28 Temmuz 2013 Pazar

YETERLİLİK SINAVI SORU CEVAP

YETERLİLİK SINAVI SORU CEVAP

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna
12. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?Bir kişi
13. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?) Eyyam-ı bîd
14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?Fevat
15. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir? Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
16. Hz. Peygamber Hicretin 6. Yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?Abdullah ibn Ümmi Mektum
17- Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?Zeyd Bin Sabit
18. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir? Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
19. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder? Vücuh
21. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?) Burhân-ı innî
22. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?) İncil
23. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?) Beytü’l-izze
24. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?Matüridiyye
25. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?Matüridiyye
26. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir? Eş’ariyye
27. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?Eş’ariyye
28. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
29. Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir.İstihlaf
30. Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?Küsuf
31. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü? Üç yıl
32. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?Addas
33. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?Sakîfetü beni Sâide
34. Ahlak konusunu işleyen“Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?Maverdî
35. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ânahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?Hz. Aişe
36. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?Er-Risale
37. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?Hurafat
38. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının dörde indirildiği ve Hz. İsa’nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?
İznik Konsülü
39. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?Pavlus
40- İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan
eser aşağıdakilerden hangisidir? Er-Risale
41. İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?İmam-ı Şatıbi
42. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?Tergib ve terhib hadisleri
43. İsnadı sahabede son bulan hadislere ne ad verilir?Mevkuf hadisler
44-Oruç ne zaman farz kılındı?Hicretin 2. yılında.
45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?Hz. Aişe (r.a)’dır.
46. Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?Hz. Zeyd (r.a.).
47. Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
48. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?Abdullah bin Mesut (r.a.).
49.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?Hz. Ebu Bekir (r.a.).
50.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?Hz. Osman (r.a.).
51. Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?Maide suresi 5 ve 6.
52. Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz?Hak Dini Kur’an Dili.
53. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir? Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)
54. Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?Sam, Ham, Yafes
55. Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir? Ebu Zer Gifari (r.a.)
56. İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)
57. İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir? Kab Bin Eşref
58. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen yalancı kimdir?Müseylemetül Kezzap
59. Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
60. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?Muallakat-ı Seba denir.
61. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?
İmameyn
62. Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?Hicri 9.yıl da
63. En son vefat eden sahabe kimdir?Tufeyl Amr bin Vâsile (r.a) (ö:722)
64. Peygamberimizin savaşlarını konu alan eserlere ne ad verilir?Meğazi
65. Mü’min Suresinin diğer adı nedir?Ğafir
66. Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü hangisidir?Yeseviyye (Ahmed Yesevi)
67. Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?Tevbe
68. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
Savm-ü Dâvûd
69. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi batıl inancına ne denir?Reenkarnasyon
70. Hüsün ve kubuh ne demektir?
İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.
71. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?Şabat.
72. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi nedir?Tasnîf.
73. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?Ahmed b. Hanbel.
74. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad verilir?Tenâsüh.
75. Ruhu’l Beyan tefsiri kime aittir?
İsmail Hakkı Bursevi
76 .“Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?Miun
77.“Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?Nur
78.Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?-14
79.Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?Neml
80.Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?Bakara-Al-i İmran
81.Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?-Bakara-Kevser
82.Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?86-28
83.“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?-Saff,6
84.“İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
85. Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?Emsalu’l-Kur’an
86.Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? 14 tane
Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak
87.Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?
Araf süresi -Necm süresi -Alak sûresi
88.İki nebinin ismi ile biten sûre hangisidir?Alâ Sûresi
89.Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sûre hangisidir? Rahman Suresi
90.Rasüllah’ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sûre hangisidir? Hud suresi
91.”Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sûre hangisidir? Ahzab sûresi
92.İmam Şafi (r.a) nin ‘insan düşünse bu sure insanlara yeterdi’ buyurduğu sûre hangisidir?Asr suresi
93. Bedir gazvesini anlatan sûre hangisidir?Enfal süresi
94.Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?
Ali imran 121-190
95. Hendek gazvesini anlatan sûre hangisidir? Ahzab 9-27
96. Kıblenin Kudüs’ten Kabe’ye çevrildiğini anlatan sûre hangisidir? bakara sûresi 142-150
97. Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır?100 bin rakamı saffat suresi 147. ayet
98. Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?1/10 Sebe:45
99. Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir? Hacc suresi
100. Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir? 25

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder