7 Kasım 2012 Çarşamba

Yeterlik Siyer Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir? 

a) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd 

b) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi 

c) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi

d) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali

e) Hz.Ömer-HzAişe-Hz.Ali-Bilal-i Habeşi

Doğru cevap: A2. I. Mekke’den Medine’ye hicret

II. Habeşistan’a hicret

III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği

IV. Bedir Savaşı

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I, II, III, IV

b) III, II, I, IV

c) I, III, IV, II

d) II, III, IV, I

e) III, II, IV, I

Doğru cevap: B3.. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?

a) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.

b) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.

c) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.

d) Mekke kabilelerinin hacılara yapacağı hizmetleri düzenler.

e) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.

Doğru cevap: E4. I. Akabe Sözleşmesi

II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu

III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği

IV. Huneyn Savaşı

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) III, II, I, IV

b) I, III, IV, II

c) II, III, IV, I

d) III, II, IV, I

Doğru cevap: A5. Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?
Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet'ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.6. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır

c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır

d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

Doğru cevap: C7. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

Doğru cevap: A8. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?

a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar

b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar

c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak

d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak

Doğru cevap: D9. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?

a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak

b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler

c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler

d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek

Doğru cevap: C10. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630

c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628

Doğru cevap: A11. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram

c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn

Doğru cevap: C12. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?

a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda

b) Ranuna vadisinde

c) Mescid-i Nebevî’de

d) Mescid-i Kuba’da

Doğru cevap: A13. “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konunun önemini vurgulamaktadır?

a) Dürüst olmanın

b) İnsanlara yardım etmenin

c) Sabırlı olmanın

d) Haksızlığın

e) Çalışma ve üretmenin

Doğru cevap: E14.Aşağıdaki şıklardan hangisi “Tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir” hadisinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?

a) Allah kendisine inananlara karşı merhametlidir.

b) Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz.

c) Allah çok affedicidir.

d) Tövbe kapısı daima açıktır.

e) Tövbe bütün sorumlulukları ortadan kaldırır.

Doğru cevap: E15.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler

b) Darb-ı meseller

c) Tergib ve terhib hadisleri

d) Ahkam hadisleri

e) Kudsi hadisler

Doğru cevap: C16. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder?

a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması

b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tutması

c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması

d) Kendi işlerini kendisinin görmesi

e) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması

Doğru cevap: E17. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?

a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme

b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki

c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî

d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai

e) Ahmed-Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace

Doğru cevap: D18. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alkollü içkiler b) Faiz

c) Zina d) Namuslu kadınlara zina isnadı

Doğru cevap: A19. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zühre

b) Berre

c) Atike

d) Ümeyme

Doğru cevap: B67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616

b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616

c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614

d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615

Doğru cevap: D68. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

a) Üç yıl

b) Bir yıl

c) İki yol

d) Dört yıl

Doğru cevap: A69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abbas

b) Attas

c) Addas

d) Vakkas

Doğru cevap: C70. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

a) Sakîfetü beni Selîme

b) Sakîfetü beni Sâide

c) Sakîfetü beni Adiy

d) Sakîfetü beni Züreyk

Doğru cevap: B71. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?

a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib

b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz

c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer

d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit

Doğru cevap: B72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

a) Hicrî 3/ miladî 625

b) Hicrî 4 / miladî 627

c) Hicrî 3/ miladî 626

d) Hicrî 3/ miladî 624

Doğru cevap: A73. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?

a) Hz. Ali

b) Hz. Aişe

c) Hz. Hatice

d) Hz. Ümmü Seleme

Doğru cevap: B74. “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Îsâr

b) Birr

c) Fütüvvet

d) İhsan

Doğru cevap: A


75. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?

a) Amine binti Vehb

b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe

c) Halime binti Ebi Züeyb

d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed

Doğru cevap: D76. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi.

b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.

c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.

d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.

Doğru cevap: B77. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?

a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm

b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye

c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım

d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm

Doğru cevap: A78. “Hz. Peygamberin hicreti……yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622

b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622

c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622

d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622

Doğru cevap: C79. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında

b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında

c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında

d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında

Doğru cevap: C80. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?

a) Cihad

b) Seriye

c) Gazve

d) Kıta

Doğru cevap: C81. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?

a) Abdullah b. Zeyd

b) Abdullah ibn Ümmi Mektum

c) Abdullah b. Zübeyr

d) Abullah b. Ziyad

Doğru cevap: B82. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nadîroğulları

b) Kaynukaoğulları

c) Kureyzaoğulları

d) Evs Kabilesi

Doğru cevap: A83. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

a) İranlılara karşı

b)Yahudilere karşı

c) Bizanslılara karşı

d) Müşriklere karşı

Doğru cevap: C84.Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle
hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Kab b. Malik.85. Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?

Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)86. Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi?
Kab Bin Züheyr (r.a.)87. Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti
(listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”
diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?
Hz. Huzeyfe (r.a.)88. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.
Bu iki sahabe kimlerdir?

Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)89. Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?
Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)90. Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?

Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)91. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?

Hz. Ali (r.a.)92. Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?

16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.

93. Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını kime vermişti?
Osman Bin Talha (r.a.)

94. Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)

95. Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?
Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)

96. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

97. Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namazkıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?

Mescidi Dırar

98. İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

99. Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Kab Bin Malik (r.a.)

100. Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

101. Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
72 müslüman şehit olmuştur.

102. Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Süreka

103. Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
Hz. Halit Bin Velid (r.a)

104. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Tebuk savaşı

105. Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Ebu Dücane (r.a)106. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
Gamame mescidi (Bulut mescidi)107. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Ranuna vadisinde.


108. Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.109. Akabe biati nedir?
Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.110. Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
Sad Bin Ebi Vakkas.111. Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
Yedi aya yakın kalmıştır.112. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
Safa Tepesinde113. Kaynuka savaşının sebebi nedir?

Tesettür114. Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?
Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.
115. Uhud savaşında komutan kimdi?

Abdullah b.Cübeyr116. Peygamber Efendimizin babası hangi kabilenin hangi kolundandır?
Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.

117 Peygamber Efendimizin annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?
Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
118. Hz Aminenin babasının ismi nedir ?
Vehb
119. Peygamber Efendimizin soyu kime dayanır?
Hz İbrahim (a.s)’a
120. Peygamber Efendimizin babası ne zaman vefat etti?
O’nun doğumundan iki ay önce.
121. Peygamber Efendimizin doğduğunda neler olmuştu?
*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.
*Sava gölü kurudu
*Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.

*Sema da bir yıldız doğdu

*Kabe de buluna putlar yıkıldı122. Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?
Süt annesidir. 2 gün emzirdi.
123. 10 Halime kimdir?
Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.
124. Şeyma kimdir?
Peygamberimizin süt kardeşidir.
125. Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı?
5 yıl.
126. Hz Muhammedin dadısının adı nedir?
Ümmü eymen
127. Hz Muhammed’in annesi nerede vefat etti?
Ebva köyünde.
128. Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?
Ümmü Eymen.129. Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?
Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.130. İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?
Yasir ve eşi Sümeyye’dir131. Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür?
bu cehil.
132. Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
Bedir.
133. Hz Muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?
Darunnedve.134. Hz Ömer, enistesini ve kız kardesini Đslam’dan vaz geçirmek için kız kardesinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?
Tâhâ suresi134. İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?
Bismikeallahümme.135. Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?
Zeyd bin Harise136. I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?
Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
137. I. Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?
Esad bin Zürare
138. Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “ ’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Peygambere karşı gelmekten kaçınmak konularında”söz verdiler?
I. Akabe biatı
139. II. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir?
Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi biat etmiştir.
140. Hangi Akabe biatında Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimize “Kadınlarını , kızlarını, nasıl koruyorlarsa Hz Peygamberi de öyle koruyacaklarına dair” söz verdiler?
II. Akabe biatında
141. İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?
Kuba mescidi.
142. Hicrette Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e nerede yetişti?
Kuba’da143. Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?
Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
144. Uhud savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
Ebu süfyan
145. Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi?
Ebu Süfyan146. Uhud savasında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?
Hz Abbas. (r.a)147. Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı? Yaralayan kimdir:
Uhut şavaşı, ibn-i kamia148. 109 Hendek savası ne zaman yapıldı?Kur’an da hendek savasının diğer adı nasıl geçer?
Hicri 5 yıl ,Miladi 626 de Kur’an da AHZAB harbi diye geçer
149. 114 Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?
Hz Osman.150. Hudeybiye anlaşması imzalanıp geri dönerken hangi sure nazil oldu?
Fetih suresi
151. Mekkeli müşrikler hangi anlaşma ile Müslümanların varlığını tanımışlardır?
Hudeybiye anlaşması.
152. Peygamberimiz hangi anlaşmadan sonra İslamı dünyaya tebliğ etmeye başlamıştır?
Hudeybiye anlaşması.
153. Peygamberimiz hangi devlet başkanlarına elçi gönderdi?
İran, Mısır, Habeşistan, Umman, Bahreyn.154. Hangi devlet başkanı İslamı kabul etti?
Habeş hükümdarı Necaşi155. Peygamberimizin gönderdiği mektubu büyük bir öfke ile yırtan ve aradan çok geçmeden oğlu tarafından öldürülen hükümdar kimdir?
İran hükümdarı.156. Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
Bilal-i Habeşi
157. Huneyn savaşı ne zaman olmuştur?
Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
158. Evtas savaşı, Taif kuşatması ne zaman gerçekleşti?
Hicri 8 .Miladi 630 yılında
159. Huneyn savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
Malik Bin Avf
160. Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
Taif Kalesi
161. Tebük seferi ne zaman oldu?
Hicri 9 miladi 630 yılında.
162. Hangi savasta Hıristiyan Araplarla Bizanslılar birlikte oldular?
Tebük seferinde.
163. Münafıkların yapmış olduğu mescide ne denir?
Mescid-i Dırar.
164. Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
Arafatta.
165. Hz Muhammed’in ilk doğan çocuğu kimdir?
Kasım.166. Peygamberimizin Peygamberlik gelmeden önce ölen çocukları kimlerdir?
Kasım ve Abdullah.167. Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
Ümeyye Bin Halef
168. Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
Tebük seferi.


169. Yüce Allah Müslümanlara hicretin kaçıncı yılında savaş izni verdi?
Hicretin 2. yılında.170. Peygamberimizin elçi gönderdiği hangi iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler?
Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.171. Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.172. Hangi Yahudi kabilesi Peygamberimizi zehirlemek istemişti?
Hayber Yahudileri.173. Hangi savaşta Müslüman kadınlar, örgü örerek, kazandıkları ile askerlere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, savaş alanında askerlere su dağıtmak üzere savaşa katılmışlardır?
Hayberin fethi.174. Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni nedir?
İslam’ın yayılmasını önlemek.
175. Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.
176. Hangi savaş Müslümanlar için bir uyarıdır?
Uhut savaşı177. Peygamberimizin amcalarının ismi ne idi?
Hz Hamza,Hz Abbas, Ebu Talip, Zübeyr,Ebu Leheb.178. Mekke ne zaman fethedildi?
Hicretin 8, yılında. Miladi 630.179. Tebük seferi ne zaman oldu?
Hicri 9 miladi 630 yılında.180. Siyer-i Nebî ne demektir?
Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.181. Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?
Ebû Leheb , Ebû Cehil , Velid b. Muğire , Ümeyye b. Halef , Utbe b. Rebia , As b. Vail182. Peygamberimizin süt annesi Halime’nin eşinin ismi neydi?

Haris183. Hangi savaşta Hz.Muhammed öldürüldü yaygarası çıkarılmıştı?

Uhud savaşında184. “Çift kanatlı Tayyar” ismi kime verilmişti?

Ebu Talibin oğlu Hz.Ali (r.a) ın kardeşi olan şehit olan Caferi Tayyara verilmiştir.185. İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?

Ganimetlerin beste biri Allah’a ve Resulüne, beste dördü ise mücahitlere aitti. Beste bir de bese ayrilarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabasi, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi186. Uhut savasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?

Ebu Dücane187. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları kimlerdir?
Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz188. İlk Müslümanlar kimlerdir?

Hz. Hatîce, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Hârise, Hz. Ebû Bekir.189. Bi'ât-ı Rıdvân hakkında bilgi veriniz?

Hudeybiye'de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

190. Dendân-ı Saâdet nedir?

Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçasıdır.191. Kusvâ size neyi hatırlatıyor?

Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adıdır.

192. Mescid-i Kıbleteyn hakkında bilgi veriniz:

Peygamberimiz (s.a.s.); Medîne-i Münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs'ten Mekke'ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.193. Cafer b.Ebi Talip, Zeyd b.Harise ve Abdullah b. Revaha (r.anhüm) hangi savaşta şehit edildiler?

Mute savaşında194. Bedir savaşında ilk şehit edilen kimdir?

Hz.Mihca (r.a)195. Peygamberimiz hangi köleyi hürriyetine kavuşturmuştu?

Peygamberimiz (a.s) Hz. Hatîce’nin ona hediye ettiği Zeyd b. Hârise’yi kölelikten azad ederek evlat edindi.196. Hz Muhammed (a.s.) vefat ettiğinde hangi vakitti?
Öğle üzeri.197. Peygamberimizin hastalanması üzerine kim cemaate imamlık yaptı?
Hz Ebu Bekir
198. Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek ne dedi?
Refik-i Âlaya (Yüce dosta)199. Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
200. 40 Peygamberimiz hangi gün nereye defnedildi?
Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder