8 Ağustos 2014 Cuma

DHBT sınavına hazırlık soruları " TEST 1-2

 TEST -1
1)Kur'an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
a)Hesaba çekildiği ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini 
d)Dini ortaya koyan 


2)Kur'an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)En'am-Ali İmran b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En'am d)Bakara-Fatiha


3)En'am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din b)Din günü
c)İbrahim dini d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler 
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler


5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı b)Allah inancı
c)Oruç d)Peygamberlik müessesesi


6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik b)Brahmanizm
c)Budizm d)Sabilik


7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid'ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak d)Ehli dalal


8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar 
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah'a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar 
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar


10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia b)Cebriye
c)Eş'ari d)Haricilik


11)Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar d)Bir tarafa çekilenler


12)Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle b)Hankah
c)Tekke d)Zaviye


13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi d)Mevlana


14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman b)İcmali iman
c)Kamili iman d)Tahkiki iman


15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah'a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak16)Allah'a,Hz.Peygamber’e ve O'nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü'min b)Muhsin
c)Muhlis d)Müdrik


17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber'in yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik b)Kafir
c)Günahkar d)Zındık


18)Aşağıdakilerden Allah'ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret b)Basar
c)Tekvin d)Kıdem


19)Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin b)Şeytan
c)Melek d)İblis


20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir


CEVAPLAR

1:(Cevap:A)
2:(Cevap:B)
3:(Cevap:A)
4:(Cevap:A)
5:(Cevap:c)
6:(Cevap:A)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:B)
9:(Cevap:A)
10:(Cevap:C)
11:(Cevap:A)
12:(Cevap:B
13:(Cevap:C)
14:(Cevap:A)
15:(Cevap:D)
16:(Cevap:A)
17:(Cevap:B)
18:(Cevap:D)
19:(Cevap:C)
20:(Cevap:D) TEST - 2
21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?

a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife


22)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasından değildir?

a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat


23)"Allah'ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye ne ad verilir?

a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife


24)Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi


25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki 
d)Resullerin sonuncusu


26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?


a)İstishab b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah d)İstihsan


27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler b)Şafiler
c)Malikiler d)Hanbeliler


28)"Fakihin şer'i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi "neyi ifade eder?


a)Re'y b)Te'vil
c)İctihad d)Vücub ehliyeti


29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?


a)Eksik eda ehliyeti b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti d)Vücut ehliyeti


30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?


a)Haram b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh d)Caiz


31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?


a)Haram li-gayrihi b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh d)Tanziben mekruh


32)Hz.Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?


a)Zevaid sünnet b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet d)Gayri müekked sünnet


33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?


a)İstinca b)İstibra
c)Hadesten taharet d)Necasetten taharet


34)Aşağıdakilerden hangisi"belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest b)İstibra
c)Gusül d)Taharet


35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?

a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur'ana dokunmak36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?

a)Tağsil b)Muvalat
c)Delk d)Tertıb


37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest b)Mesh
c)Delk d)Muvalat


39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam b)İstihaze
c)Hayız d)Nifas


40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri b)Kıyam
c)Kıraat d)Secde

CEVAPLAR:

21:(Cevap:C)
22:(Cevap:B)
23:(Cevap:C)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:B)
26:(Cevap:B)
27:(Cevap:C)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:C)
30:(Cevap:A)
31:(Cevap:B)
32:(Cevap:A)
33:(Cevap:A)
34:(Cevap:A)
35:(Cevap:B)
36:(Cevap:C)
37:(Cevap:B)
38:(Cevap:B)
39:(Cevap:B)
40:(Cevap:A)

alıntı:diniajans.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder