26 Temmuz 2013 Cuma

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül
2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl
3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ
4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

5- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
A) El-Mesâni B) El-Miun C)El-Mufassal D) Es-Seb’u't-Tıvâl

6-Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
A) Es-Seb’u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal, El-Mesâni
B) El-Mesâni, Es-Seb’u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal
C) El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb’u't-Tıvâl
D) El-Miun, El-Mesâni, El-Mufassal, Es-Seb’u't-Tıvâl

7-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

8-Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
A)Fısıltılar B)Zaman C)Aylar D)Bölümler

9-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

10-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
A)Zeyd b. Harise B)Muaviye B)Halid b. Velid D) Şurahbil b. Hasene

12-Medine dedi en meşhur vahiy katibi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abdull b.Mesud B)Übey b.Kab C)Abdullah b.Abbas D)Ali b.Ebi Talib

13-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
A)Arza B)Kitabet C)Hıfz D)İbadette uygulama

14-Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
A)Kumaş B)Hurma dalları C)İnce beyaz taşlar D)İşlenmemiş ince deri parçaları

15-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

16-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
A)H 25 B)H 13 C)H 18 D)H 20

17-İlk defa bir heyetten de yararlanarak nokta şeklindeki harekeyi icat edip üstün yerine harfin üstüne, esre yerine altına, ötre yerine de önüne, farklı renklerle birer nokta koyan kişi kimdir?
A)Halid b.Ahmed B)Nasr b. Âsim el-Leysî C)Ebü’l-Esved ed-Düelî D)İbni Mücahid

18-Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal çalışması ne zaman olmuştur?
A)Meşuriyet B)Cumhuriyet C)Tanzimat D)Mecelle

19-Kur’an yolu tefsirinin müelliflerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Prof.Dr.Mustafa Çağrıcı B)Prof.Dr.Hasan Kamil Yılmaz
C)Prof.Dr.İbrahim Kâfi Dönmez D)Prof.Dr.Sadrettin Gümüş

20-Mekki ve Medeni sureler taksim edilirken hangisi dikkate alınmaz?
A)Mekan B)Muhatab C)Hicret D)Konu

21-Aşağıdakilerden hangisi mekki surelerin hakkında doğru değildir?
A)Bakara ve Al-i imran hariç, başlarında hurüf-u mukattaa bulunan her sure Mekkidir.
B)Bakara suresi hariç, içinde Adem ve İblis kıssası bulunan her sure Mekkidir.
C)Bakara suresi hariç,peygamberlerin kıssalarından bahseden her sure Mekkidir.
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseden sureler Mekkidir.

22-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)88-95 B)86-28 C)100-150 D)87-29

23-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

24-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın üslübu değildir?
A)Tasvir B)İcmali C)İstidlal D)Şekil

26-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Kasas D)Gizillik

27-Kur’an-ı Kerim’in faziletleri hakkında Kur’an-ı Kerim’in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

28-Hz.Peygamber “Kuran yedi harf üzere indi binaenaleyh onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyunuz” buyurması hangi anlamda değerlendirilmiştir?
A)Seb’a tariki B)Lehçe C)Kabile D)Arza

29-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:176

30-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın anlaşılması ve tefsir edilmesinde gerekli olan ve tefsir usulünün temel meseleleri arasında yer alan ilimlerden biri değildir?
A)Resmü’l Mushaf B)Kıraatü’l Kur’an C)Esbâb-ı Nüzûl D)Sebeb-i Vürûd
31-Aşağıdakilerden hangisi Kur’andaki belağat ilmi değildir?
A)Tenasub B)Meani C)Bedii D)Beyan

32-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ı anlamada nakli ilimlerden değildir?
A)Siyer B)Tarih C)Edebiyat D)Hadis

33-Kur’an ı anlamada bir ilim dalı olan kelimenin, istenilen manaya göre biçim değiştirmesine ne ad verilir?
A)İştikak B)Sarf C)Nahiv D)Terviye

34-Kur’an ın anlam boyutunu öne alarak kelimenin kökünden alıp zaman içindeki evrilmesi gibi çalışmalara ne ad verilir?
A)Tarihsellik B)Arük C)Diyaliktik D)Semantik

35-Kur’anın anlaşılmasında çağdaş bir yöntem olan İşaret sistemini ön plana çıkaran ilim dalına ne ad verlir?
A)Antropoloji B)Sistematik C)Semiyotik D)Sembolik

36- Kur’an ın içine indiği kültürü, toplumu ve tarihsel şartları çözümlemeyi ve anlamayı ifade eden bilimsel yaklaşıma ne ad verilir?
A)Tarihcilik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Nakilcilik

37- Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için o dönemin “insan eylemlerinin, sözlerinin, insanın yarattığı ürünlerin ve kurumların anlamını kavrama; anlama ve yorumlama sanatına” ne ad verilir?
A)Empati B)Farkındalık C)Pragmatik D)Hermeneutik

38-Elif,Lam,Ra ile başlayan surelere ne ad verilir?
A)Ra-i Mukattaa B)Ra-i Suver C)Ra-i Ayat D)Zevatu’r Ra

39-Mübhem-Müfesser kavramında asıl Müfesser kimdir?
A)Akıl B)Hz Peygamber C)Sahabe D)Müfessirler

40-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

41-Kur’an da konulduğu ve tahsis edildiği manada kullanılan lafızlara ne ad verilir?
A)Hakikat B)Muhkem C)Meal D)Mübeyyen

42-Ayetlerin lafzından anlaşılamayan tevil gerektiren naslara ne ad verilir?
A)Mücmel B)Batın C)Mübhem D)Müteşabih

43-Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne denir A)Mübhem B)Batın C)Mücmel D)Hass

44-Kur’an ayetleri açıklanırken aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilmez?
A)Tenkit-Terdid B)Hafi-Celi C)Mücmel-Mübeyyen D)Hakikat-Mecaz

45-Bir ayetin bir surede birden fazla tekrarlanmasına ne ad verilir?
A)Terdit B)Hadari C)Tenkid D)Teşbih

46-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
A)Te’vil ayetin muhtemel manalarından birine hamletmek demektir
B)Te’vil Tefsir den daha geneldir
C)Tefsirin sahası daha çok rivayet üzerinedir
D)Te’vilin sahası dirayet üzerinedir

47-Siyak-Sibak ne demektir?
A)Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü B)Surelerin nuzul süresi
C)Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı D)Hadislerin Kur’anla uyumu

48-Tek vaz ile bir tek manayı ifade etmek üzere konulmuş bulunan ve muayyen bir miktarla sınırlı olmaksızın bu mananın kendisinde gerçekleştirdiği bütün fertleri kapsayan lafızlara ne ad verilir?
A)Husus B)Umum C)İcmal D)Evrensel

49-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimelerde içermektedir.Bu bakımdan tefsir alanında Kuranda ki bu tür kelimelerin açıklamasını konu edinen bir ilim doğmuştur bu ilme ne ad verilir?
A)Edebiyat B)Müşkili’l Kur’an C)Mübhemetü’l Kur’an D)Garibü’l Kur’an

50-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın i’caz özelliklerinden değildir?
A)Nazım ve telif yönünden icazı B)Dil ve üslub yönünden icazı.
C)Gaybi haberler içermesi. D)Uyarı yönlü olması

51-Aşağıdakilerden hangisi aksamu’l Kur’an la alakalı doğru değildir?
A)Kuranda aksmu’l Kur’an ayetlerinin çoğu Mekke döneminde inmiştir
B)Kurandaki aksamul Kuran yeminleri konu edinen ilme denilir.
C)Arapların sosyal hayatlarında yeminin çok büyük rolü olması Kur’an a yansımıştır.
D)Aksamu’l Kur’an tehaddilik içeren ayetlerdedir.

52-Aşağıdakilerin hangisi Müşkilü’l Kur’an ın konusu değildir?
A)Kur’anda bir kelimenin çok manada kullanılması
B)Kur’an da bir olayın farklı biçimlerde ve şekillerde anlatılması
C)Kur’an da bir konunun farklı biçimlerde yer alması
D)Hakikat ve mecaz yönünden ihtilaf

53-62-Huruf-u Mukatta a hangi anlama gelmez?
A) Huruf-u Mukatta a Mekki surelere delalet ader
B) Huruf-u Mukatta a surelerin isimlerine delalet eder
C) Huruf-u Mukatta a duyanların ilgisini ve dikkatini çekmeye delalet ader
D) Huruf-u Mukatta a Allah’ın buna yemin ettiğine delalet eder

54- O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.(Ra’d 17) ayetinde anlatılan Kur’an ilmi hangisidir?
A)Münasebetü’l Kur’an B)Emselü’l Kur’an C)Teşbih D)Mecaz

55-Manası kolaylıkla anlaşılabilen herhangi bir yoruma ihtiyaç duyulmayan ve tek anlamı olan ayetlere ne ad verilir?
A)Mübeyyen B)Sarih C)Celi D)Muhkem

56-Kur’an da mecazın teşbihle karışmasından meydana gelen edebi sanata ne ad verilir?
A)İtnab B)Kinaye C)İ’caz D)İstihare

57-Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması B)Nüshalarının çoğaltılmış olması
C)Mushaf haline getirilmiş olması D)İndiği kavmin diliyle gelmiş olması

58-Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A)Abdullah b. Abbas B)Ubeyy b. Ka’b C)İbn Mes’ûd D)Zeyd b. Sabit

59-Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
A)Saîd b. Cübeyr B)Ubeyy b. Ka’b C)İkrime D)Abdullah b. Abbas

60-Aşağıdakilerden hangisi Tabiun dönemi müfessirlerden değildir?
A)İkrime B)Said b. Cübeyr C)Taberi D)Katade

61-Aşağıdakilerden hangisi Mekke ekolü müfessirlerinden değildir?
A) İkrime B)Katade C)Atâ b. Ebî Rabah D)Tavus b. Keysan

62-Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
A)Ashabı Tubba B)Ashabı Eyke C)Ashabı Resse D)Ashabı Karye

63-Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taif hadisesi B)İfk hadisesi C)Bey’at hadisesi D)Garanik hadisesi

64-Şeri bir hükmün daha sonra gelen şeri bir hükümle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Mensuh C)Nesh D)Tahsis

65-Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i nüzulün nedeni değildir?
A)Şehir B)Kişi C)Olay D)Soru

66-Kur’an da genel bir hükmün bazı fertlere hasredilmesine ne ad verilir?
A)Tahsis B)Beda C)Mübeyyen D)Müfessir

67-Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
A)Lafzının az manasının zengin olması. B) Hem icmali hem de beyâni olması.
C)Hitabın avam ve havassa yönelik olması D)Tarihselliği öne alması

68-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlatım biçimlerinden değildir?
A)Akla hitap etmesi B)Geçmişlerden örneklemesi
C)Edebi ve seci vurgusu D)Kinevi bir dil kullanması

69-Kur’an hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A)Kur’an-ı Kerim’de ayetler muhkem ve müteşabihtir.
B)Müteşabih ifadeler hakikatini bileceğimiz durumları anlatmaktadır.
C)Kur’an herkesin okuduğunda anlayabileceği bir kitaptır
D)Kur’an Nass lara göre değil akla göre keninin anlaşılmasını öğütler

70-Kur’an’a göre bireyin kötü ve olumsuz yaşantı şeklini daha güzel ve olumlu bir halle değiştirmesi, aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmaktadır?
A)Pişmanlık B)Farkındalık C)Tövbe D)Özveri

71-Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
A)Sorumluluk alanı B)Yapılan iş karşılıksız kalmaz
C)İman esasları D)Dua şekilleri

72-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Yemen Ekolü

73-Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
B)Tefsrü’l Kur’ani’l Azim: Süfyan Es Sevri
C)Camiu’l Beyan an Tefsirü’l Kur’an Taberi
D)Tevilatü’l Kur’an Maturidi

74-Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
A)Hidayeti B)Mezhebi C)İctimai D)Lugavi

75-Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
A)Kur’ân’daki kapalılıkları açıklama ihtiyacı B)Kur’andaki ahlak ilkelerini ortaya çıkarmak
C)Kur’an daki müşkilleri açıklamak. D)Kur’an daki mübhemleri çözmek

76-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
A)Tefsiru Ebi’l- Leys. B)Ed-Dürrü’l- Mensur fi’t-Tefsir bi’l- Me’sûr
C)Meâlimu’t- Tenzil. D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l

77-Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
A)Konulu Tefsir B)İcmâlî Tefsir C)Mukâren Tefsir D)Tahlîlî Tefsir

78-Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
A)Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B)Rûhu’l-me’âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm Âlûsî
C)El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân Begavi
D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi

79-İmam-ı Maturidinin yazdığı tefsirin adı nedir?
A) Kitâbu’l- Muhtezen B) Tenzîhu’l-Kur’ânAni’l-Matâ’in
C) Te’vilâtu’l- Kur’ân D) Müteşâbihu’l-Kur’ân”ve”elMuhît

80-Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
A)Edebi B)Lügavi C)İctimai D)İşari

81-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’ân’da, insanın sorumluluk üstlenecek niteliklere sahip olarak
yaratıldığını göstermek üzere kullanılmıştır?
A)Ulû’l-Emr B)Halîfe C)Biat D)Emânet

82-Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
A)Akıl, vahiy gibi bir bilgi kaynağıdır.
B)Akıl hidayet-i amme; vahiy ise hidayeti hasse’dir.
C)Sorumluluk, ilkesel olarak akla, fiilî olarak şeriata dayanır.
D)Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer
83-Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
A)Allah’ın bal arısıyla olan ilişkisi B)Allah’ın meleklerle olan iletişimi
C)Şeytanların birbiriyle olan fısıldaşmaları D)Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi

84-Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
A)Tencimü’l Kur’an B)Garibu’l Kuran
C)Tertibu’l Suver D)Tenasubu’l Ayat

85-Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
A)Nasr B)İhlas C)Felag D)Nas

86-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel

87-Kur’an ayet ve surelerinin Nebevi bilgiye dayalı sıralanmasına ne ad verilir?
A)Tahkikilik B)Nuzililik C)Tevkifilik D)Tedricilik

88-Aşağıdakilerden hangisi Rivayet tefsir özelliklerinden değildir?
A)Sahabe rivayetleri önceliklidir B)Te’vil ön plana çıkar
C)Mütaşabihlere açıklık getirilmemiştir D)Hadisler ön plandadır

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsirinde bilinmesi gerekmez?
A)Kur’anın indiği dönemin kültürünü bilmek B)Kur’anı anlamada subjektif olmak
C)Vücuh ve nezair bilgisine sahip olmak D)Ulumu’l kur’an bilgisini bilmek

90-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş amaçlarından değildir?
A)İnsanlara tarih bilgisi vermek B)İnsanları Allah’a ibadete davet etmek
C)Allah ile kullar arasındaki aracıları kaldırmak D)Cenneti kazanacak yolu göstermek

91-Kur’an-ın ahkâma dair konuların, Kur’an’ın indiği dönemin ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki görüşler hangi yaklaşımın ürünüdür?
A)Rivayetçi B)Tarihselci C)Sufi D)Selefici

92-Kur’ân – akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’ân insanın çalısmasının karşılığını alacağını öğütler
B)Kur’ân insanların atalarına körü körüne uymamalarını ister
C)Kur’ân insanların birbirlerini tecessüs etmelerini ister
D)Kur’ân insanın yapıtığının yanına kar kalmayacağını söyler

93-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel ilkelerden biri değildir?
A)Yapmadığı şeyi söylememek B)Yardımdımlaşmak
C)Eli sık olmak D)Bencil olmamak

94-Allah’ın sıfatlarının mahiyeti Kur’an hakkında aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
A)Garibu’l Kur’an B)Huluku’l Kur’an C)Mübhematü’l-Kur’an D)Sahibu’l Kur’an

95-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Hz. Peygamberin sözleri B)Sebeb-i Nüzul C)Nâsih-Mensûh D)İ’rabu’l-Kur’ân

96-Kelimelerin zaman içerisinde geçirdiği anlam değişiklikleri, daralmaları ve genişlemeleri Tefsir’in yararlandığı hangi çağdaş bilim tarafından incelenmektedir?
A)Semiyotik B)Art-Zamanlı Semantik C)Eş-Zamanlı Semantik D)Antropoloji

97-Kur’ân surelerinin Mekkî ve Medenî oluşunu belirlemede meşhur olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekan B) Muhataplar C) Konular D) Hicret

98-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A) Siyer B) Nahiv C) Belagat D) İştikak

99-Kur’ân ilimleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri tekrarların olmasıdır.
B) Kur’ân lafızları açıklık ve kapalılık bakımından farklı isimlere sahiptir.
C) Kur’ân ayetleri arasında ihtilaf ve tenakuz gibi görünen hususlar müşkilu’l‐Kur’ân’ın konusudur.
D) Kur’ân’da yabancı kelime bulunmadığı konusunda alimler arasında ittifak söz konusudur.

100- Tefsir ilmiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tefsirin verdiği bilgiler doğrudan hayata aktarılmaz.
B) Tefsirin kaynakları ve yöntemi müfessirin öznelliğini sınırlar.
C) Tefsir, Kur’ân yorumunun son noktasıdır.
D) Tefsirin temel yöntemi dil ve tarih bilgisine dayanmaktadır.
Cevap Anahtarı:(Pozantı İlçe Müftülüğü)
1-B 11-A 21-D 31-A 41-A 51-D 61-B 71-C 81-B 91-B
2-A 12-B 22-B 32-C 42-B 52-A 62-D 72-D 82-D 92-C
3-C 13-D 23-A 33-B 43-C 53-A 63-B 73-A 83-D 93-C
4-D 14-A 24-B 34-D 44-A 54-B 64-C 74-A 84-C 94-B
5-B 15-B 25-D 35-C 45-A 55-D 65-A 75-B 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-C 46-B 56-D 66-A 76-D 86-A 96-B
7-B 17-C 27-C 37-D 47-A 57-A 67-D 77-A 87-C 97-D
8-D 18-C 28-B 38-D 48-B 58-A 68-D 78-C 88-B 98-A
9-B 19-B 29-D 39-B 49-C 59-B 69-A 79-C 89-B 99-D
10-B 20-D 30-D 40-D 50-D 60-C 70-C 80-C 90-A 100-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder