25 Eylül 2012 Salı

Akaid Soru ve Cevapları

Yeterlilik Akaid Soru Ve Cevapları

1) Mezhep ne demektir?Kelime olarak takip edilen yol, görüş, manalarına gelir. Müctehid İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
2) Ameli Mezhep imamları hangileridir?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel


3) Mezhep İmamlarının isimleri nelerdir?
Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik
4) İtikadi mezhep imamları hangileridir?
İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari


5) Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas,


6) İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Örnek: Mut’a nikahının haramlığı icmadır.

A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı)
B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)

7) Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir. örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir


8) İctihat nedir , Müctehit kimdir ?
İctihad;Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlaslı alimlerin şer’î delillerden şer’î hükümler çıkarmasıdır.
Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir


9)Sünnetin tarifini söyleyiniz.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.


10)Sünnetin bölümleri.
Kavli, Fiili ,Takriri sünnet


11) Takriri sünnet nedir?
Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir


12)Sünneti zevaid nedir?
Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir


13)Sünneti hüda nedir?
Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir


14)Hangi iman üstündür?
Tafsili iman


15)İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır


16)İmanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir


17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?
ZATİ: Vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi
SUBUTİ: Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin


18) İlk inen ayetler? Hangi surededir
Alak suresi ilk 5 ayet


19) Mekki ve Medeni sürelerin sayıları kaçtır?
86 tanesi mekki, 28 taneside medenidir


20) Kur’an ın vahiy katipleri kimlerdir?
4 halife , Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Ka’b, Halid bin Ebu Sufyan


21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu ?
Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında

22) Kur’an-ı kerim kim zamanında çoğaltılmaya başlandı
Hz. Osman(r.a.) zamanında23) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Uzeyr, Lokman ,Zülkarneyn


24) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir


25) Rasül ve nebi ne demektir?
Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler


26) Kader ve kaza ne demektir?
Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir

27) Kur’an-ı Krim’den önce indirilen kutsal kitapların sıralaması ne şekildedir?
Tevrat-Zebur-İncil


28) Kader nedir?
Allah ü Teala’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi,zamanını,yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir.Alın yazısıdır.


29) Kaza nedir?
Kaderin zamanı gelince Allah tarafından tahakkuk etmesidir.


30) Kader değişir mi?
Kader değişmez, kaza değişebilir. Şöyleki; Kaza-i Mübrem (kesin) değişmez, kaza-i muallak ise Allah’ın izni ile değişebilir.


31. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
a) Kıdem
b) Hayat
c) İlim
d) İrade
e) Basar
Doğru cevap: A

32. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Maturidiye Ekolü
b) Eşariye Ekolü
c) Cebriye Ekolü
d) Mutezile Ekolü
e) Cehmiyye Ekolü
Doğru cevap: A

33. İman, İslam ve itaat ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) İman: Boyun eğme
İslam: Teslim olma
İtaat: Gönülden bağlanma
b) İman: Gönülden bağlanma
İslam: Teslim olma
İtaat: Boyun eğme
c) İman: Teslim olma
İslam: Gönülden bağlanma
İtaat: Boyun eğme
d) İman: Gönülden bağlanma
İslam: Boyun eğme
İtaat: Teslim olma
e) İman: Boyun eğme
İslam: Gönülden Bağlanma
İtaat: Teslim olma
Doğru cevap: B

34. Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) Kıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis
e) Kudret
Doğru cevap: B

35. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya getiren Allah’ın şanı yücedir.” Ayette ifade edilen olay günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Berat Kandili
b) Regaib Kandili
c) Mirac Kandili
d) Mevlid Kandili
e) Kadir Gecesi
Doğru cevap: C


36. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maturidiyye ekolü
b) Eşariyye ekolü
c) Mutezile ekolü
d) Mürcie ekolü
e) Cebriye ekolü
Doğru cevap: B


37. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli irade
b) Cüzi İrade
c) İlahi irade
d) Tevekkül
e) Hür irade
Doğru cevap: B

38. Din ve mezhep arasındaki farkı, en doğru şekilde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din, mezhebin toplumsal alt yapılarındandır.
b) Dinler, mezhebin farklı yorumlarıdır.
c) Mezhep ve din, anlamdaş iki kelimedir.
d) Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla oluşan kurumsallaşmış söylemleridir.
e) Mezhep, dinden referansını alan ve dinin öngördüğü kurumlardır.
Doğru cevap: D

39. Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur
b) Zebur-Tevrat-İncil
c) İncil-Tevrat Zebur
d) Tevrat-Zebur-İncil
e) Zebur-İncil-Tevrat
Doğru cevap: D

40. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıktaki Teslis inancında yer alan “Baba” anlayışına
ters düşer?
a) Teslisin asıl unsuru babadır.
b) Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibidir.
c) Sonsuzdur her yerde vardır.
d) Allah’ın özü İsa ile aynı değildir.
e) Allah her şeyi görür.
Doğru cevap: D

41. Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemiştir?
a) Hz İsa
b) Hz İbrahim
c) Hz Muhammed
d) Hz Davud
e) Hz Musa
Doğru cevap: B

42. “Allah’ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması”
anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hayat
b) Vahdaniyet
c) Kıyam Binefsihi
d) Muhalefetun li’l Havadis
Doğru cevap: B

43. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?
a) Habir
b) Mu’id
c) Batın
d) Vucud
Doğru cevap: D


44. Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
a) Rızık vermek
b) Ezeli Olmak
c) Diriltmek-öldürmek
d) Nimet vermek
Doğru cevap: A


45. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
a) Melekler Allah’a isyan etmezler
b) Melekler nurani varlıklardır.
c) Melekler gaybi haberleri bilirler
d) Melekler uyumazlar
Doğru cevap: C


46. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?
a) Hamele-i arş
b) Kiramen Katibin
c) Mukarrebun
d) Munker Nekir
Doğru cevap: C


47. Yüce Allah’ın, “yaratılmışların hiç birine benzememesi” sıfatı hangi kavramla ifade edilir?
Muhalefetün-li’l havadis


48. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
Şirk'tir.

49- Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
Mükellef denir.50- Haram iki kısımdır. Haram li aynihi Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal verirmisiniz?
a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap zina vb.) b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)


51- Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz?
a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.

52- Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek
Doğru cevap: C

53. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi
Doğru cevap: D

54. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?
a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye
Doğru cevap: B

55. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar
c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar
Doğru cevap: D

56. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin
Doğru cevap: A

57. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp
Doğru cevap: C

58. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii
Doğru cevap: B

59. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.
Doğru cevap: A

60. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mûr
b) Beytü’l-izze
c) Levh-ı mahfuz
d) Beytü’l-kelâm
Doğru cevap: B

61. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Berzah
b) A’râf
c) Bezm-i elest
d) Beyt-i ma’mur
Doğru cevap: A

62. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye
b) Mutezile
c) Matüridiyye
d) Cehmiyye
Doğru cevap: C


63. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?
a) Matüridiyye
b) Cebriyye
c) Mutezile
d) Eş’ariyye
Doğru cevap: A


64. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Eş’ariyye
b) Mutezile
c) Şi’a
d)Cebriyye
Doğru cevap: A

65. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?
a) Cebriyye
b) Matüridiyye
c) Eş’ariyye
d) Mutezile
Doğru cevap: C

66. Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir.
a) Marifet
b) Takdis
c) Tasdik
d) Sükût
Doğru cevap: C


67. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden meleklerin adıdır.
b) Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli meleklerin adıdır.
d) Bir cin taifesinin adıdır.
Doğru cevap: B

68. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ehl-i Hak
b) Ehl-i Kıble
c) Ehl-i Hibre
d) Ehl-i Takva
Doğru cevap: B


69. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşşâiyyun
b) İşrâkıyyun
c) Dehriyyûn
d) Muattıla
Doğru cevap: C


70. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Münafık
b) Fasık
c) Müşrik
d) Tekfir
Doğru cevap: D


71. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
a) Hayat
b) Kıdem
c) İlim
d) Tekvin
Doğru cevap: B


72. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
a) Hamel-i arş
b) Mukarrebun ve İlliyyûn
c) Münker ve Nekir
d) Kiramen Katibîn
Doğru cevap: B


73. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut
b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
Doğru cevap: C


74. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
a) Vücud
b) Basar
c) Beka
d) Kıdem
Doğru cevap: B


75. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Tarikat
b) İhtilaf
c) Mezheb
d) İcma
Doğru cevap: C


76. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a) Ebedi hayat
b) Berzah
c) Beyt-i Mamur
d) A’raf
Doğru cevap: B


77. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
a) İsmet
b) Metanet
c) Fetanet
d) Tebliğ
Doğru cevap: B


78. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.


79. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
İcma-i Ümmet denir.80. İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.81. Büyük günahlar nelerdir?
a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
b- Haksız yere adam öldürmek.
c- Namuslu kadına iftira etmek.
d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
e- Savaştan kaçmak
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
e- Yetim malı yemek
g- Mescidi Haram’da günah işlemek
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak


82. Cennetteki en büyük nimet nedir?
Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.


83. Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?
İcma denir.


84. Elfaz-ı Küfür ne demektir?
İnsanı küfre götüren sözler demektir.


85. Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Galü Bela


86. Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Haiye, Münafıklar girecek.

87. Kendisine suhuf (sayfalar) geldiği halde Kur’an’da ismi geçmeyen peygamber kimdir?
Hz.Şit (a.s)

88. Hz. İsa (a.s) göğe ruhen mi yoksa hem ruhen hem bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

89. Ehl-i Sünnet kime denir?
Peygamber Efendimizin (a.s) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyene denir

90. İblis (şeytan) cinlerden midir yoksa meleklerden midir?
Cinlerdendir

91. Haşir ruhani midir, cismani midir?
Hem ruhani hem de cismanidir

92. Seyyid, şerif kimlere denir?
Hz. Peygamber Efendimiz’in (a.s) soyundan gelenlere hem seyyid hem şerif denildiği gibi, özellikle Hz.Hüseyin Efendimizin soyundan gelenlere “seyyid” Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlere “şerif” denir.

93. Peygamber Efendimiz (a.s.) miraca ruhen mi, bedenen mi çıkmıştır?
Cumhura (alimlerin çoğuna) göre hem ruhen hem bedenen çıkmıştır.

94. Kabirde azap var mıdır?
Evet kabirde azap da vardır, nimetlenme de vardır.

95. İnsan ölünce ruhu başka bir bedene girer mi?
Hayır girmez

96. Peygamberlerden başkasına vahiy gelir mi?
Hayır gelmez. (Kur’an da geçen Hz.Musa’nın annesine yapılan vahiy , ilham anlamındadır)

97. İman kaç kısma ayrılır?
İman icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır

98. İcmali iman nedir?
İcmali iman İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.99. Tafsili iman nedir?
İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan¬maya tafsîlî iman denilir.

100. İman artar eksilir mi?

İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez.
İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir.

101. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi nedir?
Kur’an-ı Kerim’dir


102. İnsan özgür bir cüz’i iradeye sahiptir görüşü hangi itikadi mezhebe aittir?
Maturidiyye

103. Rü’yetullah ne demektir?
Müminlerin Ahirette Allahı görmeleridir.

104. Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?
Küfre götürür

105. Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolünin adını söyleyiniz.
Cebriyye


106. El-menzile beyne’l-menzileteyn görüşü hangi mezhebe aittir?
Mu’tezile


107. Kabir azabının çoğu ne sebeple olmaktadır?
Gıybet ve sidik sıçrantısından dolayı

108. Hasan Basrî’nin ders halkasından bir görüş farklılığı sebebiyle ayrılan Vasıl b. Atâ tarafından kurulan mezhep hangisidir?
Mu’tezile.

Doğru cevap: D

109. Hangi mezhep Abbâsîler’de devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?
Mu'tezile.

110. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ne denir?
Mevzû hadis.

111. Kâlû Belâ ne demektir?
Ruhların Yüce Allah ile anlaşmasıdır. Manası; “Evet, kabul ettik, sen bizim rabbimizsin” demektir.

112. Gılman nedir?
Cennet hizmetçileridir.

113. Cennet ve cehennem hakkında kısa bilgi veriniz?
Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış olup mevcutturlar. Cennet ve cehennem devamlı ve ebedidir, son bulmazlar. Cehennem yedi tabakadır. Cennetin sekiz kapısı mevcuttur. Cennetdeki en büyük nimet cemalullah yani Allah’ın cemalini görmektir.

114.Haşir ve mahşer ne demektir?
Toplanmak demektir. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve hesap için Allah’ın huzurunda toplanmaya haşir denir.
Mahşer ise haşir olayının olacağı geniş mekandır. Yani toplanma yeridir.

115. Kabrinden ilk kalkan, mahşere ilk gelen, kendisine ilk olarak konuşma ve şefaat yetkisi verilen, cennete ilk giren kim olacaktır?
Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) olacaktır.

116. Bazı büyük zatların Kur’ân-ı Kerim de ismi geçtiği halde kendilerinin peygamber olup olmadığı şüphelidir. Seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Zekeriyya b) Lokman c) Üzeyr d) Zülkarneyn
Doğru cevap: A
alıntıdır

Akaid test 1
İTİKAT TESTİ 1

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü'1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü'1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü'1-celâli ve'1-ikrâm

12-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

13- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

14- Yüce Allah'ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

15- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

16-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

18-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

19-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

20-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail'in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

21-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

22-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

23-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu'1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü'1-melâike

24-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü'l-hasre C)Yevmü't-telâk D)Yevmü'l-hisâb

25-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

26-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

27- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C)Zebani D)Melaike-i Mukarrebun

28-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail'in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

29-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

30-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

31-Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
A)Dilediğine fayda veren B)Noksanlıklardan yüce
C)Gözeten D)Öldürüp yeniden dirilten


32-Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
A)İman,Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez
B)İman hükümleri bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmez
C)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de açıktır.
D)İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.

33-Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
A)Adiyet B)Karia C)Ğaşiye D)Hakka

34-Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
A)Leza B)Mukame C)Me’va D)Makamul Emin

35-Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delili hangisidir?
A)Hudus B)İbda C)İmkan D)Temanu

36-Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
A)Vasi B)Muhit C)Muiz D)Bari

37-Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
A)Tahkiki iman B)Tafsili iman C)İcmali iman D)Taklidi iman

38-Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmü'l-hisâb B)Yevmü't-telâk C)Yevmü'l-hasre D)Yevmü’l menar

39-Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
A)Mübelliğ B)Münezzir C)Mübeşşir D)Muvassıt

40-Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
A)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
B)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
C)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
D)Cinler topluca yaşarlar.

41-Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
A)Reddetmek B)Yapmamak C)Beğenmemek D)Önemsememek

42-Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
A)Mani B)Bedi C)Batın D)Macit

43-Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
A)Azm-i Musamman B)İhtiyar C)Kasıt D)Halk

44-‘Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-Şeriat B)Yazılı şey-Kitap C)Talim öğretici D)Hiçbiri

45-Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
A)Rızık vermek B)Ezeli Olmak C)Diriltmek-öldürmek D)Nimet vermek

46-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

47-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

48-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 'Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

49-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

50-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

51-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzemez.
B)Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah'a verilemez.

52-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

53-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz'î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah'tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

54-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

55- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?

A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

56-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

57-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail'in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

58-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

59-"Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir" (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

60-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

61-“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?

A)Kudret B)Selbi sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Subuti sıfatlar

62-Kişi¬nin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Mürted D)Kafir

63-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
A)İman;iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
B)İman;inanaların yanında yer almaktır.
C)İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
D)İman;Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu kabuldür.

64-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
A)Tevekkül; müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur.
B)Te¬vekkül; eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuştur.
C)Tevekkül; çalışmayı ve gayreti emreder.
D)Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.

65-Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
A)Hayat B)İlim C)Kudret D)İrade

66-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
A)Mürted B)İrtidad C)Tekfir D)Küfür

67-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
A)Kadere iman B)Meleklere iman C)Ahiret gününe iman D)Peygamberlere iman

68-Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
A)Fıtrat delili B)Hudüs delili C)İmkân delili D)Hepsi

69-Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir?
A)Muhit B)Müheymin C)Şekür D)Vasi

70-Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
A)Muğni B)Mani C)Nafi D)Muksit

71-Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir?
A)Musa (a.s) B)İsa (a.s) C)Nuh (a.s) D)Süleyman (a.s)

72-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
A)Ayet B)Güç C)Beyyine D)Burhan

73-Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

74-Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

75-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir?
A)İhanet B)İstidrac C)Meunet D)İrhas


76-Hz. Peygamberin yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
A)Ahkamı İlahiyye B)Zarurat-ı Diniyye C)Şeriat D)Ahkam-ı Şeriyye

77-Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
A)Küfrün daha genel, şirk ise daha özeldir.
B)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
C)Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
D)Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik de¬ğildir

78-“Yüce Allah'a itaat etmek, Hz. Peygamber'in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İslam B)İhlas C)İtikat D)Samimiyet

79-Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
A) İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
B) İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göstermez.
C) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artar ve eksilir.
D) Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlü değildir.

80-Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
A)Tafsili İman B)Taklidi İman C)İcmali İman D)Tahkiki İman

81-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli se¬beplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günah¬lardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
A)Fasık B)Facir D)Kafir D)Mü’min

82-Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
A) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ'dır.
B) Herkes kendi rızkını yiyemez
C) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
D) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ'dır.

83-Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
A)İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlar
B) Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut¬luluk içinde, yaşamaktır.
C)İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
D) Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla belirlemiştir.

84-Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
A)Hayır ve şerrin Al¬lah'tan olduğuna inanmak
B)Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
C)İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır
D)Allah'ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur

85-Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
A)İlim-İrade B)İlim-Kudret C)İlim-Tekvin D)İrade-Tekvin


86-“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
A)İmtihan B)Niçin yaratıldığını C)Mükerremliğini D)Sorumluluğunu

87-“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A)Aklına B)Ruhuna C)Zekasına D)Fıtratına

88- Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
A)Makamü’l-emin B)Darü’l mukame C)Makamı Mahmud D)Darü’s-selam

89-Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
A)Cehennemerin kuyu B)Cennet:Huzur yurdu
C) Rü'yetullah:Allah'ın Âhirette Görülmesi D)Nefha-i sâik:ölüm üfürüşü

90-Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
A)Yer çöküntüsü B)Ateş çıkması C)Eşratu’s-saat D)Dabbet’l arz

91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaidin

92-Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikat B)İbadet C)Muamelat D)Ukubat

93-Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
A)Örf B)Vahiy C)Akıl D)Sünnet

94-Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
A)Şia B)Mutezile C)Ehli sünnet D)Hariciye

95-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
A)Selbi sıfatları B)Tekvini sıfatları C)Haberi sıfatları D)Teşrii sıfatları

96-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti C)Selbi D)Haberi

97-"Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
A)Külli İrade B)Cüz’i İrade C)Tekvini İrade D)Teşrii İrade

98-Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
A)Hudus B)Fena C)Kadim D)Müşemahat

99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik

100- Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulaştırma, iletme B)Gizlice anlatma
C)Haber verme, bildirme D)İşaret etme, imada bulunma

1-C 11-C 21-C 31-A 41-B 51-D 61-B 71-D 81-C 91-D
2-B 12-A 22-C 32-D 42-C 52-A 62-B 72-B 82-B 92-A
3-C 13-B 23-C 33-A 43-D 53-A 63-C 73-D 83-C 93-A
4-D 14-A 24-A 34-A 44-B 54-C 64-D 74-B 84-B 94-C
5-C 15-C 25-D 35-C 45-B 55-C 65-A 75-A 85-A 95-C
6-A 16-C 26-A 36-B 46-D 56-B 66-B 76-B 86-C 96-B
7-C 17-B 27-B 37-C 47-D 57-C 67-A 77-C 87-D 97-C
8-B 18-A 28-C 38-D 48-B 58-D 68-D 78-A 88-C 98-C
9-D 19-A 29-D 39-D 49-C 59-B 69-C 79-A 89-B 99-A
10-D 20-B 30-B 40-D 50-C 60-D 70-A 80-D 90-C 100-D

AKAİD SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?2005 HAC
A) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
B) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
C) Ergenlik çağına ulaşmak
D) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

2-Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? 2005 HAC
A) Sübûtî sıfatlar B) Selbî sıfatlar C) Tekvîni sıfatlar D) Haberî sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır? 2005 HAC
A) Kıdem B) Kudret C) Hayat D) Tekvin

4-Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2005 HAC
A)Cehennem bekçiliği B)Cennet bekçiliği C)Arşı taşımak D)Amel defterlerinin tevzii

5- Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur? 2005 HAC
A) Mekke’den bahseden sûreler B) Mekke’de inen sûreler
C) Hicretten önce inen sureler D) Mekkelilere hitap eden sûreler

6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir? 2005 HAC
A) Emanet B) Fetanet C) Adalet D) İsmet

7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2005 HAC
A)Şit Peygambere 30 sahife verilmiştir B)Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
C)İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir D)İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?2006 HACC
A)Kıdem B)Muhalefetün lil havadis C)Tekvin D)Beka

9-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından değildir? 2006 HACC
A)Tekvin B)Hayat C)Kıdem D)İlim

10-Malik adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 2006 HACC
A)Amel defterlerini tevzi etmek B)Cehennem bekçiliğini yapmak
C)Arşı taşımak D)Cennet bekçiliğini yapmak

11-Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammede vahyin geliş şekillerinden biri değildir? 2006 HACC
A)Sadık rüyalar B)Kalbe ilka
C)Cebrailin asli suretiyle gelip emri duyurması D)Yazılı levhalar şeklinde bildirmesi

12-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi dinin değişmeyen esaslarındandır? 2006 HACC
A)Muamelat B)Füruat C)İbadet D)İtikad

13-Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden değildir? 2006 HACC
A)Din konusunda bilgisizliğin yayılması B)Güneşin batıdan doğması
C)Yemen tarafından büyük bir selin meydana gelmesi D)Dabbetülarzın çıkması

14-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi zati sıfatlarından biri değildir?2008 HAC
A) Vücud B) Basar C) Beka D) Kıdem

15- Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir? 2008 HAC
A) İsmet B) Metanet C) Fetanet D) Tebliğ
16-Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah'a çok yakin ve Onun katındaşerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir? 2008 HAC
A)Hamel-i arş B)Mukarrebun ve Illiyyun C)Münker ve Nekir D)Kiramen Katibin

17- Kur'ân'da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir? 2008 HAC
A) Üzeyir, İlyas, Lut B) Zülkifl, Lokman, Hud
C) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn D) Zülkarneyn, Elyesa, îdris

18-Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur'ân'da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır? 2008 HAC
A) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr B) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
C) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir D) Rauf, münîr, müzekkir, Müddessir

19- Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 2008 HAC
A) Ebedi hayat B) Berzah C) Beyt-i Mamur D) A'raf

20-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?2008 İH
A) Muhâlefetün li’l-havâdis B) Kıdem C) Kıyâm bi-nefsihî D) Beka

21-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelmektedir? 2008 İH
A) Kıdem B) Beka C) Vahdâniyyet D) Kıyâm bi-nefsihî

22-Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indi¬rilen peygamberlerden biridir? 2008 İH
A) Hz. Âdem B) Hz. Mûsâ C) Hz. Îsâ D) Hz. Muhammed

23-Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi¬si peygamberlerin günah işlemedikleri, günah¬tan korunmuş oldukları anlamına gelmektedir? 2008 İH
A) Fetânet B) Sıdk C) İsmet D) Emanet

24-Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangi¬si peygamberlerin güvenilir oldukları anlamına gelmektedir? 2008 İH
A) Fetânet B) Sıdk C) Tebliğ D) Emanet

25-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve istekle¬rine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir? 2008 İH
A) İstidrac B) İrhâs C) Mucize D) İhanet

26-Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan-üstü hâllere ne ad verilir? 2008 İH
A) İstidrac B) İrhâs C) Keramet D) İhanet

27-Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir? 2008 İH
A) Haşir B) Ba’s C) Arasât D) A’raf

28-Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüne ne ad verilir? 2008 İH
A) Haşir B) Ba’s C) Mizan D) Sırat

29-Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın Subûti sıfatlarından biridir? 2008 İH
A) Beka B) Vahdâniyyet C) Basar D) Kıdem

30-Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya ne ad verilir?2008 KK
A) Tedbir B) Tevil C) Tefsir D) Tekfir

31-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelmektedir? 2008 KK
A) Muhâlefetün li’l-havâdis B) Kıdem C) Kıyâm bi-nefsihî D) Beka

32-İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri tespit etmekle görevli iki meleğin adı nedir?
A) Kirâmen Kâtibîn B) Münker ve Nekir C) Mukarrebûn D) Hamele

33-Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir? 2008 KK
A) Tevrat B) İncil C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur

34-Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorun¬ludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir. Aşağıdaki¬lerden hangisi bu sıfatlardan biri değildir? 2008 KK
A) Sıdk B) Emanet C) Fetânet D) Tedbir

35-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçtiği hâlde peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı bulunan kişi¬lerden biridir? 2008 KK
A) Yakub B) Harun C) Zülkarneyn D) Yusuf

36-Allah Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiille¬rinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye ne ad verilir? 2008 KK
A) Mümin B) Münafık C) Kâfir D) Müşrik

37-Kazâ, Allah Teâlâ’nın hangi sıfatı ile ilgili bir kavramdır? 2008 KK
A) Tekvîn B) Kelam C) Kudret D) Hayat

38-Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli sebeplere başvurduktan sonra Allah’a dayanıp güvenmesi ve ondan ötesini Allah’a bırakma¬sına ne ad verilir? 2008 KK
A) Tedbir B) Tevekkül C) Sabır D) Havale

39-Aşağıdakilerden hangisi günahların en büyü¬ğüdür? 2008 KK
A) Namaz kılmamak B) Zina etmek
C) Allah’a şirk koşmak D) Faiz yemek

40-Kıyamet günü yeniden diriltildikten sonra bir araya toplanma” anlamına gelen terim aşağı-dakilerden hangisidir?2010 MSBTS
A) Haşr B) Berzâh C) Mîzân D) Ba’s

41-Kur’ân’da “Kirâmen Kâtibîn” diye adlandırılan ve insanların amellerini yazmakla görevli meleklere verilen diğer isim aşağıdakilerden hangisidir? 2010 MSBTS
A) Mukarrabûn B) Hamele-i Arş C) Hafaza D) Münker-Nekîr

42-Kur’ân’da, Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışan, inanmadıkları hâlde “Allah’a ve Ahiret gününe inandık” diyen kimseler dini literatür-de nasıl adlandırılır? 2010 MSBTS
A) Müşrik B) Münâfık C) Mürted D) Kâfir

43-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri olarak kabul edilir? 2010 MSBTS
A) Melekler gaybı bilirler. B)Meleklerde cinsiyet yoktur.
C) Melekler de günah işler. D)Melekler ateşten yaratılmıştır.


44-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir?2007 V
A) Kıdem B) Vahdaniyet C) İrade D) Kıyam bi nefsihi

45-Allah’ın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir? 2007 V
A) Tekvini irade B) Teşri irade C) Meşii irade D) Yaratma ile ilgili irade

46-“Kaza”, Allah’ın hangi sıfatıyla ilgili bir kavramdır? 2007 V
A) Hayat B) Vucud C) Basar D) Tekvin

47-Kainattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevli meleğin adı nedir?2007 ŞEF
A) Azrail B) Mikail C) Cebrail D) İsrafil

48-Peygamberlerin “akıllı, zeki ve uyanık olmaları”anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? 2007 ŞEF
A) Fetanet B) İsmet C) Emanet D) Sıdk

49-Kaza ve kader deyince akla ilk önce Allah’ın hangi sıfatları gelir?2008 ŞEF
A) İrade - kudret – tekvin B) İlim - kudret - irade
C) Tekvin - irade – tevhit D) İlim - irade – tekvin

50-“Peygamberler güvenilirdir. Akıllı ve zekidir. Günahlardan korunmuştur” cümlesinde pey-gamberlerin vasıfları anlatılmıştır. Bu vasıfları karşılayan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?2009 ŞEF
A) Sıdk, Fetanet, İsmet B) Emanet, Fetanet, İsmet
C) Emanet, Fetanet, Sıdk D) Sıdk, Emanet, İsmet

51-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın“varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir?2009 MM
A) Muhâlefetün li'l-havâdis B) Kıyâm bi-nefsihî C) Kıdem D) Bekâ

52-Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? 2009 MM
A) Mîkâîl B) Cebrâil C) İsrâfîl D) Azrâil

53-Yüce Allah'ın, peygamberlik iddiasında bulunan kimseleri doğrulamak ve desteklemek için
yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olaylara ne ad verilir? 2009 MM
A) İstidrac B) İrhâs C) Mucize D) İhanet

54-Yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği,meşru olmayan, yapılması durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlara genel olarak ne isim verilir? 2009 MM
A) Şer B) Mücazat C) Kader D) İkab

55-Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir? 2009 MM
A) Fasık B) Münafık C) Kâfir D) Müşrik

56-Aşağıdakilerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup-olmadığı
konusunda ihtilaf bulunmaktadır? 2009 MM
A) Ya’kub B) Hârûn C) Zülkarneyn D) Yûsuf

57-İnkarcı ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü
olaylara ne ad verilir? 2009 MM
A) İstidrac B) İrhâs C) Mucize D) İhanet

58-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi” anlamına
gelmektedir? 2009 MM
A) Muhâlefetün li'l-havâdis B) Kıyâm bi-nefsihî C) Kıdem D) Bekâ


59-Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın zâtî sıfatlarından biri değildir? 2009 MM
A) Vahdaniyet B) Beka C) İlim D) Kıyam binefsihi

60-Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. İsâ’ya indirilmiştir? 2009 MM
A) Tevrat B) İncil C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur

61-Rü’yetullah ne demektir? 2009 MM
A) Rüyaları tabir etmektir. B) Resulullah’ı rüyada görmektir.
C) Ayın çıplak göz ile görülmesidir. D) Müminlerin Ahirette Allah’ı görmeleridir.

62-Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezelî
ilmiyle bilip takdir etmesine ne ad verilir? 2009 MM
A) Kader B) Ömür C) Ecel D) Hayat

63-Aşağıdaki terimlerden hangisi“kıyamet gününde insanların toplanacağı yer”anlamına gelmektedir?2009SV
A) Arasat B) Araf C) Liva D) Arafât

64-İhlas suresinde geçen “Samed” in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 2009 SV
A) Allah birdir. B) Allah doğmamıştır.
C) Allah doğrulmamıştır. D) “Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.”

65-Allah’a, Hz. Peygambere ve onun haber verdiği tüm şeylere inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir? 2009 SV
A) Müşrik B) Muhlis C) Müşfik D) Mümin

66-Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı olarak inanmaya ne denir? 2009 SV
A) Tahkiki iman B)Taklidi iman C) Tafsili iman D) İcmali iman

67-“Münker- nekir” kimdir? 2009 SV
A) Amelleri kaydeden melekler B) Sorgu melekleri
C) Hafaza melekleri D) Cennet melekleri

68-Aşağıdakilerden hangisi “kesinlikle inanma ve gönülden bağlanmayı” ifade eder? 2009 SV
A) Kelâm B) İtikâd C) Fıkıh D) Tevhîd

69-İnkarcılar için cehennem azabı ebedi midir? 2009 SV
A) Evet. B) Hayır. C) Bilinemez. D) Bazı inkarcılar için ebedi, bazıları için değildir.

70-Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür? 2009 SV
A) Fısk B) Yakîn C) Dalalet D) Küfür

71-“Peygamberlerden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler”e ne denir? 2009 SV
A) Sağîre B) Zelle C) Kebîre D) Suğayre

72-Ömrün bittiğini, belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 2009 SV
A) Ömür B) Hayat C) Kaza D) Ecel

73-Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamber’in en büyük mucizesidir?” 2009 SV
A) Ayın ikiye ayrılması B) Kurân-ı Kerim C) Mirac D) Nübüvvet

74-“Araıtşrma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevrenin etkisinde kalarak gerçekleşen “iman” a
ne ad verilir? 2009 SV
A) Takvîmî iman B) Tahkîkî iman C) Taklîdî iman D) Tafsîlî iman

75-Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir? 2006 YD
A) Külli irade B) Cüzi İrade C) İlahi irade D) Tevekkül

76-İslam itikadına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?2009 YD
A)İman ve küfür kişinin kendi eylemi değildir B)İman ve küfür insanın kaderi değildir
C)İman ve küfür kişinin kendi eylemidir D)Ehl-i kıble tekfir edilemez

77-Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde vurgulanmakta olan Allah’ın sıfatlarından değildir? 2009 YD
A)Tek olması B)Her şeye kâdir olması C)Denginin bulunmaması D)Doğmamış olması

78-Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Allah’ın varlığı inancına götüren delillerden sayılmaz? 2009 YD
A)Kudret B)Hüdûs C)Kemâl D)İbdâ ve İllet-i Gâiyye

79-“Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?2005 HAC
A) Şeâir-i diniyye B) Zarûrât-ı diniyye C) Ahkâm-ı İslamiyye D) Mebâdi-i fıkhıyye

80-Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur? 2005 HAC
A) İman B) İtikad C) İrtidat D) İrtikâp

81-Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçlarından biri değildir? 2005 HAC
A) Nefsi koruma B) Nesli koruma C) Aklı koruma D) Ahlakı koruma

82-Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir? 2005 HAC
A) İman B) Mükellef olmak C) Niyet D) İhlas

83- Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?2008 HAC
A) Münafık B) Fasık C) Müşrik D) Tekfir

84- Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 2008 HAC
A) Ehl-i Hak B) Ehl-i Kıble C) Ehl-i Hibre D) Ehl-i Takva

1-C 11-D 21-C 31-A 41-C 51-D 61-D 71-A 81-D
2-D 12-D 22-A 32-A 42-B 52-C 62-A 72-D 82-B
3-A 13-C 23-C 33-D 43-B 53-C 63-A 73-B 83-D
4-B 14-B 24-D 34-D 44-C 54-A 64-D 74-C 84-B
5-A 15-B 25-A 35-C 45-B 55-D 65-D 75-B
6-C 16-B 26-C 36-D 46-D 56-C 66-A 76-A
7-A 17-C 27-A 37-A 47-B 57-A 67-B 77-B
8-C 18-B 28-C 38-B 48-A 58-A 68-B 78-A
9-C 19-B 29-C 39-C 49-D 59-C 69-A 79-B
10-B 20-B 30-D 40-A 50-B 60-B 70-D 80-D

ALLAH’IN DELİL VE SIFATLARI TESTİ


1-Âyet ve hadislerde geçmekle birlikte hakikî manalarının idrak edilmesi mümkün olmayan “yed, vech, istivâ” gibi sıfatlara ne denir?2010 İHT
A)Sıfat-ı Fi’liyye B)Sıfat-ı Subûtiyye C)Sıfat-ı Haberiyye D)Sıfat-ı Selbiyye

2-Sıfatlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2010 İHT
A)Varlığı zorunlu ve Allah’ın kendisiyle nitelenmesi vacip olan sıfatlara“sübutî sıfatlar” denir.
B)İlim, Allah’ın selbî sıfatlarındandır.
C)Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kılan sıfatlara “selbî sıfatlar” denir.
D)İstivâ, Allah’ın haberî sıfatlarındandır

3-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiyâ, 21/22) âyeti, Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delilin temelini oluşturur? 2010 İHT
A)Hudüs B)İmkân C)Burhânu Temânu’ D)İhtira

4-Allah’ın varlığını ispat etmek için İslam bilginleri tarafından ortaya konulan ve “Varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır” şeklinde tanımlanan delil aşağıdakilerden hangisidir?2010 MSBTS
A) İmkân B) Nizâm C) Hudûs D) Temânu

5- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?2007 MÜF
A) Mu’tezile – Cebriye B) Mu’tezile - Eşariyye
C) Mu’tezile – Hariciyye D) Mu’tezile - Matüridiyye

6- Allah’ın isimleri, ahiret ahvali, kıssalar;Kuran’da bir tasnif yapılırsa aşağıdakilerden hangisine girer? 2007 MÜF
A) Tebliğ B) Kelam C) İnşa D) Haber

7- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?2007 HAC
A) Burhân-ı temanu B) Burhân-ı innî C) Burhân-ı limmî D) Burhân-ı fıtrî

8-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden nangisidir?2009 HAC
A)Burhan-ı temanü B)Burhan-ı limni C)Burhan-ı inni D)Akli delil

9-Allah’ın varlığının ispatı konusunda, evrenin ve evrendeki varlıkların yaratılmış olduğundan
hareket eden delile ne ad verilir?2009 SV
A) İnayet delili B) Gaye ve nizam delili
C) Hudûs delili D) Ahlak delili

10-Kaza ve kader meselesi Allah’ın hangi sıfatlaryla doğrudan ilgilidir? 2009 SV
A) İrade-Semi-Vahdaniyet B) Vucûd-ilim-Basar
C) İlim-irade-Kudret D) Kıdem-Bekâ-Kıyam binefsihi

11-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”(Enbiyâ, 21/22) ayeti Allah’ın varlığı ile ilgili hangi delile işaret etmektedir?2009 YD
A)Teselsülün imkânsızlığı B)Burhân-ı temânu’
C)Nizâm D)İmkân

12-Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Allah’ın varlığı inancına götüren delillerden sayılmaz?2009 YD
A)Kudret B)Hüdûs C)Kemâl D)İbdâ ve İllet-i Gâiyye


1-C 7-C
2-B 8-A
3-C 10-C
4-A 11-B
5-D 12-A
6-A

ALLAH'IN VARLIĞININ DELİLLERİ

FITRAT DELİLİ :Allah'ın varlığını ispat¬lamak için fıtraten Allah inancına sahip oluşudur.
TEMANU DELİLİ: Allah’ın birliğini isbatlamaya yönelik delilidir.
İBDA DELİLİ: Âlemin sonradan yaratılmış olması


Dış Alemden çıkarılan deliller:
1.HUDÛS DELİLİ: Alemin ve âlemdeki varlıkların bir yaratıcıya muhtaç olduğu delilidir.
2.İMKÂN DELİLİ:Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delilidir.
3.GAYE VE NİZAM DELİLİ: Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği delilidir.

BURHAN-İ İNNİ: Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi
BURHAN-I LİMNİ: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir.
BURHAN-I TECRÜBÎ:Tecrübî verilere dayanan burhanlara denir
BURHAN-I MAHLUT :Hem akıl hem tecrübî verilere dayanan burhana denir
BURHAN-I VİCDÂNİ :Zarûrî ve bedihî öncüllere dayanan burhana denir.
BURHAN-I NAZARÎ:Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan burhana denir.

KEMAL DELİLİ:Her cemal ve kemal sahibi, kendi güzelliğini ve kemalini göstermek istediği gibi, kendisi de bizzat görmek ister. Bir ressamın resmine bakması, bir âlimin kitabını okuması ve sanatkârın sanatını seyretmesi hep bu sırdandır. O hâlde elbette Allah-u Teâlâ da kendi cemal ve kemalini görmek isteyecektir. Madem cemali ve kemali bakidir, elbette onları baki bir şekilde görmek isteyecektir. Bunun için de baki bir memleket lazımdır. Orası da ancak ahirettir.

ADALET DELİLİ:Hiç mümkün müdür ki, her işinde nihayet derecede adalet ile iş gören bir Âdil-i Hakîm, mahlukatının hukukunu muhafaza etmeyerek, mazlumun hakkını zalimden almasın ve adaletini hiçe indirsin? Bu adalet burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mahkeme-i kübra ve adalet diyarı vardır ve olmalıdır.

MERHAMET DELİLİ: Hiç mümkün müdür ki, şu göz önündeki icraatının şehadetiyle, nihayetsiz bir merhametin ve nihayetsiz bir şefkatin sahibi olan şu âlemin Rabbi, kendi merhametine ve şefkatine layık bir tarzda mükâfatta bulunmasın ve has kullarına ihsan etmesin? Burada yok hükmündedir, demek başka yerde bir mükâfat yeri vardır ve olmalıdır. Ta ki o rahmet orada hakkıyla tecelli edebilsin.

3 yorum:

  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

    YanıtlaSil
  2. Bunları pdf şeklinde hazırlasaydınız onuda ayrı bi şekilde katsaydınız güzel olurdu böyle biraz zor oluyor

    YanıtlaSil
  3. Bunları pdf şeklinde hazırlasaydınız onuda ayrı bi şekilde katsaydınız güzel olurdu böyle biraz zor oluyor

    YanıtlaSil