29 Temmuz 2013 Pazartesi

Kur'an-ı Kerim Tefsir Soruları ve Cevapları

Kur'an-ı Kerim Tefsir Soruları ve Cevapları 

1-Kur'an ilimlerine dair kaynaklarda birden fazla adı vardır."ilk, evvel, başlangıç" demektir. Bütün olarak gelen ilk sûre olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhlas 
B)Bakara
C) Nas
D)Fatiha

CEVAP D

2-Mushafta ikinci, nüzul sıralamasında 87. sûredir, Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'in en uzun süresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte bİr-çok âyeti için Özel iniş sebepleri vardır.Adını, 67-71. âyetlerdeki kıssadan almıştır. Buna göre Allah Teâlâ, Hz. Mû-sâ aracılığı ile İsrâiloğulları'na bir inek kesmelerini emretmiş, onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürüncemede bırakmışlardı.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara 
B)Nebe 
C) Vakıa
D)Tevbe

CEVAP A

3-Mushaf'taki sıralamada 3, iniş sırasına göre 89. sûredir. Enfâl sûresinden son­ra Ahzâb sûresinden önce Medine'de nazil olmuştur.
Müfessİrlerin çoğunluğuna göre, sûrenin önemli bir bölümünün geliş sebebi, Necran hıristiyanları adına Medine'ye gelen heyetle Hz. Peygamber arasında ge­çen Allah İnancı konusundaki tartışmalardır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Fatır
B)Teğabun
C)Duha
D) Al-i İmran

CEVAP D

4-Sûrenin tek ismi vardır, o da "kadınlar" manasına gelir. Sûre ak­rabalık bağında belirleyici rol oynayan ana rahmine atıfta bulunarak başlamış, ka­dın (ana rahmi) aracılığı île birbirinin mirasçısı olanların miras hükümlerini dü­zenleyen bir âyetle son bulmuş, arada ise birçok âyet kadınlarla ilgili hükümler, açıklamalar ve değerlendirmeler getirmiştir. Bu durumda sûre adını muhtevasın­dan almaktadır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicr
B)Vakıa
C)Nisa
D)Hümeze

CEVAP C

5-112-115. âyetlerde söz konusu edilen ve havarilerin isteği üzerine Hz. îsâ'nın gökten bir "yemek sofrası" İndirilmesi için dua etmesi dolayısıyla adını almıştır. Dinin İkmal edilmesinden ve bunun manevî nimet olmasından ki­naye olarak bu adın verildiğini kabul edenler de vardır. Ayrıca 1. âyette akîdlerin yerine getirilmesi emredildiği için "ukûd" (akidler), okuyanları azap meleklerinin elinden kurtaracağı İçin "münkıze" (kurtarıcı), ve dinî hükümler çeşitli âyetlere serpiştirildiği için "muba'sire" adlan da verilmiştir.Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Zilzal
C)Enam
D)Maide

CEVAP D

6-Mushaftaki sıralamada 6, iniş sırasına göre 55. sûredir. Hicr sûresinden son­ra Sâffât sûresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Tamamına yakınının Mek­ke'de indiği hususunda ittifak vardır. Abdullah b. Ömer'e ulaşan bir rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ".... sûresi bana toplu olarak indi. 70.000 melek teşbih ve hamd sözleriyle bu sûrenin inişine eşlik etti.70.000 meleğin inişine eşlik ettiği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maide
B)Al-i İmran
C)Enam

D)Saffat

CEVAP C

7- Sözlükte "sur, dağ ve tepenin zirvesi" mânasındaki urf un çoğulu olan ve bu­rada cennetle cehennem arasındaki bir yerin adı olarak kullanılan kelime­, sûrenin 46 ve 48. âyetlerinde geçer. 143. âyette "mîkat" kelimesi geçtiğinden bu isimle, 172. âyetin içeriği dolayısıyla "Mîsâk" sûresi diye de anılmıştır.Âyet sayısı itibariyle Mekke'de inen sûrelerin en uzunudur, Kur'an'da da en uzun sûrelerin üçüncüsüdür. Bu sebeple "tıvâl-i seb'" (yedi uzun sûre) arasında gösterilir.Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Araf
C)Enam
D)Gaşiye

CEVAP B

8-Sûre Bedir Savaşı sırasında gelmeye başladığı ve Bedir de dahil olmak üze­re savaşla ilgili bir kısım hükümler taşıdığı için Bedir ismiyle de anılmıştır. Ancak meşhur olan ve Mushaf'ta yazılı bulunan ismi ......dir. Bu isimle ilgili bir hadis bulunmamakla beraber hem ilk âyetinde kelimesi geçtiği hem de sûrede ke­limenin ifade ettiği ganimetlerin hükümlerine temas edildiği için bu isimle anıldı­ğı anlaşılmaktadır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Al-i İmran
B)Zariyat
C)Enfal
D) Şuara

CEVAP C

9-Hz. Peygamber Tebük Seferi'nden döndükten sonra Hz, Ebû Bekir'i hac emîri olarak görevlendirmişti. Ebû Bekir beraberindeki müslümanlarla hareket et­tikten sonra bu sûrenin baş kısmı nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sûredeki buyrukları hac esnasında insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali'ye görev verdi. Hz. Ali hac kafilesine yolda yetişti. Hz. Ebû Bekir ona âmir sıfatıyla mı yoksa memur sıfatıyla mı geldiğini sordu. O sadece sûreyi hac sırasında insanlara tebliğ etmek­le memur olduğunu söyledi. Birlikte Mekke'ye gittiler. Hz. Ali kurban bayramının birinci günü Cemre-i Akabe yanında insanlara hitap etti, kendisinin Hz. Peygamber'in elçisi olduğunu bildirip sûreden otuz veya kırk (Mücâhid'den yapılan riva­yete göre on üç) âyet okudu ve şu dört hususu özellikle tebliğ etmekle görevli ol­duğunu söyledi: Bu yıldan sonra Kabe'ye müşrik yaklaşmayacak, kimse Kabe'yi çıplak tavaf etmeyecek, mümin olmayan cennete giremeyecek, verilen söz mutlaka tutulacaktır.

Yukarıda anlatılan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)İbrahim
B)Hicr
C)Tevbe (Berae)
D)Nahl

CEVAP C

10-Hz. Peygamber, "Cuma günü ..... sûresini okuyunuz"[4] buyurarak sûrenin faziletine, "..... sûresi ve kardeşleri beni ihtiyar­lattı" mealindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. ..... sûresinin kardeşleri aynı hadisin devamında "Vakıa, Hakka, Mür-selât, Nebe' ve Tekvîr" sûreleri olarak belirtilmiştir. [5] Bu sûrelerde çok etkileyici bir üslûp­la daha önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah'ı kendi görev süreci ve özellikle ümmeti açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fatır
B)Hud
C)Nur
D)Furkan

CEVAP B

11-Kur'an-ı kerimde geçen kıssada "Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.
Sözünü söyleyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz Adem
B)Hz Eyyüp
C)Hz Yusuf
D)Hz Nuh

CEVAP C

12-Sûre adını 13. âyette Allah'ı teşbih ettiği bildirilen ve "gök gürültüsü" anla­mına gelen .... kelimesinden almış ve sahabe döneminden İtibaren sadece bu ad­la anılmıştır. Bu durum sûrenin adının Hz. Peygamber aleyhisselâm tarafından ko­nulmuş olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahzap
B)Fussilet
C)Şura
D)Rad

CEVAP D

13-Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını, senin kutsal evinin (Kabe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki rabbim, namazı kılsınlar! İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler! 38. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığı­mızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Kuran-ı kerimde geçen bu duayı hangi peygamberimiz yapmıştır?

A)Hz Nuh
B)Hz Muhammed
C)Hz İbrahim
D)Hz Yusuf

CEVAP C

14-Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. 52. Onun yanına girip se­lâm vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. 53. "Korkma", dediler, "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." 54. İbrahim, "Üzerime yaşlılık  çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. 55. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" dediler. 56- "Haktan sapmış olanlardan başka kim rabbimin rahmetinden ümit keser!" dedi. 57. "Ey Elçiler! Görevi­niz nedir?" diye sordu. 58. Dediler ki: "Aslında biz, suçlu bir kavme (ceza ver­mek için) gönderildik. Hicr Suresi/51

Ayette geçen Hz İbrahimin melek misafirleri hangi kavme ceza vermek için gönderilmiştir.?

A)Semud
B)Hicr
C)Ad
D)Lut

CEVAP D

15-Sûre genellikle 68. âyette geçen "bal ansı" anlamındaki ismiyle anıl­mıştır. Ayrıca sûrede Allah'ın kullarına lütfettiği ve edeceği nimetlerden geniş ola­rak bahsedildiği için "Niâm sûresi" diye isimlendirildiği de söylenir.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Enbiya
B)Nahl
C)Neml
D)Ahkaf

CEVAP B

16-Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 1. Bir gece, kendisine bazı âyet­lerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haranı'dan çevresini mübarek kıl­dığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, ger­çekten işitendir, görendir.

Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)İsra
B)Mearic
C)Müddesir
D)Zümer

CEVAP A 

3 yorum: