8 Aralık 2012 Cumartesi

GENEL TEST 1

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü'1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir. 

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebinin metodu değildir?
A)İstinbat B)İz’an C)Haberler D)Akli istidlal

7-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari ekolünün savunduğu ilkelerden değildir?
A)Marifetullah B)Vaad ve vaid C)Nübüvvet D)Cüz’i irade

8-Hanefi Mezhebinin en çok kullandığı fer i delil hangisidir?
A)İstihsan B)İstishab C)Kıyas D)Maslahat

9-Sükûtî icmâ yı reddeden fıkıh ekolü hangisidir?
A)Maliki B)Zahiriyye C)Hanbeli D)Şafii

10-Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günümüze ulaşan üç büyük fırkasından biri değildir?
A)Zeydiyye B) İsmailiyye C)İsnâ-aşeriyye D)İbâzıyye

11-İnsanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber sayıldığına veya geçersiz olduğuna dair bir delil bulunmayan maslahatlara ne ad verilir?
A) Mesâlih-i mülgâ B) Mesâlih-i mu’tebere 
C) Celbü'l-maslaha D) Mesâlih-i mürsele

12- Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşuna ne ad verilir?
A) Vücûb ehliyeti B) Ehliyyetü'l-hitâb C) Edâ ehliyeti D) Akıl ve temyiz

13-Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?
A)Vacip B)Sebep C)Şart D)Mani

14- İnsanın dış dünyasını yansıtan ameli hükümlere ne ad verilir.
A)Ahkamı Şeriyye B)Ahkamı ilahiyye C)Ahkamı diniyye D)Ahkamı feriyye

15- Hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)Asıl B)İcma C)Fer D)Hüküm

16-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Dualar D)Fenni ilimler

17-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

18-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

19-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A) Tefsîru'l-menâr B) Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri.
C) Câmiu'l- Beyân an Te'vîli Âyi'l- Kur'ân D) Tefsîru'l Merâğî.

20- Tercümânu'l- Kur'ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A) Abdullah b. Abbas B) Ubeyy b. Ka'b C) İbn Mes'ûd D) Zeyd b. Sabit

21-Aşağıdakilerden hangis Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mev’ıze B)Mübeşşir C)Mesani D)Beyan

22-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

23-Adeten yalan söylemek üzere birbirleriyle anlaşmaları imkânsız bir topluluğun rivayet ettiği ve maddi bir şeye isnad ettikleri rivayetlere ne ad verilir?
A)Mütevatir B)Sahih C)Hasen D)Urvat’ul Vüska

24-Hadis ıstılahında, râvinin âdil ve zâbıt olduğuna karar verilerek, rivâyetlerinin sahih olduğunu bildirilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Sika C)Zabt D)Ta’dil

25-Hadisleri belli usullere göre kitaplaştırma faaliyetine ne ad verilir?
A)Kitabet B)Tedvin C)Tasnif D)Sahih

26-Aşağıdakilerden hangisi senedinde kopukluk olmayan hadis çeşididir?
A)Muallak Hadis B)Hasen Hadis C)Mu’dal Hadis D)Müdelles Hadis

27-Aşağıdakilerden hangisi Hadis tasnif kitaplarından değildir?
A)Ale’l Ma’na B)Ale’l Ahruf C)Ale’r Rical D)Ale’l Ebvab

28-Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
A)Annesi B)Babası C)Amcası D)Dedesi

29-Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı? 
A)Uhud B)Hendek C)Bedir D)Mekke’nin Fethi

30-M 616 yılında hangi olay olamamıştır?
A)Boykot kararı B)Taif ziyareti C)2.Habeşistan göçü D)Hz Ömerin İslama girişi

31-Hendek savaşı kaç yılında olmuştur?
A)625 B)626 C)627 D)628

32-Biatü’r Rıdvan hangi olay esnasında olmuştur?
A)Mekke fethi B)Hudeybiye anlaşması C)Akabede D)Hayberde

33-Aşağıdakilerden hangisi Şam kıraat hocasıdır?
A)Ali b.Hamza el-Kasâ'î B)Hamza b.Habîb 
C)Abdullah b.Âmir D)Halef b. Hişâm

34-Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz harekeye ne denir?
A)İşmam B)Mazmum C)Revm D)Hafi

35- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكيمِ f{}يس 
Hafs kıratına göre 1.ayetin sonu ile 2. Ayetin başlangıcını hangi şekilde okumak caiz değildir?
A)Vasl ile ihfa B)Vakf ile C)Vasl ile izhar D)İdğam mealğunne ile

36- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir
A)Cerh B)Hems C)Rihvet D)Hafi

37-Aşağıdakilerden hangisi mahreç mahalli değildir?
A)Şefev B)Sin’nü C)Hayşum D)Cevf

38-Aşağıdakilerden hangisi, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda olduklar davranış biçimleri
ve kurallar olarak tanımlanır?
A) Âdet ve gelenekler B) Sorumluluk C) Ahlâk D) İçgüdü

39-Aşağıdakilerden hangisi, davranışlarımızı yönlendiren, hayatımıza yön veren ya da nasıl yaşamamızı gerektiğini bize bildiren ilkelerdir?
A) Bilimsel veriler B) Ahlâkî değerler. 
C) Hurafeler D) İçgüdüsel davranışlar

40-Aşağdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
A) Sorumluluk B) Cinsiyet C) Yapı D) Karakter

41-Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının temel kaynaklarındandır?
A) Hurafeler. B) Hikaye ve efsaneler. 
C) Âdet ve gelenekler. D) Hz. Peygamberin hayat ve sözleri.

42-“İncinsende incitme” sözü kime aittir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

43-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik İncildir?
A)Tomas incili B)Yuhanna incili C)Barnabal incili D)Rasüllerin incili

44-Aşağıdakilerin hangisi Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Neviim C)Tekvin D)Ketuvim

45-Hinduizmdeki Rahip ve Alimlere ne ad verilir?
A)Brahman B)Sangha C)Yehova D)Lao Tzu

46-Japonların milli dininin adı nedir?
A)Budizm B)Taoizm C)Şintoizm D)Konfüçyüzim

47-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?
A)Çalmayacaksın. B)Sebt gününü kutsallayacaksın
C) Yalan şehadette bulunmayacaksın. D)İftira atmayacaksın

48-Şehvetle veya şehvetsiz meninin gelmesi guslü gerektirir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
49-Namaz vakti girmeden Teyemmüm yapılamaz görüşünü savunan hangisidir?
A)Eimme-i Selase B)İmameyn C)Ebu Hanife D)Caferi

50-Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse, abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, hangi mezhebe göre abdesti bozulmuş olur?
A)Mâlikiler B)Hanefiler C)Şâfiiler D)Hanbeliler

51-Satril avret için galiz avret,hafif avret ayırımı yapan hangi mezhepdir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Caferi

52-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

53- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi. 
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

54-- Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

55-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

56-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

57-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

58-Orucun vücup sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Niyet B)Akıl C)Büluğ D)Vakit

59-Kur’anda oruç tutmamayı mübah kılan haller belirtilirken hangisi yoktur?
A)Zor işler B)Güç yetirememe C)Yolculuk D)Hastalık

60- Hz peygamberin orucda kefaret uygulaması hangi olayla ilişkilidir?
A)Kasdenlik B)Tatminlik C)Cinsel ilişki D)Gıda olması 

61-Hanefi mezhebinde altın zekatında nisab belirlenirken alınan temel ölçü nedir?
A)200 Dirhem B)20 Dirhem C)20 Miskal D)200 Miskal

62-Kur’anda zekat verilecek yerler sayılırken hangisi yoktur?
A)Rikaz B)Rikab C)İbnüssebil D)Ğarimin

63-Aşağıdakilerden hangisinde zekat gerekmez?
A)Anberde B)Atlarda C)Mâlü'l-müstefâdda D)Yaş sebzede

64-Aşağıdakilerden hangisi İhramın vacibidir?
A)Niyyet B)Telbiye C)İhraam yasaklarına uymak D)İhram Namazı

65-Aşağıdakilerden hangisi metaf alanında yapılır?
A)Remel B)Hervele C)Vakfe D)Tehallül

66-Aşağıdaki mescidlerden hangisi müzdelifede olanıdır?
A)Mescidi Nemire B)Mescidi Hayf C)Cin mescidi D)Meşaril haram mescidi

67-Maliki mezhebinin en önemli fıkıh kitabı hangisidir?
A)Er Risale B)Et Müdevvene C)Fıkhul Ekber D)Ez Ziyadat

68-Zahiru’r Rivayede aşağıdakilerden hangisinin görüşleri yoktur?
A)Ebu Hanife B)İmamı Şerahsi C)Ebu Yusuf D)İmamı Muhammed

69-Fetava-i Hindiyye Hanefi kitaplarından hangi gruba girer?
A)Nevadir kitapları B)Nevazil kitapları C)Mutunu Erbaa D)Asıl kitapları

70- Hz. Peygamber’in dış görünüşünü, güzel vasıf ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere ne denir.?
A)Şemail B)Siyer C)Hilye D)Hüsnü’l Hulk

71-Aşağıdakilerden hangisi ilk siyer alimlerinden değildir?
A)Taberi B)Hamidullah C)İbni Hişam D)İbni İshak

72-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirûn dönemi selef âlimlerinden değildir?
A)İbn Kayyim el-Cevziyye B)Şevkânî C) Mahmûd Şükrî el-Âlûsî D)Zemahşerî

73-IV Din Şurasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an ve Peygamber B)Din ve toplum
C)Din ve Aile D)Peygamber ve ahlakı

74- Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıdır?
A)4 B) 5 C) 7 D)10

75-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının hizmet birimi değildir?
A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Din İşleri Yüksek Kurulu
C) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

76-Son Diyanet işleri başkanı kaçıncı başkandır?
A) 10 B)12 C)14 D)17

77-Son Hacc yönetmenliği hangi yılda yayınlanmıştır?
A)1984 B)1988 C)2004 D)2007

78-En geniş anlamda kurulan uluslar arası teşkilat hangisidir?
A)AİHM B)AB C)IMF D)UN

79-İ.K.Ö(İslam konferansı örgütü)genel merkezi nerededir?
A)Kahire B)İstanbul C)Riyad D)İslamabad

80-Aşağıdaki ülkelerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Mozambik B)Mali C)Burma D)Brunei

81-T.C.Anayasasının değişmez ilkelerinde hangi konu yoktur?
A)Başkent B)Resmi dil C)Egemenlik D)Milli Marş

82-Aşağıdakilerden hangisi Cumhur başkanının yasama ile ilgili görevlerinin arasında yer almaz?
A) Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Yasaları yayımlamak
D) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

83-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi hangi mercii ce yapılır?
A)T.B.M.M. B)Valiliklerce C)Bakanlar kurulunca D)Kanunca

84-Dünyanın en büyük gölü ve yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baykal gölü:Uzak doğu B)Aral gölü:Afrika
C)Hazar gölü:Ortadoğu D)Hazar gölü:Orta asya

85-Aşağıdaki nehirlerle döküldükleri denizler eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Karadeniz:Çoruh B)Ege denizi:Meriç C)Ege denizi : Dalaman D)Akdeniz:Göksu

86-Aşağıdakilerden hangisi estetik ameliyatın caiz olmasının sebeplerinden değildir?
A) Fıtratı bozma kastı olmamak
B) Yapılmasında bir yarar, yapılmamasında bir zarar bulunmak
C) Hile aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak
D) Güzel görünme isteği ile yapılmış olmak

87-Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin mahkemeye başvurarak hâkim kararıyla
boşanmalarına ne ad verilir?
A) Bain B) Tefrik C) Fesih D) Tefviz

88- Tanrının insanda bedenleşmesi inancına ne denir?
A) Tenasüh B) Düalizm C) Ahura Mazda D) Hulül

89-İmamın tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?
A) Münadi B) Fatih C) Mübelliğ D) Müezzin

90-Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
A) Diyalog B) Açık oturum C) Münazaa D) Panel

91-Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?
A) Şifahi B) Rezalet C) Keramet D) İrticalî

92-İki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Münazara C) Sohbet D) Hitabe

93.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A)Milliyetçilik B)Lâiklik C)Devletçilik D)Halkçılık

94-Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dinî danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerlerden değildir?
A)Model gösterme B)Yorumlama C)Yüzleştirme D)Onaylama

95-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an Kurslarında öğrenme alanlarından değildir?
A)Ahlak B)Hadis C)K.Kerim D)İdadet

96-Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A) Farkındalık ilkesi B)Fırsat ilkesi C)Kolaylık ilkesi D)Tedricilik ilkesi

97-Ayetel Kürsi hangi suretin kaçıncı ayetidir?
A)Bakara-253 B)Ali İmran-252 C)Bakara-256 D)Bakara-255

98-Aşağıdakilerden hangi sure Kıyametten bahseder?
A)Tekasür B)Adiyat C)Hümeze D)Karia

99-Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kazakistan C)Tacikistan D)Kırgızistan

100-Diyanetişleri başkanlığı tarafından yayınlanan İmamı Maturidinin Kitabü’t Tevhidinin iyi anlaşılması için Nesefi tarafından yazılan eserin adı nedir?
A)Medariku't-Tenzil B)Hakaiku't Te'vil C)Tabsiratül-Edille D)Tevilatü'l-Kur'an

1-C 11-D 21-B 31-C 41-D 51-C 61-C 71-B 81-C 91-D
2-B 12-C 22-B 32-B 42-D 52-B 62-A 72-D 82-D 92-B
3-C 13-A 23-A 33-C 43-B 53-B 63-B 73-B 83-C 93-C
4-D 14-D 24-D 34-C 44-C 54-C 64-C 74-B 84-D 94-A
5-C 15-A 25-C 35-A 45-A 55-C 65-A 75-B 85-C 95-B
6-A 16-D 26-B 36-B 46-C 56-A 66-D 76-D 86-D 96-C
7-B 17-B 27-A 37-B 47-D 57-B 67-B 77-C 87-B 97-D
8-A 18-A 28-D 38-C 48-B 58-D 68-B 78-D 88-D 98-D
9-D 19-C 29-C 39-B 49-A 59-A 69-B 79-C 89-A 99-C
10-D 20-A 30-B 40-D 50-A 60-C 70-C 80-C 90-C 100-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder