11 Mart 2013 Pazartesi

YETERLİLİK SINAVI 1…DENEME 11 (MALATYA TİMAV DENEMESİ)


YETERLİLİK SINAVI 1…DENEME 11
(MALATYA TİMAV DENEMESİ)1:Hz peygamberin hicret esnasında kuba köyünde yaklaşık olarak 4 gün kimin evinde misafir oldu ?
a) Halid b.Zeyd
b) Nabiğa
c) Külsüm B. Hidm
d) Ebu Eyüp el Ensari

2: Mekkelilerin yaz ve kışın güvenlik içinde tacaret yapmalarındn bahseden sure hangisidir ?
a) Kureyş
b) Fil
c) Bakara
d) Kafirun

3: İslam öncesi Mekkede aşagıdaki dini inançlardan hangisi görülmez ?
a: Budistlik
b) Yahudilik
c) Hristiyanlık
d) Haniflik

4: Aşagıdaki yemin çeşitlerinden hangisinin kefareti vardır ?
a) lagv
b) gamus
c) Münakid
d) Hepsi

5: Kurban kesimi ile ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Kurbanı kadın kesebilir
b) Kurbanı çocuk kesebilir
c) Kurbanı vekaleten Yahudi Hristiyan kesebilir
d) Kurban sahibinin kurban kesilirken başında bulunması gerekir

6: Kurbanla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Hanefi Zeydi mezheblerine göre ortak kurbanda herkes ibadet niyetinde olmalıdır
b) Hanefilere göre ortaklardan birisinin kurban değil et yeme amacı taşıması ortakların hepsinin kurbanını geçersiz kılar
c) Şafi ve Hanbelilere göre ortaklardan birisinin kurban değil et yeme amacı taşıması kurbana zarar vermez
d) Ortaklardan her birisinin aynı kurbana niyet etmiş olması gerekir.Mesela birisi akika diğeri nezir bir başkası vacip kurban niyetiyle ortak olursa hepsinin kurbanı geçersizdir

7: Ramazan orucunu kasten bozan kişinin kefareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hanefilere göre kefaret seçeneklerinden sıra gözetilmelidir
b) Malikilere göre sıra şartı yoktur mükellefin tercihine bırakılmıştır
c) Bir ramazan ayında birden fazla bozulan oruçların her birisi için kefaret gerekir
d) Ramazan orucunu bozmada kefaretin sebebi Ramazan ayına saygısızlıktır

8: Aşağıda verilen günlerin hangisinde oruç tutmak haramdır ?

a) Ramazan bayramının 3 günü Kurban bayramının 4 günü
b) Ramazan bayramının birinci günü Kurban bayramının 4 günü
c) Ramazan bayramının 3 günü Kurban bayramının birinci günü
d) Ramazan bayramının 3 günü Kurban bayramının 3 günü

9: Namazda Fatihayı okuduktan sonra başka bir sure okumayıp tekrar fatihayı okuyan kişiye ne gerekir ?
a) Sehiv secdesi
b) Namazın iadesi
c) Bir şey gerekmez
d) Hiçbiri;

10: Yolcunun 15 günden az kalmayı planladıgı vatan grubu hangisidir ?
a) Vatanı asli
b) Vatanı ikamet
c) Vatanı sukna
d) Vatanı karye

11:İstiska ne demektir?
a) Emek sermaye ortaklığı
b) İrtifak haklarından birisi
c) Şufa hakkı saklayan ortaklık
d) Yağmur duası

12: Teressül be irtisal nedir ?
a) Bir satış türü
b) Ezan okunurken cümleler arasında biraz beklemek ve ikinci cümlede sesi yükseltmek
c) Kötü bir haber alındığında ‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun ‘ demek
d) Ezanda ‘esselatu hayrun minennevm ‘demek

13: Aşağıdaki ayetlerden hangisi mücmele örnek olabilir?
a) Namazı kıln zekatı verin
b) Boşanmış olan kadınlar içkuru beklesinler
c) Namaz kılmak istediğinizde yüzünüzü ellerinizi dirseklere kadar yıkayın başınızı mesh edin,ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın
d) Bu kitapta şüphe yoktur,muttakiler için doğruyolu gösteren haberdir

14: Aşagıdakilerin hangisi tövbe süresinin 60. ayetinde sayılan zekatın verileceği kesimlerden müellefei kulub sınıfından değildir?
a) Kalbi islama ısındırılmak istenenler
b) Yeni Müslüman olmuş ve henüz iman tam kalbine oturmamış olanlar
c) Şer’i belası önlemek istenen düşmanlar
d) Borç yükü altında ezilip bir geliri olmayanlar

15: Sahibi tarafından kaybedilip bir başkası tarafından bulunarak sahibine vermek üzere değil kendisine mal edinmek üzere alan kişiye hangi hükümler uygulanır )
a) Emanet
b) Lukata
c) Lakit
d) Gasb

16: Aşağıdakilerden hangisine Zekat verilmez?
a) Damat
b) Kardeş
c) Torun
d) Dayı

17: Sulama vb masrafla birlikte 500kg buğday hasat eden birisi Ebu hanefiye göre ne kadar zekat verir ?
a) Nisab bulunmadıgından zekat gerekmez
b) 50kg
c) 25kg
d) 20kg

18: 40 koyun 45 keçisi olan ne kadar zekat verir )
a) 1 koyun 1 keçi
b) 2 koyun
c) 2 keçi
d) 1 koyun yada keçi

19: Ramazan ayında güneş battıktan sonra ertesi günün orucuna niyet eden birisi için fecri sadıka kadar yiyip içmesi ile ilgili orak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
a) Mübahtır bir şey gerekmez
b) Niyet etiği için bir gün kaza gerekir
c) Kaza ve kefaret gerekir.
d) Sadece kefaret gerekir

20: Güneşin doğmasından yaklaşık 45 dk geçtikten sonra zeval vaktine kadar kılınan namazhangisidir ?
a) Teheccüd namazı
b) Evvabin namazı
c) Kuşluk namazı
d) Hacet namazı

21: Aşağıdakilerden hangisi teravih namazının hükmüdür ?
a) Gayri müekked sünnet
b) Müekked sünnet
c) Zevaid sünnet
d) Vacip

22 :Revatip sünnet ne demektir ?
a) Bir vakte bağlı olarak kılınan sünnettir
b) Vakte bağlı olmadan kılınan sünnettir )
c) Genel nafile namazlar
d)Gayrimüekked sünner

23: Namaza birinci rekatın rukuundan sonra yetişen hangi kavramla ifade edilir ?
a) Lahik
b) Müdrik
c) Muktedi
d) Mesbuk

24:Dışarıdan bakıldığında namazda olmadığı islenimi veren davranış hangisidir ?
a) Amele-i yesir
b) Amele-i kesir
c) Amele-i caiz
d) Amele-i kasir

25: Aşağıdakilerden hangisihades teriminin karşılığıdır ?
a) Maddi kirlilik
b) Maneci kirlilik
c) Hükmi kirlilik
d) İdrardan kaynaklanan kirlili
k
26: Aşağıdaki hangi mezhebe göre ağız ve burnun için guslün farzı değil sünnetidir ?
a) Hanefiler
b) Hanbeliler
c) Şafiler
d) Hiçbiri

27: Küçük abdest bozduktan sonra idrarın tamamen kesildiğine kanaat getirinceye kadar bekleyip temizlenmeye ne ad verilir ?
a) İstinca
b) İstibra
c) İstihsan
d) İstihale

28:Aşağıdaki kavramlardan hangisi caizin karşılığıdır ?
a) Mübah
b) Mendup
c) Zevaid sünnet
d) Zimmet

29: Ehli sünnet bilginlerine göre * mukallidin imanı* hakkında hangisi söylenemez?
a)Taklidi imanın geçerliliği yoktur
b)İmanın taklidden tahkike geöirilmesigerekir
c) Taklidi imanda bilgi eksikliği vardır
d) Taklidi iman zayıf bir imandır

30: Aşağıdakilerden hangisi peygamberin özelliklerinden birisi değildir ?
a) Sıdk
b) Emanet
c) Fetanet
d) Rahmet

31: İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan dışarıdan mümin ve Müslüman görülmekle beraber Allahı İslam peygamberini ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek inanmamamk manasına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Küfür
b) Nifak
c) İnfak
d) İnzar

32: Aşağıdakilerden hangisi yorumlamak açıklamak manalarına gelen istilahta Kuran ayetlerinin açıklanmasına dair bilim olarak gelişen kavramdır ?
a) Tefsir
b) Hadis
c) Akaid
d) Fıkıf
33: Kendi özü gereği var olan Allahın tenzihat yada sıfatı selbiye denilen sıfatlarındandır.Allahın bizzat varolduğu varolmak için başka başka bir varlık yada nedene muhtaç olmadığı dile getirilir
Yukarıdaki parağrafta Allahu tealanın hangi sıfatından bahsedilmektedir?
a) İrade
b) Hayat
c) Kıyam bi nefsi
d) Muhalefetun lil havadis

34: Allahın *Rızık veren* anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) El Rezzak
b) El kabız
c) El Malik
d) El Müzil

35: Aşağıdaki günahlardan hangisi sosyal günahlar arasında sayılmaz ?
a) Haksız yere adam öldürmek.
b) Hırsızlık yapmak
c) Yetim malı yemek
d) Nafile namazları terk etmek

36: *İman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez.Çünkü imanın artması ancak küfrün azalmasıyla,eksilmeside küfrün artmasıyla düşünülebilir.Bu bir şahsın aynı anda hem mümin hemde kafir olmasını gerektirir.Bu şahsın aynı anda hem mümin hemde kafir olabilmesi nasıl mümkün olur ?..
Diyen İslam bilgini kimdir _
a) Hasan Basri
b) Caferi Sadık
c) Ebu Hanife
d) SŞ Cürcani

37:’Orada olan müminleri çıkardık,fakat orada bir ev( halkından ) den başka Müslümanda bulamadık’ (51 Zariyat 35 36)Ayetlerinde anlatılanlarla ilgili hangi yorum doğru değildir ?
a) iman ve islamın ayrı olduğu
b) İman ve islanmın aynı olduğu
c) İman ve İslam eş anlamlıdır
d) Her Mümin Müslümandır ,Her müslümanda mümindir

38:Allahın varlığını bir ön kabul olarak benimseyen ve bu varlığın insanlarla iletişim kurabilmek için peygamberler seçtiğini ve yarattığı alemle sürekli ilişkili olodugunu kabul eden düşünce sistemine ne ad verilir ?
a) Henoteizm
b) Deizm
c) Politeizm
d) Teizm

39: Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturidilerle Eşariler arasında tartışma nedeni değildir ?
a) Allahı bilmede aklın rolü
b) Kuranın lafız ve manasının mucize oluşu
c) Güzellik ve çirkinliği bilmede kriterin ne olduğu
d) Teklifu mala yutak meselesi

40: Maturidilere göre büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi doğru değildir ?
a) Büyük Küçük günah işleyen imandan çıkma
b) Bir insan imandan , ancak imana girdiği yoldan çıkabilir
c) Büyük günah işlerken ölen kişiebedi olarak cehennemde kalır
d) Bir kalpte itaat ile isyan aynı anda bulunmaz

41: Ebkarul Efkar ve Gayetul meram fi ilmil Kelam gibi eserleri bulunan ve aslen Diyarbakırlı olan ünlü kelam bilgini kimdir ?
a) Malati
b) Seyfeddin el Amidi
c) Sadedin et Taftazani
d) Sadrettin Konevi

42: ‘Ey insanlar ! Siz hepiniz Allaha muhtaçsınız. Allah ise muhtaç değildir,Öğülmeye layık olandır’ (35 Fatır 15 ) ayeti Allahın hangi sıfatına delil olarak getirilir ?
a) Vucud
b) Kıdem
c) Kıyam bi nefsih
d) Beka

43: Aşağıdaki kavramlardan hangisiSelefiye ile eş anlamlı olarak kullanılmamıştır ?
a) Ehli sünneti hassa
b) Ehli sünneti amme
c) Ehlül hadis vessünne
d) Sıfatıyye

44: Cehenneme giren bir kimse ebedi olarak orada kalır.Bir daha oradan çıkmaz diyen mutezilenin bu görüşü aşağıdaki ilkerin hangisinin içine girer ?
a) Tevhid
b) El menzile Beynel Menzileteyn
c) Va’d ve vaid
d) Adl

45: Meani sıfatlar denilen ve mastar kalıbıyla ifade edilen hayat ilim kudret iradegibi subuti sıfatların varlığını kabul etmeyen;kalıp bakımından sıfat olan hayy,alim,kadir gibimastardan türetilen manevi sıfatları Allaha izafe eden dini akım hangisidir ?
a)Eş’ari
b) Mu’tezile
c) Mürcie
d)Maturidiye

46: Aşağıdakilerden hangisi kuranı kerimde açıkçöa geçmeyen bir alamettir ?
a) Gökyüzünün duman püskürtmesi
b) Yerden bir canlının çıkıp konuşması
c) Güneşin batıdan doğması
d) Ye’cüc ve Me’cücün çıkması
47:” Ey Muhammed! Senden kıyametin zamanını sorarlar.Deki onun bilgisi ancak Allah katındadır;ne bilirsin,beklide zamanı yakındır “(33/Ahzap 63) ayetinde aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır_
a) Alameti kıyamet
b) Kıyameti Suğra
c) Kıyameti Kübra
d) Kıyameti suğra

48:Maturidi ve Eş’arilere göre bir şeyin iman konusu olabilmesi için Kurandan Muhkem bir ayete yada mütevatir bir hadise dayanması gerekir..
Bu kurala göre aşağıda sayılanlardan imanın konusu değildir .?
a)Kuranın Allah kelamı olduğu
b)Mehdinin varlığı
c) Allahın varlığı ve birliği
d) Ölümden sonraki diriliş

49:Tenvin veya nuni sakinden sonra hangi harf veya harfler gelirse tam idgam olur?
a) Be
b) Ha
c) Mim.nun
d) Şın

50: Kıraat imamlarından ebu Caferin izhar harfi olarak kabul etmediği iki harf aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Ğayın,Hı
b) Kırık hemze,Ha
c) Kırık hemze,Hı
d) Kırık hemze,cezim

51:Kuranı kerimi yavaş yavaş anlamları kalbe yerleşecek bir şekilde tecvid ve vakıf hükümlerini gözeterek okumaya ne ad verilir ?
a)Tertil
b) Tecvid
c)Kıraat
d)Makam

52: ŞIN harfi için söylenebilecek en doğru bilgi hangi seçenekte verilmiştir ?
a) Tefeşşi sıfatına sahip tek harftir
b) Üç noktalı harfler içerisinde kalın olma özelliğine sahiptir
c) Peltek harflerdendir
d) Boğaz bölgesinde çıkarılır

53: Sukundan sonra zame harekeye işaret etmek üzere dudakları öne doğru toplamaya ne ad verilir ?
a) Revm
b) İdgam
c) İhfa
d) İşmam

54:Aşağıdakilerden hangisiiçinde yer aldığı sureyede adını veren *maun* kelimesinin anlamlarından değildir ?
a) Zekat
b) Ödünç eşya
c) Yardım
d) İhlas

55: İslama ve özellikle tefsire girmiş olan diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla dinin gerek lehine gerekse aleyhine uydurulup Hz peygambere ve onun muasırları olan sahabe ile müteakip nesillere izafe edilen hertürlü haberin genel adı nedir ?
a) Rivayet tefsiri
b) İşari tefsir
c) İsrailiyyat
d) Mütevatir

56:Kuranda yer alan bazı farklı kelimelerin aynı yada birbiriyle yakın manayı ifade etmesine ne denir ?
a) Nezair
b) Müradif
c) Vucuh
d) Müteşabih

57: Sözlükte *aralarında bir birinden ayırt edilmeyecek va zihin karıştırmayacak derecede benzerlik bulunan şeyler* anlamına gelen kavram hangisidir ?
a) Müteşabih
b) Muhkem
c) İ’caz
d) Müfesser

58: Sünnetin kuran karşısındaki temel fonksiyonları hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
a)Teybin- Tefsir-Te’kid
b) Tebtin- Tekid- Teşyi
c) Te’yid – Te’kid –Teşyi
d) Te’kid – Tefsir –Nesh

59: Tefsir kelimesisözlükte hangi anlama gelir ?
a)Çeviri
b)Sonuç
c)Beyan etme
d) Tercih

60: Vahyin bir süre kesilmesi üzerine inerek Allahın Rasulünü “Rabbin sana verecek,sende hoşnut olacaksın!” diyerek teselli ettiği sure aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Müdessir
b) Müzzemmil
c) Kevser
d) Duha

61: Aşağıdakilerden hangisi bir rivayet tefsiridir ?
a)Envarut Tenzil
b) El-keşşaf
c)Leteiful işarat
d)Tefsirul Kuranil Azim

62: Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir ?
a) Bakara 255
b) Maide 3
c) Bakara 285
d) Tevbe 60

63: Kuan ilimlerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Kuran ibarelerine ilmi ıstılahları hakim kılmaya çalışan tefsir tarzına dişbilimsel tefsir denir
b) Kuranda bu yüce kitabın bütün ayetlerinin muhkemliğini ve onun müteşabih bir kitap olduğunu belirten ifadeler vardır
c) Anlamları açık olup anlaşılmaları için başka delile ihtiyaç hissettirmeyen ayetlere muhkem denir
d) Ayetleri anlamada Ayetlerin öncesi ve sonrası ile alakalı durumların gözetilmesi anlamındaki teknik tabirsiyak-sibak/bağlamdır
64:Aşağıdkilerin hangisiharekenin ihfası olarakta bilinen tecvid kuralıdır ?
a)İhtilas
b)Revm
c) İhtilaf
d) Vucuhat
65: Sakin Mim ile ilgili olarak aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi söylenemez ?
a) İdgamı misleyn meal gunne
b) İhfai şefevi
c) İzharı şefevi
d) İzharı kameri
66: Katmak girdirmek gibi anlamlara gelen ve iki harf arasında bazı özellikler sebeiyle gerçekleşen tecvid uygulamasına ne ad verilir )
a)İklab
b)İdgam
C)ihfa
d) İzhar

67 :Mahreç bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
a) Mahreç, hakiki ve takdiri olarak ikiye ayrılabilir
b)Boğaz bölgesi mahreç olması açısından üç bçlümden incelenir
c)Dil bölgesinden üç harf çıkar
d)Dudakta bir mahreç bölgesidir

68:Yan yana gelen iki harften birincisi sakin ikincisi harekeli oldugunda birinci harfin ikinci harfe katılması aşağıda verilen tecvid uygulamasından hangisine örnektir ?
a) kıraat
b) İklab
c) İdgam
d) İhfa

69:Aşağıdakilerin hangisi Tür Müslüman Arap ordularının Çinlilerle 751 tarihinde yaptıkları savaştır ?
a) Nes’a
b) Kösedağ savaşı
c) Talas savaşı
d) Malazgirt savaşı

70: Aşagıdaki olay sure eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
a) Bedir savaşı - Enfal suresi
b) Uhut savaşı – Ali İmran suresi
c) Hendek savaşı – Ahzap suresi
d) Mekkenin Fethi _ Bakara suresi

71: Hudeybiye antlaşması öncesinde müşriklere umre maksadıyla geldiklerini bildirmek üzere HZ peygamberimiz Mekkeye elçiler göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu elçilerden değildir ?
a) Hz Ömer
b) Budeyl b. Verka
c) Hz . Osman
d) Hıraş b. Umeyye

72: Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddasında bulunanlardan değildir ?
a) Müseylimetül kezzab
b) Malik b. Nüveyra
c) Esved el Ansi
d) Saffan b. Umeyye

73: Mekkedeki Hz Muhammede karşı çıkanlar incelendiğinde önde gelen müşriklerin çoğunun tefecilik,kadın satıcılığı, gibi ahlaksız işlerden para kazandıkları dikkat çekmektedir
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir ?
a) İslam putperestliği yıkmak istemiştir
b) İslama karşı çıkanların şahsi menfaatleri bulunmamaktadır.
c) Mekkede ki kurulu düzen gayri ahlaki unsur içermektedir
d) Hz Muhammed yeni bir ahlak düzeni getirmiştir

74 : I- Melikşah
II- Tuğrul Bey
III – II. Kılıçarslan
IV – Sultan Alpaslan
Yukarıda verilen Selçuklu sultanlarından hangisiAbbasi halifesi Kaim Biemrillahi,Şii Büveyheoğullarının baskısından kurtarıp * Doğunun ve Batının Hükümdarı * invanını almıştır ?
a) III
b) IV
c) I
d) II

75. Meddi muttasılın meddinin caiz olan kısımlarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
a) Verş ve hamze asli medde 4 elif ziyade ederek okurlar
b) Asli medde ziyade etmeden okumak vaciptir
c) İmam asım Asli medde 3 elif daha ziyade ederek okur
d) İbniAmir,kisai, ve haleful asir asli med üzerine 2 elif ziyade ederek okur

76 : لَكُمْ دِينُكُمْ kelimesinde bulunan izhar çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
a) Dil izharı
b) İzharı kelimei vahide
c)İzharı kameriye
d) Dudak izharı

77: *اِنّ ربَّهُمْ بِهِم( inne rabbehum bihim*) örneğinde bulunan kaideler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir ?
a) İdgam İhfa
b) İdgam,İdgam
c) 2 İdgam, sakin mimin izharı
d) 2 idgam,İhfa, sukunu lazım

78: *لاَ تَعْلَمُونَ ( la teğlemuune *) kelimesinde vakıf halinde aşağıdkilerin hangisiyapılamaz ?
a) Tul
b) Kasr
c) Revm
d) Tevassut

79. فِرْقٍ (*Firkın*) kelimesinde Ra Harfinin okunuş özelliği aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
a) Daima ince okunur
b) Daima kalın okunur
c) Hem ince hem kalın okunur
d) Beyniyye edilerek okunur

80. * Subhane rabbiyel azim ? namazın neresinde okunur ?
a) Kıyam
b ) kıraat
c) Ruku
d) Secde

Sorular bitti..cevablarınızı kontrol ediniz…

(bu denemeyi hazırlayan “Malatya timav “ a,,,,ve soruları kelime kelime yazarak bize ulaştıran “Derya Aslantaş” a teşekkür ediyoruz…Allah c.c. razı olsun..)

CEVAB ANAHTARI: .1 C
2. A
3. A
4. C
5. D
6. D
7. C
8. B
9. A
10. C
11. D
12. B
13. A
14. B
15. D
16. C
17. C
18. D
19. A
20. C
21. B
22. A
23. D
24. B
25. C
26. C
27. B
28. A
29. A
30. D
31. B
32. A
33. C
34. A
35. D
36. C
37. A
38. D
39. B
40. C
41. B
42. C
43. B
44. C
45. B
46. C
47. D
48. B
49. C
50. A
51. A
52. A
53. D
54. D
55. C
56. A
57. A
58. B
59. C
60. D
61. D
62. A
63. A
64. A
65. D
66. B
67. C
68. C
69. C
70. d
71 A
72. D
73 C
74. D
75. B
76, D
77 D
78, D
79, C
80, C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder