11 Mart 2013 Pazartesi

HATAY DİNBİSEN DENEME SINAV SORULARI


HATAY DİNBİSEN DENEME SINAV SORULARI


1. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


a) İstiaze b) Besmele


c) İstihaze d) Hamdele


2.Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?


a) – أ Hemze b) – غ Ğayn


c) – ر Ra d) – ح Ha


3. İzhar ne demektir? 


a) Harfi ince okumaktır 


b) Harfi uzatmadan okumak


c) Harfi gizleyerek okumaktır 


d) Harfi tüm özellikleriye okumak


4.Tecvid istılahında Tûl ne demektir?


a) Medleri orta uzunlukta okumak 


b) Medleri en uzun ölçü ile okumak


c) Medleri en kısa ölçüde okumak 


d) Medleri kişinin istediği gibi okuması


5. لِمَنِ ارْتَـرْضَى - اِرْجِعِى kelimelerindeki Ra ( ر) harfi nasıl 


okunur?


a) İnce okunur 


b) Kalın Okunur


c) İmale yapılarak okunur 


d) Hem ince hem kalın okumak caizdir


6. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? 


a) Hemze b) Sükûn-u Lazım


c) Sükûn-u Arız d) Elif 


7.Aşağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte 


verilmiştir? 


a) ا – ج b) ع – ن c) ع – ح d) ز – و 


8.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır? 


a) رِزْقًا وَاسِعًا b) مَنْ يَعْمَلْ


c) عَبَدْتُمْ d) مَنْ وَعَدَّ 


9.Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? 


a) Hemze-i kat’ı. b) Hemze-i vasl.


c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.


10.İki çeşit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. İkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?


a) Damak İhfası. b) Dil İhfası


c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası. 


11.Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum 


aşağıdakilerden hangisidir?


a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.


c) Vakfı Evvel ,Vakfı kül d) V aslı Küll.


12.Aşağıdakilerden hangisi İdğam-ı Şemsiyye ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?


a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir. 


b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.


c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur. 


d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.


13.Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyan harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?


a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.


c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı. 


14.Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?


a) Sakin harf. b) Lazimi Sükun.


c) Arızi Sükun. d) kalıcı sükün.


15.Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.


a) Müfessir. b) Muhaddis.


c) Femi Muhsin. d) Hafız. 


16.Aşağıdaki harflerden hangisi “Huruf-u İsti’lâ” ‘dan değildir?


a) ض harfi b) ق harfi


c) غ harfi d) ) ع harfi


17.Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?


a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med


c) Aslî Med d) Kat’ı Hemzesi 


18.Harflerin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklerine ne denir?


a) Mahreç b) Sıfat


c) Lahn d) Rihvet


19.Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir? 


a) Hems b) Safir


c)med d) Rihvet 


20.Kelam tamam olmakla birlikte, kendisinden sonra lafız yönünden ilgisi bulunan yerde yapılan vakıf hangisidir? 


a)Vakf-ı kafi


b)Vakf-ı hasen


c)Vakf-ı kabih


d)Vakf-ı tam


21. Aşağıdakilerden hangisi, kelime anlamı olarak “yol, şeriat, itaat, millet” mânâlarına gelir?


a) Akaid b) Din c) İman d) Vahiy 


22. “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini 


yansıtmaktadır?a) Maturidiye Ekolüb) Eşariye Ekolüc) Cebriye Ekolüd) Mutezile Ekolü


23. “İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?a) Maturidiyye ekolüb) Eşariyye ekolüc) Mutezile ekolüd) Mürcie ekolü


24. Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?a) Külli iradeb) Cüzi İradec) İlahi iradeD) Hür irade 


25.Aşağıdakilerden hangisi ‘kanun, şeriat ve öğreti’ anlamlarına gelir?


a) Tevratb) Zeburc) İncild) Tevrat-Zebur


26. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden biri değildir?a) Habirb) Mu’idc) Batınd) Vucud


27. Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?a) Hamele-i arşb) Kiramen Katibinc) Mukarrebund) Munker Nekir


28.Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?a) İmanb) İtikadc) İrtidatd) İrtikâp


29. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?a) Matüridiyyeb) Cebriyye


c) Eşariye


d) Mutezile


30. Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?a)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdirb)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundurc)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlard)Cinler topluca yaşarlar


31. Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


a) Şeâir-i diniye


b) Zarûrât-ı diniyye


c) Ahkâm-ı İslamiyye 


d) Mebâdi-i fıkhıyye


32. Aşağıda sayılanlardan hangisi bizi Allah’ın varlığı inancına götüren delillerden sayılmaz? 


a)Kudret b)Hüdûs c)Kemâl d)İbdâ ve İllet-i Gâiyye


33. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?a) Burhân-ı temanu 


b) Burhân-ı innî 


c) Burhân-ı limmî 


d) Burhân-ı fıtrî


34. Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?a) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ’dır.b) Herkes kendi rızkını yiyemezc) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılırd) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ’dır


35.Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?


a)İstidra b) Meunet c)Mucize d)İrhas


36.Şer’i delillerden elde edilen Fıkıh hükümlerini sistematik tarzda ele alan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


a)Füru-i Fıkıh


b)İcmal-i Fıkıh


c)Usul-i Fıkıh


d)Tafsil-i Fıkıh


37. Aşağıkilerden hangisi ‘vücüb ehliyetinin ‘ tanımıdır?


a)Kişinin dini ve hukuki hükme (muhatap) olmaya elverişli olmasını sağlayan ehliyettir.


b)Kişinin haklara sahib olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir.


c)Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşu demektir.


d)Kişinin ibadetleri yapabilmesi sağlayan ehliyettir.


38. Abdest ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?


a)maide suresi 6.ayet


b)maide suresi 16.ayet


c)nisa suresi 16. ayet


d)nisa suresi 6. Ayet


39. Özür sahibi bir sonraki namaz vaktine girerse ne yapmalıdır 


a)Yeniden abdets almalıdır 


b)Aynı abdets ile devam eder c)Aynı abdest üzerine devam eder d)Boy abdesti almalıdır


40. Aşağıdaki kadın hallerinden hangisi sadece abdesti bozup, abdest almayı gerektirir?


a)Hayız


b)Nifas


c)İstiaze


d)İstihaze


41.Teyemmüm ne zaman meşru kılınmıştır ?


a)Hicretin 3. yılı


b)Hicretin 4. yılı


c)Hicretin 6.yılı


d)Hicretin 7.yılı


42.’Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermekte gerekir.’görüşü hangi müctehide aittir?


a)İmam Ebu Hanife


b)İmam Şafii


c)İmam Maliki


d)İmam Ahmet b.Hanbel


43. Başlanmış bir nafile orucun bozulması sonucu hiçbir şekilde kazayı gerekli görmeyen mezheb aşağıdakilerden hangisidir?


a)Hanef Mezhebi


b)Maliki Mezhebi


c)Şafi Mezhebi


d)Hanbeli Mezhebi


44.Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemmaetten birinin geçmesiyle olşan fiil aşağıdakilerden hangisi ile adlandrılır?


a)Tevkil


b)Tebdil


c)İstihlaf


d)İstibdal


45.İmama uymanın geçerlilik şartlarından hangisi yanlıştır?


a)Muktedi namaza dururken hem namaz kılmaya hem de imama uymaya niyet etmelidir


b)Bir kimse başka mezhebten birine uyabilir 


c)İmam ile muktedi arasındaki mesafenin makul uzaklıkta olması gerekir


d)Kılınan namazın nevi itibariyle muktediden aşağı olmalıdır


46.Zekatın sarf yerlerinden biri olan ‘borçlular’ Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir?


a)El-fukara


b)Rikab


c)El-garimin


d)El-mesakin


47.Hutbenin Rüknü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sölenmez?


a)Ebu Haifeye göre Allah’ı zikretmekten ibarettir


b)İmam Şafiye göre ilk hutbede salavat getirmek yeterlidir


c)İmam Malik göre müminlere yönelik müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır


d)Hutbelerin birinde ayet okumak


48.Namazda Ta’dil-i Erkan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a)İmam Ebu hanifeye göre vaciptir diğer üç imama göre farzdır


b)İmam Ebu Hanifeye göre sünnet diğer üç imama göre vaciptir


c)Hepsine göre vaciptir


d)İmam Ebu Hanife ve İmam şafiye göre vacip İmam Malik ve İmam Hanbele göre farzdır


49.255 Koyunu olan mükellef, kaç koyun zekat olarak vermelidir?


a)2 b)3 c) 4 d)5


50.Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartı değildir?


a)Akıllı Olmak


b)Baliğ Olmak 


c)Niyet Etmek


d)Hür Olmak


52. Hanefilere göre İhramın Rukünleri aşağıdakilerden hangisidir?


a)Niyet-Besmele


b)Niyet-Telbiye


c)Niyet-Tavaf


d)Niyet- Koku sürmek


51.Hac mevsiminde önce Umre için ihrama girip Umre yaptıktan sonra, yine aynı mevsimde Hac için ihrama girmek aşağıdakilerden hangi çeşittir?


a)Kıran


b)İfrad


c)Temettu


d)Nafile


53.Aşağıdakilerden hangisi Yemin Keffareti değildir?


a)1 Köle azad etmek


b) Altmış fakiri doyurmak


c)Üç gün oruç tutmak


d)10 fakiri doyurmak 


54.Ölü için yapılması gereken hazırlıklar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


a)Techiz


b)Teşyi


c)Tekfin


d)Defin


55.Kadın ve erkek için sadece bir kat bezin bulunması halinde bu kefen hangi isimle adlandırılır?


a)Kefen-i sünnet


b)Kefen-i kerahat


c)Kefen-i zaruret 


d)Kefen-i kifayet


56.Şafi Mezhebine göre hangi yemin çeşidi için kefaret gerekir?


a)Lağv-Ğamus


b)Sadece Ğamus


c)Sadece Mün’kaid


d)Ğamus-Mün’kaid


57.Kocanın dört ay veya daha fazka karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?


a)Zıhar


b)İla


c)Akid


d)Lian


58.Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınır?


a)1 Kişi b)2 Kişi c)15 Kişi d)15 Kişi


59.Namazda ruküden kalkarken, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmaya ne denir?


a)Kavme


b)Celse


c)Tuma’nine


d)İntikal 


60.Namazda imama uymaya ne denir?


a)İkamet b)Muktedi c)İktida d)irtida


61.Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yere ne denir?


a)Vtan-i asli


b)Vatan-i ikamet


c)Vatan-i sükna 


d)Vatan-i um


62.Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?


a)Kunut


b)Kade-i ahire 


c)Kade-i ula


d)Tilavet secdesi


63.Oruç aşağıdaki aylardan hangiside Farz kılınmıştır?


a)Recep 


b)Şaban 


c)Şevval


d)Ramazan


64.Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halide kılınan namazı ifade eder?


a)İşrak


b)İstiska


c)Küsuf


d)Husuf


65.Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir


a)Kudum tavafı


b)Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması


c)Arefe gecesi Mina’da bulunmak


d)İhram namazı kılmak


66.Hendek savaşında müşriklerle beraber olup müslümanları arkadan vuran yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?


a)HayberKabilesi


b)Beni Nadir Kabilesi


c)Kaynuka Kabilesi


d)Kureyza Kabilesi 


67.Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en son katıldığı Gazve hangisidir?


a)Tebük


B)Sıffın


c)Yemame


d)Beni Mustlik 


68.Peygamber Efendimiz (s.a.v) i Taif dönüşünde aşağıdakilerden hangisi O nu himaye etmiştir?


a)Ebu Leheb 


b)Ebu Talib


c)Osman Bin. Affan


d)Mut’im Bin Adiy


69.Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz (s.a.v.) ile süt kardeşi değildir?


a)Hz .Hamza


b)Hz. Şeyma


c)Hz. Üneyse


d)Süheybe


70. Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?a) Abbasb) Hamzac) Zübeyrd) Ebu Talib


71.Efendimiz (s.a.v.) Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?a) Hz.Hamza 


b) Hz.Ömerc) Zeyd b. Harised) Abdurrahman b. Avf


72.Efendimiz (s.a.av) Medine’ye hicret ederken yanında kim vardı? 


a)Hz. ömer


b)Hz. Ebubekir


c)Hz. Osman


d)Hz. Ali


73.Hudeybiye Antlaşması aşağıdakiden hangi Biatla gerçekleşmiştir?


a)Akabe biatı


b)Medine biatı


c)Rıdvan biatı


d)Mekke biatı


74.Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşama görevine ne denir?


a)Hicabe


b)Liva


c)Sikaye


d)Rifade


75.Peygamberimiz döneminde yaşadığı halde O’nu göremeyene ne denir?


a)Muhadram


b)Mahrum


c)Tabiin


d)Mevali


76.Efendimiz (s.a.v.)’ in ceneze namazını kim kıldırmıştır?


a)Hz. Ali 


b)Hz. Ömer


c)Hz. Ebubekir


d)Herkes ayrı ayrı tek tek kılmıştır


77.Aşağıdakilerden hangisi Aşere-i Mübeşşere’den değildir?


a)Sa’d Ebi Vakkas


b)Talha bin Ubeydullah


c)Abdurrahman bin Avf.


d)Sa’d bin Muaz


78. Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?a) Halimeb)Ümmü Aymanc) Ümmü Seleme


d) Zeynep


79.Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?a) Ebu Süfyanb) Ebu Cehilc)Ümeyye Bin Halefd)Ebu Leheb


80.Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye hangi sureyi okutmuştur?A)Mü’min SûresiB)Meryem SûresiC)Zümer SûresiD)Kamer SûresiCEVAP ANAHTARI 


1.A 2.A 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11.A 12.C 13.B 14.C 15.C 16.D 17.D 18.B 19.C 20.B 21.B 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.C 28.D 29.A 30.D 31.B 32.A 33.C 34.B 35.B 36.A 37.B 38.A 39.A 40.D 41.C 42.B 43.C 44.C 45.D 46.C 47.B 48.A 49.B 50.C 51.B 52.C 53.B 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.A 60.C 61.C 62.B 63.B 64.C 65.D 66.D 67.A 68.D 69.D 70.C 71.C 72.B 73.C 74.B 75.A 76.D 77.D 78.B 79.C 80.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder