7 Kasım 2012 Çarşamba

Mezhep Soruları

MEZHEP SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?2005 HAC
A) Evzaî Mezhebî B) Malikî mezhebi C)Hanefî Mezhebi D) Selefiyye Mezhebi

2-Vasıl b. Ata,aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?2006 HAC
A)Zeydiyye B)Zahiriyye C)Mutezile C)Selefiyye

3-“İnsan fiillerinde hür değildir” cümlesi hangi mezhebin görüşüne uygundur?2006 HAC
A)Cebriyye B)Havaric C)Zeydiyye D)Zahiriyye

4-“İnsan, özgür bir cüz 'î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?2007 HAC
A) Eş'ariyye B) Mutezile C) Matüridiyye D) Cehmiyye

5- “Hüsün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir? 2007 HAC
A) Matüridiyye B) Cebriyye C) Mutezile D) Eş'ariyye

6-“Dinî tebligat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir? 2007 HAC
A) Eş'ariyye B) Mutezile C) Şi'a D) Cebriyye

7-“Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir? 2007 HAC
A) Cebriyye B) Matüridiyye C) Eş'ariyye D) Mutezile

8-Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir. 2007 HAC
A) Marifet B) Takdis C) Tasdik D) Sükût

9- Bir dinin bilginleri arasında yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?2008 HAC
A)Tarikat B)İhtilaf C)Mezhep D)İcma

10-İnanç konularında ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?2009 HAC
A)Ehli sünnet B)Selefiyye C)Mürcie D)Ehli hal

11- Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?2009 İHT
A)Evzaî Mezhebi B)Hanefî Mezhebi C)Selefiyye Mezhebi D)Zâhiriyye Mezhebi

12- “Allah'ın sıfatları zatının ne aynı ne de gayrıdır” kabulü hangi ekole aittir? 2009 İHT
A)Kerramiye B)Mutezile C)Ehl-i Sünnet D)Şia

13-Aşağıdakilerden hangisi Kelam İlmi ile eş anlamda kullanılır? 2009 İHT
A)Usûlü'd-Dîn B)İlmu'l-Fıkh C)İlmu'l-Fırak D)el-Milel ve'n-Nihal

14-“Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? 2009 İHT
A)Cebriyye B)Eş'ariyye C)Mürcie D)Mutezile

15- Aşağıdakilerden hangileri itikadî ehl-i sünnet mezhepleridir? 2009 İHT
A)Selefiyye - İmâmiyye – Kerrâmiyye B)İmâmiyye - İbâhiyye - Eş'ariyye
C)Selefiyye - Eş'ariyye – Maturidiyye D)Maturidiyye - İbâhiyye - Hanefiyye

16- Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri aşağıdaki mezhep imamlarından hangisi için şöhret kazanmıştır? 2009 İHT
A)Ebû Hanife B)Mâlik b. Enes
C)Ahmed b.Hanbel D)Muhammed b. İdris eş-Şafiî
17-İmâmet konusunda, bu makama Hz. Ali’nin daha layık olmasına rağmen Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerini de meşru olarak kabul eden Şia mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?2010 İHT
A)Seb’iyye B)Zeydiyye C)İsmailiyye D)Nusayriyye

18-Büyük günah işleyen kimselerin, kâfir olduğunu ileri süren mezhep hangisidir? 2010 İHT
A)Mu’tezile B)Zâhiriyye C)Hariciyye D)Selefiyye

19-İslam filozoflarının üç konuda küfre düştüklerini ileri süren ve bu tezini anlatmak amacıyla da ‘Tehâfütü’l-felâsife’ adlı bir eser kaleme alan kelamcı kimdir? 2010 İHT
A)Cüveynî B)Gazzâlî C)İbn Rüşd D)İbn Teymiyye

20-Aşağıdakilerden hangisi Selefin benimsediği prensiplerden birisi değildir? 2010 İHT
A)Tasdik B)Aczi itiraf C)Sükût D)Te’vîl

21- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?2007 MÜF
A) Mu’tezile – Cebriye B) Mu’tezile - Eşariyye
C) Mu’tezile – Hariciyye D) Mu’tezile – Matüridiyye

22- Aşağıdakilerden hangisi Selef-i Salihin’in özelliklerinden değildir? 2007 MÜF
A) Teşbih ve tecsime düşmemek
B) Ayet ve hadislerde ki ifadelerin zahiriyle yetinmek
C) Tevile mümkün olmayan ayetleri yorumlamadan Allah’a havale etmek
D) Müteşabih ayet ve hadisleri aklın ışığında yorumlamak

23-Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilî âlimlerden değildir?2008 MÜF
A) Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf B) Fahreddin er-Razi
C) Ebu Ali el-Cübbâî D) Kâdî Abdülcebbâr

24-“ Kelam” kelimesini kelam ilmi için ilk kullanan mezhep hangisidir? 2008 MÜF
A) Hanifi ler B) Mu’tezile C) Eş’ariler D) Maturidiler

25-Aşağıdakilerden hangisi amelî felsefe veya hikmetin ana konusu değildir? 2008 MÜF
A) Ahlak B) Tedbirü’l-Menazil C) Siyasetü’l-Müdün D) Tezyinü’l-Â’mal

26-Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi hangi âlimle sona erer? 2008 MÜF
A) Cüveynî B) Bâkıllânî C) Gazzâlî D) Şehristânî

27-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir? 2008 MÜF
A) Mu’tezile B) Hariciler C) Kerramiyye D) Cehmiyye

28-Hukuki açılım olarak nitelendirilebilecek olan içtihat faaliyetlerinin bir dönemden sonra durmasının sebeplerinden biri olarak aşağıda¬kilerden hangisi söylenemez?2009 MÜF
A) Mezhep taassubu B)İçtihat telakkisinin değişmesi
C) Yorumların nass gibi algılanması D)İçtihat yapılamayacağına dair karar alınması

29-Hangisi Kelam ilminin ilk döneminde ele alınan temel konulardan biri değildir? 2009 MÜF
A) Allah’ın birliği B) İnsan ve tabiat C) Kader konusu D) Allah’ın sıfatları

30Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnetin hayır ve şer hakkındaki görüşlerinden değildir? 2009 MÜF
A) Hayrı ve şerri irade edip yaratan Allah’tır.
B) Allah’ın şerri irade edip yaratması kötü ve çirkin değildir.
C) Allah’ın şerri yaratmasında birtakım gizli ve açık hikmetler vardır.
D) İnsan kendi hür iradesiyle herhangi bir fiili seçer ve gerçekleştirir.


31-Aşağıdaki eserlerden hangisi Mâtürîdiyye lite¬ ratürü içinde yer almaz? 2009 MÜF
A) Teftâzânî, Şerhu’l- Akâid
B) Hızır Bey, Kasîdetü’n- Nûniyye
C) Sadrûlislâm el-Pezdevî, Usûlü’d- Dîn
D)Hakîm es-Semerkandî, Sevâdü’l- A’zam

32-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî ekolüne bağlı alimlerden biri değildir? 2009 MÜF
A) İbn Fûrek B) Şehristânî C) Âmidî D) Şevkânî

33-Aşağıdaki bilginlerden hangisi Eş’arî ekolüne bağlı değildir?2006 ŞEF
A) Ömer Nesefî B) Gazâlî C) Bâkıllânî D) Fahrettin Râzî

34-İmam Mâlik’in fıkıhta en çok kullandığı metot hangisidir? 2006 ŞEF
A) Sedd-i Zerâi B) Kıyas C) Sahâbe Kavli D) Istıslâh

35-“Medine halkının imamı” diye anılan müçtehit imam hangisidir? 2006 ŞEF
A) İmam Mâlik B) İmam Şafii C) İmam Ebu Hanife D) İmam Ahmed

36-“İbn Fûrek, Bâkıllâni, Fahreddin er-Râzi” itikadi konularda hangi mezhebin görüşlerini benim¬semiştir?2009 ŞEF
A) Selefiyye B) Maturidiyye C) Mutezili D) Eş’ariyye

37-Aşağıdakilerden hangisi Maturidilerle Eş’arilerin ortak görüşlerdendir? 2009 ŞEF
A) Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir.
B) İnsanları yaratan Allah olduğu gibi işlerinide yaratan Allah’tır.
C) Peygamberlerde aranan niteliklerden biri de erkek olmaktır.
D) Yüce Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvin sıfatı da ezelidir.

38-İstihsanı delil olarak kullanmayan mezhep imamları aşağıdakilerden hangisidir? 2009 ŞEF
A)İmam Şafii ve İmam Azam Ebu Hanife
B)Ahmet b. Hanbel ve İmam Malik
C)Ahmet b. Hanbel ve İmam Şafii
D)İmam Şafii ve İmam Malik

39-İslâm tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi fırka aşağıdakilerden hangisidir?2009 SV
A) Mutezile B) Şia C) Selefiyye D) Hariciler

40-Aşağıdaki fırkalardan hangisi imametin nass ve vasiyet ile sabit olduğunu ileri sürer? 2009 SV
A) Selefiyye B) Haruriyye C) İsna Aşeriyye D) Neccariyye

41-Aşağıdaki ekollerden hangisine göre imanda artma ve eksilme olmaz? 2009 SV
A) Selefiyye B) Maturîdiyye C) Mutezile D) Hariciler

42-Haricilerin mürtekib-i kebire hakkındaki görüşü nedir? 2009 SV
A) Kâfir olur. B) Mümin olarak kalır.
C) Fasık ya da günahkar olur. D) İman ile küfür arasında bir mevkidedir.

43-“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir? 2006 YD
A) Maturidiyye ekolü B) Eşariyye ekolü
C) Mutezile ekolü D) Mürcie ekolü
44-“Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır? 2006 YD
A) Maturidiye Ekolü B) Eşariye Ekolü C) Cebriye Ekolü D) Mutezile Ekolü

45-Haram’ın rızık olmadığı görüşünü ileri süren mezhep hangisidir?2009 YD
A)Ehl-i sünnet B)Maturîdî C)Kaderiyye D)Mutezile1-D 11-C 21-C 31-A 41-B
2-C 12-C 22-D 32-D 42-A
3-A 13-A 23-B 33-A 43-B
4-C 14-D 24-B 34-D 44-A
5-A 15-C 25-D 35-A 45-D
6-A 16-D 26-C 36-D
7-C 17-B 27-C 37-B
8-A 18-C 28-D 38-C
9-C 19-B 29-B 39-D
10-B 20-D 30-D 40-C

1 yorum: