22 Temmuz 2013 Pazartesi

YETERLİLİK DENEME SORULARI

YETERLİLİK DENEME  SORULARI

1)''Kum yığını'' anlamına gelen süre hangisidir?

a) Beled suresi
b) Ahgaf suresi
c) Casiye süresi
d) Duhan suresi

2)Aşagıdakilerden hangisi iklab harfidir

A)lam-ra
B)ba
C)vav-ya
D)ra

3) Tekrir sıfatı aşagıdaklerden hangi harfte bulunur

A) ra
B) cim
C) ğayın
D) nun

4) ‘’melikinnes’’kelimesinde duruldugunda hangi tecvit kuralı meydana gelir

A)medd-i muttasıl
B)medd-i munfasıl
C)medd-i lazım
D)medd-i arız

5) Yasin harfelerinde ki siin’in okunuşunda aşagıdakı kuralın hangisi vardır

A)medd-i lazım kelime-i musakkale
B)medd-i lazım kelime-i muhaffefe
C)medd-i lazım harf-imusakkale
D)medd-i lazım harf-i muhaffele

6)’’minşerri’’ kelimesinde ne vardır

A)ihfa
B)izhar
C)iklab
D)idğam

7)’’firgin’’kelimesindeki r harfi nasıl okunur

A)ince veya kalın okunabilir
B)iki elif miktarı uzatarak
C)ince okunur
D)kalın okunur

8)kelam,lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yine de kendinden sonrası ile anlam bakımından alakası olan yerlerde yapılan vakfa ne denir

A)vakf-ı tam
B)vakf-ı kafi
C)vakf-ı hasen
D)vakf-ı kabih

9)kuranı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune ne denir

A)tahkik
B)tedvir
C)tertil
D)hadr

10)kuran okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir

A)lahn-ı celi
B)lahn-ıhafi
C)mekruh
D)lahn

11)Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve
kabilelere ayrılmasının sebebi ne olarak
açıklanmıştır? (49/13)

A) Birbirleriyle yardımlaşmaları içi
B) Birbirlerini koruyup gözetmeleri için
C) Birbirlerinden ibret almaları için
D) Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için

12) Aşagıdakı harflerden hangilerinin mahreci aynıdır

A)he-elif
B)be-mim
C)ayın-ğayın
D)mim-nun

13)meddi arız da kelimenin son harfinin harekesi ötre olursa kac vecih çekmek caiz olur

A)3
B)4
C)5
D)7

14) dudak ihfası aşagıdaki tabirlerden hangisiyle ifade edilir

A)ihzari şefevi
B)ihfa-i şefevi
C)ğunne
D)iklab

15)vakfı latife olarak belirlenen harf aşagıdakılerden hangısıdır

A)sad
B)Gıf
C)kef
D)cim

16 Bir önceki durak işaretinin hükmü ne ise bir sonrakinin de aynı hükme tabi olmasını ifade eden harf aşagıdakılerden hangisidir

A)kef
B)za
C)sad
D)mim

17) Tecvid ile ilgili ayet aşagıdakılerden hangisidir

A)maide suresi ayet 6
B)müezzemmil suresi ayet 4
C)bakara suresı ayet 233
D)tevbe suresi ayet 60

18)Cuma Suresi’nde, Tevrat’la yükümlü tutulup da,
onunla amel etmeyenlerin durumu neye
benzetilmektedir? (62/5)

A) Meyve vermeyen ağaç
D) Ekin bitmeyen tarla
C) Su geçirmeyen toprak
D) Kitap yüklü eşek

19)Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?

A)Hz. Ömer
B)Zübeyr B Avvam
C)Abdullah bin Mesud
D)Hz. Hamza

20)Aşagıdakı kelimelerin hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir

A)ihfa=gizleme
B) izhar=ayırmak
C)kalkale=durmak ,oturtmak
D)iklab=çevirmek

21)“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf

22)Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?

a) Ahzap süresi 21. ayet
b) Ali İmran 31. ayet
c) Kalem süresi 4. ayet
d) Tevbe süresi 128. ayet

23)Aşağıdaki halifelerden hangisi şehit edilmemiştir?

a) Hz.Ömer
b) Hz.Ali
c) Hz.Ebu Bekir
d) Hz.Osman

24)Şiilik ilk olarak kimin zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır

A)hz ebubekir(r.a)
B)hz ömer(r.a)
C)hz Osman (r.a)
D)hz ali (r.a)

25)Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a) Lifâfe - kamîs – izâr.
b) Kamîs - lifâfe – izâr.
c) Lifâfe - izâr – kamîs.
d) İzâr - lifâfe – kamîs.

26)“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?

A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili

27)Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?

A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele

28)Aşagıdakılerden hangısı en büyük günahlardan biridir

A)fısk
B)şirk
C)zina
D)hırsızlık

29)Mutezilenin kurucusu hangisidir

A)vasıl bin ata
B)cehn bin safvan
C)Abdullah bin sebe
D)hasan basri

30kaza ve kader meselesi Allah ın hangi sıfatlarıyla dogrudan ilgilidir

A)ilim-irade-kudret
B)vucüd-kıdem-beka
C)vahdaniyet-kıdem-beka
D)irade-semi-basar

31)cehennemın hapıshane derin cukur manasına gelen adı aşagıdakılerden hangısıdır

A)semum
B)gay
C)veyl
D)siccin

32)edile-i şer’iyye(islamın delilleri)aşagıdaki şıkların hangisinde dogru olarak verilmiştir

A)kuran-sünnet-kıyas-icma
B)sünnet-kuran-icma-kıyas
C)kuran-sünnet-icma-kıyas
D)kıyas-icma-sünnet-kuran

33)Siyak-Sibak ne demektir?

A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu

34)ALLAH ı anmak ona tesbihte bulunmak ve ona yakın bulunmak için görevli olan melekler aşagıdakılerden hangısıdır

A)mukarrebun ve illiyyun
B)hamale-i arş
C)kiramen katibin
D)hafaza

35)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?

A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Abdullah b.Ömer

36 kıraat işmamlarının barae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir

A)istiaze
B)besmele
C)istiğfar
D)tevbe

37) imam şafii’ninkuranı kerim nazıl olmasaydı bu sure yeterdi dediği sure aşagıdakılerden hangisidir

A)adiyat
B)ihlas
C)asr
D)alak

38kuranı kerim de peygamberler için resul ve nebi dışında aşagıdakılerden hangi iki kelime daha kullanılmıştır

A)Beşir ve nezir
B)Beşir ve adil
C)nezir ve abid
D)alim ve Beşir

39hz ömer(r.a)ın efendımız (s.a.v)i öldürmek için yola cıktıgın da kız kardeşinin evinde okunan sure ve bu sureden dolayı müslümanlığan vesile olan sure hangisidr

A)taha
B)teğabun
C)tebbet
D)nisa

40)seb’ut tival’in içerisin de aşagıdakı surelerden hangisiyer almaz

A)bakara
B)ali İmran
C)mucadele
D)nisa

41)önce gelen bir kuran ayetinin hükmünü yürürlükten kaldırıp yerine yeni bir hüküm getiren ayet geldiğinde ve önceki ayetin hükmünü kaldırıp yeni hüküm koyan bu iki kelime aşagıdakılerden hangisidir

A)vücuh-nezair
B)nasih-vücuh
C)nezair-mensuh
D)nasih-mensuh

42)muğayyebati hamse aşagıdakı surelerın hangısın de zikredilmektedir

A)Yasin
B)nur
C)maide
D)lokman

43Aşagıdaki yemin çeşitlerinden hangisinin kefareti vardır ?

a) lagv
b) gamus
c) Münakid
d) Hepsi

44)İmama 1. rekatin rukusundan sonra uymaya ne denir ?

a-mesbuk
b-lahik
c-müdrik
d-iktida

45)"dinen kiyamen" ne demektir ?

a-dosdogru din
b-gercek din
c-hak din
d-bozulmamis din

46) İslam hukuku aşagıdakı dallardan hangisini incelemektedir

A)kelam
B)siyer
C)fıkıh
D)tefsir

47)Nisab miktarina ulasmis bir malin üzerinden 1 kameri yilin gecmesine ne denir ?

a-temlik
b-nisabi tam
c-havelenül havl
d-nami

48)zanni bir delil ile sabit olan hükümlere ne denir

A)farz
B)mendub
C)vacib
D)müstehab

49)beden ve elbise gibi dış temizliğe aşagıdakılerden hangisini denir

A)maddi temizlik
B)manevi temizlik
C)hükmi temizlik
D)keyfi temizlik

50)şafilere göre özürlü olan kiş her vakit namaz için bir abdest alır bu abdest ile nekadar namaz kılabılır

A)bir farz
B)aynı vakıt içerisin de bir farz ile dilediği kadar nafile
C)sadece beş nafile
D)sadece iki farz

51)özür sahibi bir sonrakı namaz vaktine girerse ne yapmalıdır

A)yeniden abdest alır
B)aynı abdestle devam eder
C)aynı abdest üzerine teyemmum eder
D)boy abdesti almalıdır

52)Zeydiye ,fıkhi görüşleri itibariyle hanefi mezhebine bir hayli yakındır.Bu bilgiye göre göre Aşağıdakilerden hangi konuda uzaktır ?

A-ehli kitaptan bir kadınla evlenmeyi caiz görmemesi
B-büyük günah işleyenin kafir olduğu görüşü
C-insanın rüzgar önünde duran bir yaprak misali olduğu
D-hepsi

53) ezan ve kametın Arapça olarak okunmasının hükmü nedir
A)vacip
B)sünnet
C)şart
D)mendub

54)sabah namazının vaktın son kısmında kılınmasına aşagıdakılerden hangi tabir ile ifade edilir

A)tağlis
B)isfar
C)ibrad
D)istiva

55)aşagıdakılerden hangısı hutbenin şartlarından degıldır

A)vakit için de ve namazdan önce okunması
B)hadesten taharet ve setr-i avret şartını taşıyor olması
C)hutbe ile namaz arasının yiyip içmek gibi bir şeyle kesilip ayrılmaması
D)hutBe niyeti ile okunması

56)cenaze ile ilgili olarak aşagıdakılerden hangısı yanlıştır

A)ölmüş bir kadını yıkayacak bir kadın yoksa mahremi teyemmüm verdirir
B)buluğ çagına yaklaşmış kız çocugunu gerektiğinde erkek aynı durumdakı erkek çocugu bir kadın yıkayabılır
C)erkek mı kadınmı oldugu anlaşılmayan kımse ölünce yıkanmaz teyemmüm ettirilir kefenleme hususunda kadın sayılır
D)düşük neticesinde ölü dogan çocuğun yıkanması gerekir

57)aşagıdakı durumların hangısınde sehiv secdesi yapmak gerekmez

A)bir rekatta iki defa rüku veya üç defa secde yapmak fatihayı arka arkaya tekrar okumak
B)rükuda veya secdede veya teşehhüd yerinde kıraat etmek
C)Fatiha suresinin büyük bir kısmını okumaz veya fatihadan sonra bir sure okumazsa
D)fatihayı okuyup arkasından bir sure okuduktan sonra fatihayı tekrar okuyorsa

58)aşagıdakı vakıtlerın hangisinde nafıle namazı kılmak mekruh degıldır
A)bayram namazlarından önce evde ve camide
B)bayram namazından sonra camide
C)Arafat ve müzdelife cemleri arasında
D)öğle namazını kıldıktan sonra

59)orucun kefaretı aşagıdakılerden hangısınde sırasıyla verılmıstır

A)köle-ik ay oruc-altmış fakiri doyurmak
B)köle-altmış fakiri doyurmak-iki ay oruç tutmak
C)iki ay oruç-köle-altmış fakiri doyurmak
D)altmış fakiri doyurma-köle-iki ay oruç

60)şafilere göre başlanmış bir nafile orucun bozulması durumunda kaza edilmesinin hükmü aşagıdakılerden hangisidir

A)farz
B)vacip
C)kaza gerekmez
D)sünnet

61)zekat verene aşagıdakı ifadelerden hangisi kullanılır

A)müzekki
B)tezkiye
C)müteneffil
D)müfteriz

62)kuranı kerimde zekat genellikle hangi ibadetle beraber zikredilmektedir

A)namaz
B)hac
C)oruç
D)kurban

63)sığırların zekatı ile ilgili aşagıdakılerden hangısı yanlıştır

A)30-40 taneye kadar 2 yaşına basmış erkak yada bir dişi buzagı verilir
B)40-60 taneye kadar 3 yaşına girmiş erkek yada bir dişi dana verilir
C) tam 60 tane olunca bir yaşını bitirmiş 2 tane buzagı verilir
D)bundan sonra her 33 tane de bir buzagı her 44 tane de bir dana verilir

64)hac ibadetlerinin bütünün yapılması aşagıdakı adlardan hangisi ile ifade edilir

A)menasikul umre
B)menasikul hac
C)mesafetul hac
D)cinayetul hac

65şafilere göre umrenin rükunları aşagıdakılerden hangisinde dogru olarak verilmiştir

A)ihram-tavaf-tıraş
B)ihram-tavaf-sa’y
C)ihram tavaf,sa’y,tıraş
D)ihram,tavaf,cemrelere taş atmak

66)aşagıdakılerden hangisi ihramın yasaklarından biridir

A)çamaşır yıkamak
B)tenini yıkamak
C)su ürünlerini avlamak
D)tırnak kesmek

67)üzerine hac farz oldugu halde haccetmeyen ve yerlerine bedel de göndermeden vefat eden kişiler yerlerıne bedel gönderilmesini vasiyet etmemişler ve bıraktıkları mirasın üçte bir de bedel masrafını karşılamıyorsa mirascılar bedel karşılamakla sorumlu degıldır görüşü hangi mezhebe aittir

A)Hanefi
B)maliki
C)Şafii
D)Hanbeli

68) Peygamber efendimizin hicretini anlatan sure hangisidir?

a: Adiyat
b: Enbiya
c: Tekvir
d: Tevbe

69)İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
A-İmam İbni Teymiyye
B-İmam Ebu Hanife
C-İmam Mâlik bEnes Işikk
D-İmam Şafiî

70)şeytan ve iblisin bir diğer adı olarak kullanılan kavram aşagıdakılerden hangisidir

A)azife
B)azazil
C)azab
D)azil

71)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı Kerim'de Hz. Yakup için kullanılan isimdir?

A:İsrail
B:Yahudi
C:Musevi
D:Ferisi

72)ilk olarak kuran egıtımı için aşagıdakı sahabelerden hangısı medineye gönderilmiştir

A)ali b.ebu talıb
B) musab b.umeyr
C)muaz bin cebel
D)sa’d b.ebi vakkas

73)efendimiz(s.a.v)e miraç ta 3 şey hadiye edildi aşagıdakılerden hangisi bunlardan degıldır

A)beş vakit namaz
B)ümmetinden ALLAH a şirk koşmayanların cennete girme müjdesi
C)ramazan orucu
D) bakara suresinin son iki ayeti
74)ifk hadisesine vesile olan kişi aşagıdakılerden hangisidir

A)safvan b.muattal
B)savfan b.muaz
C)safvan b. As
D)süraka b.malik

75)efendimiz(s.a.v)e akabe de biat edenler bazı maddeler üzerine söz verdiler aşagıdaki maddelerden hangisi bunlardan degıldır

A)ALLAH a hiçbir şeyi ortak koşmamak
B)hırsızlık yapmamak
C)her yıl bir ay ramazan orucu tutmak
D)zinada bulunmamak

76)Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kaza namazı kılınmaz ?

A-şemsten 10 dakika sonra
B-imsak ile güneş arası
C-ikindi namazından sonra
D-hepsi
77) Efendimiz (s.a.v)in göğsünün yarılması mucizesi aşagıdakı ifadelerden hangisinin karşılığıdır

A)şakkı şems
B)şakkı sadr
C)şakkı kamer
D)şakı necm

78)efendimiz (s.a.v)çok benzeyen sahabe aşagıdakılerden hangisidir

A)hz ebubekir(r.a)
B)hz musab bin umeyr(r.a)
C)hz Osman (r.a)
D)hz ammar bin yasir(r.a)

79)savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancagı taşıma görevine ne denir

A)hicabe
B)rifade
C)sikaye
D)liva

80 -mut'a nikahını caiz görme
-abdestte çıplak ayak üzerine mesh
-boşamada iki şahit zorunluluğu

Bu görüşler aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A-zeydiyye
B-imamiyye
C-hariciye
D-mutezile


DENEME  CEVAP ANAHTARI
1)B
2)B
3A
4D
5D
6A
7A
8B
9B
10D
11D
12A
13D
14B
15B
16A
17B
18D
19C
20C
21D
22D
23C
24C
25C
26C
27C
28B
29A
30A
31D
32C
33A
34A
35D
36B
37C
38A
39A
40C
41D
42D
43C
44A
45A
46C
47C
48C
49A
50B
51A
52A
53C
54B
55B
56D
57D
58D
59A
60C
61A
62A
63D
64B
65C
66D
67A
68D
69D
70B
71A
72B
73C
74A
75C
76A
77B
78B
79D
80B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder