4 Aralık 2012 Salı

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabının Soru ve cevapları

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabının Soru ve cevapları

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise
CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır. 

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.):
CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).


5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir?  
CEVAP:Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak…..’ dır

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?
CEVAP:Rifade.’dir.


7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir?
CEVAP: Sikaye’ dir.


8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?
CEVAP:sidane ve hicabe……’ dir. 


9.-Kureyş'in bayrağının adı
liva….’dır. Kureyş'in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir

10.-Kureyş'in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı
sifaret…….’dir. 

11.-Kaynaklarda Hanîf olarak adlandırılan bir kaç kişinin isminden bahsedilmektedir.
 
Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris ve Zeyd b. Amr bu dönemin önde gelen Haniflerindendir.

12.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in …
atike beyza erva berre ümeyme ………. ve safiyye…….… adlarında halaları vardır.

13.-Hangi süre okunurken Sözde Garanik hadisesi cerayan etmiştir
…Necm……… suresi.

14.-Müşriklerin Ebu Talibe gelerek Hz. Peygamberimizi kendilerine teslim etmelerine karşılık genç ve yakışıklı olan
Velid b Mugirenin oğlu Umare’yi vermeyi teklif etmişleridir.

15.-Hz.Ömer peygamberimizi öldürmeye giderken onu yolundan alıkoymak için kardeşin Fatma da Müslüman oldu diyen:
…Nuaym bin Abdullah…

16.-Hz. Ömer
…Taha………. Suresini dinledikten sonra Müslüman oldu.

17.-Hz. Ömer’e Taha suresini
……Habbab b Eret… Okudu.

18.-Hz. Ömer bi’setin
…6...yılında miladi …615…….. Yılında müslüman oldu.

19.-Habeşistana hicret bi’setin
5…... yılında miladi …615…..’ te oldu.

20.-Habeşistana 2. hicret miladi
…616….. yılında 82. erkek ve 18. kadın ile gerçekleşmiştir.

21.-Allahı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet etme ferdi arınmaya
…Tehannüs…… denir.

22.-Peygamberimizi ilk vahiyden sonra belli bir sure vahiy gelmemesine
Fetreti Vahy…denir.

23.-Peygamberimizin süt kardeşleri şunlardır:
…Abdullah Şeyma Üneyse...

24.-1.akabe görüşmesi
…621.. yılında ……Zilkade… ayında 6.. kişiyle yapıldı.1.akabe görüşmesinde bulunanlar şunlardır:
Es'ad b. Zürâre, Avf b. Hâris, Râfi' b. Mâlik, Kutbe b. Âmir, Ukbe b.amir. cabir bin abdillah


25.-Ebu Talip ile Hz. Haticenin öldüğü yıla
…Senetül Hüzün… denir.

26.-Peygamberimiz Taif’ten gelince Mekke'ye
…Mutim bin Adiyy…himayesinde girmiştir.

27.- Hicret esnasında peygamberimize kılavuzluğu
Abdullah bin Uraykıt yapmıştır. Hicret esnasında Peygamberimizin izlerini koyunlarla kaybettiren …Amir bin Fuheyra dir.

28.-Hicrette peygamberimize yaklaşınca atının ayakları kuma batıp iman eden Peygamberimizden emanname alan:
………süraka………

29.-Peygamberimizin hicret esnasında çadırına uğradığı kadın:
…Ümmü Mabed……

30.-Peygamberimizin Medine de 7 ay misafir olduğu
Ebu Eyub el Ensarinin diğer adı Halid bin Zeyd'dir.

31.-Hicret. Ömer. zamanında
H. 17 Miladi 638. yılında takvim başlangıcı sayıldı.

32.-Cuma namazı
hicri 1. yılında farz oldu ilk Cuma ……Ranuna vadisinde’de kılındı.

33.-Ezanı rüyasında ilk gören
Abdullah bin Zeyd bin Salebe el Ensari. adlı sahabidir.

34.-Oruç hicretin
2.yılında şaban ayında farz kılındı Bayram namazı, fıtır sadakası ve zekat hicretin 2. yılında yürürlüğe girdi.

35.-Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara
Gazve denir.

36.-Bedir savaşında müşrik ordusunu teçhiz etmek için yardım edenler şunlardır:
Süheyl b. Amr ve Huveytıb b. Abdüluzzâ …

37.-Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere   
...seriyye... adı verilir.

38.-Bedir savaşında kuyuların yakınına yerleşme fikrini veren sahabe:
Hübbab bin Münzir


39.-Bedir savaşında yakalanan ve peygamberimizin öldürülmelerine müsaade ettiği kişiler şunlardı:
Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris'i
40.-Uhud savaşında peygamberimizin miğferini ikiye bölen ve miğferin halkaları peygamberimizin yanağına batıran kişi:
CEVAP:İbn Kamie,.

41.-Uhud savaşında taşla peygamberimizin alt dudağını yaran ve dişlerini kıran:
Utbe b. Ebû Vakkas

42.-Hz. Peygamber'in isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için
dokuzu Evs'den ve üçü Hazrec.'ten olmak üzere on iki temsilci (nakîb) seçtiler.

43.-Yesrib adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber hicretten sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen
Tabbe. veya Taybe . unvanlarını vermiştir.

44.
Suffa , Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.

45.-Bedir savaşında
70 müşrik öldü. Müslümanlardan 14. kişi şehit oldu.

46.-Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırdetme günü
yevmel furkan) ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün (…yevmel tekal ceman.) diye bahsedilmektedir.

47.-Yahudiler, Bedir Gazvesi'nden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır.
Kab bin eşref. üzüntüsünden "Yerin altı üstünden iyidir" demiştir.

48.-Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hz. Peygamber’i koruyan
Talha kolu kesildi ve çolak kaldı. Bu arada İbn Kamie, '' Musab r.a’i şehit etti. Onu Hz. Peygamber’e benzeterek, öldürdüğünü sandı.

49.-Hz. Peygamber yaralı olduğu için Uhud savaşından sonra
öğle namazını oturarak kıldı. Müslümanlar da arkasında ayakta. kıldılar.

50.-Uhud’ tan daha şiddetli dediği olay
Taif.

51.-Peygamberimizin uhud savaşında atının üzerinde yaraladığı ve daha sonra o yarayla ölen kişi:
Übeyy bin Halef52.-Uhud savaşında kolu kesilen ve çolak kalan sahabe: …Talha...

53.-Uhud savaşında peygamberimizin ölmediğini haykıran sahabi:
...Kab bin Malik...
54.-Harp hiledir prensibiyle harekete geçen yahudi ve müşrik ittifakını bozan sahabe: 

 Nuaym ibni Mes’ûd 

55.-İfk olayında hz. Aişe ile anılan sahabe:
Safvan bin Muattal

56.-Mekkeye yapılacak fethi kureyş eşrafına mektupla haber veren:
Hatip bin Ebu Beltea

57.-Mekke fethinde Peygamberimiz Kabenin anahtarını
Osman bin Talha’ya verdi.

58.-Hayber
hicri 7. miladi: 628 yılında fethedildi

59.-Tebük seferine gitmek için binek bulamayan ve savaşa katılamadıkları için ağlayan yedi kişi için müslümanların kullandıkları tabir:
Bekkain

60.-Tebük seferi zamanının zor olması, havaların sıcak olması, gölgede oturmanın hoşlanıldığı zamanda olmasından dolayı ona:
…Gazvetül Üsre...denir.

61.-Tebuk seferine katılmadıkları için haklarında ayet inen sahabeler şunlardır:
Kab bin Malik , Mürare bin Rebi,  Hilal bin Ümeyye


62.-Heyetlerin karşılandığı yıla
Senetül Vüfud denir. hicri 9. yıldır.

63.-Hz.Peygamberin eşlerinin isimleri:
Hatice 2.Sevde 3.Aişe 4.Hafsa 5.Zeynep binti huzeyme, 6.Reyhane,7.Safiyye.8.Ümmü Seleme 9.Cüveyriye.10.Mariye 11.Zeynep binti cahş 12.Ümmü habibe 13.Meymune 


64.-Peygamberimiz
hz. Hatice' den sonra hz.Sevde. ile evlendi

65.-Hz. Aişe peygamberimizden
2260. hadis rivayet etmiştir.

66.-Hz.peygamberin kızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir:
 
Zeynep, Rukiyye, Ü.gülsüm ,Fatıma

67.-Kaside-i bürde (banet suad) eseri
Kab bin Züheyr adlı sahabiye aittir.

68.-İçkiliyken akşam namazını kıldırırken kafirun suresini yanlış okuyan sahabe (içki yasaklanmadan önce)
Abdurrahman bin Avf

69.-
Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için hz Ali yıkadı. Yıkarken yardım edenler ,Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.

70.-Ganimet mallarında başkumandan payına
Safiyy denir.

71.-Bir işe başlamadan önce fal okları atmaya
Ezlam denir.

72.-Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara:
Hadari. denir.

73.-Hılfıl fudul antlaşmasına zemin hazırlayan zulmü yapan
As bin Vail. dir.

74.-Cahiliye devrinde Safa ve Merve’de dikili olan putlar hangileridir;
İsaf ve Naile

75.-
Eysar…: Bir işe başlamadan önce “Ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumah’tan Safvan bin Ümeyye … bu işe bakıyordu.

76.-Hendek kuşatması
23 gün sürdü.

77.-Cahiliyye döneminde azad edilen kölelere:
…Mevali... denir.

78.-Çöl ve vahalarda develeriyle konar-göçer olarak çadırlarda yaşayanlara:
…Bedevi... denir.

79.-Hac emirliği Mekkenin.’nin fethinden sonra İhdas edilmiştir.


80.-Hac emirliğini ilk yapan:
hz Ebubekir.’ dir.

7 yorum:

 1. Allah razı olsun.Alllah Geçmişlerinize Rahmet etsin inşllah..

  YanıtlaSil
 2. Selamun aleykum
  Allah celle celaluhu razi olsun bu soru cevaplar cook isime yarayacak Allah sikintilarinizi gidersin

  YanıtlaSil
 3. Selamun aleykum
  Allah celle celaluhu razi olsun bu soru cevaplar cook isime yarayacak Allah sikintilarinizi gidersin

  YanıtlaSil
 4. düzeltme yapalım kureyş sancağının taşınması liva kureş bayrağı ise ukab denir ukab ise kartal anlamına gelir prof.dr. kasım şulul

  YanıtlaSil
 5. Allah emeĞi gecen herkesten razı olsun inşallah

  YanıtlaSil