21 Temmuz 2013 Pazar

Yeterlilik Deneme 3

DENEME 3

1) vakfı mücevvez işareti aşağıdakilerden hangisidir)
a ز (keskin ze)
b) ط (tı)
c) ع (ayın)
d) م (mim

2) ) عَلَيْهِ (aleyhi ) burada “he” zamiri nasıl okunmalıdır?
a) uzatılmadan okunmalıdır
b)hem uzatılıp,hem uzatılmayabilir
c)uzatılmalıdır
d)hiçbiri

3) نَسْتَعَينُ kelimesi, ،اِهْدِنَا kelimesine vasledilmesi
hâlinde nasıl okunur?
A) ن ötre okunarak, hemze vasledilerek
ن esre okunarak, hemze vasledilerek
C) ن ötre okunarak, hemze esre okunarak
D) ن ayet sonu olduğu için vasıl yapılmaksızın

4) Aşağıdaki surelerden hangisinin başındaki
hemze, hemze-i katı'dır?
A) Fâtiha
Tekâsür
C) Kâria
D) Alak

5) )aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından değildir ?
a)asım
b)kisai
c)ebu amr
d) ebu bekr şemire

6) Medd-i muttasılda aslî med üzerine ilave etme-nin hükmü nedir?
A) Vacip değildir.
Caizdir.
C) Caiz değildir.
D) Vaciptir.

7) 22)aşağıdakilerden hangisi beyine sıfatlarından değildir?
a) ل
b) ظ
c) م
d) ر

) harfi 3 elif miktarı uzatmak,aşaıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a)kasr
b)tul
c)tavassut
d)revm
9) . Sâkin mîmin okunuş şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Sâkin (م) den sonra harekeli (ب) harfi gelirse İhfâ-i Şefevî olur.
b) Sâkin (م) den sonra harekeli (م) harfi gelirse İdğâm-ı Misleyn
Mealğunne olur.
c) Sâkin (م) den sonra harekesiz (ب) harfi gelirse Dudak İhfâsı olur.
d) Sâkin (م) den sonra (ب) ve (م) harfleri dışında bir harf gelirse izhâr (İzhâr-ı Şefevî) olur.

10) Aşağıdaki tenvîn ve sâkin nûn ile ilgili hükümlerden
hangisi yanlıştır?
a) Tenvîn veya sâkin nûndan sonra elif, hâ, ayın, ğayın, he harflerinden biri gelirse izhâr olur.
b) Tenvîn veya sâkin nûndan sonra ye, mîm, nûn ve vâv gelirse İdğâm-ı Mealğunne olur.
c) Tenvîn veya sâkin nûndan sonra lâm ve râ gelirse İdğâm-ı Bilâğunne olur, bâ harfi gelirse iklâb olur.
d) Tenvîn veya sâkin nûndan sonra ihfâ harflerinden biri gelip ikisi aynı kelimede olursa ihfâ olur.

11) )aşağıdakilerden hangisi cehr sıfatlarından değildir?
a) ى (ya)
b) ر (ra)
c) ق (kaf)
d) ف (fe)

12) ) اَلمص (elif lam mim sad) burada “sad” harfinde hangi kural vardır
a)meddi tabi
b)meddi lazımı harfi muhaffefe,
c)meddi lazımı harfi musakkale
d)meddi kelimei musakkale

13) فِرْقَةٍ (firkatin) burada “ra “ nasıl okunur
a)kalın okunur
b)hem ince hem kalın okunur
c)ince okunur
d)hiçbiri

14) İklâb ne demektir ve harfleri nelerdir?
a) Açık okumaktır. Harfleri , ا ع ــــﻫ ح غخdır.
b) Önce gelen cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ن و ل م ر ي
c) Cezimli ن'dan sonra "ب" gelirse ن'u مharfine dönüştürmek ve ğunneli okumaktır. Harfi "ب"dir.
d) Cezimli ن'dan sonra "ب" gelirse ن'u ğunneli okumaktır. Harfi "ب"dir.

15) . Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?
a) (م) Vakf-ı lâzım: Geçildiğinde mânâ bozulabilir gerekçesiyle, durulması önemle istenen durak işaretidir.
b) (ج) Vakf-ı câiz: Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durmanın daha evlâ olduğu durak.
c) (ط) Vakf-ı mutlak: Durulması evlâdır.
d) Hiçbiri.

16) Kur’an-ı Kerim harflerinde bugün kullanılmak-ta olan harekeleri ve noktaları son şekliyle belirleyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nasr b. Asım
Halîl b. Ahmed
C) Ebu’l-Esved ed-Düelî
D) Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî

17) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın Hz. Pey-gamber (s.a.s.)’in zamanında “Mushaf” hâline getirilmeyişinin sebeplerinden biri değildir?
A) Yazıya geçirecek kişi ve eşyanın mevcut olmaması
Hz. Peygamber hayatta olduğu için buna ihtiyaç duyulmaması
C) Kur’an’ın nüzulünün devam ediyor olması
D) Kur’an’ı ezberleyen sahabîlerin olması

18) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların inançlarını düzeltmek
İnsanların ahlakını güzelleştirmek
C) İnsanların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri vermek
D) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunu kazan-dırmak

19) Âyetve sûreler arasındaki uyum
ve ahengi inceleyen ilme ne ad verilir?
a) Tenâsüb.
b) Tevâfuk.
c) Terâdüf.
d) Tesânüd.

20) . “Yavaş yavaş, acele etmeden, harfleri ve harekeleri dizilmiş
inci taneleri gibi açık bir şekilde, mânâ ve hikmeti düşünerek metni tane tane okumak”
şeklinde tanımı yapılan okuyuş şekli hangisidir?
a) Tekrîr.
b) Tertîl.
c) Tedvîr.
d) Hadr

21) “O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.”
Yukarıdaki âyet, kelâm ilminde hangi meseleye delil olarak kullanılmıştır?
A) Ru’yetullah’ın imkânına
Allah’ın bir cisme sahip olduğuna
C) Müminlerin cennette ebediyen kalacağına
D) Mahşerde insanların Allah’ın huzurunda topla-nacağına

22) “Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”
Bu âyete göre, kader inancıyla ilgili olarak, aşağıdaki hüküm cümlelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Her şeyin kaderi Allah’ın takdirine ve yaratma-sına bağlıdır.
İnsan fiilleri önceden Allah tarafından belirlen-miştir.
C) Varlık âleminde her şeyin ölçülebilir değerler cinsinden bir ölçüsü vardır.
D) Allah evreni ve evrendeki her şeyi belli bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.

23) Peygamberlerin sıfatlarından “fetânet” ne anlama gelir?
A) Peygamberlerin zeki olması
Peygamberlerin ilhama açık olması
C) Peygamberlerin gayptan haber vermesi
D) Peygamberlerin sözlerinin doğru olması

24)Dış dünyada gözlemlenen tecrübî olgulardaki
sistematikliği akla uygun bir şekilde açıkla-yarak, Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlamaya
çalışan delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratma
Ahlak
C) Fıtrat
D) Nizam

25) Peygamber olarak gönderilen kişinin, pey-gamberliğinden önce kendisinde görülen
olağanüstü hâllere ne ad verilir?
A) İrhâs
Mükâşefât
C) İlhâm
D) Kehânet

26) Aşağıdakilerden hangisi mucizelerin karakte-ristik yapısıyla bağdaşmaz?
A) Mucizeler, nadiren vuku bulan harikulade olaylardır.
Mucizeler, Allah tarafından peygamberlere verilen olağanüstü olaylardır.
C) Mucizeler, Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatla-rıyla ilgilidir.
D) Mucizelerde esas olan, peygamberin iradî tercihidir.

27) Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruya-bilmiş insanların yüce bir tanrının varlığını benimseyeceğini ileri sürerek Allah’ın varlığını ispatlayan delil hangisidir?
A) Nizâm delili
Fıtrat delili
C) Gaye delili
D) İmkân delili

28) Hissî mucizeyi diğer mucizelerden ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız o dönemde değil kıyamete kadar geçer-li olması
Akıllara durgunluk verecek derecede büyükolması
C) Duyu organlarıyla algılanabilen bir olay olması
D) Olağanüstü bir olay olması

29) Evvâbîn namazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nâfile bir namazdır.
İki rek’âtta bir selam verilebilir.
C) Altı rek’ât tek selamla kılınamaz.
D) Akşam namazından sonra kılınır.

30) : Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin hükmen geçerli olabilmesi için buluğ çağına ermiş olmak gerekmez?
a- Namaz
b- Oruç
c- Hac
d- Zekat

31) : Aşağıdakilerden hangisi Eşratü’s-Saat hakkında doğru bir bilgi değildir?
a- Kıyamet Alametlerine denir
b- Bu konu ile ilgili hadis mevcuttur
c- Kuranı kerimde 22 defa zikredilmiştir
d- Küçük Büyük diye ikiye ayrılır

32) : Aşağıdakilerden hangisi Ahiret gününe verilen isimlerden biri değildir?
a- Yevmü’l- Kübra
b- Yevmü’t-Telak
c- Yevmü’l- Hasre
d- Yevmü’l- Hisab

33) : Kuranı Kerimin,
- Beşeriyetin ihtiyacını karşılaması
- İnsanlar tarafından benzerinin getirilememesi
- Fenni mucizelerden bahsetmesi
Yukarıda verilen bazı özellikler Kuranı Kerimin hangi özelliği ile alakalıdır?
a- İcazü’l Kuran
b- İrabü’l Kuran
c- Üslubu’l- Kuran
d- Meainu’l Kuran

34) : Aşağıdakilerden hangisi sadece peygamberimize verilen özel isimlerden biri değildir?
a- Hatemün’nebi
b- El-Emin
c- El-Namus
d- Rasulü’s Sakaleyn

35) : Aşağıdakilerden hangisi kuranı kerimde müteşabih unsurlarından biri değildir?
a- Ruh
b- Kürsi
c- Kalem
d-Sakar

36) : Aşağıdaki namazlardan hangisi kıraat yönüyle diğerlerine göre farklıdır?
a- Vitir Namazı
b- Teheccüt Namazı
c- Tesbih Namazı
d- Hacet Namazı

37) : Manasını Allahtan başka kimsenin bilemeyeceği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a- Mutlak Müteşabih
b- İzafi Müteşabih
c- Kutsi Hadis
d- Muzdarip hadis

38) . Vitir namazı ile ilgili aşağıda yer verilen hü-kümlerden hangisi yanlıştır?
A) Vitir namazı Ebû Hanife, Ebû Yusuf ve İmam
Muhammed’e göre vaciptir.
Hanefilere göre kunut sadece vitir namazında
okunur.
C) Şafiîlere göre vitir namazının dışında da kunut
okunur.
D) Ebû Hanîfe’ye göre vitrin kazası da vaciptir.

39) Dört mezhepten sadece Hanefîlerce gerekli
görülen Cuma namazının sıhhat şartı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Vakit
İzin
C) Cemaat
D) Hutbe

40) Âdetli bayan aşağıdakilerden hangisini yapa-bilir?
A) Arafat’ta vakfe yapabilir.
Kâbe’yi tavaf edebilir.
C) Namaz kılabilir.
D) Oruç tutabilir

41)En faziletli nafile oruç Aşağıdakilerden hangisidir?

a)aşure orucu
b)şaban orucu
c)Davut orucu
d)şevval orucu 

42) : Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaat yönüyle diğerlerine göre farklıdır?
a- Tesbih Namazı
b- Evvabin Namazı
c- Bayram Namazı
d-Vitir Namazı

43) Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü
konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Niyet dört mezhebe göre de farzdır.
Niyet dört mezhebe göre de sünnettir.
C) Hanefi mezhebinde niyet farzdır, diğer mez-heplerde değildir.
D) Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mez-heplerde farzdır

44) Meşakkat ve ihtiyaç gibi arızî bir sebebe bağlı olarak konulmuş geçici hükme ne denir?
A) Ruhsat
Fetvâ
C) Azîmet
D) Telfîk

45) Öğle vaktinde kalben öğle, dili ile de yanlışlık-la ikindi namazının farzını kılmaya niyet eden
birinin, kıldığı namazla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Namaz geçersiz olur.
İkindi namazı yerine geçer.
C) Öğle namazının iadesi uygun olur.
D) Öğle namazının farzı olarak geçerlidir

46) : Aşağıdakilerden hangisine Hac Farzdır?
a- Zengin Fakat Mümeyyiz olmayan bir Müslüman
b- Zengin fakat Kimsesi olmayan bir kadın
c- Dinen zengin ve Akıl baliğ olmayan
d-Zengin Fakat Emekli olan bir Erkek

47) Aşağıdakilerden hangisi zekat konusunda diğerlerinden farklıdır?
a- Tam Mülkiyet
b- Nema
c- Yıllanma
d- Temlik

48) : Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?
a- Teverrük yapmak
b- Ruküde sübhane rabbiyel azim demek
c- İftidah tekbirini alırken eli kaldırmak
d- İsaet yapmak

49) : Aşağıdakilerden hangisi kamet sırasında yapılan uygulamadır?
a- Tul
b- Tavassut
c- Hadr
d- İşmam

50) Hanefi ve Şafiî mezheplerinde, su bulamadığı için teyemmüm yaparak namaz kılan bir kimse vakit henüz çıkmadan su bulursa ne yapmalıdır?
A) Hanefilere göre namazını iade eder, Şafiîlere
göre iade etmez.
Hanefilere göre namazını iade etmez, Şafiîlere
göre iade eder.
C) Her iki mezhebe göre namazın iadesi gerekmez.
D) Her iki mezhebe göre namazını iade eder.

51) : Aşağıdakilerden hangisi yemin kefaretleri arasında yer alır?
a- Köle azat etmek
b- 10 fakiri giydirmek ve 10 fakiri doyurmak
c- 3 gün oruç tutmak
d- Hepsi

52) Aşağıdaki surelerden hangisi tilavet secdesi ile bitmez?
a- Araf Suresi
b- Necm Suresi
c- Secde Suresi
Alak Suresi

53) “Geçmişte sabit olan durumun, değiştiğine
dair bir delil bulunmadıkça hâlihazırda varlığı-nı koruduğuna hükmetmek” aşağıdaki kav-ramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) İstishâb
İstislâh
C) İstihsân
D) Mesâlih-i mürsele

54) Oruçlu iken haricen merhem kullanan kişi-nin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Orucu bozulmaz.
Kaza gerekir.
C) Kefâret gerekir.
D) İhtiyaten kaza gerekir.

55) Hanefi mezhebinde loğusa için aşağıdaki hü-kümlerden hangisi yanlıştır?
A) Loğusalığın en uzun süresi 40 gündür.
Âdetli için haram olan şeyler, loğusa için de haramdır.
C) Doğum yaptıktan sonra kanama görmeyen loğusa sayılmaz.
D) Hamileliğinin 5. ayında düşük yapan, kanama görse de loğusa sayılmaz.

56) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının gayelerinden biri değildir?
A) Geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkarıl-ması
Mü’minleri mükâfatlandırmak suretiyle Yüce Allah’ın lütfunun açıklanması
C) Olayların geçmiş dönemle sınırlı olduğunun gösterilmesi
D) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in desteklenmesi ve teselli edilmesi

57) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın i‘câz yönle-rinden değildir?
A) Uslübu, dili ve fesahati
Te’lif yönünden eşsizliği
C) Gaybî haberleri ihtiva etmesi
D) Her konuda ayrıntılı bilgi vermesi

58) Vazgeçilmez ölçüsünde olmasa da ihlal edil-mesi durumunda fertlerin sıkıntıya düşeceği,
toplum düzeninin bozulacağı durumlara mey-dan verilmemeküzere vazedilmiş hükümlere
ne denir?
A) Zarûriyyât
Hâciyyât
C) Mekâsidu’ş-şerî’a
D) Tahsîniyyât

59) Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî
imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavram-lardan hangisi karşılar?
A) İcap
İstitâat
C) İskân
D) İfâ

60) Hanefi mezhebine göre, kurban kesmeyi vacip kılan asgarîzenginlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 300 dirhem gümüşe sahip olmak
Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 600 dirhem gümüşe sahip olmak
C) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 20 miskal altına sahip olmak
D) Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 200 miskal altına sahip olmak

61) Kocanın, eşine dört ay veya daha fazla yaklaş-mayacağına dair yemin etmesine veya nezirde bulunmasına ne denir?
A) Îlâ
Ahid
C) Liân
D) Va’d

62) “Din” kelimesinin sözlük anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İtaat
Vicdan
C) Ceza
D) Kanun

63) Allah Teâlâ’nın “tekrar yaratan” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muîd
Bedî’
C) Mübdî
D) Mümît

64) Kolunda sargı bulunan bir kişi abdest alırken sargının üzerini kaç kere meshetmek zorundadır?
A) 4
3
C) 2
D) 1

65) “Tahkîkî iman” hakkında aşağıda verilen bilgi-lerden hangisi doğrudur?
A) İslamın şartlarını kabul etmek
İslam dininin temel esaslarını kabul etmek
C) İnanır gibi gözüktüğü hâlde kalpten inanmamak
D) Araştırma-incelemeye dayalı ve bilinçli olarak inanmak

66) “İmamet-i suğrâ” kavramı neyi ifade eder?
A) Namaz imamlığını
Siyaset adamlığını
C) Devlet başkanlığını
D) İmam adaylığını

67) Aşağıdakilerden hangisinde namaz ve hutbe-nin uzunluk dengesi Hz. Peygamberin tavsiye-sine uygun olarak verilmiştir?
A) Namaz kısa - Hutbe kısa
Namaz uzun - Hutbe kısa
C) Namaz kısa - Hutbe uzun
D) Namaz uzun - Hutbe uzun

68) Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fıtır sadakasına baş zekâtı da denilmektedir.
Fıtır sadakasını fakire verirken “fitredir” demek gerekir.
C) Fıtır sadakası yoksulların bayram sevincine katılmalarını sağlar.
D) Fıtır sadakası veren Müslüman, malî yardım-da bulunmanın sevincini yaşar

69) Aşağıdakilerden hangisi haccın rükünlerinden biri değildir?
a) Safâ ile Merve arasında yürümek.
b ) Arafatta vakte yapmak.
c) Ziyaret tavâfı yapmak.
d) Mîkâtlarda ihrâma girmek.

70) Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, bayram'ın birinci günü şeytan taşlamanın vakti ne zaman başlar?
a) Fecr-i Sâdık'tan îtibâren.
b) Gece yarısından îtibâren.
c) Güneşin doğmasından îtibâren.
d) Tan yerinin ağarmasından
îtibâren

71) Aşağıdakilerden hangisi haccın sahîh (geçerli) olmasının şartlarından biridir?
a) Hac yapmak niyetiyle ihrâma girmek.
b) Özel vakit.
c) Özel mekân.
d) Hepsi.

72) Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerinden biri
değildir?
a) Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek
(teyâmün).
b) Iztıbâ yapmak.
c) Hacer-i esved’i istîlâm etmek.
d) Erkekler mümkün olduğu kadar Kabe’ye yaklaşmak.

73) Hz. Peygamberin haber toplamak, düşmana göz dağı vermek, İslam’ı tebliğ etmek gibi değişik maksatlarla küçük grup-lardan oluşan, fakat kendisinin bizzat katıl-madığı askeri seferlere Siyer literatüründe ne ad verilir?
A) Gazve
Akıncı
C) Seriyye
D) Süvari Birliği

74) Hz. Peygamberin bizzat kendinin komu-tanlık yaparak 30.000 kişi ile Bizans impa-ratorluğu üzerine düzenlediği ve bütün Müslümanların mutlaka katılmasını istediği sefer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mute Seferi
Beni Mustalik Gazvesi
C) Tebük Seferi
D) Hayber Seferi

75) Mekke müşriklerinin Hz. Peygamberin risale-tine karşı çıkışlarını farklı nedenleri vardı.Bu nedenler arasında en önemlisi aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Kabilecilik rekabeti
İslam ile beraber kişisel menfaatlerinin zarar göreceği kaygısı
C) İslam’a karşı kendi inanç ve geleneklerini kaybetmek istememeleri
D) Kur’an'ın bahsettiği ahiret ve hesap gününü duymak istememeleri

76) Bir şeyin öyle olduğunu zanneden kimsenin yemin etmesinden sonra öyle olmadığının ortaya çıkmasını ifade eden yemine ne ad verilir, kefareti nedir?
A) Lağv, kefaret gerekmez
Mün‘akide, tam kefaret gerekir
C) Gamûs, üç gün peş peşe oruç tutmak
gerekir
D) Mün’akide kefaret gerektirmez

77) Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
A) Bu antlaşma 10 yıl boyunca geçerli olacaktır.
Mekke'ye iltica eden hiçbir Müslüman iade edilmeyecektir.
C) Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe'yi ziyaret edebileceklerdir.
D) Arap kabilelerinden isteyen kabile iki taraftan birisiyle birlik kurabilecektir.

78) Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin
katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûte savaşı kimlerle
yapılmıştır?
a) Mekkeli müşriklerle.
b) Benî Nadr Yahûdîleriyle.
c) Rumlarla (Bizans).
d) Mekke dışındaki müşrik kabîlelerle.

79) )filozofların çoğunluğuna göre,ahlakın temelini oluşturduğu kabul edilen kategorik imperatif(şartsız buyruk),ve Kuranda da sıkça bahsedilen erdem aşağıdakilerden hangisidir
a)meveddet
b)tevazu
c)sıdk
d)irfan

80) )doğruluk ve dürüstlüğün zıddı olan,mü’minlerin onurunu zedeleyen,dolayısıyla kişinin kendsini özenle koruması gereken kötülükler aşağıdakilerden hangisidr
a)birr—fiten
b)küfür—riya
c)gıybet—kibir
d)riya—dalkavukluk 

1)a 2)a 3a 4)b 5)d 6)d 7)b 8)c 9)c 10)d 11)d 12)b 13)a 14)c 15)d 16)b 17)a 18)c 19)a 20)b 21)a 22)b 23)a 24)d 25)a 26)d 27)b 28)c 29)c 30)d 31)c 32)a 33)a 34)c 35)d 36)b 37)a 38)a 39)b 40)a 41 C 42)c 43)d 44)a 45)d 46)d 47)d 48)d 49)c 50)b
51)d 52)c 53)a 54)a 55)d 56)c 57 d 58)b 59)b 60)c 61)a 62)b 63)a 64)d 65)d 66)a 67)b 68)b 69)a 70)b 71)d 72)a 73)c 74)c 75)d 76)a 77)c 78)c 79)c 80)d

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder