26 Eylül 2012 Çarşamba

HAC SORU CEVAP

1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?

Haccı İfrat

2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?

Süneni Hüda, Süneni Zevaid

3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?

Muhammed B. İshak

4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?

Haccı İfrad

5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?

Füsuk,  Cidal

6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir birliği)etmelerine ne ad verilir? 

İcma

7.İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?

1932 . Süleymaniye  Sadettin KAYNAK

8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?

Füsuk,  Cidal

9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?

Kıyas 

10.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?

Şemail

12.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

13.Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?

Berat Kandili

14.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?

Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür

15-Zilhisabahı ccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip, arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat'a hareket edilmezse cezası nedir?

Cezası yoktur. Sünnettir.

16.Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?

Sünnet

17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? 

Hüda Sünneti

18-Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat'a hareket edilmezse cezası nedir?

Cezası yoktur.Sünnettir.

19-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

20-Sıfatı Nefsiyye Nedir?

Vücud

21- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir? 

İrhas

22-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

23.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?

Vacip

24-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

25-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?

Peygamberliğin 5.yılında

26.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

27-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?

Adab-ı Müaşeret

28.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

29-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?

Peygamberliğin 5.yılında


30.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Arefe günü gece yarısından itibaren

31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?


Hicri 7   Miladi 628

33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?

Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar

34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?

Vacip

35-Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?

Yazılı şey ve kitap

37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?

ezan

38. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

39. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?

Teyamün

40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?

Addas

41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vaciplerinden

42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?
Müjde, talim, öğretici

43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?

Berre

45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?

Neml

46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?

Tavafın vacipleri

47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvâlat

48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik  ifade eden sıfatları hangisidir?

Sübuti sıfatlar

49- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

Sakıfetü beni saide

50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

Muvalat

51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?

Sigar nikahı

52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?

muvalat

53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?


Teşrii irade

54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?


iztıba

55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?

Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz


56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz


57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?

Birincisi vacip, ikincisi farz


58.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?

Kerramiyye

60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

Hicri 3/ miladi 625

61.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

62-Abdestin vacipleri nelerdir?

yoktur

63.Remel hangi tavaflarda yapılır?

Sonunda say yapılacak tavaflarda

64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?

Harici

66- Hazreti  Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi

67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?

Eyyamı bid

69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?

Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı

70.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?

meunet

72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
şeyma

73.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?

Mün’akit

75.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?

İlk şavt olmaz

76.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?


Va’d, Vaid

78.Revatib nedir?

Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler

79.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?

Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak

80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?


Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?

Tekvin

82- Mekke kaç yılında fethedildi?
630

83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?

Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?

Huruc bi sunihi

85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?


Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir

86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?

tabiiyyun

87.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir? 

sünnet

88.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir? 

sünnet

89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
Harem i şerif

90.Galiz avret neyi ifade eder?

Cinsel organ , makat

94.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm  ederek  niyet etmenin hükmü nedir? 

sünnet

92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?

Haber götüren

93. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?


Veda tavafı, sader de denir

94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?

Umum u belva

95. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

96. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?

Veda tavafı, sader de denir

97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile adlandırılmıştır?

Katolik

98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

İfrad

99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

Kerramiyye

100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?

Farz
101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

102- Vahy-i hafi ne demektir?

Gizli vahiy

103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?

ifrad

104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur nedir?

bidat

106- Ahd-i atik hangi kitaptır?
Tevrat

107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

Temettu

108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?

Sıfatussalat,tadili erkan

109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?

temettu

110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
istidrac

112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil

113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi çeşidine girer?

Kıran

114.Bedene nedir?

Sığır ve Deve cinsinden olan kurbana denir

115- Havkale ne demektir?

La havle vela kuvvete illa billah demektir

116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?


M.632

117.Bedene nedir?

sığır ve deve cinsi kurbana 

118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?

iktida

119.Dem nedir?

Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir

120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Koyun veya keçi (dem)

121-Dem ne demektir?

Sığır ve deve cinsi olan  kurbanlara

122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?

Hicabet

123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)

124.Müfteriz nedir?

Farz namaz kılan

125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)

126.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? 

Dem

127- Vâsıl  b.  Atâ ile  ona   uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?
Mu’tezile

128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilir*
Rıfada


129.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? 
Dem

130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad verilir?

Regaib
131.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? 

Dem

132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade  eden fıkıh terimi  hangisidir?

telfık

134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir? 

Ebu Dücane

135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?

Dem

136.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?

Eş’ariyye

138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir? 


tebuk

139.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

140.İbrad neyi ifade eder?

Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma

141.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?

Dem gerekir

142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?


Dem

143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?


Maturidiyye

144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?

Dem

145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV  Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi? 

Osman b. Talha

146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?


İstinca

147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?

Dem

148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem


149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?

Maturidiyye

150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?

Nat-ı şerif

151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?


Dem

152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?
Teressül

153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?

Dem

154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

Bir şey gerekmez

155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?

Azimet


156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?

İlhadi tefsir

158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?

Amr b. As

159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

160- itikafin hükmü nedir?

Sünnet-i kifaye


161.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?

Dem

162.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamün

163- Fıkhul ekber kimin eseridir?

Numan b. Sabit

164- Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?
ayıdır

165.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamun

166- Hanefiler ahad hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?

Tahrimen mekruh


167.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?

Teyamun

168.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?

ihsar

169-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep  hangisidir?

Kerramiyye

170- Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?

9.ayı

171.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkmasına ne denir?

İhsar

172- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?


Abdullah b.Ebubekir

173. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasına ne denir?

fevât

174- Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep hangisidir?

Hanefiler

175. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunamamasına ne denir?

Fevât

176.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

178- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü hangisidir?

Cebriye

179-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

Ka’b b. Malik

180.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

181.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

Şam cihetinden

182- Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı ayrı abdest amanın hükmü nedir?

Müstehap

183.  Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

184- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü hangisidir?

Selefiyye

185.  Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

186- Peygamberimizin a.s bizzat orduya komutan olarak katıldığı ilk savaşın, başka bir ifade ile gazvenin adı nedir?

El ebva ( veddan)

187.  Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?

Harem bölgesi

188- Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?

Hanefi, Hanbeli

189.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye  ne ad verilir?

Hervele

190-Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?

İ’caz

191-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş hangisidir?
Tebük

192.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye  ne ad verirlir?

Izdıba

193-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ ne ad verilir?
Saime

194.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye  ne ad verirlir?

Izdıba

195.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll

196- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?

Tam eda ehliyeti

197.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll

198- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane

199- Medine’de son inen sure hangisidir?

Nasr

200.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Hıll

201.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?

Remel

202-’’Fakihin şer’i-ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi’’neyi ifade eder?

İctihad

203- Mektube ne demektir?
Allahın farz kıldığı namazlar

204.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Remel

205.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

206- Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiile ne denir?

Haram li gayrihi

207- Mesnun ne demektir?

Peygamber sünnetiyle sabit olan

208.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

209.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri

210-Peygamberimiz’e a.s Rasulüs-sekaleyn denmesinin sebebi nedir?

İnsanlara ve cinlere gönderildiğinden

211- Resulullahın a.s  şairinin adı nedir?


Hassan b. Sabit

212.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül

213-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?

Endonezya

214.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül

215- Resulullah’ın dayısı kimdir?

Sa’d .bn ebi Vakkas

216.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?

ihsar

217-Tahrime neyi ifade eder?


İftitah tekbiri

218.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?

ihsar

219- Riyazus salihin kitabının yazarı kimdir?

İmam Muhyiddin en Nevevi

220. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?
Kudum tavafı

221- Kadınların namazda ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp oturmalarına ne ad verilir?
Teverrük

222. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?

Kudum tavafı

223- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?

senet

224. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?

Her şavt için bir sadaka

225- Cenaze, namazı kılınıp, kabre konup, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa ne yapılmalıdır?

haramdır

226. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?

Her şavt için bir sadaka

227.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem

228- Meşakket, zaruret ve ihtiyaç gibi ârizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme ne denir?

Azimet

229- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Ka’b b. Eşref

230.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem

231-Para ve altın-gümüş değerlerini cinsleriyle değiştirmeye ne denir?

Sarf

232.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?

Dem

233. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın  cezası nedir?

Bir şey gerekmez

234- Peygamberimiz a.s hakka davet için gittiği Taif’den  kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştır?

Mutim b. Adiyy

235. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın  cezası nedir?

Bir şey gerekmez

236--Kadının bir bedel vererek evliliği bitirmesine ne ad verilir?

muhalaa

237- Yeni bir mehre ihtiyaç olmadan kocaya iddet içinde tekrar dönme imkanı veren boşamaya ne ad verilir?

Ric’i Talak

238. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?

Ravza-ı Mutahhara

239. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?

Ravza-ı Mutahhara

240- Hülasatü’l Beyan fi Tefsiru’l Kuran adlı eserin müellifi kimdir?

Mehmet Vehbi Efendi

241. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?

Vacip- Farz

242- Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil edebiyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan tefsir türüne ne ad verilir?

Dirayet tefsiri

243. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz

244- Habeşistan’a yapılan ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?
Peygamberliğin 5. Yılı/ m. 615

245- Kocanın 4 ay veya daha  fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?

îlâ

246. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?

Vacip- Farz

247. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?
Vacip

248- yüce Allahın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtarmasına ne denir?

Meunet

249- H.8.M.629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

Bizanslılara

250. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?

Vacip

251. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

Vacip

252- Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan ortay çıkan bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?
Fesih

253- Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?

Endonezya


254. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

Vacip

255. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? 

Hanbeli

256- İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?

Piri Reis

257- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

Sakifetü beni saide

258. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? 

Hanbeli

259. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? 
Hanbeli

260- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birinin uygulanmasını ifade  eden fıkıh terimi hangisidir?

telfik

261- Başkent Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?

Ankara Esenboğa

262. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?

Hanbeli

263-Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? 
Hilye

264. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

Vacip-Sünnet

265- Bulunduğumuz çağda İslam dini en fazla hangi kıtalarda daha fazla yaygındır?
Asya ve Afrika

266. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
Vacip Sünnet

267. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

Bir ceza gerekmez

268-İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
İstidrac

269. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

Bir ceza gerekmez

270- Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir?
Hüda sünneti

271. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?

Dem

272- Havkale ne demektir?
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

273- Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir

h.7/m.628

274. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?

Dem

275. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak  hangi cezayı gerektirir?

3 gün oruç tutmak

276- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?

Eşariyye

277- Endonezya devleti hangi kıtadadır?

Asya

278. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak  hangi cezayı gerektirir?

3 gün oruç tutmak

279- Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir?

Nil

280. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

Sünnet- vacip

281. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

Sünnet--Vacip

282. Kaza Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?
Tekvin

283- Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Özbekistan

284. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?


Sünnet- vacip

285- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir?


Süveyş

286.İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

Dem

287. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

Vacip-sünnet

288- Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
icaz

289- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?

Yıldırım Beyazıt

290. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

Vacip-sünnet 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder