8 Ağustos 2014 Cuma

2014 DHBT DENEMELERİ-2


1)''Kum yığını'' anlamına gelen süre hangisidir?
a) Beled suresi
b) Ahgaf suresi
c) Casiye süresi
d) Duhan suresi
2)Aşagıdakilerden hangisi iklab harfidir
A)lam-ra
B)ba
C)vav-ya
D)ra
3) Tekrir sıfatı aşagıdaklerden hangi harfte bulunur
A) ra
B) cim
C) ğayın
D) nun
4) ‘’melikinnes’’kelimesinde duruldugunda hangi tecvit kuralı meydana gelir
A)medd-i muttasıl
B)medd-i munfasıl
C)medd-i lazım
D)medd-i arız
5) Yasin harfelerinde ki siin’in okunuşunda aşagıdakı kuralın hangisi vardır
A)medd-i lazım kelime-i musakkale
B)medd-i lazım kelime-i muhaffefe
C)medd-i lazım harf-imusakkale
D)medd-i lazım harf-i muhaffele
6)’’minşerri’’ kelimesinde ne vardır
A)ihfa
B)izhar
C)iklab
D)idğam
7)’’firgin’’kelimesindeki r harfi nasıl okunur
A)ince veya kalın okunabilir
B)iki elif miktarı uzatarak
C)ince okunur
D)kalın okunur
8)kelam,lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yine de kendinden sonrası ile anlam bakımından alakası olan yerlerde yapılan vakfa ne denir
A)vakf-ı tam
B)vakf-ı kafi
C)vakf-ı hasen
D)vakf-ı kabih
9)kuranı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune ne denir
A)tahkik
B)tedvir
C)tertil
D)hadr
10)kuran okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir
A)lahn-ı celi
B)lahn-ıhafi
C)mekruh
D)lahn
11)Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve
kabilelere ayrılmasının sebebi ne olarak
açıklanmıştır? (49/13)
A) Birbirleriyle yardımlaşmaları içi
B) Birbirlerini koruyup gözetmeleri için
C) Birbirlerinden ibret almaları için
D) Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için
12) Aşagıdakı harflerden hangilerinin mahreci aynıdır
A)he-elif
B)be-mim
C)ayın-ğayın
D)mim-nun
13)meddi arız da kelimenin son harfinin harekesi ötre olursa kac vecih çekmek caiz olur
A)3
B)4
C)5
D)7
14) dudak ihfası aşagıdaki tabirlerden hangisiyle ifade edilir
A)ihzari şefevi
B)ihfa-i şefevi
C)ğunne
D)iklab
15)vakfı latife olarak belirlenen harf aşagıdakılerden hangısıdır
A)sad
B)Gıf
C)kef
D)cim
16 Bir önceki durak işaretinin hükmü ne ise bir sonrakinin de aynı hükme tabi olmasını ifade eden harf aşagıdakılerden hangisidir
A)kef
B)za
C)sad
D)mim
17) Tecvid ile ilgili ayet aşagıdakılerden hangisidir
A)maide suresi ayet 6
B)müezzemmil suresi ayet 4
C)bakara suresı ayet 233
D)tevbe suresi ayet 60
18)Cuma Suresi’nde, Tevrat’la yükümlü tutulup da,
onunla amel etmeyenlerin durumu neye
benzetilmektedir? (62/5)
A) Meyve vermeyen ağaç
D) Ekin bitmeyen tarla
C) Su geçirmeyen toprak
D) Kitap yüklü eşek
19)Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?
A)Hz. Ömer
B)Zübeyr B Avvam
C)Abdullah bin Mesud
D)Hz. Hamza
20)Aşagıdakı kelimelerin hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir
A)ihfa=gizleme
B) izhar=ayırmak
C)kalkale=durmak ,oturtmak
D)iklab=çevirmek
21)“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf
22)Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?
a) Ahzap süresi 21. ayet
b) Ali İmran 31. ayet
c) Kalem süresi 4. ayet
d) Tevbe süresi 128. ayet
23)Aşağıdaki halifelerden hangisi şehit edilmemiştir?
a) Hz.Ömer
b) Hz.Ali
c) Hz.Ebu Bekir
d) Hz.Osman
24)Şiilik ilk olarak kimin zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır
A)hz ebubekir(r.a)
B)hz ömer(r.a)
C)hz Osman (r.a)
D)hz ali (r.a)
25)Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Lifâfe - kamîs – izâr.
b) Kamîs - lifâfe – izâr.
c) Lifâfe - izâr – kamîs.
d) İzâr - lifâfe – kamîs.
26)“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?
A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili
27)Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele
28)Aşagıdakılerden hangısı en büyük günahlardan biridir
A)fısk
B)şirk
C)zina
D)hırsızlık
29)Mutezilenin kurucusu hangisidir
A)vasıl bin ata
B)cehn bin safvan
C)Abdullah bin sebe
D)hasan basri
30kaza ve kader meselesi Allah ın hangi sıfatlarıyla dogrudan ilgilidir
A)ilim-irade-kudret
B)vucüd-kıdem-beka
C)vahdaniyet-kıdem-beka
D)irade-semi-basar
31)cehennemın hapıshane derin cukur manasına gelen adı aşagıdakılerden hangısıdır
A)semum
B)gay
C)veyl
D)siccin
32)edile-i şer’iyye(islamın delilleri)aşagıdaki şıkların hangisinde dogru olarak verilmiştir
A)kuran-sünnet-kıyas-icma
B)sünnet-kuran-icma-kıyas
C)kuran-sünnet-icma-kıyas
D)kıyas-icma-sünnet-kuran
33)Siyak-Sibak ne demektir?
A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu
34)ALLAH ı anmak ona tesbihte bulunmak ve ona yakın bulunmak için görevli olan melekler aşagıdakılerden hangısıdır
A)mukarrebun ve illiyyun
B)hamale-i arş
C)kiramen katibin
D)hafaza
35)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?
A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Abdullah b.Ömer
36 kıraat işmamlarının barae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir
A)istiaze
B)besmele
C)istiğfar
D)tevbe
37) imam şafii’ninkuranı kerim nazıl olmasaydı bu sure yeterdi dediği sure aşagıdakılerden hangisidir
A)adiyat
B)ihlas
C)asr
D)alak
38kuranı kerim de peygamberler için resul ve nebi dışında aşagıdakılerden hangi iki kelime daha kullanılmıştır
A)Beşir ve nezir
B)Beşir ve adil
C)nezir ve abid
D)alim ve Beşir
39hz ömer(r.a)ın efendımız (s.a.v)i öldürmek için yola cıktıgın da kız kardeşinin evinde okunan sure ve bu sureden dolayı müslümanlığan vesile olan sure hangisidr
A)taha
B)teğabun
C)tebbet
D)nisa
40)seb’ut tival’in içerisin de aşagıdakı surelerden hangisiyer almaz
A)bakara
B)ali İmran
C)mucadele
D)nisa
DENEME CEVABLARI
1)B
2)B
3A
4D
5D
6A
7A
8B
9B
10D
11D
12A
13D
14B
15B
16A
17B
18D
19C
20C
21D
22D
23C
24C
25C
26C
27C
28B
29A
30A
31D
32C
33A
34A
35D
36B
37C
38A
39A
40C
alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder