26 Eylül 2012 Çarşamba

KUR'AN'I KERİM SORULARI

1: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?

a: Tenasüb
b: Tevafuk
c: Teradüf
d: Tenasüd

2: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'an'ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?

a: Muin
b: Mesani
c: Mufassal
d:Tıval

3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi Kur'anın isimlerinden değildir?

a: el-Kitap
b: el- Furkan
c: ez-Zikir
d: el-Kırtas

4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın tamamını yazan sahabilerden değildir?

a: Übeyy b. Ka'b
b: Abdullah b. Revaha
c: Abdullah b. Mes'ud
d: Muaz b. Cebel

5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'anı Kerim'in noktalamasını hangi alimler icra etmişlerdir?

a: Ebu'l Esvad ed-Düeli
b: Ma'mer b. Raşid
c: Nasr b. Asım ve Yahya b. Yamer
d: Ebu'l Esvad ed-Düeli ve Nasr b. Asım

6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'an'ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur'an'ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?

a: Tehakküm
b: Tehaddi
c: Tesaddi
d: Nezair

7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Camiu'l Kur'an unvan'ı ile anılan halife kimdir?

a: Harun Reşit
b: Hz. Ömer
c: Hz. Osman
d:Hz. Ebubekir

8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'an'ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?
a: Hz. Zeyt b. Sabit
b: Hz. Ömer
c: Hz. Osman
d: Hz. Ali

9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur'anı Kerim'i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?

a: Tahkik
b: Hadr
c: Tedvir
d: Tesri'

10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak meydana gelen sebebe ne denir?

a: İlave Med
b: Medd-i Mezidi
c: Fer'i Med
d: Asl-i Med

CEVAPLAR:1:A 2:C 3:D 4:B 5:C 6:B 7: D 8: A 9:B 10:C

1: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’an’ı Kerim’in en uzun suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
a: 186
b: 220
c: 286
d: 285

2:
 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’an’ı Kerim’de insanların İslam dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?

a: Nasihat
b: İnzar
c: Kizb
d: Davet


3: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
En son nazil olunan sure hangisidir?a: Kevser
b: İhlas
c: Nas
d: Nasr


4: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’an’ın özlü oluşu kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?a: İ’caz
b: Îcâz
c: Veciz
d: Mu’ciz


5: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşaıdaki Şıklardan hangisinde Mekki bir sure vardır?

a: Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b: Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehime
c: Nasr, Tahrim, Talak, Necm
d: Cuma, Münâfikun, Nur, Al-i İmran


6: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Medine inen son sure hangisidir?

a: Kadr Suresi
b:Mümtehıne Suresi
c: Nâs Suresi
d:Nasr Suresi


7: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’an’ın biri bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?a: Beyt-i ma’mur
b: Beyt’l-izze
c: Levh-ı mahfuz
d: Beytül-kalem


8: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden deildir?

a: Ümmü’l kitap
b: Mesânî
c: Kitap
d: Ümmü’l Kurâ


9: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a: Kur’an’ı Kerim, 113 sure,30 cüz, 6666 ayet, 666 sayfa
b: Kur’an yaratıl değildir.
c: Kur’an bütün insanlığa indirilmiştir
d: Kur’an Allah’ın kelam’ıdır.


10: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Kur’anı Kerim’de, tebliğ (dinin insanlara ulaştırılması), kimlere dini bir sorumluluk olarak yüklenmiştir?

a: İmamlara
b: Din görevlisi olan herkese
c: İnanan bütün insanlara
d: İnanan bütün erkeklere


CEVAPLAR:
1:C 2:C 3:D 4:B 5: C 6:D 7:B 8:D
 9:A 10:C


Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştırKur'anı Kerim'in surelerini oluşturan cümle cümle toplulularına ne ad verili
1: Uhud gazvesini anlatan sure hangisidir?

a:Al-i imran
b: Bakara
c: Nisa
d: Saffat

2: Bedir gazvesini anlatan sure hangisidir?

a: Gaşiyr
b: Beled
c: Enfal
d: Ankebut3:Hendek gazvesini anlatan sure hangisidir?

a: Yasin
b: Ahzab
c: Fatır
d: Beled

4: Tebük gavzesini anlatan sure hangisidir?

a: Fussilet
b: Şura
c: Tevbe
d: Zuhruf

5: Kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrildiğini anlatan sure hangisidir?

a:Bakara
b: Kalem
c: Mülk
d: Müzemmil

6: Mirac hadisesini nalatan sure hangisidir?

a: Şuara
b: Necm
c: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
İnşikak
d: Mutaffifin

7: İfk hadisesini anlatan sure hangisidir?

a: Buruc
b: İnfitar
c: Tekvir
d: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Nur

8: Zülkarneyn suresini anlatan sure hangisi?

a: Tarık
b: Fecr
c: Kehf
d: Duha

9: Talut-Calut kıssasını anlatan sure hangisidir?

a: Bakara
b: Enbiya
c: Furkan
d: Abese

10: Peygamber efendimizin hicretini anlatan sure hangisidir?

a: Adiyat
b: Enbiya
c: Tekvir
d: Tevbe

CEVAPLAR:1:A 2:C 3:B 4:C 5:A 6:B 7:D 8:C 9:A 10:D

1: Musa a.s ile Hızır a.s kıssasını anlatan sure hangisidir?


a: Kasas
b: Kehf
c: Nur
d: Hud

2: Her gece 30 ayeti okuyan kimseyi kabir azabından koruyan sure hangisidir?

a: Felak
b: Ayetel Kursi
c: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Amener-resulü
d: Mülk


3: Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir?

a: Kamer
b: Necm
c: Rahman
d: En'am


4: Cuma günü okunması müstahap olan sure hangisidir?

a: Kehf
b: Tur
c: Zariyat
d: Vakıa


5: Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden koroyucu olan sure hangisidir?

a: Casiye
b: Ahkaf
c: Kehf
d: Tekasür


6: Kendisinde  iki tane secde ayeti olan sure hangisidir*

a: Kaf
b: Hucurat
c: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Fetih
d: Hac


7: Ahmet ismi kendisine zikredilen sure hangisidir?

a: Muhammed
b: İbrahim
c: Meryem
d:  Saff


8: Mekke müşriklerine karşı Kur'anı açıktan okuyan sahabi kimdir?

a: Hz. Ebubekir
b: Hz. Zeyd
c: Hz. Ali
d:  Abdullah b. Mesud


9: Kur'an'ı Kerim'de kaç tane nebinin ismi zikredilmiştir?

a: 25
b: 20 
c: 30
d: 35


10: Resulullahın Kur'an'ın zirvesi buyurduğu sure hangisidir?

a: Bakara
b: 
Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştır
Al-i imran
c: Fatiha
d:  İhlas

CEVAPLAR:
 1: B 2: D 3: D 4: A 5: C 6: D 7: D 8: D 9: A 10: A

1: "Kur'an Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed'e melek Cibril kanalıyla yaklaşık 23 yılda ayet ayet, sure sure vahyedilen ve Hz. Peygamberden bize kadar tevatür yoluyla nakledilen ilahi kitaptır."


Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir? A: Kur'an lafız ve mana bakımından Allah'a aittir. Ona insan sözü karışmamıştır. 
B: Her ayet HHz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine yaxdırılmıştır. 
C: Bugün elimizde mevcud olan Kur'an Cibril'in Hz Peygambere getirdiği Kur'anın aynısıdır 
D: Kur'an surelerin sıralanışı Allah tarafından emredilmiştir 


2: "Kur'an bazı konulara birinci derecede önem vermiş, diğerlerini de bunlar üzerine bine ederek ele almıştır"

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın ana konularından değildir?

A: Allah
B: Nübüvvet
C: Ahiret
D: Ekonomi

3: Kur'an'ın ana konularından ilki kuşkusuz Allah'tır, İslam dinideki Allah anlayışı ve tevhid inancı, Kur'an'ın en önemli esaslarından birini oluşturmaktadır.


Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A: Allah alemlerin rabbidir.
B: Allah bütün kainatın yaratıcısıdır
C: Kur'an insanların yanlış ve batıl inançlarını yıkmak için ısrarla tevhit inancının üzerinde durmuştur.
D: Allah bütün kainatın varlığının temelidir.

4: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'de Hz. Yakup için kullanılan isimdir?


A:İsrail 
B:Yahudi 
C:Musevi 
D:Ferisi
E:İbrani

5: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'a verilen isimlerden değildir?A:Nûr
B:Gufran 
C: Ruh 
D:Hüda

6:Kur'an'ı Kerim'de ilk defa harflerin harekelerini göstermek için noktalar koyan alim kimdir?


A: Nasır b. Asım
B: Ebu'l-Esved ed-Düeli
C: Yahya b. Ya'mer
D: Haccac b. Yusuf

7: Kur'an'ı Kerim'in en uzun ayeti olan Bakara suresi 282. ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A:Borçarın yazılması 
B:Rüvetten kaçınılması 
C:Miras taksimi 
D:Mülkiyet edinme

8: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'daki 111 nolu sureye verilen isimlerden değildir?


A: Tebbet suresi
B: Mesed suresi
C: Ebu leheb suresi
D: Hatab suresi

9:Mümin suresinin diğer adı nedir?


A: İnsan
B: Nur
C: Nun
D: Ğafir

10: Kur'an'ı Kerim'in yazıldığı Arap Alfabesindeki peltek okunan harfler kaç tanedir?

A: 2
B: 3
C: 4
D:5
CEVAPLAR
1:D 2:D  3:C  4:A  5:B 6:B 7:A  8:D 9:D  10:B

1 yorum:


 1. Seçkin Kitapların Adresi !
  Kitap tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir. O halde değerli, faydalı ve seçilmiş eserleri çok okumalı, çok kitap okumak yerine faydalı kitapları çok okumalı, ciddi eserler tetkik edilmelidir. “ Oku, ne okursan oku, yeterki oku” değil, seçerek okumalıdır.
  Basın yayın ve kitap satış faaliyetlerimizde gayemiz doğru bilgiyi, doğru eserler vasıtasıyla insanlara ulaştırmak; bu hassasiyete sahip kitapları tavsiye etmek ve okuyuculara ulaştırmaktır. Yayın ve kültür dünyamıza katkıda bulunması temennisiyle…
  Kitap tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir. O halde değerli, faydalı ve seçilmiş eserleri çok okumalı, çok kitap okumak yerine faydalı kitapları çok okumalı, ciddi eserler tetkik edilmelidir. “ Oku, ne okursan oku, yeterki oku” değil, seçerek okumalıdır.
  Basın yayın ve kitap satış faaliyetlerimizde gayemiz doğru bilgiyi, doğru eserler vasıtasıyla insanlara ulaştırmak; bu hassasiyete sahip kitapları tavsiye etmek ve okuyuculara ulaştırmaktır. Yayın ve kültür dünyamıza katkıda bulunması temennisiyle…
  https://www.diniyayinci.com/

  YanıtlaSil