25 Temmuz 2013 Perşembe

KUR'ANI KERİM NOTLARI

KUR'ANI KERİM  NOTLARI

- Kuran kaç yılda indirilmiştir?23 yılda
-vahyin sözlük anlamları nelerdir? gizli ve süratli bir şekilde bildirmek seslenmek gizli konuşmak fısıldamak emretmek telkin etmek ilham etmek işaret etmek yazı yazmak bir şeyi başkasına intikal ettirmek elçi göndermek ve içgüdü
-Vahyin terim anlamı nedir?Yüce Allahın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir.
-Vahyin çeşitleri nelerdir?İslam alimleri vahyi Metlüv(okunan) ve gayr-i metlüv(okunmayan) olarak 2 ye ayırmışlardır.

 -Mükaşefe nedir? Kalp gözünün açılması ve gayb aleminin görülmesini sağlayan hal
-Vahiy katipleri kimlerdir?Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
-Vahyin yazıldığı malzemeler nelerdir?Hurma ağacının yaprakları kabukları ve kabuklarının orta damarları – ince beyaz taşlar – kürek ve kaburga kemikleri – işlenmemiş deri – ince deri (rakk) – Çanak çömlek parçaları – Parşömen parçaları- Tahtadan yapılmış levhalar – bez parçaları.
-Vahyin nuzül aşamaları nelerdir?Vahyin yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e inişine kadar olan nüzul aşamaları şunlardır:
Lev-i Mahfuz’a inmesi -Beytü’l izze’ye inmesi(yakın sema) -Hz.Peygamber’e inmesi
-“Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü kime aittir?İbn Abbas
-Tencimu’l Kur’an nedir? Kur’an’ın Hz. Peygambere toplu olarak bir defada değil peyderpey parça parça indirilmesi demektir.
-peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla kimlere görev vermiştir?erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
-Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı kimdi?Zeyd b. Sabit
-Zeyd b. Sabit’in Bu işin başına geçirilmesinin nedenleri nelerdir?
1-Zeyd uzun süre vahiy katipliği yapan bir kişi idi.
2-Resulallah hayatta iken Kur’an’ın tamamını toplamıştı.
3-Zeyd Kur’an’ın tamamını ezberleyen ve onu en güzel şekilde okuyan sahabilerden biriydi.
4-Zeyd çok zeki bir kişi idi.
5-Zeyd bütün Müslümanların güvenini kazanmış bir kişiydi.
-Hicretin 25.yılında başladığı istinsah işi 5 yılda bitmiştir.
-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
-Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması nasıl olmuştur?
-Resmü’l-Mushaf :“Kur’an’ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” buna Resm-i Osmani de denmektedir.
-“Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz kime aittir? Ahmed b. Hanbel
-Kur’an Hz.Peygambere vahiyle indirilmiş tevatürle nakledilmiş Mushaflarda yazılmış tilavetiyle ibadet edilen bir suresinin –dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan okuyan Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren Allah’ın kelamıdır.
-Mekke döneminde inen ayet ve surelerde yer alan konular:şirk ve putperestliğe karşı mucadele konuları yer alır.
8-Medeni olan ayet ve surelerde yer alan konular :Çoğunda münafıklar hakkında bilgi veren kısımlar vardır.Ehli kitabın batıl inançları ve yanlış davranışlarını anlatan olaylar tarihi konular ve olaylar anlatılır.Müslümanların yaptıkları savaşlara ve savaş hükümlerine geniş yer verilmiştir.
-Hz. Osman dönemin de yazılan Kur’an’a ne ad verilmiştir?İmam
-Kur’an’ın en uzun ayeti Müdayene ayeti denilen Bakara suresinin 282.ayetidir
-Besmele Yüce yaratıcının en kapsamlı ismi olan ”Allah” adını rahmet ve merhametinin genişliğini ve sonsuzluğunu ifade eden “rahman ve rahim” sıfatlarını bir arada toplayan veciz bir ibaredir.
Neml suresinin 30. ayetinde geçmesi nedeniyle besmelenin Kur’an’ın bir ayeti olduğunda bir ihtilaf yokur.Fatiha ile diğer surelerin başındaki besmelelerin bir ayet olup olmadığı ise ihtilaflıdır.
-Hanefilere göre surelerin başında bulunan besmeleler bulunduğu süreden ayrı olarak başlı başına birer ayettir.
-İmam Şafii ye göre besmele Fatiha’nın başından bir ayettir.Ayrıca diğer surelerin başında bulunan besmelelerin de o süreden bir ayet olduğu şeklinde İmam Şafii’den rivayet vardır.
-İmam Malik’e göre sure başlarındaki besmeleler Kur’an’dan değildir.bunlar sureleri birbirinden ayırmak ve teberrük için yazılmışlardır.
18-Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni :Besmelenin güven ve rahmet içermesi bu sure ise savaşı emretmesi nedeniyledir.
-14 secde ayeti vardır.
-114 sure vardır.en uzunu 286 ayeti olan Bakara suresi en kısası ise 3 ayetten oluşan Kevser suresidir.
-Es-Sebu’t-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En’am A’raf Enfal-Tevbe
-El-Mi’un: Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
-El-Mesani:Ayet Adedi yüzden az olan surelerdir.
-El-Mufassal:Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonuna kadar olan sureleri içine almaktadır.
-Senetleri bakımından kıraatların çeşitleri:

1-Mütevatir kıraatır
2-Meşhur kıraat
3-Ahad kıraat
4-Şaz kıraat
5-Mevzu(uydurma) kıraat
Ahad Şaz ve mevzu kıraatlar ile Kur’an okumak caiz değildir.
-Mütevatir kıraat :Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata denir.(en önemlisi ve derecesi yüksek olanıdır)
-Asım kıraatı: Bugün Müslümanların ekseriyeti Kur’an’ı Asım Kıraatının Hafs rivayetine göre okumaktadırlar.
-Nafi kıraatı:Mısır hariçiKuzey Afrika’da yaşayan Müslümanlar.Nafi kıraatının Verş rivayetine göre Kur’an’ı okurlar.
-Ebu Amr’ın kıraatı:Sadece sudan’ın bir kısmında okunmaktadır.
-VAKIF:”Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten”ibarettir.
-İBTİDA:”ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya” denir.
-Kur’an’ı Ker’im okuyuş şekilleri :1-Tahkik,2-Hadr, 3-Tedvir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder