakkatten dolayı O’nu Yesrib’e davet etmişlerdir. Peygamber Efendimiz onlardan kendisi ve Müslümanlar hakkında koruyacaklarına dair biat aldıktan sonra bütün Müslümanlar Allah’ü Teala’nın izni ile Medine’ye hicret etmişlerdir. Bu biat hadisesine Akabe biatları denir.
MEKKE VE MEDİNE DEVRİNDE KUR’AN’IN NAZİL OLMASI
KUR’AN’ı Kerim 23 yılda tedrici olarak nazil olmuştur. Bunun 12 yıl 5 ay 13 günü Mekke’de 9 yıl 9 ay 9 günü ise Medine’de gerçekleşmiştir. Mekke’de inen sürelere Mekki, Medine’de inen sürelere ise Medeni süreler denir.
İlk nazil olan ayet “İKRA” ayeti ilk nazil olan süre “MÜDDESİR” veya “FATİHA” süresi; son nazil olan süre ise “NASR” süresidir. KUR’AN’ı Kerim ilk olarak Levh-i Mahfuzdan dünya semasına inmiş, oradan da daha çok bir sual veya bir hadise sebebi yle tedrici olarak nazil olmuştur.
Mukataat-I Süver
29 sürenin basında geçen 14 harftir. İkisi Medeni 14′ü ise Mekki sürelerde geçer. Müteşabih olan bu harflerin dikkat çekmek, remiz, şifre, süre isimleri ve Hz. Peygamber (sav) ile Alahü Teala arasında bir sır olduğunu İslam alimleri belirtmişlerdir.
Hz. Peygamber’in En Büyük Mucizesi
KUR’AN’ı Kerim en büyük mucizedir. KUR’AN’ı Kerim 42 vahiy katibi tarafından yazılmıştır. En meşhurları Mekke’de Abdullah b. Sa’d Medine’de ise Übey ibni Kab’dır. KUR’AN ayetleri kağıt, bez, deri parçaları, taş, tuğla, kürek kemikleri üzerine yazılmıştır. KUR’AN’ı Kerim’in El-kitap, Zikir, Furkan, Hüda gibi isimleri vardır.
Kur’an’ı Kerim’in Mushaf Halinde Cem’i
Sahabenin elinde dağınık halde bulunan KUR’AN ayetleri Hz. Ömer’in ısrarı Hz. Ebu Bekir’in emriyle Zeyd ibni Sabit tarafından toplanmıştır. KUR’AN’ı Kerim Allah Rasülü zamanında yazılmış, ezberlenmiş ve tilaveten cem olunmuştur. Ayetler toplanırken yazılı belge ve iki şahit istenmiş, hafızlardan dinlenmiştir. Hz. Osman (ra) zamanında Azerbaycan ve Ermenistan fethi sırasında Irak’lı Müslümanlarla Şam’lı Müslümanlar kıraat farklılığı sebebiyle ihtilaf edince Huzeyfe b. Yaman imam olacak bir KUR’AN’ı Kerim’in yazılmasını talep etmiştir. Bu konuda yine Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Sait b. As, Abdullah b. Haris’in de içinde bulunduğu 12 kişilik bir heyet Hz. Osman tarafından görevlendirilmiştir. İstinsah yapılırken Kureyş lügatı esas alınmış ve çoğaltılan Mushaflar Basra, Küfe, Şam,Mekke, Yemen’e gönderilmiştir.
Sure Ve Ayetlerin Tertibi
Süre ve ayetler tevkifidir. Yani vahye Müsteniddir Hz. Peygamber zama-nında vahiy geldikçe ayetler” Bu sürenin şurasına koyun!” diye vahiy katiplerine bildirilmek suretiyle tertip edilmiştir. Sürelerin isimleri de İhlas, Fatiha diye O’nun zamanında konulmuştur. Ayet…:Alamet, nişan, ibret manasına gelir. Mekki, Medeni: Muhkem, mütaşabih diye sınıflandırılır. Süre…: Yüksek makam, derece, şeref, alamet manasına gelir. 114 süre 30 cüz vardır. Bakara, en uzun; Kevser ise en kısa süredir. Tuval, miun, mesani ve mufassal olarak 4′e ayrılır.
Mushaf Yazısı Ve Bu Yazının Gelişmesi
İlk yazıldığında nokta’sız ve harekesiz olan KUR’AN ayetleri Arap olmayan insanların Müslüman olmasıyla yanlış okununca Muaviye zamanında Ebul Esved Eddüeli’ye emredilir. O da üstüne içine ve yanına ve altına nokta koyar. Daha sonra daire konmuş, harekeler renkli yapılmıştır. Haccac-ı Zalim zamanında birbirine benzeyen harfler noktalanmış ve Halil b. Ahmet (M. 718-786) tarafından bugünkü harekeler konulmuştur.
Kıraat İlmi Ve Kurra
Kıraat; okumak demektir. Kurra; KUR’AN’ı Kerim’i ezberleyen ve başkasına öğretendir. Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra), Ubey b. Ka’b (ra) sahabeden olan kurralardandır. Mütevatir olan 7 kıraat vardır. Bunlar İbni Kesir, Nafi, İbni Amir, Ebu Amr, Hamza, Kisai ve Asım kıraatleridir.
Yedi Harf Üzere Nüzül
Mütevatir biz hadiste Peygamber Efendimiz “KUR’AN’ı kerim yedi harf üzerine nazil olmuştur.” buyurur. İslam alimleri Harfin manası konusunda iftilaf etmişlerdir. Fakat lügat manası benimsenmiştir. Kıraat farklılığı kabilelere aynı manaya gelmek şartıyla kendi lehçelerine göre okumalarına izin verilmiştir. Bundada esas olan kolaylıktır. KUR’AN’ı kerim’de Farsça, Türkçe, Yunanca, Habeşçe, Süryanice gibi dillere mensup kelimelerde mevcuttur.
Kur’an İnkarcılara Meydan Okuyor
Meydan okuma ilk önce bir KUR’AN daha sonra insanlardan ve cinlerden yardım istemeleri daha sonra on süre, daha sonra ise bir süre getirmeleri şeklinde gerçekleşiyor. Fakat müşrikler aciz kalıyor.
Peygamber (sav) ‘in nübüvvetinin sonlarına doğru Müseyleme, Seca, Tüleyha ve Esved-ül Ansi gibi yalancı peygamberlerde zuhur etmiştir.
Kur’an’ın İcazı
KUR’AN belagat ve fesahat, nazm-ı acip ve üslubu garip, gaybten haberler, geçmiş asırları beyan noktasında mucizevidir. KUR’AN’ Kerim’de nasih ve mensuh ayetler vardır. Bazı ayetler hem tilaveten hem de hükmen nesholunmuştur. Bazı ayetler ise sadece hükmen nesholunmuştur.
Surelerin başındaki besmele konusunda Hanefiler ” Müstakil bir ayettir. Sürenin cüz’ü değildir. Ayırmak için teberrüken yazılmıştır. Hanbeliler “Fatihanın başından bir ayettir.” derler.
Mezhepler arasında KUR’AN’ın anlaşılması için tercüme yapılması konusunda ittifak vardır. Tercümeler bazen kelime kelime, bazen de cümle olarak yapılmıştır.
Tefsir
KUR’AN ilmi tefsir ve kıraat olarak ikiye ayrılır. Tefsir, müfredat ve el fazı şerh ve izaha denir; mana ve cümlelere Müteallik olanlara da te’vil denir.
Rivayet ve nakillere dayanarak yapılan tefsirlere rivayet, rivayet tefsirine dayanarak ulemanın ayetleri tefsir etmesine ise dirayet tefsiri denir. KUR’AN’dan hüküm çıkartmak için dirayet tesirine ihtiyaç vardır. Sebeb-i nüzül’e bakıyor, nasih ve mensuhu dikkate alıyordu. İbni Cerir Taberi’nin tefsiri rivayet tefsiridir. Fahrettin Razi’nin Tefsir-i Kebir’i ise Dirayet tefsiridir. Sahabeden Raşit halifeler İbni Mes’ut, İbni Abbas; Tabiinden Mücahit, İkrime, Hasan Basri; Tebei Tabiinden ise Süfyan b. Uyeyne meşhur tefsircilerdir.
KUR’AN – Kerim Tefsirlerine Tevrat ve İncil’e ait bilgiler manasına gelen İsrailiyyat karışmıştır. İsrailiyyat’ın tefsirlere karıştırılması değişik sebeblerle olmuştur. Batıniler gibi İslam düşmanları tarafından, halkın hoşuna gitmek için bazı hikayeciler tarafından, Şia, Hariciler gibi batıl siyasi fırkalar tarafından israiliyyat tefsirlere sokulmuştur. Bu konuda saha bininde KUR’AN’da geçen Tevrat ve İncil’e ait meseleleri öğrenmek için Ehl-i Kitab-a müracaat etmeleri de etkili olmuştur.
Kur’an Dinin Esasıdır
İslami ilimler KUR’AN’ı Kerim’e dayanır. KUR’AN’ı Kerim’de ilahiyat, nübüvvet, semiyyet, ibadet, adalet ve kıssalar vardır.
KUR’AN’ı Kerim’deki emir ve nehiyler Makasıd-ı Hamse içindir. İslamda Müsavaat, uhuvvet, hürriyet ve adavet vardır. Dil, din, renk ayrımı olmayıp insan haklarını en güzel bir şekilde dile getirir.
KUR’AN VE İLİMLER
İslamda Din Ve İlim Nizaı Yoktur
KUR’AN ayetleri müminleri ilme teşvik eder. Kainattaki kanunlardan ziyade eşyanın perde arkasına dikkatleri çekip tabii ilimlere zımnen temas eder. KUR’AN ilimler konusunda illiyet prensibinin değil imkan ve ihtimaller üzerinde durur, atom üzerindeki çalışmalarda bunu kuvvetlendirici mahiyettedir. KUR’AN’ı Kerim’de dünyanın yaratılışı, rüzgarla vs. aşılamanın yapılması gibi bugün tespit edilen ilmi gelişmelere delalet eden ayetler vardır.
Kur’an’ı Kerim Mahluk mu ?
Mutezile mezhebi taaddüdü kudemaya sebep olur ve bu sebeple bir çok insanın şirke girebileceği endişesinden dolayı KUR’AN’ı Kerim’in mahluk olduğu görüşünü savunurlar. Mutezile’nin kurucularından Ebu Huzeyl Allaf Abbasi halifesi Me’muna hocalık yapmıştır. Me’mun ise mutezile alimlerinden olan Ahmet b. Ebu Duad’ın kışkırtmasıyla KUR’AN’ın mahluk olduğunu bütün İslam alimlerine kabul ettirmeye çalışmıştır. Çoğu zaman bu konuda İslam alimlerine işkenceler yapmıştır. Bu konuda sadece Muhammed b. Nun ve Ahmet b. Hanbel direnmiştir. Bu sebeple Ahmet b. Hanbel çok ağır işkencelere maruz kalmıştır. Bu düşünce Muttasım ve Vasık zamanında da devam etmiştir. Ehli sünnete göre ise KUR’AN mana bakımından kadim, lafız bakımından ise mahluktur.
Tahrif İddiaları
KUR’AN’ı Kerim’in tahrif edildiğini iddia eden çok Müsteşrikler çıkmış fakat dayandıkları deliller sajlam olmamıştır. Bu deliller özellikle nasih ve mensuh konusunda ve KUR’AN’ın cem edilmesi konusunda olmuştur. Peygamber Efendimizin (sav) KUR’AN’ı Ehli Kitaptan, Rum köleden, demirci köleden aldığını iddia edenlerde çıkmıştır. Avrupa’da gerek devlet adamları gerekse edebiyatçı ve filozoflar İslamiyeti kötülemekle beraber Prens Bismark, Tolstoy, Goethe gibi metheden insanlarda çıkmıştır.
KUR’AN’I KERİM BİLGİLERİ(ÖZET)
Yazar : Osman KESKİNOĞLU
Yayınevi : Türkiye Diyanet Vakfı
kuran ve tefsir

1-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
2-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
3-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
4-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.
5-Kuran-ı Kerimin toplama komisyonu başkanı olan sahabi Hz.Zeyd Bin Sabit.
6-Kuran-ı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirildi.
7-Kuran-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.
8-Kuran-ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
9-İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
10-Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
11-Ey Nebi hitabı, 5 defa zikredilen sure Ahzab suresidir.
12-İmran:Hz.Musa ile Hz.Harun un babasıdır.
13-Enfal:Savaş ganimetleri demektir.
14-İsra suresini diğer bir adı da Beni İsrail suresidir.
15-Besmelenin 2 defa zikredildiği sure Neml suresidir.
16-Hicr:Medinenin kuzeyinde vaktiyle Semud kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.
17-Resulullahın Kuranın zirvesi diye isimlendirdiği sure Bakara suresidir.
18-Kuran-ı Kerimin kalbi diye zikredilen sure Yasin suresir.
19-Kuran-ı Kerimde din kelimesi:Ceza,mükafat,hüküm ,hesap manalarında kullanılmıştır.
20-Abdestin farz olduğunu belirten sure ve ayet; Maide suresi 5 ve 6.cı ayetleridir.
21-Kuran-ı Kerim de 25 peygamber ismi zikredilmektedir.
26-Kuran-ı Kerimin en uzun ayeti;Bakara suresi 282.ayetidir.Konusu borçların yazılmasıdır.
27-İfk olayı ; Nur suresinde konu edilmiştir.
28-Ayetel Kürsi,Bakara suresinde yer almaktadır.
29-Kuran-ı Kerimin ilk defa harekelerini göstermek için noktalama koyan;Ebul Esved ed-Düeli.
30-Kuranın harekelenmesi işine en son şeklini veren alim;Halil Bin Ahmet.
31-Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure Yusuf suresidir.
32-Başında besmele olmayan sure;Tevbe suresidir.
33-Mekke de son nazil olan sure;Müminun suresidir.
34-Mekke de ilan edilen sure;Necm suresidir.
35-Tefsir alanında tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana çıkaran olayalara İşari tefsir denir.
36-Abdullah Bin Mesud, tefsir alanında ün kazanmış bir sahabidir.
37-Kendisin Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.
38-Garibul-Kuran terimi,Kuranda herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.
39- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.
40-Hudeybiye antlaşmasının gerçekleştiği olay, Fetih suresinde konu edilmiştir.
KURANDA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ AYETLERDEN TÜMÜ BİRİNİN ÇIKMA İHTİMALİ AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİ..GİBİ SORULAR

Allah onların veli ve yardımcılarıdırlar: 2/286
• Müminler inandıkların dolayı sınanırlar: 3/179
• İman insanları hayat rehberleri olur: 6/122
• Birbirlerinin velileri ve Allah’a, Resule itaat ederler: 9/71
• Ümmet olmayı savunur, Allah’a korku ile yaklaşırlar: 9/119
• Birlikte peygamber önderliğinde hareket ederler: 11/112
• Cehdinde ölçü vardır ve zulme kaçmazlar: 11/113
• Verdikleri sözleri tutarlar: 16/91
• Sabırlıdırlar: 16/96
• Allah’ın ayetlerini dünyevi nimetler ile değişmezler: 16/95
• Alçak gönüllü, gereksiz tartışmalardan kaçınırlar: 25/63
• Allah ile beraber başka egemen kabul etmezler: 25/68
• Akıllarını kullanırlar ve ahireti dünyaya değişmezler: 28/60
• Allah’ı çokça hatırlarlar: 20/33-34
• Allah yolunda savaşırlar: 2/190-216
• Müşriklerle güzelce mücadele ederler: 17/125
• Allah yolunda savaşır, zaaf göstermez ve kararlıdırlar: 3/146
1) İftitah tekbirinde AAALLAH veya EKBAAR uzatılarak okumanın hükmü nedir? İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz bozulur.

2) İftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir? İftitah tekbiri ve namaz geçerli olur. Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır. 

3) Kıraat yaparken hiç ses çıkmaksızın sadece dudakları kıpırdatmakla kıraat yerine getirilmiş olur mu?
Hayır olmaz

4) Musalli Es-samed yerine Es-semed okusa namazı bozulur mu? Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.

5) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu? Evet bozulur.

6) Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin son ilahi kitap olarak vahyediliş sebeplerinden biridir? 
a) Önceki kitapların anlaşılmasındaki güçlükler 
b) Önceki kitaplara inananların sayıca yeterli olmayışı 
c) Önceki kitaplara ulaşılması ve okunmasındaki güçlükler 
d) Önceki kitapların taşıdığı mesajın yeterince yayılamamış olması 
e) Önceki peygamberlerine vahyettiği mesaja ulaşmanın imkânının kalmamış olması 
Doğru cevap: E

7) Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz
a) Dini yalanlar 
b) Yetimi itip kakar 
c) Savurganlıktan kaçınmaz 
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez 
e) Namazlarında gösteriş yapar 
Doğru cevap: C

8) “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah işlerse onun cezasını görecektir.” 
“Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir, bugün asla zulüm yoktur.” 
Yukarıdaki ayetler, aşağıdaki iman esaslarından hangisi ile ilgilidir? 
a) Allah’a iman 
b) Peygamberlere iman 
c) Kitaplara iman 
d) Kaza ve kadere iman 
e) Ahirete iman 
Doğru cevap: E

9) Medd-i lazım kaç kısma ayrılır ve medd-i lazımın hükmü nedir? 
a) 3 – Farz 
b) 4 – Vacib 
c) 5 – Caiz 
d) 6 – Müstehap 
e) 7 – Vacib 
Doğru cevap: B

10) Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının ve bir kitap haline getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisideğildir
a) İslam’ın sınırlarının genişlemesi 
b) Farklı milletlerden olanların İslam’a girmeleri 
c) Yemame savaşında birçok Kur'an hafızının şehit edilmesi 
d) Sıffın savaşında birçok Kur'an hafızının şehit edilmesi 
e) Yazı bilenlerin çoğalması 
Doğru cevap: D

11. Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir? 
a) Tefsir bi’d-diraye 
b) Tefsir bi’r-rivaye 
c) Tefsir bi’l-işare 
d) Tefsir bi’r-rey 
e) Tefsir bi’l-iktiza 
Doğru cevap: B

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an ilimleri arasında yer almaz
a) Esbabu'n-nüzul 
b) Kur'an’ın Müteşabihleri 
c) Cerh ve Ta'dil 
d) Huruf-u Mukatta 
e) Garibu'l-Kur'an 
Doğru cevap: C

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerimi, diğer kutsal kitaplardan farklı kılan özelliklerden biri değildir?
a) Tahrif edilmemesi 
b) Belli bir millete değil, tüm insanlara gelmesi 
c)Peygamberimize indiği şekliyle elimize ulaşması 
d) İnsanları tevhide ve Allah’ın birliğine çağırması 
e)Dinamik hüviyetiyle tüm çağlara seslenmesi 
Doğru cevap: D

14Mekke döneminde nazil olmuştur ve 118 ayettir. İlk 10 ayetinde takva sahiplerinin vasıflarını beyan eden, adını ilk ayette geçen ve bu vasıfları taşıyanları niteleyen bir kelimeden alan sure aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Mü’min Suresi 
b) Mü’minün Suresi 
c) Furkan Suresi 
d) Araf Suresi 
e) Enbiya Suresi 
Doğru cevap: B

15. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hümeze Suresi 
b) Adiyat Suresi 
c) Tin Suresi 
d) Karia Suresi 
e) Münafikun Suresi 
Doğru cevap: A

16-
I.Yusuf Suresi
II.İsra Suresi
III.Ahzab Suresi
IV.Hac Suresi
Yukarıdaki surelerin Kur’an-ı Kerim’deki mevcut tertibine göre sıralanışı nasıldır?
a) II, I, IV, III
b) I, II, IV, III
c) III, II, I, IV
d) II, III, IV, I
Doğru cevap: B

17.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimleri arasında yer almaz?
a) Esbabu’n-nüzul
b) Sebeb-i Vürud
c) Huruf-u Mukatta
d) Garibu’l-Kur’an
Doğru cevap: B

18.Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?
a)Tefsir bi’d-diraye
b)Tefsir bi’r-rivaye
c)Tefsir bi’l-işare
d)Tefsir bi’r-rey
Doğru cevap: B

19- Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine bir örnektir?
a) Zemahşerî Tefsiri
b) Beydâvî Tefsiri
c) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri
d) İbn Kesîr Tefsiri
Doğru cevap: D

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a) Kur’an-ı Kerim’de kapalı ifade yoktur.
b) Müteşabih ifadeler hakikatini bilemeyeceğimiz durumları anlatmaktadır.
c) Kur’an-ı Kerimin ifadelerinin hepsi açıktır.
d) Nass kapalı bir ifade türüdür.
Doğru cevap: B

21. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması
Doğru cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur?
a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler
Doğru cevap: A

23. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl” 
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm” 
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili” 
Doğru cevap: B

24. 1. Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ali b. Ebî Talib
b) Abdurrahman b. Avf
c) Zeyd b. Sabit
d) Abdullah b. Ömer
Doğru cevap: C

25. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?
a) Ümmü’l-kitap
b) Mesânî
c) Kitap
d) Ümmü’l-kurrâ
Doğru cevap: D

26. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?
a) Şurahbil b. Hasene
b) Cabir b. Abdullah
c) Abdullah b. Revâha
d) Muaviye b. Ebî Süfyân
Doğru cevap: B

27. Aşağıdakilerden hangisi en son
nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?

a) يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)
b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)
c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)
d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)
Doğru cevap: A

28. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm, Mâide, Enfâl
d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A’râf
Doğru cevap: A

29. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?
a) İçinde secde ayeti bulunan sureler
b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sureler
d) Cihad hükümleri içeren sureler
Doğru cevap: D

30. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir.
b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu zannedilen ayetlere denir.
d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.
Doğru cevap: B

31. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?
a) Müteşabih
b) Vücuh
c) Nezâir
d) Müteradif
Doğru cevap: B

32Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?
a) İşârî tefsir
b) Hermonatik
c) İlhâdî tefsir
d) Semantik
Doğru cevap: C

33. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,
d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl
Doğru cevap: B

34. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?
a) Burhân-ı temanu’
b) Burhân-ı innî
c) Burhân-ı limmî
d) Burhân-ı fıtrî
Doğru cevap: C

35. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?
a) Tevrat
b) İncil
c) Zebur
d) Matta
Doğru cevap: A

36. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy
ne zaman gelmeye başlamıştır?
a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
Doğru cevap: A

37. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz
b) Îcâz
c) Veciz
d) Mu’ciz
Doğru cevap: B

38. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
Doğru cevap: C

39. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi
b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi
d) Nasr suresi
Doğru cevap: D

40. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
Doğru cevap: B

41. Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn
b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin
d) Kitabü’n-ma’lûm
Doğru cevap: C

42. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap,
b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, KerîmAzîm
d) Azîz, Hakîm, Muhît
Doğru cevap: D

43. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
a) Ayet
b) Sure
c) Mucize
d) Burhan
Doğru cevap: A

44. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser
b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs
d) Bakara, Kevser
Doğru cevap: D

45. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?
a) 6666
b) 6616
c) 6316
d) 6236
Doğru cevap: D

46. Meâl nedir? 
Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır. 

47. Tefsir nedir? 
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir. 

48. Mushaf Ne demektir? 
Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir. 

49. Mukâbele Nedir? 
Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir. 

50. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir? 
Tefsir çeşitleri ikidir; 
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir. 
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
51. Hurf’u Seb’a nedir? 
Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

52.Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır? 
Mücadele suresi.

53. Hangi surenin başında besmele yoktur? 
Tövbe suresi.

54. Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? Tecvid

55. Ayet el Kürsi hangi surededir? 
Bakara suresinde.

56. Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur? 
Medine’de.

57. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir? 
Bakara suresi 282. Ayetidir.

58. Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti 
üzerine yazılmıştır? 
Kıraatı Asım

59. Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi kimdir? 
Seyyit Kutup

60. İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve 12.

61. Tıvâl-ı mufassal , Evsât-ı mufassal ,Kısâr-ı mufassal nedir?Tıvâl-ı mufassal; uzun sûrelerdir. "Hücurat" sûresinden "Burüc" sûresinin sonuna kadar olan sûreler bu grupta yer alır. Evsât-ı mufassal; orta uzunluktaki sûrelerdir. Tarık" sûresinden "Lem yekûn" sûresinin sonuna kadar olan sûrelerbu grupta yer alır.Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal'dır. 

62. Mahreçleri bir sıfatları farklı olan iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda hangi tecvid kuralı meydana gelir?
İdgam-ı Mütecaniseyn

63. İzhar harfleri kaç tanedir?
6 tanedir: ا ح خ ع غ ه

64. Kalkale’yi tarif edin, harfleri kaç tanedir?
Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir
Harfleri 5 tanedir: ب ج د طق

65. Medine’de son inen sure hangisidir?Nasr

66.Kur’an’da adı en çok geçen peygamber kimdir?Hz. Musa

67. Her ayetinde Allah c.c lafzı olan sure hangisidir?Mücadele

68. Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir? 
Emeviler Döneminde

69. Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze 
kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?
Mukabele

70. Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdi? 
Zeyd bin Sabit

71. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir? 
Hizb

72. Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir? 
Uzatmadan okumayı

73. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?
Hadr

74. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen 
ilme ne denir?
Tecvid ilmi

75. Med harfi kaç tanedir?
3 tanedir. ا - و - ى

76. İhfa’yı tarif edin. Harfleri kaç tanedir?
Tenvîn veya sâkin ن'dan sonra ihfâ harflerinden(ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص ض، ط، ظ، ف، ق، ك) biri gelirse ihfâ olur. Harfleri 15 tanedir

77. Meddi Muttasıl’ın hükmü nedir? Kaç elif miktarı uzatılır?
Uzatmak vaciptir. 4 elif uzatılır

78. Meddi Munfasıl’ın hükmü nedir? Kaç elif miktarı uzatılır?
Caizdir. 4 elif miktarına kadar uzatılabiir. Yani isteyen 2-3-4 elif uzatabilir

79. Meddi Lin’i tarfi edin, harfleri kaç tanedir?
Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa “medd-i lîn” olur
Harfi 2 tanedir. و - ى

80. İdgam-ı meal gunne harfleri kaç tanedir?
4 tanedir. ونمى

81. İdgam-ı meal gunne harfleri kaç tanedir?
2 tanedir . ر ل

82. Lafzatullah nasıl okunur?
Allah isminden önceki harfin harekesi “ötre “veya “üstün” ise kalın okunur. Önceki harfin harekesi “esre” ise ince okunur.

83. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir? 
Sıfat denir

84. Sebeb-i med kaç tanedir?
2 tanedir. Hemze ve sükun’dur.

85. Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir? 
Revm 

86. Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı 
uzatılır?
1 elif miktarı uzatılır.

87. Tul ne demektir? 
Medleri en uzun ölçü ile okumak 

88Sükûn nedir?
Harekesizliktir, alâmeti cezmdir. 

89.Sükûn-u Lâzım nedir?
Vakıf hâlinde de vasıl hâlinde de değişmeyen, mevcut sükûndur. Yâni “vakfen ve vaslen sâbit olan sükûn”dur. 

90. Medd-i Lazım’ı açıklayın?
Med harflerinden biri ve sebeb-i medden sükûn-u lâzım aynı kelimede yan yana bulunursa medd-i lâzım olur.وَلاَالضَّالِّينَ، الحَاقَّةُ، تَأمُرُونَ 
Meddi Lâzım 4 çeşittir:
1.Meddi Lâzım Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime): مُدْهَامَّتَانِ – حَادٌّ
2.Meddi Lâzım Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime):آلانَ
3.Meddi Lâzım Harf-i Musakkale (şeddeli harf): اَلَمطَسَمَ،
4.Meddi Lâzım Harf-i Muhaffefe (cezimli harf):ص، صَادٌ، اَلَم
91. Med harflerinin birinden sonra, sebeb-i med olan ârız sükûn gelirse medd-i ârız olur: يَعْلَمُونَنَسْتَعِينُ، . Bir eliften fazla uzatılması câizdir.
92. İşmâm nedir? Tarif ediniz.
Sükûndan sonra ötreye işâret etmek üzere dudakları önde yummaktır. Dolayısıyla işmâm sadece ötrede yapılır. İşmâmda ses yoktur. Harekeyi duyma imkânına sahip olamayanlar, işmâmdaki dudak hareketi sayesinde harekeyi anlama imkânı elde ederler.
93. İklâb nedir?
Tenvîn veya sâkin nûn’dan sonra ب gelirse, ب’den önce gelen tenvînin nûn’u veya sâkin nûn’u, م’i gunneli okumaya iklâb denir.
94. Sekte nedir, açıklayınız?
Sekte, nefes almadan bir elif miktârı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kur’ân’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır. 

1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde: قَيِّمًا --- عِوَجًا 
2- Yâsîn Sûresi’nin 52. âyetinde: هَذَا---مَرْقَدِنَامِنْ

3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde: رَاقْ --- وَقِيلَ مَنْ 
4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde: رَانَ---كَلاَّ بَلْ

95. Okuyuş şekillerini açıklayınız.
a) Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı düşünerek, bütün tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ düşünülür.
96. Kur’an-ı kerim’deki bazı duraklar bulunuyor. Bunları tarif ediniz.
Bunlara secavend işaretleri denir.Ayetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.

mim durağı- Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.
tı durağı-Mutlak vakıf: Durmak gerekir
cim durağı-Câiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak daha iyidir.
ze durağı-Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek daha iyidir.

sad durağı-Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.

lamelif durağı-Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.

Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur'an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.


97. Kur’an-ı kerimde bazı işaretlerin anlamları;

Med-Kasr işaretleriMed işareti hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.

Kasr işareti hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.


Vasl işareti Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.


Katı' işareti
Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.


Vasıl nûnu
Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.


Harfi Kur'an-ı Kerîm'de harfiyle yazıldığı halde gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.


98. Kur’ân'ın son inen sûresi hangisidir?
Nasr sûresi.

99. Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini söyleyiniz: 1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş) 
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul) 
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî) 
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân) 
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı) 
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad) 
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî) 
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz) 
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh) 
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)

100. Kur’an’ın muhtevası nedir?
1) Îtikâd. 
2) İbâdetler. 
3) Muâmelât. 
3) Ukubât. 
4) Ahlâk. 
5) Nasîhat ve Tavsiyeler. 
6) Va'd ve Vaîd. 
7) İlmî Gerçekler. 
8) Kıssalar ve Duâlar. 

101. Mekkî Sûreler’in özellikleri nelerdir?
Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.

102. Medenî Sûreler’in özellikleri nelerdir?
Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder 

103. Sebeb-i Nüzûl ne dmektir?
Kur'ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebidir.

104. Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı nedir?
Arz. 

105. Seb'u't-Tıvâl sureler hangilerdir?
Bakara, A'râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En'âm, Mâide, Enfâl.

106. Muhkem ayet ne demektir?
Açık ifâdeli âyetlerdir

107. Müteşâbih ayet ne demektir?
Birden fazla anlama gelen ayetlerdir

108. Tefsir çeşitlerini söyleyin, örnek gösteriniz:
1- Rivâyet Tefsiri: Kur'ân-ı Kerîm’deki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamberimizin sünneti veya Ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me'sûr veya naklî tefsir de denir. Örnek olarak;
Taberî: Câmiu’l Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân; 
Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’ân; 
Beyzâvî: Medînetü’l-Menzil; 
İbn-i Kesîr: Tefsîru’l Kur’ânü’l Azîm; 
Süyûtî: ed-Dürru’l Mensûr; 2- Dirâyet Tefsîri: Akla ve yoruma dayalı tefsirlerdir. Rasûlallah’tan gelen rivâyetler esas alınarak, Kur'ân-ı Kerîm’in lisân bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kûl, re'y tefsîri ve te'vîl de denir. Örnek olarak;
Zemahşerî: el-Keşşâf; 
İbn Kuteybe: Te’vilü’l Müşkilü’l-Kur’ân; 
Şevkânî: Fethu’l Kadîr.

109. Bir elif miktarı ne kadar uzatılır?
Bir parmak kaldıracak kadar geçen süre kadar uzatılır

110. Sekte Kur’an’ da kaç yerde bulunur?
4 yerde bulunur; Kehf, Yasin, Kıyame, Mutaffifin surelerinde bulunur.

111. Hükmürra ne demektir?
-Ra- harfinin durumuna göre ince yada kalın okunması demektir.

112. . Bazı surelerin başında buluna elif-lam-mim- gibi harflere ne denir?
Huruf-u Mukatta (Mukatta harfleri) denir.

113. Kaç surenin başında Huruf-u Mukatta bulunur?
27 surenin başında bulunur.

114. Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harf yan yana geldiğinde ve birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda hangi tecvid kuralı meydana gelir?
İdgâm-ı Misleyn

115. Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Yasin
2012 YETERLİLİK KURAN BİLGİLERİ TESTİ1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
CEVAPLAR:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b
1-Terim olarak vahiy : Yüce Allahın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir.
2-Peygamber Efendimize Vahyin Geliş Şekilleri :
1. Hz. Peygamberin uyurken gördüğü sadık rüyalar.Gördüğü rüyaların gercekleşmesi.(Bu rüyalara er rü ya s-sadika veya er rüya saliha denmektedir.)
2. Cebrailin asli süretiyle görünerek vahiy getirmesi.
3. Cebrailin görünmeden cıngırak sesine benzer bir sesle vahiy getirmesi.(Vahyin en ağır şekli)
4. Hz. Peygamber uyanık iken meleğin görünmeksizin onun kalbine ilahi vahyi ilka etmesi.(Ruhul Kuds)
5. Cebrailin insan suretine girerek vahiy getirmesi.(Peygamber efendimize en kolay gelen vahiy şekli)
3-Vahiy Esnasında Görünen Haller:
1. Resulullahın en soğuk günlerde bile alnın terlemesi.
2. Resulullahın üzerine büyük büyük bir ağrlık cökmesi.
3. Resulullahın yanında bazen horultuya bazende arı uğultusuna benzer bir ses işitilmesi.
4. Resulullahın sırt üstü yatarak üzerinin örtülmesi ve yüzünün kızarması.
5. Bunlardan başka vahiy inerken ; Resullahın uykusu gelir vücudu kaskatı kesilir ve ağırlaşır üzerine sekinet iner gözlerini belli bir noktaya dikerdi.
4- Hz. Peygambere İnmesi: Kuranın parca parca indirilmesi Arap dilinde TencimuL- Kuran terimiyle ifade edilmektedir.
5-Vahyin Hz. Peygambere parca parca indirilmesinin hikmetleri:
-Müslümanlara kolaylık sağlamıştır.
- Hayata geçirme ve anlama kolaylaşmıştır.
- İnanmayanların iç yüzleri acıga cıkmıştır.
- Müslümanların sordukları sorularlamüşrikmunkire ve münafıkların şüphe ve itirazlarına anında cevab verilmiştir.
- Hz.Peygamber ve ashabına (Müslümanlara)moral ve güç kaynağı olmuştur.
-Problemlere cözümler getirmiştir.
- Hz.Peygamber ve ashabının yaptığı hatalar zamanında düzeltilmiştir.
- İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine imkan sağlamıştır.(nasih-mesuh)
- Kuran-nın bir beşer kelamı değil ilahi bir kitap olduğunu göstermeye vesile olmuştur.
- Meydan okuma.
6. Kuranın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
7-İlk ve Son Nazile Olan Ayetler:
İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beşeayetidir.Fetret devrinden sonra Müddesir suresinin baş kısmı nazil olmuştur.
8-Besmele: Tevbe suresinin dışında bütün surelerin başında besmele vardır.Nelm suresinin 30. Ayetinde gecmesi nedeniyle Kuran ın bir ayeti olduğunda ihtilaf yoktur.
9-Secde Ayetleri:Secde ayetleri Kuran da 14 tanedir.Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesiyapılmalıdır.Tilavet secdesi hanifilere göre vaciptir.
10-Sure: Sözlükte yüksek rütbe mevkişerefyüksek binasur gibi manalara gelir.Çoğulu suver dir.Terim olarak ayetlerden en az 3 ayetten meydana gelen başı ve sonu bulunan müstakil Kuran parcası demektir.
11-114 sure vardır.Ubey b.Kab
a göre 87 si Mekki 27si ise Meddenidir.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise Kevser Suresidir. Kuran ın surelere ayrılması tevkifidir yani vahye dayanır.
Surelerin Tertibi:Surelerin terkibinde farklı görüşler mevcuttur.
12-Surelerin Tasnifi:
Es- Sebut tuvel: En uzun 7 sure demektir.
El Miun:Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
El Mesani: Ayet adedi 100 den az olan surelerdır.(Azhap suresinin basından Kaf suresine kadar)
El Mufassal: Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonu.
13-Mekki Surelerin Özellikleri:
1. İçinde kella lafzı olan.
2. Secde ayeti ihtiva eden.
3. Bakara suresi haric icinde Adem ve İblis kıssası yer alan.
4. Bakara ve Al-i İmran suresi hariç başında huruf-ı mukkatta bulunan.
5. Bakara suresi haric geçmiş kıssaları anlatan.
6. Ey insanlar ibaresinin bulunması.
14-Medeni Surelerin Özellikleri:
1. Ankebut suresi hariç munafıklardan bahsedilen.
2. Cihada izin veren ve hükümlerini beyan eden.
3. Hudud ve miras paylaşımından bahseden.
4. Ey iman edenler ibaresinin fazla bulunmaması.
5. İbadet ve muamelat konuları.
6. Ehl-i kitabın batıl inançlarını ve yanlış davranışların anlatıp islama davet edenler.
15-Kuran- Kerimin Okuyuş Şekilleri:Kıraat alimlerine göre Kuran 3 şekilde okuna bilmektedir.
1. Tahkik: Kuran okumada bütün unsurları ile tam hakkını verecek ve okuyuş hassasiyetinde en son imkanı kullanarak Kuran okuma tarzıdır.
2-Tertil: Kuran dura dura acele etmeden anlaya anlaya okumaya denir
3- Hadr:Tecvidli hızlı okuma.
16- Vakıf ve ibtida :
a) VAKIF:”Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten”ibarettir.
b)İBTİDA:”ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya” denir.
KISALTILMIŞ ÇIKABİLECEK KONULAR
KURANIN TANIMI:Kur’an sözlükte “okumak” anlamına gelen bir mastardır. Kur’an , Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.)e Cebrail (A.S.) aracılığıyla (vahiy yoluyla) yaklaşık 23 yılda indirilmiş ilâhî kitaptır. -KURANIN İNDİRİLİŞİ:Hz. Abdullah b. Abbas (ra) “Kur’ân “Zikir”den ayrılarak Beytü’l-İzze” denen dünya semasına bir gecede toptan inzal edilmiştir. Burada “Namus-u Ekber” ve “El-Emin” olan Cebrail’e (as) teslim edilmiştir. O da “Esbab-ı Nüzul” tahtında izn-i ilâhi ile ayet, ayet ve sure, sure peygamberimize (sav) getirmiş ve 23 senede tamamlamıştır demektedir. (Zerkeşî, El-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1:228-230)
-İNZÂL VE TENZİL :Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
-AYET:Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir.
-VAHİY KATİPLERİ:Hz. peygamberin(s.a.s) İslâm’ın ilk günlerinden itibaren vahiy kâtipleri ittihâz etmiş, inen âyetleri onlara yazdırmıştı. Tefsir usulü kaynaklarında verilen bilgilere göre, Kur’ân’ın bir arada toplanması üç merhalede gerçekleşmiştir. Kur’ân Hz. Muhammed (s.a.s)’in zamanında yazılmış, Hz. Ebu Bekir’in zamanında bir araya toplanmış ve Hz. Osman’ın zamanında da, kitap haline getirilerek çoğaltılmıştır. Zeyd b. Sabit, Kur’ân’ı Hz. Peygamber (s.a.s)’in zamanında yazı ile kaydettiklerini haber vermiştir (ez-Zerkeşî el-Burhân fi Ulumi’l-Kur’ân, Mısır 1972, I, 235).
Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka’b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.
-TECVİD İLMİ:Tecvid lügatta; bir şeyi güzel yapmak, süslemek manalarına gelmektedir Istılahta ise; Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i adab ve erkanına uygun bir şekilde hatasız okumak demektir Bununla ilgili kaideleri öğreten ilme de tecvid ilmi denirTecvid ilminin gayesi; Hz Peygamber (a s v)’in ağzından duyulduğu üzere, Kur’an-ı Kerim’i fesahat ve belagatına uygun bir şekilde okuyabilmeyi sağlamaktır Kur’an-ı Kerim’in tecvid ve tilavetini öğrenmek erkek kadın her müslümana farzdır
-KIRAAT: “Bir okuyucunun ses ve söz aracılığı ile iradeli olarak harflerden kelimeler, kelimelerden cümle ya da cümleler oluşturmak suretiyle meydana getirdiği Kur’ân metnini (kıraatini) acele etmeksizintecvid disiplini doğrultusunda yavaş yavaş kendisine veya bir başkasına
duyuracak şekilde okumasıdır”.
-TİLAVET: “Harflerin edası ve kelimelerin anlamı açısından diğer okuma biçimleri olan kıraat ve tertîl’in özelliklerini kapsamakla birlikte onlara nisbetle daha çok itinalı, anlam ağırlıklı ve hatta ilahî kelamın anlaşılmasından onu tecrübe ekmeye yönelik bir okuma biçimidir”
-MUKATAAT-I SÜVER (SÛRE BAŞLARI):Bazı sûrelerin başlarındaki “Elif, Lâm, Mim, Yasin,Nun, Hamim” gibi harflere “Mukataât-ı Süver” denir.Bunlar müteşabihattandır.Bunlar 29 sûrede geçer. Bakara ve Al-i İmran Medenî olup kalan 27′si Mekkîdir. Tekrarlanan harfler 14 harftir. Yâni Arap Elifbasının yarısıdır. (Elif lâm mim, tâ sin, hâ mim) Kûfelilerce müstakil birer âyet sayılsa da Basralılar hiçbirini müstakil âyet saymazlar. Bunlar yazılırken bir kelime gibi yazılsa da okunurken hece harfleri gibi okunurlar. Elm: Elif, lâm, mim okunur. Mushaf
-MUSHAF:Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir. “
Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir. Habeşçe mişhaf kelimesinden gelir.İslam’a göre Kur’an son peygamber Hz. Muhammed(SAS) in mucizelerindendir.
-CÜZ:Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir.Cüz bir İslam terimidir. Bu terimin anlamı: Kur’an’ı Kerim’de ki her 20 sayfaya verilen addır. Kuran’ı Kerim’de yaklaşık 30 cüz vardır.
-SURE:Sûre” adı verilen bazı ana bölümden oluşur. Kur’an 114 sûreden müteşekkildir. Bu surelerin 86′sı Kur’ân-ı kerîmde âyetlerden meydana gelen bölümler. Lügatte “yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış binâ” demektir.
-CEBRAİL:Cebrail Peygamberlere vahy getirmek, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Dört büyük melekten birisi ve en üstünü.Cebrâil aleyhisselâmın ismi Kur’ân-ı kerîmde geçmekte olup, ayrıca Cibrîl, Rûh-ul-Emîn ve Rûh-ul-Kuds diye de zikredilmektedir. Cebrâil kelimesi lügatta “Allahü teâlânın kulu” mânâsındadır. Cebrâil’e ayrıca Nâmûs-ı Ekber de denilmiştir. Cebrâil aleyhisselâmın vazîfesi peygamberlere vahy getirmektir.
-İLK VE SON AYETLER:Kur’ân-ı Kerim’in, Müslümanlarca Hz. Muhammed’in risaletinin başında ilk olarak ‘indiği’ kabul edilen âyetleri şunlardır:”Yaratan Rabbinin adıyla oku, O insanı bir asılıp tutunandan yarattı, oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir, nun/nokta ile kalem/çizgi ve satırladıkları/yazdıkları” ( Alak, 96/1-5 Kalem, 68/1).
İlk inen âyetler inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırır ve ilim için büyük teşvik mesajı taşır. Kur’ân’ın son inen âyeti de şudur:
“Kâfirler bugün sizden dininiz hakkında ümitsizliğe kapılmışlardır artık onlardan haşyet etmeyin, benden haşyet edin. Bugün size dinizi ikmal ettim/kabaca, anahatları ile olgunlaştırdım, size ni’metimi itmam ettim/anahatları ile tamamladım, sizin için bir din olarak islama razı oldum ” ( Mâide, 5/3).
-Hafız:Kur’an’ın bütün metnini ezberleyen ve uygun şekilde ( tecvid) okuyabilen kişiye hafız denir. Hz. Muhammed ilk hafız olarak kabul edilir. Kur’an’ı uygun bir şekilde ve güzel bir tutum ve sesle okumaya tilavet denir. Müslümanlar günlük ibadet olan namazı kılabilmek için Kur’an’dan en azından küçük bir kısmı ( ayet) ezberlemek, bilmek zorundadırlar.
AYETLERLE İLGİLİ DERLENMİŞ NOTLAR

1. Aşagidakilerden hangisi en son nazil oldugu
ayetlerden hiridir?
A) Nisa, 4/176 B) Bakara, 2/219
C) Bakara, 2/222 D) Bakara, 2/217
CEVAP: A
En son nazil olan ayetin hangisi oldugu ile ilgili farkh
vardir. Ancak burada “yesteftunek…” diye baslayan 4. ‘jsa
suresinin 176. ayetinin dogru olma ihtimali daha fazladir.
2. “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler asagidakiler.
den hangisidir?
A)Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
B)Bakara, A’raf, Kehf, Al-i imnm, En’am, M^ide, Enfal
C)Bakara, Nisa, Meryem, A’raf, En’am, Maide, Enfal
D)Bakara, Nisa, Al-i imran, tsra, Maide, Enfal, A’raf
CEVAP: A
Arap9ada “Seb’&n” yedi demetir. “Ttva!” ise uzun demektir. Bu soruda da kastedilen yedi uzun suredir.
3. Asagidakilerden hangisi Mekki surenin ozeltiklerinden
degidir?
A)Icjnde secde ayeti bulunan sureler
B)I^inde “kella” kelimesi bulunan sureler
C)Adem ve iblis kissasmi anlatan sureler (Bakara suresi hari?)
D)Cihad hiikumleri iseren sureler
CEVAP: D
Mekke’de henuz MUsliimanlar kalabalik ve gucjii degildi. Dola-yisiyla onlara cihad farz kihnmamisti. Bu yiizden MekkT sure-lerde cihad huktimleri yer almaz.
4. “Lafizları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” ne denir-
A) Muteşabih B) Vucuh
C) Nezair D) Muteradif
CEVAP: B
Vucuh, 9esjtli anlamlarda kullamlan mu$terek (^ok anlarnlU
lafizlara; nezair ise. bir^ok kelimenin aym anlamda
5lna denir. Mutefabih: Anlasilmasi zor ayetlerdir. Muteradif. E?
jplamli demektir.
5 Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tevsir aşağıdakilerden hangisidir?
^) i§ar! lefsir B) Hermonatik
C) ilhadi lefsir D) Semantik
CEVAP: C
fyari Tefsir Bir nevi Tasavvufi tefsirdir. Hermonatik ve Seman*tik Tefsir. Kelime anlamlarmm tasidigi manalar uzerine yapilan tefsirdir. Hhadi Tefsir: Kur’an’m hiikumlerine aykin olarak yapilan tefsirdir.
6. Taheri’nin yazdigi tefsirin tarn adi aşagidakilerden hangi*
sidir?
A)Camiu’l-Beyan fiTe’vili’l-Kur’an
B) Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
C)el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an,
D) Medariku’t-Tenztl ve Hakaiku’t-Te’vTl
CEVAP: B
Hicri 310 yilmda vefat eden Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adi dogru olarak B $ikkmda verilmistir.
7. “Sebu’l-Mesani” a^agidaki surclerden hangisinin diger
adidir?
A)Felak B) thlas
C) Al-i fmran D) Fatiha
CEVAP: D
Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adidir.
8. Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem
eden heyetin baskani kimdir?
A) Zeyd’b. Sabit B) Abdullah b. Mes’ud
C) Hassan h. Sabit D)HzAli
CEVAP: A
Vahye en cok muhatap olan ve aym zamanda vahiy katiplerin-den biri olan Zeyd h. Sahit, hu heyete ba^kanhk yapmistir. ‘• A^agidaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiridir? A)eUCami’ li Ahkami’l- Kur’an
B)el-Keşşaf
C)Tefsiru’I-Kur’ani’I-Azim
D)Ruhu’l-Beyân
CEVAP: B
Zemahşeri tarafından yazılan eser, dirayet türü bir tefsirdir. D şıkkında verilen “Ruhu’l-Beyan” Tasavvuf! tefsirdir. Diğerleri ise rivayettir.
10. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme
alman tefsirin tam adı nedir?
A)Hülasatü’l-Beyan fi Tefsiri’I-Kur’an
B)Hak Dini Kur’an Dili
C)Tanrı Buyruğu Tefsiri
D)Kur’an-ı Hâkim ve Meali Kerim Tefsiri
CEVAP: B
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimize ilk
vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
A)M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
B)M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
C)M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
D)M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
CEVAP: B
ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
12. Aşağıdakilerden hangisinde Mekkî bir sure vardır?
A)Nasr, Tanrım, Talak, Necm
B)Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne
C)Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
D)Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
CEVAP: A
Necm sûresi Mekke’de nazil olmuştur.
13. Kur’an okurken, “nefes almadan sesi kesmeye” ne denir?
A) İmale B) İşmam
C) Sekte D) Kalkale
CEVAP: C
Sektenin lügat manası: Sekte kelimesi sözlükte susmak, durmak, sözü kesmek, iki nağme arasını soluk almaksızın ayırmak gibi manalara gelir. Istılah Manası: Tecvîd ilminde Kur’an okurken belirli kelimeler üzerinde nefes almadan bir müddet sesin kesil*mesine “Sekte” adı verilir.

KONU TÜMÜYLE NETTEN ALINTIDIR
KUR’AN BİLGİLERİ TESTİ

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
 

A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
 
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed'e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.

2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
 

A-Kur’an’ın çok anılması
 
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi

3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
 

A-Mufassal
 
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure

4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
 

A-Hizb
 
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni


5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
 

A-Nur
 
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa

6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
 

A-16
 
B-20
C-14
D-50

7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
 

A-Tevbe
 
B-Hud
C-Yunus
D-Neml

8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
 

A-Berae
 
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf


10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 

A-En’am-Nur
 
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran

11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
 

A-A’raf-Mülk-Cuma
 
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr

12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
 

A-El-Hamd
 
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an

13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 

A-Nisa-Kevser
 
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat

14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
 

A-İki hizbden oluşan kısım
 
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası

15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
 

A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
 
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası

16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 

A-88-95
 
B-86-28
C-100-150
D-87-29

17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
 

A-Tevhid ve Ahlak
 
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat


18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
 

A-Hadler ve feraizden bahseder
 
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder

19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 

A-Bakara 282-Fecr suresi 1
 
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154

20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
 
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer

21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 

A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
 
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf

22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
 

A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
 
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.

23-Nesh’in anlamı nedir?
 

A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
 
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.


24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
 

A-Taş levhalar
 
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı

25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
 
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.

26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
 
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?

A-Abdullah b.Abbas
 
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit

28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
 

A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
 
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf

29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
 

A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
 
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an

30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
 

A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
 
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.

31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
 

A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
 
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.

32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
 

A-Neml
 
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele

33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
 

A-Saff,6
 
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30

34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
 

A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
 
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek

35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
 

A-Muhammed b. Yusuf
 
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai

36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
 

A-Tertil
 
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir

37- Siyak-Sibak ne demektir?
 

A-Acze düşmek, aciz bırakmak
 
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması

38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A-Kur'ân’ın hükümleri
 
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması

39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
 

A-Bir sözü aydınlatmak
 
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.

40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 

A-Münasebetu’l-Kur’an
 
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an


Yanıtlar:
 

1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b
 

alıntıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder