7 Temmuz 2014 Pazartesi

DHBT SINAVI DENEME TESTİ 1.

BİLGİ; BU DENEME BİRAZ KOLAY EN AZ 85 DOGRU YAPAN BAŞARILI SAYILIR..

1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?

A)Eşariyye

B)Mutezile

C)Maturudiyye

D)Cehriyye

2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?

A)Maturudiyye

B)Cebriyye

C)Mutezile

D)Eşariyye

3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?

A)Cebriyye

B)Mutezile

C)Eşariyye

D)Şia

4)Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheblerdendir?

A)Evzai

B)Maliki

C)Hanefi

D)Selefiyye

5)Aşağıdakilerden hangisi selef metodunun esaslerından değildir?

A)Marifet

B)Takdis

C)Tasdik

D)Suküd

6)Aşağıdakilerden hangisi ehli sünnet mezheblerinden biri değildir?

A)Maturudiyye

B)Eşariyye

C)Zeydiyye

D)Selefiyye

7)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?

A)Selefiyye

B)Cebriyye

C)Mutezile

D)Şia

8)Tehafütül-felasife ve tehafütüt-tehafüt eserlerinin yazarları kimlerdir?

A)İbn Tüfeyli-Farabi

B)İbn Badce-Ercan

C)Gazali-İbn Rüşt

D)İbn Hazm-Gazali

9)Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda,zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.Bunu aşağıdaki ekollerden hangisi savunur?

A)Maturidiyye

B)Haricilik

C)Cebriyye

D)Mutezile

10)Mutezilenin kurucusu kimdir?

A)Vasıl b.Ata

B)Hasan el basri

C)Beyazıd

D)Adalet

11)Allah(c.c)varlığının sonunun olmamasını anlatan sıfatı hangisidir? A)Vucud B)Kıdem C)İlim D)Beka

12)Allah(c.c)nun tek olmasını ifade eden sıfatı hangisidir?

A)Kıdem

B)Beka

C)Vahdaniyyet

D)İlim

13)Allah(c.c)nun yaratılmışların hiç birine benzememesini ifade eden sıfatı hangisidir?

A)Muhalefetün-lil havadis

B)Vucud

C)Kıdem

D)Beka

14)Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adıdır?

A)Azrail

B)İsrafil

C)Mikail

D)Cebrail

15)Münker-Nekir meleklerinin görevi nedir?

A)Amelleri kaydeder

B)Sorgu melekleri

C)Hafaza melekleri

D)Cennet bekçileri

16)Kerrubiyyun kelimesinin anlamı nedir?

A)Can almakla görevli melektir

B)Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır

C)Bir cin taifesinin adıdır

D)Sorgu meleğidir

17)Peygamberlerin suç ve günah işlemeyeceklerini ifade eden sıfat hangisidir?

A)Sıdk

B)Emanet

C)Fetanet

D)İsmet

18)Küfür ve günahı açık olan kimselerde görülen olağan üstü hallere ne denir?

A)İstidrac

B)İrhas

C)Mucize

D)İhanet

19)Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?

A)Ruya

B)Maunet

C)İrhas

D)İstidrac

20)Amelleri ve ahlakı güzel olan kimselerin göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?

A)Maunet

B)İrhasat

C)Mucize

21)Ulul-Azm olarak nitelendirilen peygamberler hangileridir?

A)Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.İsa,Hz.Muhammet(s.a .v)

B)Hz.Yahya,Hz.Davut

C)Hz.Adem,Hz.Harun

D)Hz.İsa,Hz.Lut,Hz.Adem

22)Allah(c.c)nun kıyamet günü hesaba çekmek üzere insanları toplayacağı yere ne denir?

A)Mahşer

B)Arasat

C)Kıyamet

D)Haşr

23)Allah(c.c)göğe yükselttiği peygamberler kimdir?

A)Hz.ismail-Hz.isa

B)Hz.şit-Hz.isa

C)Hz.musa-Hz.isa

D)Hz.İdris-Hz.İsa

24)Söyleyen kimsenin inkarına delalet eden sözlere ne denir?

A)Ahkam-ı Küfur

B)Ahlak-ı Küfur

C)Redd-i Elfaz

D)Elfaz-ı Küfur

25)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Tahkiki iman=Araştırmaya dayalı iman

B)Tafsili iman=İnanılacak şeylere ayrı ayrı inananmak

C)İcmali iman=İnanılacak şeylere toptan inanmak

D)Taklidi iman=Ayrı ayrı inanmak

26)Peygamberimizin Allah(c.c)tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas,hükum ve haberlere ne denir?

A)Şeair-i Diniyye

B)Zarurat-i Diniyye

C)Ahkan-ı İslamiyye

D)Mebad-i Fıkhıyye

27)Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil hangisidir?

A)İmkan

B)Nizam

C)Hudus

D)Temanu

28)Nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere ne denir?

A)Makasıd

B)Masmuat

C)Semiyyat

D)Makulat

29)İnsanın tekrar dirileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir?

A)Eşratussaad

B)Bas

C)Leza

D)Acbüz zenep

30)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?

A)Fıtrat delili

B)İmkan delili

C)Nizam delili

D)Hudüs delili

31)Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil hangisidir?

A)Fıtrat

B)İmkan

C)Nizam

D)Hudus

32)Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan

delile ne denir?

A)Hudus

B)İmkan

C)İnayet

D)Temanu

33)Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rukunlerinden biri değildir?

A)Asıl

B)İllet

C)Fer

D)Sebeb

34)Aşağıdakilerin hangisinde gusül gerekmez?

A)Uyanınca hatırlanılmadığı halde elbisede meni görülmesi

B)Uyanıkken şehvetsiz vedi gelmesi

C)Meni gelmeksizin cinsel ilişkide bulunmak

D)Cinsel ilişki olmadan isteyerek boşalmak

35)Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün cayiz olmasının şartlarından değildir?

A)Su bulunmaması

B)Suyun kullanma imkanının olmaması

C)Toprak veye toprak cinsi birşeyle yapılması

D)Seferi olunması

36)Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?

A)Nafile namazlar

B)Farz namazlar

C)Vacip namazlar

D)Adak namazları

37)Aşağıdaki namazların hangisinde cehri kıraat gerekli değildir?

A)Cemaatle kılınan sabah namazı

B)Münferiden kılınan akşam namazı

C)Cuma namazı

D)Bayram namazı

38)Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?

A)Mukim olmak

B)Sağlıklı olmak

C)Erkek olmak

D)Yeterli cemaatin bulunması

39)Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındandır?

A)Akıllı olmak

B)İstitaat

C)Mukım olmak

D)Seferi olmamak

40)Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?

A)Havelanı havl

B)Malın nami olması

C)Malın nisab miktarına ulaşması

D)Zekat vermeye niye edilmesi

41)Aşağıdakilerden hangisi yemin kefaretlerinden biridir?

A)Üç fakiri giydirmek

B)On gün oruç tutmak

C)Altmış bir gün oruç tutmak

D)On fakiri giydirmek

42)Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?

A)Tergib

B)İsfar

C)Tekbir

D)Celse

43)Zevaid tekbirleri hanefi ve şafiye göre 1.rekatta kaçtır?

A)3-7

B)4-6

C)4-5

D)3-8

44)Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?

A)Yüzü kıbleden çevirmek

B)Namazda iken selam almak

C)Ameli kesir

D)Hiç biri

45)Aşağıdakilerden hangisi zekatın yükümlülük şartlarından değildir?

A)Nema

B)Nisab

C)Hava içi asliye

D)Tam mülkiyet

46)Bir yerde 15 gün veya daha fazla geçici olarak kalmaya niyet ettiği yere ne denir?

A)Vatanı asli

B)Vatanı sükna

C)Vatanı ikame

D)Vatanı ziyyaret

47)15 günden az kalmak için gidilen yere ne denir?

A)Vatanı asli

B)Vatanı ikamet

C)Vatanı sükna

D)Vatanı ziyyaret

48)Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca ne denir?

A)Aşure

B)Eyyamı bid

C)Reyyan

D)Visal

49Müştehidin şeri ameli hükümleri tafsili delillerden çıkara bilmesine imkan veren bilgi sistemine ne ad verilir?

A)Fıkıh

B)İctihad

C)Fıkıh usulü

D)Ebistomoloji

50)Aşağıdakilerden hangisi cenaze ile ilgili kavram değildir?

A)Telkin B)Telfik

C)Teşyi D)Muhtazar

51)Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa bile cemeat yapar?

A)Kadei ula

B)Tilavet secdesi

C)Sehiv secdesi

D)Teşrik tekbirleri

52)Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A)Yemini lağv=Yanlışlıkla yapılan yemin

B)Yemini gamus=Yalan yere yapılan yemin

C)Yemini munakıd=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin

D)Yemini lağv=Yalan yere yapılan yemin

53)Aşağıdakilerden hangisi için abdest almak vaciptir?

A)Şeytan taşlamak

B)Kabeyi tavaf etmek

C)Arafatta vakfe yapmak

D)Cenaze yıkımak

54)Güneşin tam tepede olduğu zamana ne denir?

A)Curup

B)Fecri sadık

C)İstiva vakti

D)İmsak vakti

55)Aşağıdakilerden hangisi ihramın rukunlerindendir?

A)Niyet etmek

B)Rida ve izara bürünmek

C)İhram namazı kılmak

D)Mikattan önce ihrama girmek

56)Kurban kesme günleri olan eyyam-ı mina günleri hangileridir?

A)Zilhiccenin 10,11 ve 12.günleri

B)Zilhiccenin 11,12 ve 13.günleri

C)Zilhiccenin 9,10 ve 11.günleri

D)Zilhiccenin 1,2 ve 3.günleri

57)Teşrik tekbirleri hangi günlerde yapılır?

A)Zilhiccenin 9,10,11,12 ve 13.günleri

B)Zilhiccenin 8,9,10 ve 11.günleri

C)Zilhiccenin 4,5,6 ve 7.günleri

D)Zilhiccenin 2,3,4 ve 5.günleri

58)Ziyaret tavafını son 3 şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?

A)Bedene

B)Bir sadaka-ı fıtır

C)Dem

D)Üç sadaka-ı fıtır

59)Arafat vakfesine yetişememeyi aşağıdakilerden hangisiifade eder?

A)İhsar

B)Mevat

C)Taksir

D)Fevat

60)Aşağıdakilerden hangisi remel in tanımıdır?

A)Tavafta sağ omuzu açık bırakmak

B)Mesada 2 yeşil direk arasında koşmak

C)Cemrelere taşları fırlatarak atmak

D)Tavafta çalımlı ve süratli yürümek

61)Mazeretsiz olarak müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?

A)Bedene

B)Dem

C)Sadaka

D)Ceza gerekmez

62)Kıraat ilminde kıraatı seb-a(yedi kıraat)meşhır olmuştur.Bu kıraat imamlarından medine de şöhret olan zaat kimdir?

A)İbn-i Amir

B)Nafi

C)Ebu amr

D)Asım

63)Aşağıdakilerden hangisi feri med çeşiti değildir?

A)Medd-i Muttasıl

B)Medd-i Munfasıl

C)Medd-i Tabii

D)Medd-i Lin

64)Medd-i muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

A)Vacib

B)Sünnet

C)Farz

D)Caiz

65)Ayetlerde durulması veya geçilmesi gerektiğini belirten işaretlere ne ad verilir?

A)Vakıf

B)Secavent

C)İmale

D)Katı

66)Medd-i lazım kaç kısma ayrılır ve hükme nedir?

A)Farz-3

B)Vacib-4

C)Caiz-2

D)Müstehab-5

67)Aşağıdaki harflerden hangisi hurufu istiladan değildir?

A)ص

B)ق

C)ع

D)ظ

68)Kalın harfler kaç tanedir?

A)8

B)7

C)9

D)6

69)Aşağıdaki şıklardan hangisi ses bölgelerinden değildir?

A)Ağız boşluğu

B)Boğaz

C)Dil

D)Çene

70)Tecvid ilminin hükmü nedir?

A)Farzı ayn

B)Vacib

C)Sünnet

D)Farzı kifaye

71)İhfa ne demektir?

A)Gizlemek B)Açığa çıkarmak

C)Durmak D)Nunlamak

72)Harflerin çıkış yerlerine tecvid ilminde ne ad verilir?

A)Femmi muhsin

B)Tilavetil Kur’an

C)Meharicül huruf

D)Tashihul huruf

73)فعله kelimesindeki(ه)harfi vasl halinde nasıl okunur?

A)Kasr ile

B)İdğam ile

C)İki elif miktarı uzatarak

D)Bir elif miktarı uzatarak

74)ما نفقه لم ينته kelimelerinde vasl halinde(ه)nasıl okunur?

A)Uzatılarak

B)Uzatılmadan

C)Geçildiğinde uzatılarak

D)Durulduğunda uzatılarak

75)من مصر عين ا لقطر kelimeleri üzerinde durulduğunda ra nasıl okunur?

A)İnce okunur

B)Kalın okunur

C)İnce okumak evladır

D)Hem ince hem kalın okumak caizdir

76)و ليهم kelimesindeki lam harfi nasıl okunur?

A)İnce okunur

B)Kalın okunur

C)İnce okunak evladır

D)Hem ince hem kalın okunur

77)Lazım sıfatlardan biri terk edilirse ne olur?

A)Lahn-ı celi

B)Lahn-ı hafi

C)Haram

D)Mekruh

78)كنتم بما kelimesindeki sakin mim harfinden sonra be harfi geldiğine göre hangi tecvid kuralı uygulanır?

A)İzhar

B)İhfa-i şefevi

C)İdğam-ı şefevi

D)İklab

79)Genizden çıkan sese ne denir?

A)İhfa

B)İzhar

C)Sukün

D)Ğunne

80)Bir defasında Hz.Peygamber secdedeyken deve işkembesi getirip iki omuzuna koyan bir defasındada onu boğmaya çalışan müşrik kimdir?

A)Ubey b.halef

B)Ukbe b.ebi muayt

C)Ebu cehil

D)Utbe b.rebia

81)Hz.Peygamber taif yolculuğu dönüşünde kimin himayesinde mekkeye girmiştir?

A)Hz.Ebubekir B)Utbe b.rabia

C)Hz.Hamza D)Mutim b.adiy

82)Mescidül-kıbledeyn(iki kıbleli mescid)olarak bilinen mescid hangi kabileye aittir?

A)Selimoğulları

B)Neccaroğulları

C)Evs

D)Hazrec

83)Uhud savaşı öncesi müşriklerin hazırlık yaptığını Peygamber efendimize kim bildirmiştir?

A)Üseyd b.hudayr

B)Hz.abbas

C)Hz.hamza

D)Hz.ebubekir

84)İdam edilen müslümanların infazdan önce namaz kılmaları adeti kiminle başlamıştır?

A)Sabit oğlu asım

B)Zeyd b.desine

C)Hubeyb b.adiy

D)Hz.hamza

85)Rıdvan biatında Hz.Peygambere ilk biad eden sahabi kimdir?

A)Ebu sinan el esedi

B)Amır b.ümeyye

C)Şuca b.vehb

D)Salid b.amr

86)Hz.Peygamber(s.a.v)mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak kime verdi?

A)Abdullah b.ravaha

B)Cafer b.tayyar

C)Zeyd b.harise

D)Addab b.esid

87)Huneyn savaşı kaç tarihinde kimlere karşı yapılmıştır?

A)631-Beni kurayza yahudilerine karşı

B)630-hevazın kabilesi ve müttefiklerine karşı

C)630-Rumlara ve müttefiklerine karşı

D)629-Bizansa karşı

88)Aşağıdakilerden hangisi tebük seferine mazeretsiz katılmayan ve haklarında ayeti kerime nazil olanlardan biri değildir?

A)Kabbin malik

B)Mürare b.rebi

C)Hilal b.ümeyye

D)Man b.adiy

89)Uhud savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

A)Hicri 3 miladi 625

B)Hicri 4 miladi 627

C)Hicri 3 miladi 626

D)Hicri 2 miladi 625

90)Peygamberimiz süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen şakk-ı sadır olayı nedir?

A)Ayın yarılması

B)Koyunların sütünün artması

C)Ekinlerin artmsı

D)Göğsünün yarılması

91)Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğu

İlk Anlayan kimdir?

A)Bahira

B)Hz.ebubekir

C)Ebu talip

D)Varaka

92)Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

A)Hz.ebubekir

B)Hz.hatice

C)Hz.ömer D)Hz.zeyd

93)Peygamberimizn son seferi nereye olmuştur?

A)Tebuk

B)Taif C)İran D)Mısır

94)Hendek savaşının diğer adı nedir?

A)Gazve B)Uhud C)Dolunay D)Ahzab

95)Tarihte ilk ezan hangi yılda okunmuştur?

A)Hicretin 1.yılında

B)Hicretin 3.yılında C)Hicretin 4.yılında D)Hicretin 6.yılında

96)Hz.Peygamberi övmek maksadıyla yazılan şiire ne ad verilir?

A)Şemail B)Na’t C)Hilye D)Siyer

97)İlk yazılan siyer kitabı kime aittir?

A)Vakidi B)İbn-i hişam C)İbn-i sad D)İbn-i ishak

98)İbn-i sad’ın siyerle ilgili yazmış olduğu ünlü eserin adı nedir?

A)Essiret B)Kitabul mekazi C)Tabakat D)Siretün nebeviyye

99)Hz Hatice annemiz kimin aracılığı ile peygamber efendimize evlilik teklifinde bulundu?

A)Mutim b adiy B)süveybe C)Nefise bint-i ümeyye D)ümmü eymen

100)Aşağıdakilerden hangisi aşerei-mübeşşereden değildir?

A)Zübeyr b.el avvam B)Said b.zeid C)Abdurrahman b.avf D)Hassan b.sabit

Sorular bitti.

Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

1)C

2)A

3)C

4)D

5)A

6)C

7)B

8)C

9)A

10)A

11)D

12)C

13)A

14)A

15)B

16)B

17)D

18)A

19)C

20)A

21)A

22)A

23)D

24)D

25)D

26)B

27)A

28)C

29)D

30)A

31)D

32)D

33)D

34)B

35)D

36)A

37)B

38)D

39)A

40)D

41)D

42)A

43)A

44)A

45)C

46)C

47)C

48)B

49)C

50)B

51)D

52)D

53)B

54)C

55)A

56)A

57)A

58)C

59)D

60)D

61)B

62)B

63)C

64)A

65)B

66)B

67)C

68)B

69)D

70)D

71)A

72)C

73)D

74)B

75)D

76)A

77)A

78)B

79)D

80)B

81)D

82)A

83)B

84)C

85)A

86)C

87)B

88)D

89)A

90)D

91)D

92)C

93)A

94)D

95)A

96)B

97)D

98)C

99)C

100)D

kaynak:İmamlar.Biz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder