21 Temmuz 2013 Pazar

YETERLİLİK DENEME SORULARI 2

DENEME SORULARI 

1-Vakf-ı Murahhas hangi harftir?
a) م b) ط
c) ج d)ص

2-Yandaki hü zamirine ne denir?مِنْ قَوْمِهِ = مِنْ قَوْمِهِي
a)Sıla b)Ademi Sıla c)Sıla-i Kübra d)Ha-i kinaye

3-Âlimlerin ekseriyetine (Cumhur-u ulamaya) göre 4 türlü vakf vardır. Aşağıdakilerdenhandisi vakıf değildir?
a) Vakf-ı tam b) Vakf-ı kâfi
c) Vakf-ı hasen d) Vakf-ı sahih

4-Ra’nın kalın(tefhim) okunduğu yerlerden değildir?
a) وَاضْرِبُوا b) شَكُورْ
c) لِمَنِ ارْتَضَي d) شَهْرْ

5-Aşağıdaki örnekte hangi tecvit kuralı vasrdır?
مِنْ بَعْدِهِ = مِمْبَعْدِهِ
a)İhfa b)İzhar
c)İklap d)Mealigunne

6-Se ( ث ) ve Zâl( ذ ) harfleri arasındaki idğâm Kuran’da kaç yerde vardır hükmü nedir? (يَلْهَثْ ذلِكَ)
a)1-Farzı kifaye b)1-Farzı ayın
c)1-Caiz d)1-Vacip

7-Ebu cafer dışındaki imamlar iki harfi izhar harfi saymışlar. Bundan dolayı bu iki harfte izhar yapmak caizdir. Hangisi bu harflerdendir?
a) ه ع b) ح ع
c) ح ء d) خ غ
8-Kaf ( ق )ve Kef( ك ) Harflerinin İdğâmı nasıl bir idgamdır? أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ
a)Tam+Nakıs b)Tam
b)Nakıs c)İdgamsız

9İdgam çeşitlerinden değildir?
a)İdgamı Meal Gunne b)İdgamı Bila Gunne
c)İdgamıMisleyn d)İdgamıKameriyye

10-Tenvin veya nun'u sakinden sonra hangi harfler gelirse o zaman “ğunneliidğam “ olur?
a) ى - و b) من -
c)ن- ى c) م-ى

11- Yandaki kelimede hangi med vardır?
a)Kelime-i Musakkale b)Kelime-i Muhaffe
c)Harfi Musakkele d)Harfi Muhaffefe

12-Kur'anı Hangi rivayetle okuyoruz?
a)Hafs Rivayeti b)Asım Rivayeti
c)Mücahid Rivayeti d)Nafi Rivayeti

13-Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi dönemde gerçekleşmiştir?
a)Abbasiler Döneminde b)Emeviler Döneminde
c)Osmanlılar Döneminde d)Sahabeler Döneminde

14-Hemze veya sükûn sebebiyle aslî med üzerine ziyâdeden doğan medde “……..” denir. Noktalı yere aşağıdakilerin hangisi gelemez?
a)Fer'îmed b)Medd-i mezîd
c)Medd-i medîd d)Sebeb-i med

15-Memleketimizde hatim okunurken, teravih namazı kıldırılırken ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken Kuran okuyuşunda hangi usul tercih edilmektedir?
a)Hadr b)Tedvir
c)Hadr d)Tertil

16-Hangi devirde hadisçiler, hadisleri, kendilerinden daha kolay bir şekilde faydalanılmasını sağlamak için konularına göre sınıflandırmışlardır.
a)Etbau’t-tabiin devrinde b)Sahabe devrinde
c)Tabii devrinde d)Fetret devrinde

17- Aşağıdakilerden hangisi Etbau’t-tabiin devrinde hadis rivayetinin bağlandığı esaslardan değildir?
a)Maruf ravilerden, meşhur muhaddislerin bilmedikleri hadisleri çok rivayet edenden hadis alınmaz
b)Hadisleri yazılı olarak rivayet etmeyenden hadis alınmaz
c)Galatı (yanlışı) çok olan kimseden hadis alınmaz
d)Hadis uydurmakla itham edilen kimseden hadis alınmaz

18- Aşağıdakilerden hangisi bir ravinin hadisi mana ile rivayet edebilmek için, etbau’t-tabiin arasında geliştirilen şartlardan biri değildir?
a)Arapçanın sarf ve nahiv kaidelerine tam manasıyla vakıf olmalı.
b)Lugat ilmine vakıf olmalı
c)Senet ilmine vakıf olmalı
d)Kelimelerin delalet ettikleri manaları iyi bilmeli

19- Hadislerde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelimelere ne denir?
a) Esbabuvurudi’l-hadis b)Garibu’l-hadis
c)Muhtelifu’l-hadis d) Fıkhu’l-hadis

20- Hz. Peygamberin ya da sahabe veya tabiinin söz ve uygulamalarını rivayet eden, yani başkalarına aktaran kişiye ne ad verilir?
a)Şeyh b)Ravi
c) Rivayet d)Mervi

21- Adalet ve zabt niteliklerine sahip ravilerin muttasıl (kopuksuz) bir isnatla rivayet ettikleri, şaz ve muallel (illetli) olmayan hadise ne denir?
a)Meşhur Hadis b)Maktu hadis
c)Sahih Hadis d)Garib hadis

22- Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadisleri tanıma yollarından biri değildir?
a)Rivayetin mükafat ve ceza yönünden dengesizlik içermesi
b)Hadisin senedinde zayıf bir ravinin bulunması
c)Hadisin lafzında veya manasında bozukluk olması
d)Birçok kimsenin görmesi gereken bir olayı bir kişinin rivayet etmesi

23- Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liselerinin görevleri tam olarak açıklar?
a)Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yüksek öğrenime hazırlar.
b)Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye çalışır.
c)Mübarek gün ve gecelerde camilerde programlar yapar.
d)İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.

24-Aşağıdakilerden hangisi Din hizmetlerini zorlaştıran veya engelleyen sorunlardandır?
I) Din görevlisinden kaynaklanan sorunlar,
II) Cemaatten kaynaklanan sorunlar,
III) Ortamdan kaynaklanan sorunlar.
a)I,III b)I,II
c)II,III d)I,II,III

25-Aşağıdakilerden hangisi Din görevlisinin, dinî hizmetlerini zorlaştıran veya engelleyen nedenlerdendir?
I-Bilgi yetersizliğı
II-İlgi yetersizliği
III-Cemaatten kaynaklanan sorunlar
IV-Liyakat ve temsil yetersizliği
V-İletişim yetersizliği
a)I-III-IV b)II-III-IV
c)I-II-IV-V d)I-III-IV-V

26-Cenazenin başından ayağına kadar uzanan ve her iki taraftan da düğümlenen kefen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Lifafe b)İzar
c)Kamis d)Kefen-i Kifayet

27-Aşağıdaki terimlerden hangisi ölmek üzere olan kimseyi kıbleye çevirme anlamına gelir?
a)Telkin c)Taziye
b)Tevcih d)Techiz

28-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki hitabet ilkeleri içerisinde yer almaz?
a) Etkili ve güzel konuşma b) Delillerle konuşmak
c) Konuşurken ayırıcı olmak d) Karşı görüşe hakaret etmeme

29-Aşağıdakilerden hangisi Tebliğ ve Davet ilkeleri içerisinde yer almaz?
a)Tebliğ ve Davette zorlama yoktur. b)Davet ve irşatta açıklık ve gerçeklik vardır.
c)Tebliğ bir sorumluluktur. d)Engeller karşısında sabır.

30-Din görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yaparsa toplum tarafından dışlanır?
a) Bölgesel ayrım yapar, dil ve renklere karşı tavır belirler
b)Meslektaşlarını sever, onlara zaman ayırır, İletişimde çocuklara daha fazla vakit ayırır
c)Çeşitli hayırsever derneklere aktif olarak katılır
d)Büyüme çağındaki insanların sorunlarıyla yakından ilgilenir

31-Aşağıdakilerden hangisi imam-hatibin görevlerinden biri değildir?
a)Görevli bulunduğu camideki müezzin-kayyımları denetlemek, İsteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumak.
b)Durum ve ihtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak.
c)Cami ve mescitlerde vakit namazları ile, Cuma, bayram ve teravih namazlarını ve cenaze namazını kıldırmak.
d)Gerekli gördüğünde vakit namazlarının kıldırılmasını cemaatten bazılarına bırakmak.

32.Peygamberimizin Allah'tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden topluca inanmaya ne denir?
a) Kuvvetli Delil b) İcmali İman
c) İman-ı Yeis d) İman-ı Mutebir

33.Aşağıdakilerden hangisi Amentü de yer alan iman esaslarından biri değildir?
a) Allah'a inanmak c) Kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak
b) Meleklere inanmak d) Kabir hayatina inanmak

34.Bir hadisenin kitap, sünnet ve icma-i ümmetle sabit olan hükmünü; aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hadisenin tam benzerinde ispat etmek ne demektir?
a) Delil b) Sunnete Dayandırma
c) Kıyas d) İcma

35- Aşağıdakilerden hangisi Allah-u Teala’nın Zati sıfatlarından biri değildir?
a) Vücud b) Bekaa
c) Vahdaniyyet d) Hayat

36-Hangisinde Allah'ın Zati sıfatlarından olan Vahdaniyet sıfatının manası doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın var olması b) Varlığının başlangıcının olmaması
c) Allah'ın bir olması d) Hiç bir benzerinin olmaması

37-Aşağıdakilerden hangisinde sadece Allah'ın Subuti sıfatları geçmektedir?
a) Hayat-İlim-Basar b) Hayat-Bekaa-Basar
c) İlim-Kıdem-İrade d) Kıdem-Kelam-İrade

38-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
a) Meleklerin bedenleri nur'dan meydana gelmiş ruhani varlıklardır.
b) Melekler dişi varlıklardır
c) Allah'ın emirlerinden dışarı asla çıkmazlar.
d) Melekler, gözle görünmezler

39-Allah'ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru bulunduğunu, hiçbir şüphe duymadan kabûl ve tasdik etmektir?
a) İnanç b) Amel
c) İtaat d) Tefekkür

40-"Medyen ve Eyke " halkına hangi Peygamber gönderildi?
a) Hz. Lut b) Hz. Nuh
c) Hz. Şuayb d) Hz. Hud

41- Aşağıdakilerden hangisi Ulü'lAzm Peygamberlerden değildir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. Nuh
c) Hz. Musa d) Hz. Adem

42- Efendimizin gençliğinde Mekke’de katıldığı hayır cemiyetinin ismi nedir?
a)Cemiyyet-ül Hayır b)Ashab-ı Yemin
c)İhvan-ı Mekke d)Hılf –ülFudul

43- Peygamber Efendimizin Hz. Hatice dışındaki hangi eşinden çocuğu olmuştur?
a)Hz. Aişe b)Hz. Safiyye
c)Hz. Mariye d)Hz. Zeynep

44- Peygamberimizin öz amcalarını gösteren aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
a)Hamza- Ebu Talib b)Hamza- Haris
c)Mukavvem- Abbas d)Ebu Talib- Zübeyir

45- Uhud Savaşının sebebi nedir?
a)Müşriklerin Muhacirlerin malına el koymaları b)Bedir’de Ebu Leheb’in öldürülmesi
c)Müşriklerin intikam alma isteği d)Ebu Cehil’in müşrikleri kışkırtması

46- Müslümanların Uhud Savaşında galipken mağlup duruma düşmelerine sebep olan nedir?
a)Sayılarının az olması b)Savaşmaktan yorgun düşmeleri
c)Efendimiz(a.s.m)in öldü haberinin yayılması d)Allah Rasulü’nün verdiği talimatı okçuların yanlış yorumlaması

47- Peygamber Efendimiz’in(a.s.m) bir duasıyla hiç mücadele etmesine gerek kalmadan düşmanın hezimete uğraması kaçınılmazken Cenab ı Hakk’ın O’ndan savaşmasını murat etmesinin hikmeti hangisi olamaz?
a)İmtihan dünyasında sebeplere riayet etmek esastır.
b)Elde edilecek neticeden mü’minlerin belli oranda pay sahibi olmasını murat ederek gelecek nesillere tek kişiye mal edilmeyen başarının gerçek başarı olduğunu göstermiştir.
c)Külfetsiz nimetin olmadğınıEfendimiz’in (şahsında bize talim etmiştir.
d)Müşriklerin tehditlerine karşı kaçınılmaz tek çare bu olduğu için savaşmayı emretmiştir.

48- Ganimetlerin paylaşılmasıyla ilgili hüküm ilk defa hangi hadiseden sonra indirilmiştir?
a)Miraç Hadisesinden sonra b)Hicretten sonra
c)Bedir savaşından sonra d)Uhud savaşından sonra

49- Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in(a.s.m) seriye ve gazve düzenlemesinin sebeplerinden birisi değildir?
a)Müşriklerin Medine’ye saldırı hazırlıkları karşısında önlem almak.
b)Elde edilen ganimetlerle Müslümanlarım ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak.
c)Müşriklere gözdağı vermek.
d)Müşriklerin düzenledikleri ticaret kervanlarıyla güçlenip, müslümanları tehdit eden bir unsur haline gelmelerine engel olmak.

50- Hicretin 16. ayı pazartesi günüydü. Efendimiz(a.s.m) ashabıyla birlikte öğle namazını kılıyordu. Üçüncü rek’atta idiler. Cibril-i Emin gelmiş ve Bakara Suresi 144. ayetini bildirerek Allah Rasulü’nden(s.a.v.) yönünü Mescid-i Aksa’danMescid-i Haram’a (Kabe) çevirmesini istemişti. Bu hadiseye ne ad verilir?
a)Mescid i Kıbleteyn b)Mescid i Nebevi
c)Tahvil i Kıble d)İstikbal i Kıble

51- Yahudiler Resûlullah (S.A.V)’e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medine’den sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medine’ye hücum ettiler.Hangi savaş anlatılmaktadır?
a)Uhud b)Hendek
c)Bedir d)Mute

52- Hendek savaşında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikri aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Süheb b. Rumi b)Habbab b. Münzir
c)Salman-ı Farisi d)Abdullah ibn.übey

53- Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü’nün, Hz. Osman (R.A)’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman (R.A)’ın öldürüldüğüne dair yanlış haber gelince Efendimiz (S.A.V) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye ka-dar savaşacaklarına dair biat ettiler. Semûre ağacının altında yapılan bu biate ne ad verilir?
a)Biat-ı Rıdvan b)I.AkabeBiatı
c)Biat-ı Kaza d)II.AkabeBiatı

54- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın Arap olmayan insanlar tarafından kabul edilmesi ile birlikte ortaya çıkan Kur’an’ı okuma güçlüklerini ortadan kaldırmak için başvurulan yöntemlerden biridir?
a)Kur’an’ın toplanması b)Harekeleme
c)Okullar açma d)Kur’an’ı farklı dillere tercümesi

55- Müfessirler tefsir yaparken farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların sebeplerinden biri olamaz?
a) Her müfessirin kendi fikri yapısını tefsirine yansıtması.
b) Her müfessirin İslam’a farklı açılardan yaklaşmış olması.
c) Müfessirlerin farklı uzmanlık sahalarındaki bilgilerini tefsirlerine yansıtmaları.
d) Kur’ân’ı yorumlamada her müfessirin kendi üstünlüğünü kanıtlama çabası.

56- Aşağıdakilerden hangisi Ferra ve tefsirine ait özellikleden biri değildir?
a) Ferra’nın tefsiri dil açısından tefsirlerin en güzel örneklerindendir.
c) Eserinin ismi Me’âni’l- Kur’ân’dır
b) Ayetleri açıklarken Arap şiirinden de örnekler getirmiştir.
d) Ferra tefsirinde bütün ayetleri açıklamıştır.

I. Taberî, tefsirinde ayetlere açıklama getirecek bütün rivayetleri bir araya toplamıştır.
II. Eserinin ismi Câmi’u’l-Beyan an Te’vili’l- Kur’ân’dır.
III. Eser tarih, fıkıh ve tefsir alanları için önemli bir kaynaktır.
IV. Eserin ismi Mefâtihu’l-Gayb’dır.
V. Eser eksiksiz olarak günümüze ulaşmıştır.
VI. Bu eserde hem dirayet hem de rivayet tefsirinin özelikleri görülmüştür.
57- Taberî ve tefsiri ile ilgili olarak yukarıdaki seçeneklerden hangileri doğrudur?
a) IV, V, VI b) II, III, V
c) I, II, V, VI d) I, II, III, VI

58- İtikadî açıdan Mutezilî görüşleri savunan, ayetleri ağırlıklı olarak dil açısından değerlendiren, fıkıh açısından Hanefi mezhebine yakın olan Keşşaf adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Zemahşerî b)Razi
c)Taberî d)Ferra

I. Hicri 6. yy’da yetişmiş önemli bilim adamlarından biridir.
II. Eserinde fıkıh, felsefe, kelam, matematik vb. ilimlerden faydalanmıştır.
III. Eserinde birçok bilim dalından faydalanması çok takdir almıştır.
IV. Eserinde Mutezile’nin görüşlerine cevap vermeyi amaçlamıştır.
V. Ayetlerin nüzul sebeplerine önem vermiştir.
59- Bu özellikler hangi tefsir âlimine ve eserine aittir?
a) Kurtubî – Câmi li Ahkami’l Kur’an b) Taberî- Câmi’u’l- Beyân an Te’vili’l Kur’an
c) Zemahşerî- Keşşaf d) Râzî- Mefâtihu’l-Gayb

“Ben sadece Gaziyyekabîlesindenim.
Eğer o yanılırsa ben de yanılırım
Eğer o doğruyu bulursa ben de bulurum.”
60- Bu mısralar bir Cahiliye şiirine aittir. Bu şiiri yazan şair, Arapların hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
a)Kabilecilik b)Savurganlık
c)savaşçılık d) bilgelik

61- Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirine dair yanlış bir bilgidir?
a) Peygamber ve sahabeden gelen haberleri esas almışlardır.
b) Tefsir ilmi başlangıçta tamamen rivayet tefsirinden ibaretti.
c) Rivayet tefsirleri müfessirin tercihini belli eder niteliktedir.
d) Taberî’nin tefsiri, önemli bir rivayet tefsiridir.

62- Kardeşliği bozan pek çok husus vardır. Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bütün bu hususlar açık bir biçimde belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin kardeşliği bozan bu hususlardan biri olduğu söylenemez?
a) Tefani b) Tecessüs
c) Gıybet etme d) Kötü zanda bulunma

63-Kulun himmet ve gayreti Allah’ın rızasını kazanmak olunca, Cenab-ı Hak onun kalbinde üç feyiz meydana getirir. Aşağıdakilerden hangisi bundan değildir?
a) İnsanlara eşit davranır,takva duygusu gelişir.
b) İmanı çok sevme duygusu geliştirir.
c) İman gönülde kökleşip, her şeyden daha cazip bir duruma gelir.
d) Küfür, fısk ve isyana karşı tiksinme hissi iyice belirir.

64-Allah tarafından yasaklanan kötü huy ve alışkanlıkların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.‘’Gerçek bilgi ve delile değil, tahmine dayalı hüküm’’
II.‘’İnsanların gizliliklerini araştırmak’’.
III.’’İnsanları arkalarında çekiştirmek’’
a) Zan–gıybet - tecessüs b)Zan–tecessüs – gıybet
c) Gıybet–tecessüs–zan d)Tecessüs–zan–gıybet

65- “Ey iman edenler söz ve hareketlerinizde ileri gidip Allah’ın ve Resûlü’nün önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.” Yanda verilen ayetten aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?
a)Peygamberin huzurunda bir konu üzerinde Peygamberden önce bir fikir ve görüş beyan etmeyin
b)Kitap ve sünnete aykırı söz söylemeyin hüküm vermeyin.
c)‘Şu ve bu hususta ilâhiemirlen inseydi’ diye acele etmeyin.
d)Size bir fasık haber getirdiği zaman hemen acele hüküm vermeyin araştırın.

66- İslamiyet’i kabul eden milletler kutsal, kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?
a) Toplumlarda, İslamlaşmanın, Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
b) İslamiyet’in İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
c) İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması
d) Arap kültürünün,dlinin, sözçüklerinin diğer kültürleri etkilemesi

67- Dört Halife dönemine “Cumhuriyet Devri” de denilmesi bu devrin hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Yöneticilerin halkın içinden çıkması b) Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
c) Herkese düşünce hürriyetinin tanınması d) Meclis niteliğinde divan teşkilâtının varlığı

68- Şiir ve edebiyat alanındaki gelişmesi hangi dönemde görülen özelliklerdendir.
a) Hz. Muhammed döneminde b)Cahiliyye döneminde
c) Emeviler döneminde d)Abbasile döneminde

69- "İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır" sözü kime aittir?
a) Hz. Ali b)Yunus Emre
c)Mevlana d) Hz. Muhammed (s.a.s)

70- Kelamcıların bilgi tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Bilginin konusu olan nesne “malum” ve “mezkur” dur.
b)Özne nesne arsındaki ilişkidir.
c)Bilginin konusu olan şey, nesnenin kendisinde bulunan gerçekliktir.
d)Bilginin olguya uygunluğu şart değildir.

71- Bilgi kaynaklarımızdan biri de duyu organlarımızdır. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarından elde edilen bilgilerin özelliklerden değildir?
a)Apaçık ve inkarı mümkün olmayan bilgilerdir.
b)Bu bilgilerin akıl süzgecinden geçirilmeden doğru olduğu söylenemez.
c)Duyu organlarımız bizi yanıltabilirler.
d)Duyu organlarımız tek başına yeterli bir bilgi kaynağıdır.

72- İnsan akıl yürüterek de bilgi üretebilir. Bütün insanlarda ortak olan bilgilere “bedihî bilgiler” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bilgiye örnek değildir?
a)İki zıddın bir arada bulunması imkansızdır. b)Parça bütünden küçüktür.
c)Kur’an’ın vahyi 23 yılda tamamlanmıştır. d)Hırsızlık kötüdür.

-Doğru haberin kaynaklarından biridir.
-Yanlış üzerinde birleşmesi mümkün olmayacak sayıda bir topluluk tarafından nakledilen haberdir.
73 Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bilgi kaynağıdır?
a)Peygamber haberi b)Mütevâtir haber
c)Vahiy d) Sezgi

74- Aşağıdakilerden hangisi, insanın din içinde özgür olduğu ve hür iradesine göre şekillendirebileceği alanlardan değildir?
a)İnanç b)İbadet ve davranışlar
c)Tecrübe d)Var olmak veya olmamak

I. Allah’ın yeryüzünde gördüğü her şeyi gördüğü anlamına gelir.
II. Yok olan bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak ve var etmek demektir.
III. Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
75- Yukarıda numaralanmış subûti sıfatların eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
I II III I II III
a) Tekvin Basar Kudret b) İrade Tekvin Semi
c) Basar Semi Kudret d) Basar Tekvin İlim

76- Selbî sıfatlar, Allah’ın yaratılmış diğer varlıklar gibi olmadığını ifade eden sıfatlardır. Aşağıdakilerden hangisi selbî sıfatlardan değildir.
a)Kıdem b)Vahdaniyet
c) Kudret d) Kıyam biNefsihi

I. Varlığının başlangıcı bulunmamak demektir.
II. Allah’ın fiil ve sıfatlarında tek olmasıdır.
III. Sonradan olanlara benzememek demektir.
77- Yukarıda numaralandırılmış selbî sıfatların eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
I II III I II III
a) Vahdaniyet Beka Kıyam biNefsihi b) Kıdem Beka Vahdaniyet
c) Kıdem VahdaniyetMuhalefetünli’l-havadis d) Beka Vahdaniyet Muhalefetünli’l-havadis

78- Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar ne olarak ifade edilir?
a)Revâtib b)Rekâtib
c)Refâtib d)Regaib

79- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan nafile namazlar ne olarak ifade edilir?
a)Regaib b)Revatib
c) Refâib d)Rekâtib

80-Başlanmış nâfile bir orucun bozulması durumunda bozulan orucun kazâ edilmesi gerekmez. Bu görüş hangi şıktaki mezheplere aittir?
a) Şâfiî ve Hambeli b)Şâfiî ve Mâlik
c)Şâfiî ve Hanefi d) Hambeli ve Maliki

1-D 2-A 3-D 4-A 5-C 6-D 7-D

8-B 9-D 10-B 11-B 12-B 13-B 14-D

15-A 16-A 17-B 18-C 19-B 20-B 21-C

22-B 23-A 24-D 25-C 26-A 27-B 28-C

29-C 30-A 31-D 32-B 33-D 34-C 35-D

36-C 37-A 38-B 39-A 40-C 41-D 42-D

43-C 44-A 45-C 46-D 47-D 48-C 49-B 50-C

51-B 52-C 53-A 54-B 55-D 56-D 57-C

58-A 59-D 60-A 61-C 62-A 63-A 64-B

65-D 66-B 67-B 68-B 69-D 70-D 71-D

72-C 73-B 74-D 75-D 76-C 77-C 78-A

79-A 80-B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder