24 Eylül 2012 Pazartesi

HAC KARMA TEST


1-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?
Haccı İfrat
2-Fıkıh âlimleri sünneti hüküm itibariyle kaça ayırmışlardır?
Süneni Hüda, Süneni Zevaid
3-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?
Muhammed B. İshak
4-Umresiz olarak yapılan farz, vacip veya nâfile hacca ne ad verilir?
Haccı İfrad
5-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?
Füsuk, Cidal
6-İslam âlimlerinin peygamberimizden sonraki bir dönemde dini bir meselenin hükmü üzerinde ittifak (fikir 
birliği)etmelerine ne ad verilir? 
İcma
7.İlk Türkçe hutbe kim tarafından, nerede ve ne zaman okunmuştur?
1932 . Süleymaniye Sadettin KAYNAK
8-Hac da yapılması Günah Olan Ve Başkalarına Zarar Veren Konulardaki Yasaklar nelerdir?
Füsuk, Cidal
9-Kitap, sünnet veya icmada hükmü bulunmayan herhangi bir meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle bu kaynaklardan 
birinde yer alan konunun hükmünü vermeye ne denir?
Kıyas 
10.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
11- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?
Şemail
12.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
13.Şaban ayının 15. gecesi hangi mübarek gecedir?
Berat Kandili
14.Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Arafat Vakfesi , Ziyaret Tavafı Rukündür
15-Zilhisabahı ccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip, arefe günü güneş doğduktan sonra 
Arafat'a hareket edilmezse cezası nedir?
Cezası yoktur. Sünnettir.
16.Namaza başlarken elleri kaldırmanın hükmü nedir?
Sünnet
17-Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği 
müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? 
Hüda Sünneti
18-Zilhiccenin 8. terviye gününü arefe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra 
Arafat'a hareket edilmezse cezası nedir?
Cezası yoktur.Sünnettir.
19-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
20-Sıfatı Nefsiyye Nedir?
Vücud
21- Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne ad verilir? 
İrhas
22-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
23.Namazın sonunda sağa sola selam vermenin hükmü nedir?
Vacip24-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
25-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?
Peygamberliğin 5.yılında
26.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
27-Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir?
Adab-ı Müaşeret
28.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
29-Habeşistana ilk hicret hangi yıl gerçekleşti?
Peygamberliğin 5.yılında
30.Şâfıî ve Hanbelîler'e göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Arefe günü gece yarısından itibaren
31-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
32-Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?
Hicri 7 Miladi 628
33-Hanefî ve Malikîlere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar
34-Namazda rükudan sonra doğrulmanın hükmü nedir?
Vacip
35-Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?Teyamün
36-Zebur kelime olarak ne anlama gelir ?
Yazılı şey ve kitap
37-Vaktin sünneti olan ibadet hangisidir?
ezan
38. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Teyamün
39. Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Teyamün
40- Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi 
üzerine Müslüman olan kişinin adı nedir?
Addas
41.Abdestli olunması ve Setr-i avret, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vaciplerinden
42-İncil kelime olarak ne anlama gelir?
Müjde, talim, öğretici
43. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vacipleri
44-Peygamberimizin anneannesinin adı nedir?
Berre
45-Hangi surede besmele iki kere zikredilmiştir?
Neml
46. Setr-i avret ve Abdestli olmak, hangi menasikin gereklerindendir?
Tavafın vacipleri
47. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?Muvâlat
48-Allahın, varlığı zorunlu olan ve aynı zamanda kemal ve yetkinlik ifade eden sıfatları hangisidir?
Sübuti sıfatlar
49- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakıfetü beni saide
50. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?
Muvalat
51-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?
Sigar nikahı
52. Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?
muvalat
53-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?
Teşrii irade
54.İhramın vücudun belden yukarısını örten parçasının bir ucunu sağ kolun altından geçirip, sol omuz üzerine atarak sağ 
kolu ve omuzu ridânın dışında bırakmaya ne ad verilir?
iztıba
55-Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?
Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz
56-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Birincisi vacip, ikincisi farz
57-Namaz da birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında hüküm olarak ne fark vardır?
Birincisi vacip, ikincisi farz
58.Remel hangi tavaflarda yapılır?Sonunda say yapılacak tavaflarda
59-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?
Kerramiyye
60- Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
Hicri 3/ miladi 625
61.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
62-Abdestin vacipleri nelerdir?
yoktur
63.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
64.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
65-“Büyük günah işleyen kafirdir” görüşü hangi ekol düşüncesidir?
Harici
66- Hazreti Muhammed’in a.s süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu söyleyiniz?
Halime, sad oğulları kabilesi
67.Tavaf Çeşitlerinden üçünü söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
68.Kameri ayların 13,14 ve 15. günlerinde tutulan oruçun adı nedir?
Eyyamı bid
69.Tavaf Çeşitlerinden üç tanesini söyleyiniz?
Nezir, tatavvu, Tahiyyetül mescid tavafı
70.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?İlk şavt olmaz
71- Yüce Allah’ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu 
durumdan kurtarmasına ne denir?
meunet
72- Peygamber efendimizin a.s süt bacısının adı nedir?
şeyma
73.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?
İlk şavt olmaz
74.Mümkün ve geleceğe ait bir konuda yapılan yemin hangisidir?
Mün’akit
75.Sa'ye Merve'den başlanırsa ne olur?
İlk şavt olmaz
76.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?
Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
77-“Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılması, yasaklarını işleyenlerin 
cehennemle cezalandırılması” kuralının hangi kavram ya da kavramlarla uygunluk arz eder?
Va’d, Vaid
78.Revatib nedir?
Vakit namazların yanında düzenli olarak kılınan sünnetler
79.Sa'yin Vaciplerinden ikisini söyleyiniz?
Yürüyerek yapmak, yedi şavta tamamlamak
80.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
81-“kaza” Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?
Tekvin
82- Mekke kaç yılında fethedildi?630
83.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
84.Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasına ne ad verilir?
Huruc bi sunihi
85.Tavaf bitince, tavaf namazı kılmak dışında ara verse sa'ye başlamasa ne olur?
Bir şey olmaz. Ara vermemek sünnettir
86- İslam düşünce ekolleri içinde yer alan, deney ve tümevarım metodunu İslam dünyasında ilk defa kullanan, bilginin 
kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, Ebu Bekir Zekeriya Razi tarafından kurulan ruhun ölmezliğine inanan ekolün 
adı nedir?
tabiiyyun
87.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir? 
sünnet
88.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir?
sünnet
89- Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
Harem i şerif
90.Galiz avret neyi ifade eder?
Cinsel organ , makat
94.Sa'y yapmaya gitmeden önce Hacerülesved'i istilâm ederek niyet etmenin hükmü nedir? 
sünnet
92- Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
Haber götüren
93. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
94.Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?Umum u belva
95. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
96. Afakilerin Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Veda tavafı, sader de denir
97- Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ad ile 
adlandırılmıştır?
Katolik
98. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi 
hacca niyet etmişlerdir?
İfrad
99- İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
Kerramiyye
100.Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tuma’nine ve kavmenin hükmü nedir?
Farz
101. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi 
hacca niyet etmişlerdir?
ifrad
102- Vahy-i hafi ne demektir?
Gizli vahiy
103. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi 
hacca niyet etmişlerdir?
ifrad
104. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
Temettu
105- İslam kültürüne ters düşen, onda yeri olmayan fakat ondanmış gibi görülmeye ve gösterilmeye çalışılan yabancı unsur 
nedir?bidat
106- Ahd-i atik hangi kitaptır?
Tevrat
107. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
Temettu
108.Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına ne ad verilir?
Sıfatussalat,tadili erkan
109. Aynı yılın hac aylan içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
temettu
110. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi 
çeşidine girer?
Kıran
111- İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
istidrac
112- Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil
113. her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir İhramda birleştirmek haccın hangi 
çeşidine girer?
Kıran
114.Bedene nedir?
Sığır ve Deve cinsinden olan kurbana denir
115- Havkale ne demektir?
La havle vela kuvvete illa billah demektir
116- Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?
M.632
117.Bedene nedir?sığır ve deve cinsi kurbana 
118.Cemaatle namaz kılarken imama uymaya ne ad verilir?
iktida
119.Dem nedir?
Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir
120.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
121-Dem ne demektir?
Sığır ve deve cinsi olan kurbanlara
122- Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne ad verilir?
Hicabet
123.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
124.Müfteriz nedir?
Farz namaz kılan
125.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Koyun veya keçi (dem)
126.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? 
Dem
127- Vâsıl b. Atâ ile ona uyanların oluşturduğu mezhep hangisidir?
Mu’tezile
128- Hacılara konaklama konusunda yardımcı olma görevine ne ad verilir*
Rıfada
129.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? Dem
130- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlara ne ad 
verilir?
Regaib
131.Arefe günü Arafat'tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir? 
Dem
132.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Dem
133- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birini tercih etmeyi ifade eden fıkıh terimi hangisidir?
telfık
134- Uhud savaşında Hz Muhammed SAV ‘in kılıcı ile savaşan sahabe kimdir? 
Ebu Dücane
135.Mîkâtı ihramsız geçmenin cezası nedir?
Dem
136.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?
Dem gerekir
137- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?
Eş’ariyye
138-Hz Muhammed SAV ‘in son katıldığı savaş hangisidir? 
tebuk
139.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?
Dem gerekir
140.İbrad neyi ifade eder?
Öğle namazını geciktirip serinlikte kılma 
141.Sa'yin tamamını veya en az dört şavtını terk etmek yahut özürsüz yürüyerek yapmayınca ne olur?Dem gerekir
142.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?
Dem
143-Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
Maturidiyye
144.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır? nedir?
Dem
145-Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Hz Muhammed SAV Efendimiz, Kabe-i Muazzama’nın anahtarlarını kime verdi?
Osman b. Talha
146.Büyük abdest bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği neyi ifade eder?
İstinca
147.Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?nedir?
Dem
148.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem
149-İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi mezhebe aittir?
Maturidiyye
150- Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?
Nat-ı şerif
151.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?
Dem
152- Ezan okunurken her cümle arasında bir beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?
Teressül
153.Saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını tıraş edince ne olur?Dem
154.Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
Bir şey gerekmez
155- Hanefilere göre seferde namazı kısaltmanın hükmü nedir?
Azimet
156.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
157-Kur’an ve Sünnetin hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne denir?
İlhadi tefsir
158- Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?
Amr b. As
159.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
160- itikafin hükmü nedir?
Sünnet-i kifaye
161.Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini terk etmenin cezası nedir?
Dem
162.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamün
163- Fıkhul ekber kimin eseridir?
Numan b. Sabit
164- Muharrem hicri yılın kaçıncı ayıdır?
ayıdır165.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamun
166- Hanefiler ahad hadislerle sabit olan veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
Tahrimen mekruh
167.Tavafı Kabe’nin sağından yapmaya ne ad verilir?
Teyamun
168.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan 
kalkmasına ne denir?
ihsar
169-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?
Kerramiyye
170- Ramazan hicri takvimin kaçıncı ayıdır?
9.ayı
171.Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan 
kalkmasına ne denir?
İhsar
172- Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu?
Abdullah b.Ebubekir
173. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta 
bulunamamasına ne denir?
fevât
174- Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep 
hangisidir?
Hanefiler
175. haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta 
bulunamamasına ne denir?Fevât
176.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
178- Her şeyin Allahın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın irade 
hürriyeti, seçme imkanı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü hangisidir?
Cebriye
179-Tebük seferine katılmadığı için peygamberimiz a.s ve ashabının 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Ka’b b. Malik
180.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
181.Cuhfe, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
Şam cihetinden
182- Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı ayrı abdest amanın hükmü nedir?
Müstehap
183. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi
184- İman esaslarıyla ilgili konularda ayet ve hadislerin zahiri manasıyla yetinip teşbih ve tecsime düşmeyen düşünce ekolü 
hangisidir?
Selefiyye
185. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi
186- Peygamberimizin a.s bizzat orduya komutan olarak katıldığı ilk savaşın, başka bir ifade ile gazvenin adı nedir?
El ebva ( veddan)
187. Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Harem bölgesi188- Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?
Hanefi, Hanbeli
189.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verilir?
Hervele
190-Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
İ’caz
191-Peygamberimizin a.s katıldığı son savaş hangisidir?
Tebük
192.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?
Izdıba
193-İslam fıkhına göre’’ senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlar’’ ne ad verilir?
Saime
194.Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verirlir?
Izdıba
195.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
196- Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?
Tam eda ehliyeti
197.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
198- Uhut savaşında Peygamberimizin a.s kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane
199- Medine’de son inen sure hangisidir?
Nasr200.Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Hıll
201.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Remel
202-’’Fakihin şer’i-ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf etmesi’’neyi ifade 
eder?
İctihad
203- Mektube ne demektir?
Allahın farz kıldığı namazlar
204.Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Remel
205.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
206- Aslında meşru ve serbest olduğu halde haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili fiile ne denir?
Haram li gayrihi
207- Mesnun ne demektir?
Peygamber sünnetiyle sabit olan
208.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
209.Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri
210-Peygamberimiz’e a.s Rasulüs-sekaleyn denmesinin sebebi nedir?
İnsanlara ve cinlere gönderildiğinden
211- Resulullahın a.s şairinin adı nedir?
Hassan b. Sabit212.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül
213-Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?
Endonezya
214.İhram yasaklarının sona ermesine ne ad verilir?
Tahallül
215- Resulullah’ın dayısı kimdir?
Sa’d .bn ebi Vakkas
216.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
ihsar
217-Tahrime neyi ifade eder?
İftitah tekbiri
218.Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
ihsar
219- Riyazus salihin kitabının yazarı kimdir?
İmam Muhyiddin en Nevevi
220. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?
Kudum tavafı
221- Kadınların namazda ayaklarını sağ yanlarına yatık bir şekilde çıkarıp oturmalarına ne ad verilir?
Teverrük
222. İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir.?
Kudum tavafı
223- Hadis-i Şerifi rivayet eden kişiler zincirine ne ad verilir?
senet224. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
225- Cenaze, namazı kılınıp, kabre konup, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa ne yapılmalıdır?
haramdır
226. Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Her şavt için bir sadaka
227.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
228- Meşakket, zaruret ve ihtiyaç gibi ârizi bir sebebe bağlı olmaksızın ilkten konmuş olan ve normal durumlarda her bir 
mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükme ne denir?
Azimet
229- İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Ka’b b. Eşref
230.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
231-Para ve altın-gümüş değerlerini cinsleriyle değiştirmeye ne denir?
Sarf
232.İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza gerekir?
Dem
233. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
Bir şey gerekmez
234- Peygamberimiz a.s hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine 
almıştır?
Mutim b. Adiyy
235. Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?Bir şey gerekmez
236--Kadının bir bedel vererek evliliği bitirmesine ne ad verilir?
muhalaa
237- Yeni bir mehre ihtiyaç olmadan kocaya iddet içinde tekrar dönme imkanı veren boşamaya ne ad verilir?
Ric’i Talak
238. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?
Ravza-ı Mutahhara
239. Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısma ne ad verilir?
Ravza-ı Mutahhara
240- Hülasatü’l Beyan fi Tefsiru’l Kuran adlı eserin müellifi kimdir?
Mehmet Vehbi Efendi
241. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
242- Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil edebiyat ve çeşitli ilimlere dayanılarak yapılan tefsir türüne ne ad verilir?
Dirayet tefsiri
243. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
244- Habeşistan’a yapılan ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?
Peygamberliğin 5. Yılı/ m. 615
245- Kocanın 4 ay veya daha fazla süreyle eşine yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir?
îlâ
246. Sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşü nedir?
Vacip- Farz
247. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?Vacip
248- yüce Allahın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde bu 
durumdan kurtarmasına ne denir?
Meunet
249- H.8.M.629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
Bizanslılara
250. Müzdelife vakfesinin hükmü eder?
Vacip
251. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
Vacip
252- Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan ortay çıkan bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir?
Fesih
253- Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?
Endonezya
254. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
Vacip
255. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip 
haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? 
Hanbeli
256- İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?
Piri Reis
257- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakifetü beni saide
258. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip 
haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? Hanbeli
259. Hangi mezhebe göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip 
haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? 
Hanbeli
260- Farklı hükümlerin bir araya getirilerek zarurete binaen birinin uygulanmasını ifade eden fıkıh terimi hangisidir?
teflik
261- Başkent Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?
Ankara Esenboğa
262. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?
Hanbeli
263-Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir? 
Hilye
264. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek 
kılmanın hükmü nedir?
Vacip-Sünnet
265- Bulunduğumuz çağda İslam dini en fazla hangi kıtalarda daha fazla yaygındır?
Asya ve Afrika
266. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek 
kılmanın hükmü nedir?
Vacip Sünnet
267. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
Bir ceza gerekmez
268-İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesine ne ad verilir?
İstidrac
269. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
Bir ceza gerekmez270- Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen terk ettiği veya çoğu zaman yapıp bazen terk ettiği 
müekked ve gayri müekked sünnet çeşidine ne denir? 
Hüda sünneti
271. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?
Dem
272- Havkale ne demektir?
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
273- Hayberin fethi ne zaman gerçekleşmiştir
h.7/m.628
274. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?
Dem
275. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı 
gerektirir?
3 gün oruç tutmak
276- Dini tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez görüşü hangi mezhebe aittir?
Eşariyye
277- Endonezya devleti hangi kıtadadır?
Asya
278. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak hangi cezayı 
gerektirir?
3 gün oruç tutmak
279- Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir?
Nil
280. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Sünnet- vacip
281. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?Sünnet--Vacip
282. Kaza Allahın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır?
Tekvin
283- Semerkant hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
Özbekistan
284. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
Sünnet- vacip
285- Afrika ile Asya kıtasını birbirine bağlayan kanal nedir?
Süveyş
286.İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar 
kesmemelerinin cezası nedir?
Dem
287. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü 
nedir?
Vacip-sünnet
288- Kuran’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması hangi kavramla ifade edilir?
icaz
289- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
Yıldırım Beyazıt
290. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü 
nedir?
Vacip-sünnet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder