26 Eylül 2012 Çarşamba

Diyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları Karma

1: Tul ne demektir?

a: Med harflerin en uzun ölçü ile okumak
b: Medleri en kısa ölçüde okumak
c: Medleri orta uzunlukta okumak
d: Medleri kişinin istedi gibi okuması

2: İzhar ne demek?

a: Harfi ince okumak
b: Harfi uzatmadan okumak
c: Harfi gizleyerek okumak
d: Harfi tüm özellikleriyle okumak

3: Aşağıdakilerden hangisinde sekte yoktur?

a: Meryem
b: Yasin
c: Mutaffifin
d: Kehf

4: Aşağıdaki surelerden hangisinin başında hemze kat'ı hemzesidir?

a: Fatiha
b: Tekasür
c: Karia
d: Rahman

5:Boğazın göğse bitişdiği yerden hangi harf çıkar?

a: Hemze
b: Ğayın
c: Sin
d: Ra

6: Mümin suresinin diğer adı nedir?

A: İnsan
B: Nur
C: Nun
D: Ğafir


7: İzhar harfi kaç tanedir?

a: 6
b: 4
c: 3
d: 2

8: Kur'an'ı Kerim'in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

a: 1
b: 2
c: 3
d: 4

9: Ağşağıdaki harflerden hangisi "Hur-u İsti'la'dan değildir?

a:ض 
b:ق
c:ع 
d:ظ

10: Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?

a: 4
b: 3
c: 2
d: 1

Diyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 1"

CEVAPLAR: 1:a-2:d-3:a-4:b-5:a-6:d-7:a-8:c-9:c-10:d
11: Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?

a: İşmam
b: Revm
c: İmale
d: Teshil

12: Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

a: Vacip
b: Sünnet
c: Caiz
d: Mendup

13:Aşağıdakilerden hangisi Fer'i Med çeşidi değildir?

a: Meddi muttasıl
b: Meddi munfasıl
c: Meddi tabii
d: Meddi Lin

14: Hem yazıda, hemde okunuşta bulunan kelimenin gerek vaslı gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?

a: Vasıl hemzesi
b: Harfi med
c: Kat'ı hemzesi
d: Ali med

15: Sebebi med kaç çeşittir?

a: 1
b: 2
c: 3
d: 4

16: Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

a: Hems
b: Safir
c: Kalkale
d: Med

17:Med harflerin adedi kaçtır?

a:2
b:3
c:4
d:5

18: Harfin telaffuzu esnasında, seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne ad verilir?

a:Mahreç
b:Lahn
c:Gunne
d:Sıfat

19: Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an'ı Kerim'i hatasız okumayı konu edilen ilme ne denir?

a:Tefsir ilmi
b: Fıkıh ilmi
c:Hadis ilmi
d: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Tecvid ilmi

20: Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifat ettikleri cümlenin adı nedir?

a:Besmele
b:İstiaze
c:Üstiğfar
d:TevbeDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 2"

CEVAPLAR: 11:b-12:a-13:c-14:c-15:b-16:d-17:b-18:d-19:d-20:a
21: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın okyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?

a: Vasıl
b: Vakıf
c: Kitabet
d: İmale

22: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'an'ı Kerim'i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?

a:Tahkik
b:Hadr
c:Tertil
d:Tedvir

23: Kur'an okumaya başlarken "Euzübillahimineşşeytanırracim" denir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a:İstiaze
b:Besmele
c:İstihaze
d:Hamdele

24: Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?

a:Uzatarak okumayı
b:Uzatmadan okumayı
c:Kalın okumayı
d:İnce okumayı

25: Kur'an'ı Kerim'de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?

a:Tahmiş
b:Ta'şir
c:Rubu
d: Hizb

26:Ayete'l-Kursi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?

a: Bakara
b:Al-i imran
c:İsra
d: Necm

27: İmamı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?

a: İbn-i Kesir
b: İbn-i Amir
c: Asım
d: Ebu Amr

28: Kur'an'ı Kerim'i harekeleme ve noktalama işlmei hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

a: Hz. Ömer döneminde
b: Emeviler döneminde
c: Abbasiler döneminde
d: Hz. Osman döneminde

29: Mushaf haline getirilirken Kur'an'ın nüshaları ilkkez çoğaltıldığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?

a: Mekke
b: Basra
c: Şam
d: Bağdat

30: Kur'an'ı Kerim'in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?

a:Zeyd b. Sabit
b:Abdullah ibn Mesut
c:Ubey bin Kâb
d:MuaviyeDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 3"

CEVAPLAR: 21:c- 22:b-23:a-24:b-25:d-26:a-27:c-28:b-29:d-30:a

31: Kur'an'ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

a: Ebubekir
b: Ömer
c: Osman
d: Ali

32: Kur'an'ı Kerim 'iCebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devamden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?

a:Mukabere
b:Müdahele
c:Mukabele
d:Münazara

33: Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a:Basr-i Şami
b:Medeni-Şami
c:Mekki-Basi
d:Mekki-Medeni

34: Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne ad verilir?

a:Nüzul tarihi
b:Nüzul sebebi
c:Arz
d:Sema

35:Kur'an'da ilk inen ayetler hangi surededir?

a:Alak
b:İnşirah
c:Kadir
d:Yasin

36: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden değildir?

a: Kitap
b: Furkan
c: Kelamullah
d: Kelam-ı Kibar

37: "Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevresinin etkisinde kalarak gerçekleşen iman"a ne ad verilir?

a:Takvimi iman
b:Tahkiki iman
c:Taklidi iman
d:Tafsili iman

38: Aşağıdaki ifadelerden hangisi "söyleyen kimsenin inkarına dalalet eden sözler" anlamındadır?

a: Elfâz-ı küfür
b: Ahkâm-ı küfür
c: Ahlak-ı küfür
d: Redd-i elfâz

39: Aşağıdakilerden hangisi "Hz. Peygamberin en büyük mucizesidir"?

a:Ayın ikiye ayrılması
b:Kur'an'ı Kerim
c:Mirac
d:Nübüvvet

40: Ömrün bittiğini belirlenmiş sureyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdaki terimlerden hangisidir?

a: Ömür
b: Hayat
c: Kaza
d: EcelDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 4"

CEVAPLAR: 31:c-32:c-33:d-34:b-35:a-36:d-37:c-38:a-39:b-40:d
41: Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?

a:Rüya
b:Maunet
c:İrhas
d:İstidrâc

42: "Peygamberden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler"e ne ad verilir?

a:Sağire
b:Zelle
c:Kebire
d:Suğayre

43: Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?

a: Küfür
b: Yâkin
c: Dalalet
d: DFısk

44: "Büyük günah işleyenlere" ne denir?

a:Kebire
b:Mürtekib-i kebire
c:Kebâir
d:Müşrik

45: Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip tajdir etmesine ne ad verilir?

a:Kader
b:Ömür
c:Ecel
d:Hayat

46:Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?

a: Fetânet
b: Sıdk
c: Tebliğ
d: Emanet

47: Aşağıdakilerden hangisi "bilgi kaynakları"ndan değildir?

a: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Akıl
b: Görme
c: Haber-i sahih
c: İtikat

48: Aşağıdakilerden hangisi Allah'u Tealanın zati sıfatlarından biri değildir?
a:Vahdaniyet
b:beka
c:İlim
d:Kıyam binefsihi

49: Aşağıdaki sıfatlardan hangisi "Allah Teala'nın sonradan olanlara benzememesi" anlamına gelmektedir?

a:Muhaşefetün li'l havadis
b:Kıyan bi-nefsihi
c:Kıdem
d:Bekâ


50: İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?

a: İstidrâc
b: İrhâs
c: Mucize
d: İhanet
Diyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 5"

CEVAPLAR: 41: 

Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
c-42:b-43:a-44:b-45:a-46:a-47:d-48:c-49:a-50:a51: Allah'a ortak koşan kimseye ne ad verilir?

a: Fasık
b: Münafık
c: Kâfir
D: Müşrik

52: Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an'ı Kerim'de ismi geçtiği halde peygamber olup-olduğu konusunda ihtilaf bulunmaktadır?

a: Ya'kup
b: Hârûn
c: Zülkarneyn 
D: Yûsuf


53: Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâla'nın "varlığının sonunun olmaması" anlamına gelmektedir?

a: Muhalefetün li'l havâdis
b: Kıyam bi-nefsihi
c: Kıdem
D: Bekâ

54: Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmi kirliliğe ne denir?

a: Hades
b: Necaset
c: Murdar
D: Nefaset


55: Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?

a: Gurûb
b: İstivâ vakti
c: Fecr-i sadık
D: İmsak

56: Aşağıdaki nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir?


a: Altında 20 miskal
b: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Güöüşte 200 dirhem
c: Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
D: Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun


57: Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?

a: Hicretin 2. yılı ramazan ayında
b: Hicretten bir yıl sonra recep ayında
c: Hicretten bir yıl önce şâban ayının 20'sinde
D: Hicretten 1.5 yıl sonra şâban ayının onunda.

58: Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?

a:Bayılmak
b:Ağız dolusu kusmak
c: Yaradan cerahat akması
D: Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek


59: Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?

a: Adakta bulunan kimsenin dedesi
b: Adakta bulunan kimsenin hanımı
c: Adakta bulunan kimsenin kardeşi
D: Adakta bulunan kimsenin oğlu

60: Bozulduğu takdirde hengi yemin türü için keffaret gerekir?


a: Yemin-i gamûs
b: Yemin-i lağv
c: Yemin-i mün'akit
D: Yemin-i hata
Diyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 6"

CEVAPLAR: 51:d-52:c-53:d-54:a-55:b-56:c-57:d-58:d-59:c-60:c61: Kurban kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir?

a: Yaklaşmak
b: Kesmek
c: Kan akıtmak
d: Fedakarlıkta bulunmak

62: Çocuğun doğumundan ilk günlerinde Allah'a bir şükran nişanesi oalrak kesilen kurbana ne ad verilir?

a: Nezir kurbanı
b: Adak kurbanı
c: Akîka kurbanı
d: Atîka kurbanı

63: Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a: Bir fakiri bir gün doyurma
b: Bir fakiri on gün doyurma
c: On fakiri bir gün doyurma
d: On fakiri on gün doyurma

64:Bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

a: Savm-ı Visâl
b: Savm-ı Ebrâr
c: Savm-ı Dâvûd
d: Savm-ı Ahyâr

65: Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?

a: Şevval orucu
b: Dâvûd orucu
c: Adak orucu
d: Pazartesi-Perşembe orucu

66: Akşamla yatsı namazını yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?

a: Cem-i takdim
b: Kasr-ı salât
c: Cam-i sal'ateyn
d: Cem-i te'hir

67: Aşağıdakilerden hangisi mekruh sayılan hususlardan değildir?

a: Namazda esnemek
b: Namazda gözleri yummak
c: Sıkışık abdestle namaz kılmak
d: Namazda öksürüğü bastırmak

68: Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir?

a: Sahib-i özür
b: Sahib-i tertib
c: Sahib-i kazâ
d: Sahib-i edâ

69: Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlamını çağrıştırmaz?

a: Davet
b: İcabet
c: İrşat
d: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Tebliğ

70: Hz. peygamber'e "salat ü selam" getirerek yapılan duaya ne denir?

a: Hamdele
b: Hervele
c: Salvele
d: TerviyeDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 7"

CEVAPLAR: 61:a-62:c-63:a-64:c-65:c:66:d:67:d:68:b-69:b-70:c
71: Sesi nefes almaksızın kısa bir müddet  kesip, tekrar devam etmeye ne ad verilir?

a: Zamir
b: Cezm
c: Vakıf
d: Sekte

72: Tecvid ilminde sükun kaça ayrılır?

a: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
2
b: 3
c: 4
d: 5


73: Medd-i tabii'nin bir elif çekilmesinin hükmü nedir?

a: Vacip
b: Sünnet
c: Farz
d: Müstehap

74: Harfi medden sonra gelen asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde ne denir?

a: Arızi Med
b: Sebeb-i Med
c: Fer'i Med
d: Tabii Med


75: Bir önceki harfin harekesi üstün hangi harf "harfi med" olur?

a: Ya
b: Vav
c: Elif
d: Hemze

76: Ülkemizde yaygın olarka takip edilen Kıraat imamının adı nedir?

a: Nafi
b: Asım
c: Hamza
d: Kisai

77: Kur'an'ı Kerim aşağıdaki yerlerden hangisinde nazil olmaya başlamıştır?

a: Arafat dağı
b: Sevr dağı
c: Nur dağı
d: Ebu Kubeys dağı

78: Kur'an'ı Kerimmiladi hangi tarihte Peygamberimize nazil olmaya başladı?

a: 571
b: 610
c: 622
d: 632

79: Evlenme akdi sırasında peşin olarak ödenen mehre ne denir?

a: Mehr-i Musemma
b: Mehr-i Muaccal
c: Mehr-i Müeccel
d: Mehr-i Misil

80: Camiler haftası hangi ayda kutlanmaktadır?

a: Kasım
b: Nisan
c: Ekim
d: Haziran
Diyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 8"

CEVAPLAR: 71:d-72:a-73:a-74:d-75:c-76:b-77:c-78:b-79:b-80:c
81: Yatsı ve ikindi namazlarının sünnetleri gibi Peygamberimizin arad bir kıldığı namzların hükmü nedir?

a:Sünneti Müekkede
b:Sünneti Gayri Müekket
c:Mübah
d:Vacip

82: Aşağıdaki karışımlardan hangisi suyu pis hale sokmaz?

a:Uyuşturucu tozlar
b:İçkiler
c:Sıvı dışkı
d:Klor

83: Değiştirilmiş İncil'de içilmesi sevap, fakat Kuran'ı Kerim'de günah olan içecek hangisir?

a:Pis su
b:Yağmur suyu
c:Üzüm suyu
d:Şarap

84: İçerisine, arslan, kaplan, boğa gibi güçlü hayvanların, içine güç versin diye sıvı pislikleri konulan içeceklerin hükmü nedir?

a:Kesinlikle içilebilir
b:su katarak içilebilir
c:Arada bir içilebir
d:Kesinlikle içilemez

85:İçine pislik karışmış bir süt nasıl temizlenebilir?

a:İstbra ile
b: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kaynatarak
c:Kurutarak
d:Silerek

86:Abdesti bozan bir durumun sürekli olarak devam etmesine ne denir?

a:Seferilik
b:Özürlülük
c:Vudu
d:Necaset

87: Sürekli gaz kaçıran  bir özür sahibinin, bir namaz  vaktinde burnu kanasa abdestinin hükmü ne olur?

a:Abdest bozulur
b:Abdeste hiç bir zarar vemez
c: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kanı yıkarsa  namaz kılabilir
d:Kimse bilmezse bir şey olmaz

88: Namaz abdestinin  diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?

a:Gusül
b:Teyemmüm
c:Vudu
d:İstinşak

89: Abdest aldıktan sonra okunması güzel olan süre  hangisidir?

a:Fatiha
b:ihlas
c:Fil
d:Kadr

90: Her ayın Allah'ın  hikmetiyle  biyolojik  olarak kadınların yaşamış olduğu farklılığa ne denir?

a:Hayız hali
b:Lohusa hali
c:Cünüplük hali
d: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İhtihamDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 9"

CEVAPLAR: 81:b-82:d-83:d-84:d-85:b-86:b-87:a-88:c-89:d-90:a
91: Cünüp olan bir delikanlı ne kadarlık bir zaman dilimi içinde gusül abdestini almalıdır?

a:1 gün içinde
b:1 Namaz vakti içinde
c:3 Namaz vakti içinde
d:İstediği zaman yapabilir

92: Toprakla alınan abdestte  aşağıdaki organlardan hangisi sıvazlanmaz?

a:Ayaklar
b:Yüz
c:Kollar
d:Eller

93:Aşağıdaki malzemelerin  hangisin üzerinde teyemmüm abdesti  alınmaz?

a:Demir
b:Tuğla
c:Beton
dTaş

94: Dini bazı kolaylıklar sağlayan, ayağa girilen  şeyin üzeriniıslak el ile sıvazlamanınadı nedir?

a:Mest
b: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Mesh
c:Mesiherden
d:Nesih

95: Mestin süresiyle alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a:Seferiler 3 gün giyebilir
b:Mukim olanlar 24 saat giyebilir
c:Mukim olmayanlar 72 saat giyebilirler
d:Ayakatan mest çıksa bilesüresi deva eder

96: İkindi ve sabah namazı kılındıktan sonra,diğer vaktin başlangıcına kadarki sürenin hükmü nedir?

a:Mekruh vakit
b:Farz vakit
c:Haram vakit
d:Müstehap vakit

97: Aşağıdaki duruşlaradan hangisinde kadın/erkek arasında fark yoktur?

a:Kıraat
b:Secde
c: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kıyamda ellerin duruşu
d:Rüku

98: Namazda Kuran'dan bir parça okumaya kıraat denir.Namazda en az kaç ayet okunur?

a:En uzun 5 ayet
b:En kısa 4 ayet
c:En uzun 10 ayet
d:En kısa 3 ayet

99: Namazda sünnet olan el tutuş şekli hangisidir?

a:Sağ üstte
b:Sol üstte
c:Sağ altta
d:Eller arkada

100: Bir kimse önemsemeden üç kez üst üste Cumayı terkederse ne olur?

a:Direk Cehenneme gider
b: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kalbi mühürlenir
c:Tevbesi kabul edilmez
d:Veli olurDiyanet Yeterlik Sınavı Hazırlık Soruları " KARMA 10"

CEVAPLAR:  91:b-92:a-93:a-94:b-95:d-96:c-97:a-98:d-99:a-100:b

1 yorum:

  1. güzel bir hazırlık olmuş emeğinize sağlık..keşke bu sorular çıksa :))))

    YanıtlaSil