4 Aralık 2012 Salı

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabının Soru ve cevapları

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabının Soru ve cevapları

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, CEVAP:“……ficar……………..” denilmiştir.

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah ibrahim…… ve ………, kızlarının adları ise
CEVAP:zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır. 

3.-…… …arabı mustaribe…… (veya mütearibe.):
CEVAP:Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir.
CEVAP:Bunlardan biri …fil olayı ….. (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin …. ölümü. (622).


5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir?  
CEVAP:Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak…..’ dır

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?
CEVAP:Rifade.’dir.


7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir?
CEVAP: Sikaye’ dir.


8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?
CEVAP:sidane ve hicabe……’ dir. 


9.-Kureyş'in bayrağının adı
liva….’dır. Kureyş'in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir

10.-Kureyş'in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı
sifaret…….’dir. 

11.-Kaynaklarda Hanîf olarak adlandırılan bir kaç kişinin isminden bahsedilmektedir.
 
Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris ve Zeyd b. Amr bu dönemin önde gelen Haniflerindendir.

12.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in …
atike beyza erva berre ümeyme ………. ve safiyye…….… adlarında halaları vardır.

13.-Hangi süre okunurken Sözde Garanik hadisesi cerayan etmiştir
…Necm……… suresi.

14.-Müşriklerin Ebu Talibe gelerek Hz. Peygamberimizi kendilerine teslim etmelerine karşılık genç ve yakışıklı olan
Velid b Mugirenin oğlu Umare’yi vermeyi teklif etmişleridir.

15.-Hz.Ömer peygamberimizi öldürmeye giderken onu yolundan alıkoymak için kardeşin Fatma da Müslüman oldu diyen:
…Nuaym bin Abdullah…

16.-Hz. Ömer
…Taha………. Suresini dinledikten sonra Müslüman oldu.

17.-Hz. Ömer’e Taha suresini
……Habbab b Eret… Okudu.

18.-Hz. Ömer bi’setin
…6...yılında miladi …615…….. Yılında müslüman oldu.

19.-Habeşistana hicret bi’setin
5…... yılında miladi …615…..’ te oldu.

20.-Habeşistana 2. hicret miladi
…616….. yılında 82. erkek ve 18. kadın ile gerçekleşmiştir.

21.-Allahı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet etme ferdi arınmaya
…Tehannüs…… denir.

22.-Peygamberimizi ilk vahiyden sonra belli bir sure vahiy gelmemesine
Fetreti Vahy…denir.

23.-Peygamberimizin süt kardeşleri şunlardır:
…Abdullah Şeyma Üneyse...

24.-1.akabe görüşmesi
…621.. yılında ……Zilkade… ayında 6.. kişiyle yapıldı.1.akabe görüşmesinde bulunanlar şunlardır:
Es'ad b. Zürâre, Avf b. Hâris, Râfi' b. Mâlik, Kutbe b. Âmir, Ukbe b.amir. cabir bin abdillah


25.-Ebu Talip ile Hz. Haticenin öldüğü yıla
…Senetül Hüzün… denir.

26.-Peygamberimiz Taif’ten gelince Mekke'ye
…Mutim bin Adiyy…himayesinde girmiştir.

27.- Hicret esnasında peygamberimize kılavuzluğu
Abdullah bin Uraykıt yapmıştır. Hicret esnasında Peygamberimizin izlerini koyunlarla kaybettiren …Amir bin Fuheyra dir.

28.-Hicrette peygamberimize yaklaşınca atının ayakları kuma batıp iman eden Peygamberimizden emanname alan:
………süraka………

29.-Peygamberimizin hicret esnasında çadırına uğradığı kadın:
…Ümmü Mabed……

30.-Peygamberimizin Medine de 7 ay misafir olduğu
Ebu Eyub el Ensarinin diğer adı Halid bin Zeyd'dir.

31.-Hicret. Ömer. zamanında
H. 17 Miladi 638. yılında takvim başlangıcı sayıldı.

32.-Cuma namazı
hicri 1. yılında farz oldu ilk Cuma ……Ranuna vadisinde’de kılındı.

33.-Ezanı rüyasında ilk gören
Abdullah bin Zeyd bin Salebe el Ensari. adlı sahabidir.

34.-Oruç hicretin
2.yılında şaban ayında farz kılındı Bayram namazı, fıtır sadakası ve zekat hicretin 2. yılında yürürlüğe girdi.

35.-Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara
Gazve denir.

36.-Bedir savaşında müşrik ordusunu teçhiz etmek için yardım edenler şunlardır:
Süheyl b. Amr ve Huveytıb b. Abdüluzzâ …

37.-Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere   
...seriyye... adı verilir.

38.-Bedir savaşında kuyuların yakınına yerleşme fikrini veren sahabe:
Hübbab bin Münzir


39.-Bedir savaşında yakalanan ve peygamberimizin öldürülmelerine müsaade ettiği kişiler şunlardı:
Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris'i
40.-Uhud savaşında peygamberimizin miğferini ikiye bölen ve miğferin halkaları peygamberimizin yanağına batıran kişi:
CEVAP:İbn Kamie,.

41.-Uhud savaşında taşla peygamberimizin alt dudağını yaran ve dişlerini kıran:
Utbe b. Ebû Vakkas

42.-Hz. Peygamber'in isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için
dokuzu Evs'den ve üçü Hazrec.'ten olmak üzere on iki temsilci (nakîb) seçtiler.

43.-Yesrib adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber hicretten sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen
Tabbe. veya Taybe . unvanlarını vermiştir.

44.
Suffa , Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.

45.-Bedir savaşında
70 müşrik öldü. Müslümanlardan 14. kişi şehit oldu.

46.-Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırdetme günü
yevmel furkan) ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün (…yevmel tekal ceman.) diye bahsedilmektedir.

47.-Yahudiler, Bedir Gazvesi'nden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır.
Kab bin eşref. üzüntüsünden "Yerin altı üstünden iyidir" demiştir.

48.-Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hz. Peygamber’i koruyan
Talha kolu kesildi ve çolak kaldı. Bu arada İbn Kamie, '' Musab r.a’i şehit etti. Onu Hz. Peygamber’e benzeterek, öldürdüğünü sandı.

49.-Hz. Peygamber yaralı olduğu için Uhud savaşından sonra
öğle namazını oturarak kıldı. Müslümanlar da arkasında ayakta. kıldılar.

50.-Uhud’ tan daha şiddetli dediği olay
Taif.

51.-Peygamberimizin uhud savaşında atının üzerinde yaraladığı ve daha sonra o yarayla ölen kişi:
Übeyy bin Halef52.-Uhud savaşında kolu kesilen ve çolak kalan sahabe: …Talha...

53.-Uhud savaşında peygamberimizin ölmediğini haykıran sahabi:
...Kab bin Malik...
54.-Harp hiledir prensibiyle harekete geçen yahudi ve müşrik ittifakını bozan sahabe: 

 Nuaym ibni Mes’ûd 

55.-İfk olayında hz. Aişe ile anılan sahabe:
Safvan bin Muattal

56.-Mekkeye yapılacak fethi kureyş eşrafına mektupla haber veren:
Hatip bin Ebu Beltea

57.-Mekke fethinde Peygamberimiz Kabenin anahtarını
Osman bin Talha’ya verdi.

58.-Hayber
hicri 7. miladi: 628 yılında fethedildi

59.-Tebük seferine gitmek için binek bulamayan ve savaşa katılamadıkları için ağlayan yedi kişi için müslümanların kullandıkları tabir:
Bekkain

60.-Tebük seferi zamanının zor olması, havaların sıcak olması, gölgede oturmanın hoşlanıldığı zamanda olmasından dolayı ona:
…Gazvetül Üsre...denir.

61.-Tebuk seferine katılmadıkları için haklarında ayet inen sahabeler şunlardır:
Kab bin Malik , Mürare bin Rebi,  Hilal bin Ümeyye


62.-Heyetlerin karşılandığı yıla
Senetül Vüfud denir. hicri 9. yıldır.

63.-Hz.Peygamberin eşlerinin isimleri:
Hatice 2.Sevde 3.Aişe 4.Hafsa 5.Zeynep binti huzeyme, 6.Reyhane,7.Safiyye.8.Ümmü Seleme 9.Cüveyriye.10.Mariye 11.Zeynep binti cahş 12.Ümmü habibe 13.Meymune 


64.-Peygamberimiz
hz. Hatice' den sonra hz.Sevde. ile evlendi

65.-Hz. Aişe peygamberimizden
2260. hadis rivayet etmiştir.

66.-Hz.peygamberin kızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir:
 
Zeynep, Rukiyye, Ü.gülsüm ,Fatıma

67.-Kaside-i bürde (banet suad) eseri
Kab bin Züheyr adlı sahabiye aittir.

68.-İçkiliyken akşam namazını kıldırırken kafirun suresini yanlış okuyan sahabe (içki yasaklanmadan önce)
Abdurrahman bin Avf

69.-
Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için hz Ali yıkadı. Yıkarken yardım edenler ,Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.

70.-Ganimet mallarında başkumandan payına
Safiyy denir.

71.-Bir işe başlamadan önce fal okları atmaya
Ezlam denir.

72.-Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara:
Hadari. denir.

73.-Hılfıl fudul antlaşmasına zemin hazırlayan zulmü yapan
As bin Vail. dir.

74.-Cahiliye devrinde Safa ve Merve’de dikili olan putlar hangileridir;
İsaf ve Naile

75.-
Eysar…: Bir işe başlamadan önce “Ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumah’tan Safvan bin Ümeyye … bu işe bakıyordu.

76.-Hendek kuşatması
23 gün sürdü.

77.-Cahiliyye döneminde azad edilen kölelere:
…Mevali... denir.

78.-Çöl ve vahalarda develeriyle konar-göçer olarak çadırlarda yaşayanlara:
…Bedevi... denir.

79.-Hac emirliği Mekkenin.’nin fethinden sonra İhdas edilmiştir.


80.-Hac emirliğini ilk yapan:
hz Ebubekir.’ dir.

1 yorum: