25 Temmuz 2013 Perşembe

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK TESTLER

YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK TESTLER 


MÜTÛNU ERBA’A :Kelime anlamı itibarıyla dört metin demek olan mütûnu erba’a, Hanefî fıkhında muteber kaynak olarak kabul edilen, özet halindeki dört kitaba verilen addır. Bunlar Ebû’l-Berekât Nesefî’nin Kenzü’d-Dekâik; Ebû’l-Fadl Abdullah ibn Mahmûd el-Mevsılî’nin Muhtâr; Tâcu’ş-Şerîa Mahmûd’un Vikâye; Ahmed ibn Saâtî’nin Mecma’ adlı eserleridir. Bu eserlerin pek çok şerhi yapılmıştır

1. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?

A. Evzaî Mezhebi
B. Hanefî Mezhebi
C. Selefiyye Mezhebi
D. Zâhiriyye Mezhebi
2. Sahih hadisin tüm niteliklerini taşımasına rağmen, ravilerden birinin ya da birkaçının zabt sıfatı tam olmayan hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hasen Hadis
B. Zayıf Hadis
C. Maklub Hadis
D. Aziz Hadis
3. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin kaynakları arasında yer almaz.
A. Kur’an
B. Sünnet
C. Akıl
D. Lügat
4. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Tis’a eserlerinden değildir?
A. Sünen-i Tirmizi
B. Sünen-i Dârekutnî
C. Muvattâ
D. Sünen-i Darimî A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
5. Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi özellikleri, ibadet ve yaşayışı, giyim ve kuşam tarzı gibi konuların ele alındığı kitap türüne ne ad verilir?
A. Rical
B. Etrâf
C. Fevâid
D. Şemâil
6. Tâbiûndan rivayet edilen söz ve fiiller hangi hadis türü içerisinde yer almaktadır?
A. Müsned
B. Maktû
C. Mevkûf
D. Merfû
7. Kocanın dört ay veya daha fazla eşine yaklaşmayacağına yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına ne ad verilir?
A. Liân
B. Zıhar
C. Îlâ
D. Yemin-i münakide
8. Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş, merfu nitelikli ahkâm hadislerini ihtiva eden kitaplara ne ad verilir?
A. Sünen
B. Câmi
C. Musannef
D. Müsned A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
9. Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A. Abdullah b. Mesud
B. Zeyd b. Sabit
C. Abdullah b. Ömer
D. Ali b. Ebî Tâlip
10. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi sûfî/işârî tefsir özelliği ile tanınmıştır?
A. Rûhu’l-Beyân
B. İrşâdu Akli’s-Selîm
C. Hak Dini Kur’an Dili
D. Medâriku’t-Tenzîl
11. Din İşleri Yüksek Kurulu’nda başkan hariç kaç üye bulunur?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
12. “Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Müşkil
B. Nezâir
C. Mücmel
D. Müteşabih A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
13. Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhret bulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
A. Abdullah b. Ömer
B. Abdurrahman b. Avf
C. Ebu Hureyre
D. Kâ’bu’l-Ahbâr
14. “Kur’an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayan
ifadelerle ilgili ilme……denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
A. Mübhematü’l-Kur’an
B. İ’rabu’l-Kur’an
C. Emsalü’l-Kur’an
D. Müşkilü’l-Kur’an
15. Vasiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Vasiyet, yapan açısından bağlayıcı olduğu için, kişi sağlığında yaptığı
vasiyetini değiştiremez veya bundan vazgeçemez.
B. Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından öncedir.
C. Terekeden ölenin borçları, cenaze ve defin masrafları karşılandıktan sonra
kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir.
D. Vasiyet, terekenin üçte birini aşıyorsa, İslam Hukukçularının çoğunluğuna
göre vasiyet muteberdir, ancak bu fazla kısmın yerine getirilmesi mirasçıların onaylamasına bağlıdır.
16. Aşağıdakilerden hangisi hadis usulü edebiyatı ile ilgili mütekaddimûna ait eserlerdendir?
A. Kavâidu’t-Tahdîs
B. el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye
C. Tevcîhu’n-Nazar
D. et-Takrîb
17. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde Kur’an naslarıyla ilgili temel ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
A. Kıraat farklıkları
B. Müfessirin itikadi durumu
C. Lafzın müşterek oluşu
D. Hakikat-mecaz ihtimali
18. Aşağıdakilerden hangisi teklifî hükümlerden birisidir?
A. Sebep
B. Mani
C. Mübah
D. Rükün
19. Müslümanlar tarafından fethedilip, belirli bir vergi karşılığında eski sahiplerinin
elinde bırakılan gayr-i Müslimlere ait arazilere ne ad verilir?
A. Haracî arazi,
B. Öşrî arazi
C. Mülkî arazi
D. Mevât arazi A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
20. Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet aşağıdaki surelerden hangisinde yer almaktadır?
A. A’râf
B. Nisâ
C. Tevbe
D. Âl-i İmrân
21. Ravilerin sayısı bakımından mütevâtir derecesine ulaşmayan rivayetlere ne ad
verilir?
A. Âhad
B. Mevkûf
C. Merfû
D. Garîb
22. Hadisleri ilk defa tedvin eden tâbiî aşağıdakilerden hangisidir?
A. Süfyan es-Sevrî
B. Şu’be b. El-Haccâc
C. İbn Şihab ez-Zührî
D. Alkame b. Kays en-Nehai
23. Aşağıdakilerden hangisi İmam Maturidî’nin eserlerindendir?
A. Kavaidu’l-Akâid
B. Kitabu’t-Tevhîd
C. el-Luma’
D. el-Milel ve’n-Nihal A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
24. “Allah’ın sıfatları zatının ne aynı ne de gayrıdır” kabulü aşağıdaki ekollerden
hangisine aittir?
A. Kerramiye
B. Mutezile
C. Ehl-i Sünnet
D. Şia
25.İnsanın doğuştan aşkın bir varlığa inanma duygusuyla yaratılmış olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
A. İman
B. Fıtrat
C. Misak
D. İtikat
26. Aşağıdaki surelerden hangisinde ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabı ve taksimat şeklini bildiren ayetler bulunmaktadır?
A. Enfâl Suresi
B. Bakara Suresi
C. Âl-i İmran Suresi
D. Fetih Suresi
27. Akit esnasında mehrin belirlenmediği bir nikâh için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Mehir belirlenmeden akdedilen nikah fasittir. Kadın mehir alamaz.
B. Mehir belirlenmeden akdedilen nikah batıldır.
C. Nikah sahihtir, kadın mehrinden vazgeçmiş sayılır.
D. Mehir belirlenmeden akdedilen nikah sahihtir. Kadın mehr-i misil alır.
28. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun maddesi hangisidir?
A. 657
B. 1924
C. 633
D. 1415
29. Aşağıdakilerden hangisi Hanefî fıkhında “mütûn-i erba’a” ismiyle meşhur olan eserlerdendir?
A. el-Vikâye
B. el-Minhâc
C. el-Muğnî
D. el-Müdevvenetu’l-Kübrâ
30. Aşağıdakilerden hangisi Kelam İlmi ile eş anlamda kullanılır?
A. Usûlü’d-Dîn
B. İlmu’l-Fıkh
C. İlmu’l-Fırak
D. el-Milel ve’n-Nihal
31. “Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cebriyye
B. Eş’ariyye
C. Mürcie
D. Mutezile A Kitapçığı A Kitapçığı A Kitapçığı
32. Oruçla ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi yanlıştır?
A. Ramazanın başından sonuna kadar baygın bir halde bulunmuş olan kişi, daha
sonra iyileşince, kaza ile yükümlü olur.
B. Yolculuk veya hastalık nedeniyle Ramazan orucunu tutmamış olan kimse,
daha sonra bunları kazaya müsait bir vakit bulamadan vefat etse, kendisine
kaza da fidye de gerekmez.
C. Muayyen bir zamanda tutulmak üzere adanan oruca geceleyin niyet edilmesi
gerekir.
D. Bir kimse kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet etse, bu oruç, kaza
olarak sahih olmayıp nafile olur.
33. Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri aşağıdaki mezhep imamlarından hangisi için şöhret kazanmıştır?
A. Ebû Hanife
B. Mâlik b. Enes
C. Ahmed b.Hanbel
D. Muhammed b. İdris eş-Şafiî
34.İlk fıkıh usûlü kitabı olarak bilinen İmam Şafiî’ye ait eser aşağıdakilerden hangisidir?
A. el-Ümm
B. er-Risâle
C. Mustasfâ
D. Muhtasar
35. Varlığı hükmün varlığını, yokluğu hükmün yokluğunu gösteren sabit ve açık vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
A. İllet
B. Hikmet
C. Rükün
D. Şart
36. Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A. Tavafı abdestli yapmak.
B. Remel yapmak.
C. Tavafı avret mahalli örtülü yapmak.
D. Tavafı Hatim’in dışından yapmak.
37. Aşağıdakilerden hangisi “hidâne” kavramının açıklamasıdır?
A. Kocası ölen kadının yas tutmasıdır.
B. Çocuğun babası üzerindeki nafaka hakkıdır.
C. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesidir.
D. Annenin çocuğunu emzirme zorunluluğudur.
38. Aşağıdakilerden hangisi hadis edebiyatında ale’r-ricâl olarak tasnif edilen eserlerdendir?
A. Musannef
B. Mu’cem
C. Câmi
D. Sünen
39. Aşağıdaki hadis türlerinden hangisinin senedinde ravi düşmesi yoktur?
A. Mu’dal
B. Munkatı’
C. Mürsel
D. Müsned
40. Aşağıdakilerden hangileri itikadî ehl-i sünnet mezhepleridir?
A. Selefiyye – İmâmiyye – Kerrâmiyye
B. İmâmiyye – İbâhiyye – Eş’ariyye
C. Selefiyye – Eş’ariyye – Maturidiyye
D. Maturidiyye – İbâhiyye – Hanefiyye

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D
6. B 7. C 8. A 9. B 10. A
11. C 12. B 13. D 14. D 15. A
16. B 17. B 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23. B 24. C 25. B
26. A 27. D 28. C 29. A 30. A
31. D 32. C 33. D 34. B 35. A
36. B 37. C 38. B 39. D 40. C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder