7 Kasım 2012 Çarşamba

Karma Yeterlik Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlik” anlayışıyla uyuşmaz? 

a) Misyoner, yetkili, görevli kimse demektir. 

b) Misyoner kuruluşlar, misyoner yetiştiren kuruluşlar olarak çalışırlar. 

c) Misyonerlik gayesi ile kurulan kuruluşlara “misyon” denir.

d) Misyonerlik, sadece Hıristiyan dinini yaymak için yapılan faaliyettir.

e) Misyonerler, başka dinde başka inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmayı hedefler.

Doğru cevap: D2. Misyonerlerin yetiştirilme şekilleriyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Tanınmış meşhur şahsiyetleri Hıristiyanlığı kabul etmiş gibi göstermezler.

b) Misyonerin birden fazla dil öğrenmesi teşvik edilir.

c) Her misyonere mali destek sağlanır.

d) Misyonerlik için seçilenler, misyonerlik faaliyetinde bulunacakları okullarda özel eğitim alır.

e) Her misyonerin teoloji eğitimi yanında diğer alanlarda da eğitim alması istenir.

Doğru cevap: A3. Aşağıdakilerden hangisi “Misyonerlerin Çalışma Metotları arasında yer almaz?”

a) Çok defa gizli ve dolaylı faaliyetlerde bulunurlar.

b) Dünya barışına katkı sağlamayı hedeflemezler.

c) Faaliyet yürütecekleri yeri tespit edip orada bir teşkilat kurarlar.

d) Kitabı Mukaddesi, dini kitap, broşür ve dergileri o ülkenin dilinde neşrederler.

e) Açtıkları okulların ve kuruluşların propagandasını yaparak, Hıristiyan olmayan ailelerin çocuklarını buraya çekmeye çalışırlar.

Doğru cevap: B4. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

a) El-Muvatta

b) Er-Risale

c) El-Müsned

d) El-Fıkhu'l –Ekber

e) El- Hucce

Doğru cevap: B5. “Sizden biriniz oruçlu bulunduğu vakit çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Şayet biri kendisine sataşır veya söverse “ben oruçluyum” desin.” Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi, onun orucunu bozar.

b) Oruçlu kimsenin çirkin söz söylemesi uygun değildir.

c) Oruçlu kimse başkaları ile çatışmaya girmesin.

d) Oruç tutmak sadece yemeden içmeden uzaklaşma değildir.

e) Oruçlu kimseden aynı zamanda ahlakını güzelleştirmesi beklenir.

Doğru cevap: A

6. “…Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Üstlerine kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? (Mülk 19)” Yukarıdaki ayette insanın yapması istenileni, en kapsamlı biçimde aşağıdaki ifadelerden hangisi içermektedir?

a) İnsanın çevresine bakması

b) İnsanın kendisine yararlı ve zararlı olan şeyleri araştırması

c) İnsanın gerçeğe ve mükemmele ulaşması

d) İnsanın düşünmeye çağrılması

e) İnsanın merak duygusuna yönelmesi

Doğru cevap: C7. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?

a) Garibu'l Kur'an

b) Kıssa

c) Emsâlu'l Kur'an

d) İsrailiyyat

e) Hurafat

Doğru cevap: D8. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının dörde indirildiği ve Hz. İsa’nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?

a) Efes Konsülü

b) İstanbul Konsülü

c) İznik Konsülü

d) Kadıköy Konsülü

e) Trabzon Konsülü

Doğru cevap: C9. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Petrus

b) Nestoryus

c) Martin Luther

d) Calvin

e) Pavlus

Doğru cevap: E10. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a) Toplumu din konusunda aydınlatmak

b) İbadet yerlerini yönetmek

c) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek

d) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri yürütmek

e) Örgün din eğitimi veren müesseseler kurmak ve yürütmek

Doğru cevap: E

11- İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan

eser aşağıdakilerden hangisidir?

a) Er-Risale

b) El-Muvatta

c) El-Müsned

d) El-Fıkhu’l-Ekber

Doğru cevap: A12. “Yapılması güzel olan şey demektir. Hz. Peygamber’in bazen yaptığı, bazen yapmadığı,

ashabının da yapılmasını güzel gördüğü işlerdir.”

Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vacip

b) Sünnet-i Müekkede

c) Müstehab

d) Mübah

Doğru cevap: C13. Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte içerisinde yer almaz?

a) Nesâî’nin es-Sünen’i

b) İbn Mâce es-Sünen’i

c) Mâlik’in el-Muvatta’ı

d) Tirmizî’nin es-Sünen’i

Doğru cevap: C

14. Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku’nun temel ilkelerinden biri değildir?

a) İnsanların yararının gözetilmesi

b) Hoşgörünün sağlanması

c) Adaletin gerçekleştirilmesi

d) Zorlukların kolaylaştırılması

Doğru cevap: B15. İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

a) İmam-ı Azam Ebu Hanife

b) Ahmet b. Hanbel

c) İmam-ı Malik

d) İmam-ı Şatıbi

Doğru cevap: D16. “ el-Mebsut”, adlı eser aşağıdaki fıkıh bilginlerinden hangisine aittir?

a) Serahsi

b) Bakıllani

c) Şatıbi

d) Ebu Hanife

Doğru cevap: A17. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler

b) Tergib ve terhib hadisleri

c) Ahkam hadisleri

d) Kudsi hadisler

Doğru cevap: B18. İsnadı sahabede son bulan hadislere ne ad verilir?

a) Ahad hadisler

b) Merfu hadisler

c) Mevkuf hadisler

d) Maktu hadisler

Doğru cevap: C

19. Kuba mescidi, Cuma mescidi, Mescidi kıbleteyn, Mesacid-i Seba nerededir?

Medine’dedir.

20. Mescid-i hayf, Mescid-i nemire nerededir?

Mekke’dedir

21- Hicri ayları sayınız?

Muharrem, Safer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

22- Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?

1 Muharrem.

23- Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına zengin veya fakir aziz veya zelil olacaklarına diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir ve hicri tarihini söyleyiniz?

Berat Gecesi: Şaban ayının 15. gecesidir


23- Yeryüzünde üç mescit vardır ki bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız?
a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı

b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı

c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.


24-Rasulüllah (s.a.v.)'in "küçük şirk" olarak nitelendirdiği günah nedir?

Riya (Gösteriş için ibadet.)25-Oruç ne zaman farz kılındı?

Hicretin 2. yılında.26- İslam fıkhında feri deliller hangileridir?

a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahabe kavli f-İstishap.27. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir?

a) İman

b) Mükellef olmak

c) Niyet

d) İhlas

Doğru cevap: B28. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri

arasında zıtlık ilişkisi vardır?

a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis

c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir

Doğru cevap: A29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?

a) Yakın çevre b) Doğal çevre

c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri

Doğru cevap: B30. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?

a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler

c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar

Doğru cevap: D31. Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?

a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye

b) Babertî

c) Maverdî

d) Gazzalî

Doğru cevap: C


32. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?

a) Manihaizm

b) Hıristiyanlık

c) Putperestlik

d) Haniflik

Doğru cevap: A33. İslam hukukunda mal varlığına devletin el koyması

Musadere34. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

Hz. Aişe (r.a)'dır.35. Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
Hüsnü zan: Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir.

Suizan:Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir36. Aksıran bir müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Buna göre yanında bulunan müslüman ne demesi gerekir?
Yerhamükellah demesi gerekir.37. İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır.38. İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.39. Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Hz. Zeyd (r.a.).40. Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?
Medine’de “Beni Zerik” mescidi.41. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Abdullah bin Mesut (r.a.).

42.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
Hz. Ebu Bekir (r.a.).

43.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Hz. Osman (r.a.).

44. Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Maide suresi 5 ve 6.

45. Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.
Hak Dini Kur’an Dili.

46. Kaç kandil gecesi vardır sayınız?
5 tanedir. Mevlit Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandili, Kadir Gecesi47. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)48. Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması49. Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Zelle50. Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Hz. Yusuf (a.s.)51. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Hz. Süleyman (a.s.)52. İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?
Hızır (a.s.)53. Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Hüdhüd kuşu54. Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Hz. Süleyman (a.s.) cinlerin yardımıyla inşa etmiştir.55. Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Sam, Ham, Yafes56. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
Muhadram.57. Aşere-i mübeşşere ne demektir ve kimlerdir.
Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas

f- Hz. Zeyd Bin Sabit g- Hz. Talha Bin Ubeydullah h-Hz. Zübeyr Bin Avvam

i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah j- Hz. Abdurrahman B. Avf58. İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri?
Yasir ve eşi Sümeyye hatun59. En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Ebu Hureyre (r.a.).60. Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp
cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
Hz. Hanzala (r.a.)61. Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir?
Ebu Zer Gifari (r.a.)62. İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
Erkam Bin Erkam (r.a.)63. İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)64. Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
Süfyan İbni Avf (r.a.)65. Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence
yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu?
Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.66. Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?
Abdullah Bin Ubey Bin Selul67. Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına
gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve
cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
Cerce (Corci)68. Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu?
Hz. Ebu Bekir (r.a.)69. Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı?
Musab Bin Umeyr (r.a.)70. Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Hz. Ömer (r.a.) zamanında71. Tarık Bin Ziyad size neyi hatırlatıyor?
Endülüs’ün fethini72. İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Kab Bin Eşref73. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen yalancı kimdir?
Müseylemetül Kezzap74. Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.75. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
Muallakat-ı Seba denir.76. Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
İbnül Nefis (1210-1288)77. Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
Battani (858-929)78. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?

İmameyn79. Hz. Yakup (a.s.)’ın lakabı nedir?

İsrail80. Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
Üç çeşittir.
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.81. Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.82. İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Zımmi.83. Fıtrat sünnetleri nelerdir?

“On şey vardır ki bunlar fıtrattan, fıtrat ve tabiat icabındandır.

1-Bıyık kesmek 2- Sakal bırakmak 3- Misvak kullanmak 4-Burna su çekmek 5- Tırnakları kesmek 6-Parmak aralarını yıkamak 7-Koltuk kıllarını gidermek 8-Kasıkları tıraş etmek 9-Su ile taharetlenmek 10-Su ile ağzı çalkalamak “84. Kabir azabının çoğu ne sebeple olur?

Sidik sıçrantısından ve gıybetten dolayı olur.85. Selam vermenin ve almanın hükmü nedir?

Selam vermek sünnet, selamı almak farzdır.86. Aşure gününde nasıl oruç tutulma tavsiye edilmişitir?

Muharrem ayının 9-10. yada 10-11. günleri olarak tutulması tavsiye edilmiştir.87. Nazar (göz değmesi) var mıdır?

Nazar vardır. Nazardan (göz değmesinden) Allah’a sığınmalıdır. Bir hadis-i şerifte “Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce “Maşaallah Lâ kuvvete illâ billâh” derse ona göz zarar vermez” diye buyrulmuştur.

“Maşallah tebarekallah” kelimesininde söylenmeside hoş karşılanmıştır.88. Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Hicri 9.yıl da
89. En son vefat eden sahabe kimdir?

Tufeyl Amr bin Vâsile (r.a) (ö:722)90. İhya-u Ulumi’d -din kimin eseridir?

İmam-ı Gazali’nin91. Hz. Hüseyin (r.a) Efendimiz Kerbela’da kaç yılında şeşhit edildi?

68092. Mescid-i Nemira nerdeki camidir?

Arafattaki camidir.93. Miraç hediyeleri nelerdir?
*Bakara suresinin son iki ayeti.,( Amenarrasulü)
*Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

*Beş vakit namaz.
94. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Sakıfetü beni saide
95.Remel hangi tavaflarda yapılır?
Sonunda say yapılacak tavaflarda
96. Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?
Sigar nikahı97. Ahd-i cedid hangi kitaptır?
İncil98. Peygamber Efendimiz’ i övmek için yazılan şiire ne ad verilir?
Nat-ı şerif99.Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?
Amr b. As100. Fıkhul ekber kimin eseridir?
İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin101. İslam aleyhine hicvederek şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Ka’b b. Eşref
102. Hz. peygamberin fiziksel özelliklerini ve karekterini anlatan eser türü hangisidir?
Hilye103. Peygamberimizin savaşlarını konu alan eserlere ne ad verilir?
Meğazi
104. Mü’min Suresinin diğer adı nedir?
Ğafir
105. Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü hangisidir?
Yeseviyye (Ahmed Yesevi)
106. Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?
Tevbe
107. Cenazenin arkasından mezara kadar gitmek sünnettir. Bu sünneti ifade eden fıkıh kavramı

nedir?

Teşyi108. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

Savm-ü Dâvûd109. Ülkemizde sabah ezanı yaygın olarak hangi makamda okunmaktadır?

Saba110. Taziye süresi ne kadardır?

Tâziye süresi, aynı yerde yaşayanlar için üç gündür.111. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi batıl inancına ne denir?

Reenkarnasyon


112. Hüsün ve kubuh ne demektir?

İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.113. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?

Şabat.114. Dünyanın her yerindeki Mûsevîlerin kutladıkları, en önemli yılbaşı bayramı hangisidir?

Roşaşana.115. Hristiyan inanç esaslarından bazılarını söylermisiniz.

Teslis inancı, Tanrının Îsâ şeklinde zuhur etmesi , Tanrının, bütün insanların günahlarına keffâret olmak üzere onların affı için insan kılığına girip ızdırap çekerek ölmesi.116. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi nedir?

Tasnîf.117. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?

Ahmed b. Hanbel.118. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad verilir?

Tenâsüh.119. İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilâhî olmayan din hangisidir?

Hinduizm.120. Hac yortusu, Noel, Katedral gibi kavramlar hangi dine aittir?

Hrıstiyanlık.121. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?

Havra (Sinagog).122. Haham, Sinagog, Ağlama duvarı gibi kavramlar hangi dine aittir?

Mûsevîlik.123. Üç büyük ilâhî din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Kudüs.124. Daha önce dağınık olan hadislerin, toplanarak kitap haline getirilmesine ne denir?

Tedvîn.125. Ruhu’l Beyan tefsiri kime aittir?
İsmail Hakkı Bursevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder