10 Mart 2013 Pazar

Yeterlilik ve Mbsts Soruları

YAZAN:ÜNSAL HOCA
YIL:2012
TEST 1

1- Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

2- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

4-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

5- Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

6-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

7-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

8- “El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Maslahat D)Kanun

9-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A) Mefâtîhu'l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B) Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl: Kâdî Beydâvî
C) El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
D) Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl: Hâzin

10-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Şam Ekolü

11- Kur'an'da hareke yerini tutan noktaların konmasını aşağıdakilerden kim yapmıştır?
A)Zeyd b.Sabit B) Ebu'l-Esved ed-Düelt C)Muaz b.Cebel D)İbni Mücahid

12- Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham"gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

13-Aşağıdaki hadis kaynaklarının hangisi ilk önce yazılan eserdir?
A)Sahih-i Buhari B)Tirmizi C)Muvatta D)Nesei

14-Yazının şekli değişmeksizin, kelimelerindeki harflerin noktaları değiştirilen hadise ne ad verilir?
A)Muharref hadis B)Musahhaf hadis C)Melalim hadis D)Muhtelefü’l hadis

15-Aşağıdakilerden hangisi sıhhat ve hüküm açısından hadis çeşitlerinden değildir?
A)Muhkem B)Mevzu C)Zayıf D)Hasen

16-Aşağıdakilerden hangisi hadis tedvininde meşhur değildir?
A)Şatibi B)Süfyan-ı Servi C)Malik b. Enes D)Evzai

17-Hadislerin günümüze intikal aşamalarından Hıfz hangi yolla olmamıştır?
A)Müşafehe B)Müşahede C)Sema D)Merak

18- Aşağıdakilerden hangisi vücub ehliyetine örnek olamaz?
A)Miras B)Namaz C)Neseb D)Veraset

19-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Nedb:mendup B)Tahrîm: mekruh C)İbâha :mübah D)İcab:vacip

20-Fer’i delillerden Mendup aşağıdakilerden hangi anlama gelmez?
A)Kesb B)Müstehap C)Adab D)Sünnet

21-Aşağıdakilerden hangisi Kıyasın Rükunlardan değildir?
A)Fer B)Aslın hükmü C)İllet D)İstidlal

22-Aşağıdakilerin hangisi Vacib’i li aynihi cinsindendir?
A)Nezir B)Bayram namazı C)Kaza namazı D)Sehiv secdesi

23-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arinin savunduğu görüşlerden değildir?
A)Husun ve Kubuh B)Sebep ve Hikmet C)Adalet D)İrtidat

24-Maturidiyye mezhebinde sağlam duyu organları ve bunlarla yapılan deney ve gözleme ne denir?
A)Haber B)Meleke C)İlham D)İz’an

25-Aşağıdakilerden hangisi selefilikle alakalı doğru değildir?
A)Genellikle fıkıhta Hanbelî olanlar akaidde Selefî'dirler.
B) En yoğun oldukları ülkeler uzak doğu ülkeleridir.
C) Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber'idir.
D) Selefiyye mezhebi, Selefin akidesini canlandırmayı hedef edinir.

26-Aşağıdakilerden hangisi Haricilikle alakalı doğru değildir?
A) Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyasî ve itikadî mezheptir
B) Büyük günâhlar işleyen (mürtekîbü'l-kebâir) herkesi kâfir ilân ettiler
C) Yemame savaşında, sorunun çözümü için tarafların birer hakem atamaları üzerine ortaya çıktılar.
D) Kendilerinin ençok hoşlanarak kullandıkları isim ise Şürât'tır.

27-Aşağıdakilerden hangisi Zeydiyye ile alakalı doğru değildir
A) Hz. Ali'nin torunu Zeyd b. Ali Zeynelâbidîn'e nisbet edildiği için bu ismi alır
B) Şîa içindeki en aşırı fırkadır.
C) İtikadî konularda Mu'tezile mezhebine,fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahiptir
D) Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in hilâfetini meşru görürler

28-Hz. Peygamberimiz,Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki dul hanımıyla evlendi.Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu."Yoksulların annesi" lakabıyla da anılan bu validemiz kimdir?
A) Huzeyme kızı Zeyneb B) Cahş kızı Zeyneb C) Ümmü Seleme D)Hafsa

29-Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanların yandaşı olan kabile hangisidir?
A)Huzaa B)Beni Bekr C)Seleme D)Kaynuka

30-Müslümanlar sırasıyle Bedir,Uhud ve Hendek de kaç şehit vermişlerdir?
A)14,70,12 B)14,22,6 C)70,14,3 D)14,70,6

31-Aşağıdakilerin hangisi M.620 yılına denk gelmeyen bir olaydır?
A)1.Akabe görüşmesi B)Taif yolculuğu
C)Miraç hadisesi D)2.Habeşistan

32-Medine'de genç, fakir, mescidde hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
A)Ensar B)Sahabe C)Ashab-ı Suffa D)Muhacirun

33-Aşağıdakilerden kangisi Kıraat-ı Seb’adan değildir?
A)Ya’kub B)El Kisai C)Hamze D)İbnü Amir

34-Sırasıyla Boğaz,Dil,Dudak harfleri sayıları kaç tanedir?
A)6,16,4 B)4,18,4 C)6,18,4 D)5,18,5

35-İbnü’l Cezeri-nin et Tahbir’i ile ed Dürre isimli eserlerinin münderecatına ne denir?
A)Seb’a Tariki B)Aşera Tariki C)Teysir Tariki D)Şatibiyye Tariki

36-Kıraat ilminde ağız boşluğuna ne denir?
A)Lahn B)Cevf C)Hayşum D)Teysir

37-Sakin olan "ra"harfinden sonra huruf'u istila harflerinden biri gelir harekesi de üstün veya ötre olursa nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Yumuşak

38-Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir?
A) Himmet B) İzzet C) Hikmet D) İffet

39- İnsanda doğuştan var olan nefsanî melekelerin, yaşam süresince değişik vesilelerle terbiye, telkin ve tabiatla çabasından dolayı meydana gelen huylara ne denir?
A)Ahlak-ı Fıtri B)Ahlâk-ı Müktesebe C)Hulk D)Hüsnü’l Hulk

40-Aşağıdakilerin hangisi Ahlak tanımı yapmamıştır?
A) İmam Gazzâlî' B)îbn Sînâ C)İbn Miskeveyh D)Kurtubi

41-Hz peygamberin Üsve-i Hasene oluşu ile ters düşen bir davranıştır?
A)Kanaatkar B)İstişare C)Buhl D)İnsicam

42- Kindî, Ebû Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî gibi alimler ahlak ilmine ne ad vermişlerdir?
A)Ruhanî tıp ilmi B)Ahlâk-ı hamide C)Hikmet-i ameliye D)Hikmet

43-Toplumsal Ülfetin gerçekleşmesi yollarından birisi değildir?
A)Müdara B)Musafaha C)Mürai D)Müsalaha

44-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın ibadet bölümlerinden değildir?
A)Günlük ibadet B)Haftalık ibadet C)Yıllık ibadet D)Vaftiz

45-Aşağıdakilerden hangisi İslâm'dan sonraki Yahudi mezheplerinden değildir?
A)İshakiyye B)Sadukiler C)Yudganiyye D)Karaim

46-Katolik mezhebinin kurucusu hangisidir?
A)Petrus B)Pavlus C)Luther D)Arius

47-Kofüçyüyanizm bu gün han ülkede yaygın olarak bulunmaz?
A)Hindistan B)Çin C)Japonya D)Moğalistan

48-Hinduizimde İnsan ektiğini biçer. Bugün ekilen yarın alınacaktır. İyiliklerin karşılığı iyilik,kötülüklerin karşılığı kötülük olacaktır görüşüne ne ad verilir?
A)Om B)Karma C)Parya D)Brahma

49- Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.Bu mezhebe na ad verilir?
A)Tanasuh B)Adventizm C)Meşşailik D)İbaziye

50-Teyemmüm hakkında hangisi söylenemez?
A)Hükmii temizliktir B)Bedel abdestir C)Farzlar içindir D)Kolaylıktır

51-Aşağıdakilerden hangisi Abdestin sünnetidir?
A)Delk B)Başa mesh C)İstikbali kıble D)Bedel

52-Aşağıdakilerden hangisi gusül ile alakalı değildir?
A)İnzal B)Cenabet C)Manevi kirlilik D)Hades-i ekber

53-Hanefi mezhebinde Hayızda en az,en fazla,temizlikte en az süre ne kadardır?
A)3-7-20 B)2-10-21 C)3-10-15 D)3-15-40

54-Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır
B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir.
C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir
D)Vitir namazı ka¬zaya kaldığında kaza edilmesi gerekir

55-Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
A)Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi farz dır
B)Nafile namazlarda isme göre niyet şarttır.
C)Nafile Namazlardada Kıyam şarttır
D)Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir.

56-Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
A)Zammı sure B)Tuma’nine C)Kadei ula D)Celse

57-Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
A)Celse B)Tahrime C)Tuma’nine D)Tahmid

58- Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)Şafii C)Ebu Hanife D)İmamı züfer

59-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Erkek olmak B)Camii olması C)Cemaat olması D)İzin olması

60-Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
A)Ölü doğan çocuk B)Cinsiyet değiştiren C)Hünsa-i Müşkile D)Travest

61-Aşağıdakilerden hangisi mekruh oruç değildir?
A)Şek günü B)Visal orucu C)Cumartesi D)Şaban orucu

62-Ramazan ayında en az bir tam gün veya daha fazla delirme,bayılma olduğu günlerde bunun iadesi için Ramazan sonrası için hangisi doğrudur?
A)Muafdır B)Kaza gerekir C)Fidye gerekir D)Kaza+Fidye

63-Aşağıdakilerin hangisi oruca niyetle alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nafile oruç için mutlak niyet yeterlidir.
B)Oruç tutup tutmayacağında tereddüt olması durumunda veya niyetin bir şarta bağlanması durumunda niyet gerçekleşmiş olmaz.
C)Hem kefarete hem de nafileye niyet edilerek tutulan oruç, kefaret oru¬cu yerine geçer
D)Hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilerek tutulan oruç,kaza yerine geçer

64-Zekatı verirken niyet etmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

65-Aşağıdaki malların hangisinden zekat gerekir?
A) Devletin zekât, vergi ve başka gelir¬lerinden
B) Cami, mescid, yol, köprü yapımı gibi amaçlarla hayır kuruluşlarına vakfedilen mallardan.
C) Kendisinden âdete uygun olarak yararlandığı her şeyden.
D) Hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz gibi haram yollarla kazanılan haram mallardan.

66-İmamı Azama göre aşağıdaki mallardan zekat veya vergi verilirken hangisinden nisap aranır?
A)Kira geliri B)Rikaz C)Bal D)Maden

67-Aşağıdakilerden hangisi Adakla alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Adak adayanın Müslüman olması gerekir
B)Adak her neviden olabilir.
C)Adanan şeyin dinen mümkün bir şey olması gerekir.
D)Adayanın akıl ve büluğa ermiş olması gerekir.

68-Aşağıdakilerden hangisi hacla alakalı bir kavram değildir?
A)Teyamün B)Hedy C)Telfik D)Taksir

69- İhsar ve fevat hedyini kimler yiyebilir?
A)Kendisi B)Zenginler C)Usul ve füru D)Fakirler

70- Bayramın 2. ve 3. günü şeytan taşlamanın vakti aralığı ne kadardır?
A)Şüruk ile gurup B)Zeval ile gece yarısı
C)Zeval ile gurup D)Zeval ile fecri sadık

71--Aşağıdakilerden hangisi Sahih-i Buharinin Şerhlerinden değildir?
A) Aynî'nin Umdetu'l-Kari si B) Askalani'nin Fethu'l-Barî si
C) Nasru'l Mervezî nin Ayni si D) Kirmâni'nin Kevâkibü'd-Derârî

72-El Hidaye kimin eseridir?
A)Kuduri B)Merginani C)Mevsili D)İbni Nüceym

73-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhının Mutun’u Erbaa dan değildir?
A)Kenzü’d Dekaik B)El Vikaye C)El Muhtar D)El Hidaye

74-“Bedâyiu's-Sanayi' fi Tertîbi'ş-Şerâyî” Eseri kime aittir?
A)Şerahsi B)Merginani C)Kasani D)Nesefi

75-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an kurslarında temel değerlerden değildir?
A) Adil olma B)Etkileşim C)Bağımsızlık D)Cömertlik

76-Hz peygamberin Mekke dönemi eğitimi eğitim çalışmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?
A)Mali gücün öne çıkması B)Vahye dayalı olması
C)Yaygın eğitim olması D)Yetişkin eğitimi olması

77-Vahiy Rehberlik ilişkisinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A)Vahyin hedefi toplumdur B)Vahiy insana dönüktür
C)Vahih yardımdır D)Vahiyda süreç vardır

78-Din hizmetlerinde sorun çözmede hangi aşama kullanılmaz?
A)Sorunu dillendirme B)Sorunu fark etme
C)Sorunu tanımlama D)Alternatif çözümler üretme

79- Rasûlullah (s.a.)'ın konuşmasını incelediğimizde konuşmasın hangi özellikleri göremeyiz?
A)Konuşma Edebî Ve Ahlakîdir B)Sözlerini dikkatle seçerdi
C)Konuşmalarında önceden hazırlı yapardı D)Konuşmasında sanat kaygısı yoktu

80-Aşağıdakilerden hangisi kadınlara da ders verdiği için zamanın sultanına şikayet edilmiştir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Yunus Emre D) Hacı Bektaş-i Velî

81-İlimleri ile verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abadil ünvanını almış dört Abdullah tan değildir?
A)Abdullah b. Cübeyr B)Abdullah b.Abbas
C)Abdullah b.Ömer D)Abdullah b.Zübeyr

82-Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
A)Ebussuud efendi B)İbni Kemal C)Molla Fenari D)Şahı Nakşibendi

83-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerden hangi yer almaz?
A)Başkan,aday tesbit kurulunca seçilen 24 adaydan 12 tanesini atar.
B)Başkan ilahiyat fakültelerinden 4 aday seçer.
C)Aday tesbit kurulu lisans düzeyinde 4 aday seçer
D)Adaylar en az lisans düzeyinde olmalıdır.

84-Suudi Arabistan hacı sayısını o ülkenin nüfusunun kaçta kaçına göre ayarlar?
A)1/100 B)1/1000 C)1/10000 D)1/100000

85-Diyanet işleri teşkilatında sürekli kurullar kaç tanedir?
A)4 B)3 C)2 D)1

86-2010 yılı Avrupa başkenti neresidir?
A)Atina B)İstanbul C)Paris D)Zürih

87-Türkiye Birleşmiş milletler teşkilatında hangi yıllar için geçici üye seçilmiştir?
A)2010-2011 B)2009-2010 C)2011-2012 D)2010

88-T.C Anayasasının ilk maddesinin konusu nedir?
A)Laiklik B)Bayrak C)Cumhuriyet D)Demokrasi

89-Dünyanın en derin gölü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hazar gölü B)Viktoria gölü C)Baykal gölü D)Aral gölü

90-Aşağıdaki nehirlerden hangisi ege denizine dökülür?
A)Göksu B)Seyhan C)Meriç D)Asi

91-Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hakkı kapsamında değildir?
A) Bedenine istediği gibi davranmak B) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak
C) Hekim seçebilmek D) Ruh sağlığını korumak

92-Aşağıdakilerden hangisi, insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirmesine yönelik olan her türlü faaliyeti ifade eden haktır?
A)Özel hayatın gizliliği hakkı B) Eğitim hakkı
C) Ekonomik haklar D) İletişim hakkı

93-Aşağıdakilerden hangisi, inanma ve ibadet hakkına kaynaklık etmez?
A) Allah, insanların dayatmalarla değil, kendi arzu ve istekleri sonucunda inanmalarını ister.
B) İnsanın hesaba çekilebileceği bir inanç, ancak özgür iradesi ile tercih ettiği inançtır.
C) İnsanları zor ve baskı kullanarak tek bir dine inandırmaya kalkışmak gereklidir.
D) İlahi irade, inanç ve ibadet hususunda zor ve baskı kurmamızı istemez.

94-Kızıl Deniz sahilleri ile Medyen arasında yaşıyordu. Bozgunculuk, ölçü ve tartıda hile yapıyorlar, insanların haklarını eksik veren zalim bir toplum idi .Şuayb (a.s.), bunları ıslaha çalıştı, “Allah’a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin” dedi. Onlar Şuayb’ı (a.s.) yalanladı. Ona “sen iyice büyülenmişsin, sen de bizim gibi bir insansın, senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz, doğrulardan isen üzerimize gökten parçalar indir” dediler (Şu’arâ, 26/176-190). Allah, üzerlerine şiddetli bir sıcak musallat etti. Bu sıcak yedi gün sürdü. Bütün ırmakların suyu kesildi. Sonra üzerlerine bir bulut geldi. Sıcaktan hepsi bulutun altına toplandılar. Buluttan ateş yağdı, hepsi helâk oldu. Kur’ân’da buna, “azâbü yevmi’z-zıll” (gölge gününün azabı),denilir.Bu kavmin adı nedir?
A)Ashab-ı Ress B)Ashab-ı sebt C)Ashab-ı Nar D)Ashabı Eyke

95-Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri aşağdakilerden hangisi ile düzenlenir.
A)Kararname B)Tüzük C)Kanun D)Yönetmenlik

96--İlâhi kitapların insanlara gönderilişinin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah hakkında bilgilendirmek B) Nasıl dua edileceğini öğretmek
C) Yaratılış hakında bilgi vermek D) İnsanlara doğru yolu göstermek

97-Haşr suresinin son üç ayetinde hangi konu işlenmiştir?
A)İman esasları B)Allah’ın İsim ve sıfatları C)Müslümanların özellikleri D)Ahiret

98-Şu andaki Cumhurbaşkanı kaçıncı Cumhurbaşkanıdır?
A)10 B)11 C)12 D)13

99-Türkiye aşağıdakilerden hangisine tam üye değildir?
A)G20 B)FİFA C)AB D)İMF

100-Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs'ü başkent yapan hangi peygamberdir?
A)Hz. Hud B)Hz. Yusuf C)Hz. Yahya D)Hz. Davud

1-A 11-B 21-D 31-D 41-C 51-A 61-D 71-C 81-A 91-A
2-C 12-B 22-B 32-C 42-A 52-C 62-A 72-B 82-B 92-B
3-B 13-C 23-C 33-A 43-C 53-C 63-D 73-D 83-C 93-C
4-D 14-B 24-D 34-C 44-D 54-B 64-A 74-C 84-B 94-D
5-D 15-A 25-B 35-B 45-B 55-D 65-C 75-B 85-C 95-C
6-D 16-A 26-C 36-B 46-A 56-C 66-A 76-A 86-B 96-D
7-A 17-D 27-B 37-C 47-D 57-D 67-B 77-A 87-B 97-B
8-B 18-B 28-A 38-C 48-B 58-C 68-C 78-A 88-C 98-B
9-C 19-B 29-A 39-B 49-B 59-A 69-D 79-C 89-C 99-C
10-D 20-A 30-D 40-D 50-C 60-C 70-D 80-A 90-C 100-D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder