28 Nisan 2014 Pazartesi

YETERLİLİK SINAVI ÖNEMLİ NOTLARI

YETERLİLİK SINAVI ÖNEMLİ NOTLARI

1-Gazve ve Seriyye:peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlk mescid Kuba mescididir.
3-Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
4-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
9-Tevrat: Kanun,Öğreti demek
10-İncil : Müjde demek
11-Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.
12-Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı
13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde Hz. Ebu bekire biat etti.
14-Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
15-Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
16-Medinede inen son sure Nasr suresidir.
17-Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.
18-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.
19-İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.
20-Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
21-Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata
22-Cebriyyenin kurucusu: Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.
23-Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.
24-Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac
25-Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı
26-Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
27-Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.
28-Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
29-Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
30-Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
31-Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.
32-Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
33-Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
34-İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
35-İstihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.
36-Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.
37-Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndilen ayetlere denir.
38-Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.
39-Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.
40-Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.
41-Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.
42-Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.
43-Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
44-İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.
45-Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.
46-Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.
47-Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri var.
48-Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.
49-Kavme:Rukudan doğrulmaktır.
50-Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.
51-Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki yerdir.
52-Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.
53-Metaf: tavaf yapılan alan.
54-İhcac: hac için bedel tutmaya denir.
55-Farz olan Ziyaret(İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.
56-Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .
57-İlk fıkh usulü kitab imam şafiye ait olan er risaledir. imam şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eserihucce’dir.son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.
58-Muvatta, imam malike aittirmüsned ise ahmed b. hanbele aittir.
59-Cami:İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.
60-Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
61-Musannef:tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannaf’ denir.
62-Nizamiye medreseleri selçuklu sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.
63-Mevkuf hadis: isnadı sahabede biten hadislere denir.
64-Merfu hadis: isnadı peygamberde biten hadisler
65-Maktu hadis: İsnadı tabiinde biten hadisler.
66-Mebsut, İmam Serahsinin eseridir.
67-Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala malı dımar denir.
68-Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in bir insan olmasıitibariyle yaptığı,
69-Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.
70-Taabbudi:manası sadece Allah tarafından bilinen emirler.
71-Ahîlerin el kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere fütüvvetnamedenir.
72-Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.
73-Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.
74-Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
75-Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu edinir.
76-Celse: İki secde arası oturuş.
77-Emsalul kuran: Kuranın meselleri.
78-Fevat: hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.
79-Garibulhadis: hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere denir.
80-Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir.ilmin öncüsü Abdullah b. abbastır.
81-Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur.bunlar Dariminin süneni, imam malikin muvattası ve ahmed b. hanbelin müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.
82-Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.
Miun: ayet sayısı 100 den fazla olan sureler.
83-Talmud: sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.
84-İşari tefsir:tasavvufi tefsir.
85-Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden faydalanmak.
86-Yemini lağv: bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yeminlerdir. keffaret gerekmez.
86-Yemini ğamus: yalan yere, bile bile yapılan yemin.
87-Yemini münakid. mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.
88-Zelle.peygamber hataları.
89-Hanefide isfar yani sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır
90-Ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.
91-Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.
92-Muhazatün Nisa: kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.
93-Kefeni sünnet: Erkek için Kamis,izar ve lifafe;kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür.
94-Kefeni kifayet:erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.
95-Kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.
96-Nema: Zekatın şartlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır.
97-Havelanül havl :Malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.
98-Nisab:Altında 20 miskal:85 gramGümüşte 200 dirhem:595 gramhayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.
99-Rikaz:yer altındai maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.
100-İhramın Rükunleri: Niyet ve telbiyedir.
101-Haccın farzları ihram,arafat vakfesi ve ziyaret(ifaza) tavafıdır.
102-Remyi cimar:Şeytan taşlama işlemi.
103-ilk tehallül: Cinsel ilişki dışında yasaklar kalkar. saçların traş edilmesiyle başlar.ikinci tehallülde ise cinsel ilişki dahil tüm yasaklar kalkar.ziyaret tavafının yapılmasıyla olur.
104-Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
105-Sahih ilmam: Umre ile hac arasında herhangi bir sebeble memlekete dönmek.
106-Hedy:hac ve umre menasikiyle ilgili kesilen kurbana denir.Kurban bayramı dolayısıyla kesilene ise udhiyyedenir.
107-Cinayet:İhramlıyken harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına denir.
108-Rici talak: kocaya yeni bir nikaha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkanı veren boşama türüdür.
109-Bain talak: kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönme imkanı veren boşama şeklidir.
110-Karşılıklı rıza ile boşanmaya muhalea veya hul denir.
111-Mahkemeye boşanma için başvurmaya tefrik denir.
112-Lian: karısına zina etti deyip bunu ispat edemeyen karı kocanın karşılıklı lanetleşmesididr.
113-İLa: Kocanın 4 ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına yemin etmesi, adamasıdır.
114-Lukata:buluntu mal.
115-Tanah:yahudilikteki yazılı dini edebiyattır.
EHLİ SÜNNET:
****************************************************
tevil: yoruma açık, yorum yapılabilir, yorum yapılan anlamındadır. Tevili kabul edenler akılcılardır. Akılcı olmayan yorumu kabul etmez.

A) Selefiyye (ehli sünneti hassa)

kurucusu: Yoktur.* Bir topluıluktur.
Alimleri(MÜTEAHHİRUN SELEFİYYE) : İbni Teymiyye, İbni Kayyim el- cezviyye, ibnil vezir, Şevkani ve mahmud Şükri el Alüsi

***not: teymiyyenin iki eserini iyi bilin. MUKADDEMETÜL TEFSİR ve MÜKADDİM Fİ USULİ TEFSİR

ÖZELLİKLERİ
***Ayet ve hadislerde asla yoruma yer vermezler. Buna bağlı olarakta Akılcılığa karşıdır. Tevil yoktur.
bölgeler: Arabistan, Körfez ve Kuveyt
*****************************************************

Eşari(EHLİ SÜNNETİ AMME)

kurucusu: EBÜL HASAN ALİ B. İSMAİL EL EŞARİ
alimleri: BAKILLANİ(BU ÇOK ÖNEMLİ BİRİS), .GAZZALİ, ŞEHRİSTANİ, CÜRCANİ, FAHRETTİN ER RAZİ, AMİDİ, TEFTEZANİ (arkadaşlar eşari alimlerini ezberlemek çok kolay. Genelde sonu ani diye biter. Mesela cürcANİ bakırlANİ gibi)

ÖZELLİKLERİ
***Akıla ilk yer veren mezheptir.
*Kadından peygamber olur diyenlerdir(hz Meryem pegamberdir görüşü bunlara ait.)
*Emir ve yasak olmadan iyi ve kötü bilinmez görüşü bunlara ait
*Mutezilede hocası cübbaidir. Cübbai ile üç kardeş meselesinde tartıştılar. Eşari dersi terketti *mezhepten ayrılarak eşariyi kurdu.
*Mutezileden ayrılırken aynı zamanda mutezileye antitez oldu. Karşı çıktı.

BÖLGELER:
*Endülüs, Hicaz , K.Afrika , Mısır, Irak, Suriye
bölgeleri ezberlemek çok kolay. Şifre : EHKAMIS

3) MATURUDİ

*Kurucusu: Ebû Muhammed bin Muhammed Bin Mahmud el Maturudi
ÖZELLİKLERİ:
*Ayet hadiz ve akıla yer vermiştir.
*mutezile ve eşari arasında yer almıştır(bu maddeyi kesin bilin)
* tebliğ olmasada akıl Allah’ı bulur.
* imanlı bir kişiye zorla inkar sözleri söyletilirse o kişi dinden çıkmış olmaz

ALİMLERİ:
Hakim es Semerkandi(bu çok önemli), Ebu Seleme Essemerkandi, Ebül Yüsr Muhammed el Pezdevi , En nesefi , Kadı Celaleddin zade Hızır bey, Beyazızade Ahmed efendi
************************************************************
MATURUDİ VE EŞARİNİN FARKLARI
(birinci cevaplar maturudi ikinci cevaplar eşariye ait)
1- CÜZZİ İRADE VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
2- ALLAH’IN TEKVİN SIFATI VARMIDIR ?
Vardır- yoktur
3- ALLAH KULUNA GÜCÜ YETMEYECEĞİ YÜK YÜKLER Mİ ?
Yüklemez- yükler
4- KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU ?
Hayır olmaz- evet olur
5- ALLAHIN FİİLLERİ YARATMASININ BİR SEBEBİ VARMIDIR ?
Evet vardır- hayır yoktur
6- KAFİRLER SADECE İMANLAMI YOKSA HEM İMAN HEM İBADETLEMİ YÜKÜMLÜDÜR
Sadece imanla yükümlü- hem iman hem ibadetle yükümlü
7- İRTİDAD: DİNDEN ÇIKARN KİŞİ TEKRAR TÖVBE ETSE DAHA ÖNCEKİ AMMELERİ SEVAPLARI GERİ DÖNER Mİ?
Hayır dönmez- evet döner
8- ÖLMEK ÜZERE OLAN KİŞİNİN TÖVBESİ KABUL OLUR MU ?
Evet olur- hayır olmaz

*****************************************************************
MUTEZİLE (ehli adl vel Tevhid)
Kurucusu: Vasıl bin Ata
ÖZELLİKLER

* Akılcıdır
* hocası olan Hasan Basri’nin dersini büyük günah işleyen kişi konusundaki tartışmadan dolayı terk etmiştir. Vasıl b. Ata ya göre büyük günah işleyen ne kafir olur ne de Müslüman. Bu ikisinin arasındadır. Bu görüşede el benzile beynel menzileteyn denir.
* Abbasilerin resmi mezhebidir.
* Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri mantığa göre yorumlarlar.
* BEŞ TEMEL ESASI VARDRI BUNLAIR KESİN BİLİN:
1. TEVHİD: Allah’ın birliği
2. ADL : Adalet eşitlik
3. VAAD ve VAİD : İyliğe cennetle mükafat kötülüğe cehennemle ceza verilmesi
4. EL MENZİLE BEYNEL MENZİLETEYN: büyük günah işleyen inkar ile iman arasındadır.
5. EMRİBİL MARUF NEHYE ANİL MÜNKER: iyliği emredip kötülüğü yasaklamak

ALİMLERİ:
Zemahşeri, Cubbai,, Kadı Abdulcabbar, Ebul huzeyl El Allaf(çok önemli edebiyatçı ve tefsirci)

CEBRİYYE

Cebir: insan yaptıklarından sorumlu değildir. İnsanın kaderi yazılıdır senaryo hazırdır insan ise sadece bu senaryoyu oynar. Yani fiili seçiminde etkisi yoktur. Seçme iradesi yoktur. Şöyle açıklıyorlar: İnsan bir kapı gibidir. Onu hareket ettiren olursa o hareket ettiren olursa hareket eder. Olmazsa kapı gibi durur hiçbir fiil işlemez.
Bu cebir inancına sahip olanlarada Cebriyye denir.

HARİCİLİK (havaric)

Kurucusu: Abdurrahman bin Mülcem => HZ. Ali efendimizi şehit eden kişi
HZ Ali ile Muaviye arasında geçen sıffın savaşında ortaya çıkmış bir topluluktur. Halifeyi öldüren vatan hayinidir diyerek Hz Ali ye isyan ettiler. Ve Hz Ali yi şehit ettiler.

ŞİA
HZ. Ali taraftarlarının oluşturduğu topluluktur.
ŞİA ÜÇ KOLA AYRILIR

1) ZEYDİYYE : HZ Ali’nin torunu ZEYNEL BİN ABİDİN(çok önemli bir isim)
2) İSMAİLİYYE : Cafer Essadık ın oğlu İsmail kurmuştur.
3) İMAMİYY (12 İMAM) : isnani aşere yani 12 imam
TECVÎD
“Tecvîd, sıfatları yö nü nden harflerin hakkını ve mü stehakkını vermektir.”
Tanımda geçen “hakkını” kelimesinden maksat harfleri cehr, hems, şiddet, rihvet
gibi sıfat-ı lâzımelerine uygun okumak, “mü stehak” kelimesinden maksat
ise harfleri lîn, kalkale vb. sıfat-ı â rızelerine uygun, gü zel bir şekilde ne eksik
ne fazla okumak demektir. Tecvîdin konusu, Kur’ân harfleridir. Tecvîdin gâyesi,
Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığ ı şekliyle muhâfaza etmek
ve Kur’ân tilâvetinde hatâ yapılmasını ö nlemektir. Tecvîd, ilim olarak
farz-ı kifâye, uygulama olarak Kur’ân okuyan kişilere farz-ı ayndır.
Mahrecin Tanımı: Mahrec, tecvîd kavramı olarak harfin çıkış yeri anlamında
kullanılmaktadır. Mahreç, hakîkî ve takdîrî olarak ikiye ayrılır.
1. Hakîkî Mahrec: Harf, bir mahrece temas ederek çıkıyorsa, o yere
“hakîkî mahrec” denir. Yirmi sekiz harfin tamamının da çıkış yeri olan boğaz,
dil ve dudak hakîkî mahrec bö lgeleridir.
2. Takdîrî Mahrec: Harf herhangi bir mahrece temas etmeden çıkıyorsa,
buna “takdîrî mahrec” denir. Takdîrî mahrec bö lgelerini aşağ ıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
a) Geniz, ihfâ hâlinde veya ğ unneli idğâm hâlinde olan sâkin م ve ن harflerine
ait ğ unnenin mahrecidir.
b) Ağ ız ve boğaz boşluğu: Med harfleri olan ا، و، ي çıkar.
Lahn-ı Celî: Harflerin sıfat-ı lâzilemelerine riâyet etmemek. Hü kmü haramdır.
Lahn-ı Hafî: Harflerin sıfat-ı â rizelerinde olan hatâlardır. Hü kmü vâciptir.
HARFLERİN SIFATLARI
Sıfat, harfin, mahrecinden telaffuzu esnasında aldığ ı keyfiyete denir.
Zıddı Bulunan Sıfatlar: Cehr-Hems, Şiddet-Rihvet, İstila-İstifal, İtbakİ
nfitâh, İsmat-İzlak.
Zıddı Bulunmayan Sıfatlar: İstitâle, İnhirâf, Kalkale, Lîn, Safir, Tefeşşî, Tekrîr.
192 / DİN GÖ REVLİSİNİN BAŞUCU KİTABI HARFLERİN UZATILMASI (MED)
Med harflerinden biriyle sesin uzatılmasına med denir. Kendisinden ö nceki
harfin sesini uzatan harfe “med harfi” denir. Med harfleri ü ç tanedir; ا، و، ي
Med Sebepleri:
Hemze: Boğazın en dibindeki hakîk î mahreçten çıkar ve أ şeklinde yazılır.
Hemze-i Katı’: Yazıda ve okunuşta bulunan dolayısıyla da med sebebi
olan hemzedir.
Hemze-i Vasıl: Vasıl hâlinde okunmayan dolayısıyla da med sebebi de olamayan
hemzedir.
Sükûn: Harekesizliktir, alâmeti cezmdir.
Sükûn-u Lâzım: Vakıf hâlinde de vasıl hâlinde de değ işmeyen, mevcut
sü kû ndur. Yâni “vakfen ve vaslen sâbit olan sü kû n”dur.
Sükûn-u Ârız: Kelimenin aslında olmayıp vakıf sebebiyle ortaya çıkan, vasıl
hâlinde ise dü şen sü kû na denir. Yâni bu sü kû n, “vakfen sâbit, vaslen sâkıt
olan sü kû n”dur.
Med Çeşitleri: Aslî ve fer’î med olmak ü zere iki çeşit med vardır. Harfin sesini
uzatmak için hemze veya sü kû na ihtiyaç duyulmayan medde “aslî med” denir.
Hemze veya sü kû n sebebiyle aslî med ü zerine ziyâdeden doğan medde “fer’î
med” denir. Bu med, “medd-i mezîd” veya “medd-i medîd” diye de isimlendirilir.
MEDD-İ TABİÎ
Harf-i med bulunur, sebeb-i med bulunmazsa medd-i tabiî olur. اوتِينَا Tabiî
meddi, bir elif miktarı uzatmak vâciptir.
/ 193
MEDD-İ MUTTASIL
(Bitişik-aynı kelimede) Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin
aynı kelimede bulunmasından meydana gelen medde “medd-i muttasıl” denir.
وَجِيءَ , جَاءَ , سُوءَ Medd-i muttasılın en az iki elif miktârı uzatılması vâciptir,
efdali ise dö rt elif uzatmaktır.
MEDD-İ MUNFASIL
(Ayrı kelimelerde) Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin ayrı
ayrı kelimelerde yan yana bulunmasından meydana gelen medde “medd-i
munfasıl” denir. يَا اَيهَا، تُوبُوا إلىَ اللهِ، إِني اَخَافُ
Medd-i munfasıldaki med harfi bazen takdîrî olur ve yazıda gö zü kmez. Bu
durum genellikle takdîr î bir ” و“ veya takdîr î bir ” ي“ ile uzatılan zamirde veya
ism-i işârette ortaya çıkar ki buna “sıla-i kü brâ” da denir. Medd-i munfasılın
meddi câizdir.
MEDD-İ LÂZIM
Med harflerinden biri ve sebeb-i medden sü kû n-u lâzım aynı kelimede yan
yana bulunursa medd-i lâzım olur. وَلاَ الضَّالِّينَ، الحَاقَّةُ، تَأمُرُونَ
Meddi Lâzım 4 çeşittir:
1.Meddi Lâzım Kelime-i Musakkale (şeddeli kelime): مُدْهَامَّتَانِ – حَادٌّ
2.Meddi Lâzım Kelime-i Muhaffefe (cezimli kelime): آلانَ
3.Meddi Lâzım Harf-i Musakkale (şeddeli harf): ،َ الَمَ طسَمَ
4.Meddi Lâzım Harf-i Muhaffefe (cezimli harf): ص، صَادٌ، اَلَم
MEDD-İ ÂRIZ
Med harflerinin birinden sonra, sebeb-i med olan â rız sü kû n gelirse medd-i
ârız olur: نَسْتَعِينُ، يَعْلَمُونَ . Bir eliften fazla uzatılması câizdir.
Ü STÜ N:3 vecih: 1. Tû l: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif.
KESRA:4 vecih: 1. Tû l: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Kasr ile revm.
194 / DİN GÖ REVLİSİNİN BAŞUCU KİTABI Ö TRE: 7vecih: 1. Tû l: 4 elif, 2. Tevassut: 2–3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Tû l ile işmâm,
5.Tevassut ile işmâm, 6. Kasr ile işmâm, 7. Kasr ile revm.
Medd-i â rızdaki vecihler Medd-i Lîn için de geçerlidir. Kıraat imâmımız
 sım hazretleri, medd-i â rızı tevassut vechi ile okumayı tercih etmişlerdir.
Revm: Hafif bir sesle harekeyi belirtmektir. Gö remeyenlere harekeyi duyurmak
maksadına yö nelik yapılan revm; vakıf hâlinde ö tre ve esrede yapılır,
ü stü nde yapılmaz.
İşmâm: Sü kû ndan sonra ö treye işâret etmek ü zere dudakları ö nde yummaktır.
Dolayısıyla işmâm sadece ö trede yapılır. İşmâmda ses yoktur. Harekeyi
duyma imkânına sahip olamayanlar, işmâmdaki dudak hareketi sayesinde
harekeyi anlama imkânı elde ederler.
Revm ve İşmâm Yapılmayan Yerler:
a) Sonu tenvînli kelimelerde,
b) Â rızî harekelerde,
c) Mü enneslik tâ’larında,
d) Cemî’ mîmlerinde.
MEDD-İ LÎN
Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan â rız veya lâzım sü kû n bulunursa
“medd-i lîn ” olur. خوَفْ
Lîn harfleri, ِ ncesi ü stün olan cezimli و ve يْ dir.
İDGÂM MEA’L-GUNNE
Gunneli idgâm demektir. İdgâm mea’l-gunne harfleri: ( ي م ن و :نُوَيْم ) olup,
dِ rt tanedir. Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra bu harflerden birisi gelirse idgâm
mea’l-gunne olur. Misâl: يَرَهُ خَيْرًاسِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، وَمِنْ مَاءٍ، نُقَاتِلْ، مَلِكًا Eğer sâkin ن ile
idgâm mea’l-gunne harflerinden ” و“ veya ” ي“ aynı kelimede bulunurlarsa,
bü tü n kıraat imâmlarının ittifâkı ile izhâr olur. İdgâm mea’l-gunne olmaz.
Kur’ân-ı Kerîm ’de bu tü rlü kelime dö rt tanedir: الدُّنْيَا -صِنْوَانٌ -قِنْوَانٌ -بُنْيَانٌ Hü kmü
vâciptir. İdgâm mea’l-gunnenin mü ddeti bir elif miktârıdır.
ن) ) ve ( يس ) kelimelerinden sonra gelen و harfi İmam  sım ve Hafs
rivâyetine gö re hem izhâr hem de idgâmla okunabilir: ، الحَكِيمِ وَالقَرْآنِ يَسَ وَالقَلَمِ
/ 195
İDGÂM-I BİLÂ GUNNE
(Gunnesiz İdgâm) Tenvîn veya sâkin ” ن“ dan sonra ” ر“ ve ” ل“ harflerinden
biri gelirse idgam-ı bilâ gunne olur. Sesi genizden getirmeden şeddeli
olarak okunur: غَفُورٌ رَحِيمٌ، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، مِنْ رَبِّهِمْ
İDGÂM-I MÜTECÂNİSEYN
Mahreçleri bir olan, sıfatları (vasıf, nitelik; kalınlık, incelik, yum,
vurgulu okunma gibi) farklı olan iki harfin, birinc uşaklık
isi sâkin, ikincisi harekeli
olarak gelirse, birincisini ikincisine katıp/çevrilip (birinci harfi okumayıp),
ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idgâm-ı mü tecâniseyn denir.
Hü kmü vâciptir. Cinsleri aynı olan harfler sekiz tânedir ve şu ü ç gruba
ayrılırlar: a) ت، ط، د b) ظ، ذ، ث c) ب، م
İDGÂM-I MÜTEGÂRİBEYN
Mahrecinde veya sıfatında birbirlerine yakınlığ ı olan iki harften birincisi
sâkin, ikicisi harekeli olarak gelirse, birincisinin ikincisine katılıp ikinci harfi
şeddeli imiş gibi okumaya idgâm-ı mü tegâribeyn denir. Hü kmü vâciptir.
Birbirlerine yakınlığ ı olan harfler 4 tanedir ve iki gruba ayrılırlar:
a) ل (ل,ر ِ nce gelmelidir): ( (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ، قُلْ رَبِّ
b) ق (ك,ق ِ nce gelmelidir ve ق, kendi mahrecinden kalkale yapılmadan
okunur): اَلَمْ نَخْلُقْكُم İdgamın olduğu yer de kalkale yapılmaz.
İDGÂM-I MİSLEYN
Aynı harfin, aynı veya ayrı kelimede, birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak
arka arkaya gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak ikincisinin
şeddeli bir harf gibi okunmasına idgâm-ı misleyn denir. İdgâm-ı misleynde,
م” “ harfinin م’e, ” ن“ harfinin de ن’a uğ raması hâriç gunne yapılmaz. Hü kmü
vâciptir. İdgâm-ı misleyn; mealgunne ve bilâgunne olarak ikiye ayrılır.
I- İdgâm-ı misleyn mea’l-gunne: Bu da iki durumda meydana gelir:
a- Sâkin ن’dan sonra harekeli ن geldiğ i zaman. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ، مَنْ نَشَاءُ، مِنْ نَارٍ
196 / DİN GÖ REVLİSİNİN BAŞUCU KİTABI b-Sâkin مْ’den sonra harekeli م geldiğ i zaman: قَصَصْنَا مَنْ مِنْهُمْ مُؤصَدَةٌ، عَلَيْهِمْ
جُوعٍ، مِنْ اَطْعَمَهُمْ
SAKİN MÎM’İN ÜÇ HÂLİ
1- Sâkin مْ, kendisinden sonra gelen harekeli م harfine uğ rarsa, idgâm-ı
misleyn mea’l-gunne olur.
2- Sâkin مْ’den sonra ب harfi geldiğ i zaman ihfâ olur. Buna ihfâ-ı şefevî (dudak
ihfâsı) denir. (- بِهِ اَمْ مَا لَهُمْ بهِ ) gibi. م, dudaklara bastırmadan ve kısmen
gizlenerek okunur. Gunnede de hafif tutma yapılır.
3- Sâkin مْ’den sonra ب ve م ‘den başka harflerden biri geldiğ i zaman izhâr
olur. Buna izhâr-ı şefevî denir. ، فِيهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ، هُمْ دِينُكُمْ، لَكُمْ الْحَمْدُ gibi. Bu durumda
م tutma yapılmadan, tabiî olarak okunur. م’in gunne sıfatı da normalden
fazla uzatılmadan okunur.
II - İdgâm-ı misleyn bilâ gunne: ن ve م harflerinin dışında kalan harfler, birbirlerine
uğ radığ ı zaman olur. قَدْ دَخَلُوا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ gibi. Hü kmü vâciptir.
İKLÂB
Tenvîn veya sâkin nûn’dan sonra ب gelirse, ب’den ِ nce gelen tenvîn in
nûn’u veya sâkin nûn’u, hâlis sâkin م’e çevirerek, hâsıl olan م’i gunneli okumaya
iklâb denir. Bir buçuk elif uzatmak vâciptir. ( ( مِنْ بَعْدِ، سَمِيعٌ بَصِيرٌ
İZHÂR
İzhâr, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak, idgâmsız, ihfâsız ve
iklâpsız olarak açıkça ve kuvvetlice okumaya denir. Tenvîn veya sâkin ن’dan
sonra izhâr harflerinden ( ا ح خ ع غ ه ) biri gelirse, izhâr olur. Hü kmü vâciptir. منَْ
آمَنَ، غَفُورٌ حَلِيمٌ، مِنْ خَوْفٍ
İHFÂ
Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra ihfâ harflerinden (، ) ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش
ص ض، ط، ظ، ف، ق، ك biri gelirse ihfâ olur. Miktârı, bir buçuk eliftir. ،ِ عنَ صلَاتَهِ
مِنْ طَيِّبَاتِ، مِنْ دُونِ، اَنْتُمْ
/ 197
TENVخN VE SآKİN NÛN’UN BEŞ HÂLİ
Tenvîn veya sâkin ن’den sonra;
ر - ل) ( 1 ) harfi gelirse, idgâm-ı bilâ gunne olur.
وي م ن) ( 2 ) harflerinden biri gelirse, idgâm-ı mea’l gunne olur.
ب ( 3 harfi gelirse, iklâb olur.
4) قu on be harften birisi gelirse ihfâ olur: ( ت ,ث ,ج , د , ذ , ز , س , ش , ص
( , ض , ط , ظ , ف, ق, ك
ا ح خ ع غ ه) ( 5 ) harflerinden biri gelirse izhâr olur.
KALKALE
Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir. ، ب، ج، د
ط ق harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak geli -
lerse kalkaleli okunurlar: قَدْ قَامَ، لَمْ يَلِدْ Şedde ve idgâm kalkaleye mânîd ir.
RÂ HARFİNİN (İNCE VEYA KALIN) OKUNUŞU
a) ر Harfinin Kalın Okunduğu Yerler:
ر - ’nın harekesi ü stün ve ö tre ise kalın okunur: ليِنُذْرَِ، تَمُرَّ، نصَرٌْ
ر - cezimli ise, kendisinden ِ nceki harfin harekesi ü stün ve ِ tre ise yine
kalın okunur: وَامُْرْ بِالعُرْفِ، وَاِنْحَرْ، بِالنَّذُرْ
ر - ve ondan ِ nceki harf sâkin, bir ِ nceki harfin harekesi ü stün ve ِ tre ise
kalın okunur: بِالصَّبْرْ، مِنْ كُلِّ اَمْرْ، فِي الصُّدُورْ
- Vasıl hemzesinden (okunmadan geçilen hemzeden) sonra gelen ر, kalın
okunur (Kur’ân’da vasıl hemzelerinin başında ص yazılıdır): ، اِرْجِعِي، لِمَنِ اِرْتَضَى
اِرْكبَْ
ر - sâkin, kendinden ِ nceki harf esreli, ر’dan sonraki harf ise kalın okunan
harflerden olup harekesi ü stün ve ö tre olursa, ر yine kalın okunur: ، فِرْقَةٌ، مِرْصَادًا
قِرْطَاسٌ
b) ر Harfinin İnce Okunduğu Yerler:
ر - ’nın harekesi esre ise ince okunur: ، يُرِيدُ بِالبِرِّ، اَبْصَارِهِمْ
198 / DİN GÖ REVLİSİNİN BAŞUCU KİTABI ر - cezimli ise, kendisinden ِ nceki harfin harekesi esre ise ince okunur:
وَاصْطَبِرْ، مُذَكِّرْ
ر- ve ondan ِ nceki harf sâkin, bir ِ nceki harfin harekesi esre ise ince okunur:
قَدِيرْ، بَصِيرْ
ر - sâkin ve bir ِ nceki lîn harfi ise, ر harfi ince okunur: سَدِيرْ
ALLAH LآFZININ OKUNUقU
a. Allah Lâfznn Kaln Okunduًu Yerler: Allah isminden ِ nceki harfin
harekesi ü stün veya ِ tre ise Allah isminin lâm’ kaln okunur: نَصْرُ اللهِ، هُوَ اللهُ
b. Allah Lâfzının İnce Okunduğu Yerler: Allah isminden ö nceki harfin
harekesi esre olursa Allah isminin lâm’ı ince okunur: اَعُوذُ بِاللهِ
SEKTE
Sekte, nefes almadan bir elif miktârı kadar bir sü re sesi kesmeye denir.
Kur’ân’da şu dö rt yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında
سكته yazılıdır.
1- Kehf Sû resi’nin 1. â yetinde: قَيِّمًا --- عِوَجًا
2- Yâsîn Sû resi’nin 52. â yetinde: هَذَا --- مَرْقَدِنَا مِنْ
3- Kıyâme Sû resi’nin 27. â yetinde: رَاقْ --- وَقِيلَ منَْ
4- Mutaffifîn Sû resi’nin 14. â yetinde: رَانَ --- كَلاَّ بلَْ
OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)
a) Tahkîk: En ağ ır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı dü şü nerek, bü tü n
tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı
da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Sü ratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cü z okuyanlar bunu tercih
ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin
dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ dü şü nü lü r
TECVİD SORU CEVAPSoru 1 Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir :?: Cevap 1 Süre evvellerinde isti-aza bir kısım Alimler vacip demişler ise de esas olan ekser ulemaya göre sünnettir.
Soru 2 Süre başlarında besmelei şerife okumanın hükmü nedir :?:
Cevap 2 Berae(tevbe)süresi hariç bütün surelerin başı besmele-i şerifenin mahallidir.Besmele-i şerifenin okunması sünnettir. Soru 3 Berae süresinin başında besmele-i şerif okunurmu :?:
Cevap 3 Berae süresinin başında besmele okumak caiz değildir.Diğer ayetlerinde ise beis yoktur. Soru 4 Kur'an- kerim kaç tahrik üzere okunur?her tarika göre med miktarları ne kadardır :?:
Cevap 4 Kur'an-ı kerim 3 tarık üzere okunur. Tahkik tarıkında: Meddi tabii: 1elif mikdarı Meddi muttasıl :4 elif mikdarı Meddi munfasıl:4 elif mikdarı Meddi lazım:4 elif mikdarı Meddi Arız:4 elif mikdarı Meddi Liin:3elif mikdarı med iledir...
Tedvir tarikınde Meddi tabii: 1elif mikdarı Meddi muttasıl elif mikdarı Meddi munfasıl:3 elif mikdarı Meddi lazım:3 elif mikdarı Meddi Arız:3 elif mikdarı Meddi Liin:2 elif mikdarı med iledir...
Hadır tarıkında ise Meddi tabii: 1elif mikdarı Meddi muttasıl :2 elif mikdarı Meddi munfasıl:1 elif mikdarı Meddi lazım:2 elif mikdarı Meddi Arız:1 elif mikdarı Meddi Liin:2 elif mikdarı med iledir... Soru 5 Tecvidin hükmü nedir :?:
Cevap 5 Tecvid öğrenmek ona riayet وَرَتِِلِ الْقُرْ ءَانَ تَرْتِيلاً hükmüne göre farz-ı kifayedir....
Soru 6 Tertil ne demektir :?: Cevap 6 harflerin tecvid ve sıfatı lazimelerinin sıfat-ı arizelerini bilmek anlamak vakıflarını, durulacak yerler ve başlayacak yerleri bilmek ve tatbik etmektir.Vakıf ve ibtida peygamber efendimiz bizzat fiili sünneti ile sabittir. Soru 7 Tecvid kelimesinin lugat manası nedir :?: Cevap 7 Bir nesneyi güzel etmekve hoşca yapmak manasınadır... Soru 8 İlmi tecvidin şer'anhükmü ne ile sabittir :?: Cevap 8 Kitab Sünnet İcma-iümmet ile sabittir. Soru 9 Tecvidin tarifi nedir:?: Cevap 9 و هو اعطاء الحروف حقوقها وترتب مراتبها وردالحرف الي مخرجه واصلهTecvid harflerin hakkınıve vermek mertebelerini tertip etmek harfi mahreç ve aslına red ermektir .Soru 10 Tecvid ilmi nedir :?: Cevap 10 kendisinde harflerin mahreçlerinden ve sıfatlarından bahs edilen bir ilimdir.Yani harflerin mahreç sıfatlarına uymak sureti ile kur'an-ı kerimi hatasız okumayı öğreten ilimdir.
Soru 11 Tecvidin gayesi ve faidesi n nedir :?: Cevap 11 Lisanı hatadan ve noksandan ve ziyadeden hıfz edip me'murun bihe imtisaldir.Yani harflerin mahreç ve sıfatalrına uymak sureti ile kur'an-ı kerimi hatasız okumayı öğreten bir ilimdir... Soru 12 Tecvid eserinin ilk musannifi kimdir :?: Cevap 12 Tecvid eseri ilk defa hicri 325 miladi 936 tarihlerinde vefat eden Musa bin Ubeydullah ibni Yahya ibni Hakan tarafından yazıldığı beyan edilmektedir... Soru 13 Harfi med kaç tanedir neye denir :?: Cevap 13 Harfi med 3 dür و ي ا و sakin olsa makabli mazmum olsa ي sakin olsa makabli meksur olsa ا elif ise daima sakin olup makabli meftuh olmakla cemi zamanda harfi med olur Her üç harf kendi cinsinden hareke alırsa harfi med olur (Mukadder harf ile) Soru 14 Harfi liin kaç tanedir neye denilir :?: Cevap 14 Harfi liin 2 dir و ي sakin olup makabilleri meftuh olursa harfi liin olur her 2 harf kendi cinsinden hareke almaz harfi liin harfi med demektir... Soru 15 Aslı med ne demektir, Fer-ı med ne demektir, Aralarındaki fark nedir :?: Cevap 15 Aslı med 1 elif mikdarı (kasrı med)demek olup vacip hükmündedir... Fer-ı med asli med üzerine zaid olandır ki yani 1 elif üzerine ziyade olan 2 elif 3 elif 4 elif 5 elif mikdarı çekmek caizdir.bunlara meddi medid meddi mezid de denilir...
Soru 16 Harfi liin ile harfi med arasındaki fark nedir :?: Cevap 16 Harfimedlerde kendi cinsinden hareke alıp kendisinden evvel ki harfin sesini 5 elif mikdarına kadar uzatır.Harfi liin ise kendi cinsinden hareke almayıp ehaffül harekat olan fetha harekesini aldığından ve kendi sesi uzatıldığı için 3 elif mikdarına kadar ses uzatılır. Soru 17 Meddi muttasıl ve meddilazım dışında med bablarında meddi vacip hükmü varmıdır :?: Cevap 17Medditabii dahi her nekadar medlern mertebelerinde vacip ifadesi yok isede her med babında bir elif mikdarı yani asli med vaciptir. Soru 18 Med kaç nev'idir :?: Cevap 18Meddinnev'ileri 10 tanedir... 1) Meddi tabii 2) Meddi muttasıl 3) Meddi munfasıl 4) Meddi lazım 5) Meddi arız 6) Meddi liin-i sukunu arız 7) Meddi liin-i sukunu lazım Meddi temkin9) Meddi ibda l10) Meddi manevi (7 tanesi misalleri ile bilinmektedir.) Soru 19 Hafs rivayetine göre kaç yerde teshil vardır :?: Cevap 19Hafs rivayetine göre 7 yerde teshil vardır. آلذَكَرَيْنِ gibi 2 yerdeآلاَنَ gibi 2 yerdeآللهُ gibi 2 yerdeاَعْجَمِيٌّ kelimesinde tek yerdedir.Sadece tek teshil vechi ile okunur.Diğer 6 yerde ise bir tek tahkik ve bir de teshil ile okunurlar.Ehlinden bil müşafehe öğrenilir. Soru 20 Vakıf kaç kısımdır :?: Cevap 20Cumhur-uulwmaya göre 4 kısımdır. 1)Vakf-ı tam يَوْمُ الدِينُ gibi 2)Vakf-ı hasen الحمدالله gibi 3)Vakf-ı kâfi اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لا يُؤْمِن gibi 4)Vakf-ı kabih لَقَدْ كَفَرالذِينَ قالوُ gibi
Soru 21 Revmın hükmü nedir? Hangi kelimede nasıl yapılır? Cevap 21 Revm vasıl hükmündedir.Kelimenin son harfi kalkale harflerinden olmayan ahiri mazmum ve meksur olan kelimelerde kasr-ı med ile harekenin 3’de birini ifade edilerek yapılır… Soru 22 İşmamın hükmü nedir?Hangi kelimede nasıl yapılır? Cevap 22 İşmam vakıfta ve vasılda ahiri mazmum ve sükûnlarda yine ahiri kalkale olmayan kelimelerde yapılır.. Soru 23 Haf rivayetine görehangi kelimede imale yapılır.İmale ne demektir? Cevap 23yakesraya meyl ettirerek okuamaktır.Hafs rivayetine göre kur’an-ı kerimde biryerdedir. Soru 24 İdğam-ı meal gune harflerinden hangileri nakıs idgam ile okunur? Cevap 24يمنو Harflerinde و ile ي idgam-ınakıs ile okunur. و ile يbirkelimede vaki olursa idgamda ki izhar ile okunur. بنيان غنوان gibi… Soru 25 İdgam-ı mütecaniseyn de لءن بسطت keimesinde idgam-ı nakısmıdır tamıdır? Cevap 25 فَرَّطت اخطتُ لءن بسطت kelimelerinde idgam-ı nakıstır…

Soru 26 İdgam-ı mütekarıbeynde ق ك Mahrecinde الم نخلقكم[/size]Kelimesinde idamtamıdır nakısmıdır? Cevap 26 Hem idgam-ı tam hemidgam-ı nakıstır. Soru 27 الله Lafza-i celali idgam-ışemsiyyemidir? Cevap 27الله Lafza-i celali idgam-ı şemsiyye degildir.Çünki Cenab-ı hakk’ınzatının ismi olması hasebiyle hiç benzeri olmayan hususi bir isim ve kelimedir. اile لlam-ıtağrif değildir.Çünki nida halinde diye sabit kalabiliyor ve hemze-i kat’iolabiliyor Ancak teskili istiğmal için kullanılmıştır… Soru 28 فيه مهانا kelimesinde niçin zamir med edilerek okunur? Cevap 28 3 sebebdendir.Kafirlere azabın şiddetinden kesradan zambeye geçişde sıkletten فيه kelimesini مهانا dan ayırmak için hafs rivayetinde zamir med ile okunur… Soru 29 Sekte kaç yerdedir,Tağrifi hükmü nelerdir? Cevap 29 sekte nefes almakdan sesi kesmek demektir…Sekte vakıf hükmünde vakfa yakın bir keyfiyyetdir.4 yerdedir ayrıca 9 yerde ise ha-i sekte vardır… Soru 30 Lahn ne demektir.Kaçkısımdır şartları nalerdir?
Cevap 30Lahn tecvide uymamaktan doğan hatalara denilir.2 kısımdır.Lahn-ı celi, lahn-ı hafi Lahn-ı celi : Açık hata demektir.Bu hata işlendiğinde namaz bozulurtahrimen mekruhtur.Bu hatalardan kurtulacak kadar tecvid bilmesifarzdır.Hataların bazıalrı şunlardır.Harflerin sıfat-ı lazimelerinde kelimelerin harflerinde ,harekelerinde, sukunlarında değiştirmek gibi…

Soru 31 Lahn-ı hafi hangi hataların yapılışındadır? Cevap 31 Harflerin sıfatı arızelerinde meydana gelen ihfa,izhar,iklab,idgam,gunneyi terk etme,kalın harfiince, ince harfi kalın okuma, kasr-ı med med olan yerleri kasır yapmak, harekeile vakıf yapmak kuvvetliyi zayıf ,zayıfı kuvvetli okumak gibi… Soru 32 Vakıf halinde kelimeninahiri iki örteli ve ya iki esreli yerlerde ravm ve işmam yapılırmı? Hükmünedir? Cevap 32Bu gibi yerlerde revm ve işmam yapılır.Çünki ilk ötre iki esre tek ötre ve tek esre hükmündedir… Soru 33 İdgamların,şeddelerin,gunnelerin,ihfaların icrasında ayrıntıları ile birlikte üzerindedurma zamanı ne kadardır? Cevap 33 İdgamlada,şeddelerde,gunnelerde,ihfalarda üzerinde durma zamanı tahkik tarikında:1,5 elifmikdarı ,tedvir tarikinde:1 elif mikdarı hadır tarikinde ½ elif mikdarı birzaman tutulur… Soru 34 Vakıf alametinin başkaadı varmıdır,bu alametlerin mucidi kimdir, Bu alametler hangi harflerdir? Cevap 34Vakıfalametinin bir adıda secavent alametleridir.Durak işaretide denir.(durakdenmez) Bu alametlerin mucidi ise Muhammed ibni Tayfur secavendihazretleridir.Bu zatın künyesi ve lakabına izafeten secavent alemetide denirşol harflerdir… ط م ج قف ز ق ص ك لا ve üç noktadır.... تمت
S-35) Bir şeyi güzel yapmak,süslemek anlamındaki kelime hangisidir?
C-35) Tecvid.
S-36) Arap alfabesi kaç harften oluşmaktadır?
C-36) 28
S-37) Elif ve hemze neye denir?
C-37) Elig harekesiz elife, Hemze harekeli elife denir.
S-38) Mahreç harfleri kaç yerden çıkar?
C-38) 17
S-39) Boğaz harfleri kaç tanedir?
C-39) 6
S-40) Dil kısmından kaç harf çıkar?
C-40) 18
S-41) Dudak kısmından kaç harf çıkar?
C-41) 4
S-42) Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir?
C-42) Med harfi.
S-43) Asli medden fazla uzatmayı gerekli kılan sebeplere ne denir?
C-43) Sebebi med.
S-44) Hem vasıl hemde vakıf halinde sabit olan hemzeye ne denir?
C-44) Hemzei katı.
S-45) Vakıf halinde sabit olup vasıl halinde düşen hemzeye ne denir?
C-45) Hemzei vasıl.
S-46) Hem vasıl hemde vakıf halinde sabit olan sukun’a ne denir?
C-46) Sukunu lazım.
نون صاد قاف Vakıf İşaretleri:
*Uygulamada yaygın olarak esas aldığımız vakıf işaretleri, onları geliştiren alimin adı ile söylenir olmuş ve Secâvend işaretleri olarak tanınmıştır. Vakıf çeşitleri ve başlıca işaretler şunlardır:
( م ) Vakfı Lâzım: Geçildiğinde (Vasıl yapıldığında) mana bozulabilir gerekçesiyle, vakıf yapılması önemle istenen ve geçilmemesi gerekli yerde bulunur. Bununla birlikte, geçmek, haram işlemek ve günah kazanmak demek değildir.
( ط ) Vakfı Mutlak: Geçmek için bir gerekçe yoktur, durulmalıdır anlamı taşır. Durulduğunda, her iki tarafın da, mana yönüyle birbirinden bağımsız olabileceği yerlerde bulunur.
( ج ) Vakfı Câiz: Hem vakfın, hem de vaslın (geçmenin) mümkün olabileceği, bununla birlikte, vakfı tercih etmenin öngörüldüğü yerde bulunur.
( ز ) Vakfı Mücevvez: Aynı şekilde hem vakfın, hem de vaslın mümkün olabileceği, bununla birlikte, vaslı tercih etmenin öngörüldüğü yerde bulunur.
( ص ) Vakfı Murahhas: Nefesin yetişmemesi gibi durumlarda, vakıf yapmaya ruhsat vermek için konmuştur. Aksi halde geçmek daha uygundur.
Bu vakıf çeşitleri ve işaretlerinin dışında, başka işaretlerde kullanılabilmektedir.
( لا ) Bulunduğu yerin her iki tarafı da, mana yönüyle birbiriyle alakalı olduğunda bu işaret görülür.
Âyet ortasında bulunduğunda; Burada durma! Eğer zaruret gereği durursan, biraz geriden alarak devam et, anlamı taşır.
Âyet sonunda bulunduğunda; Durabilirsin, fakat okuyuşu burada bitirme, geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et, mananın tamam olduğu bir yere kadar git, anlamı taşır.
( قف ) Mana itibariyle durmanın uygun olabileceği yerlerde bulunur.
( ع ) Rukû‘ işareti denir. Bir mevzunun tamamlandığı ve diğerinin başladığı yerlerde bulunur. Namazda iken konuyu tamamlayıp sonra rukûya gitmeye yardım ettiğinden bu isim verilmiştir.
Hatim ve aşır okurken, başlayış ve bitiriş yeri tayininde, veya herhangi bir yeri ezberlerken, ders başı ve sonu olarak da bu işareti esas almak uygun olur.
( :. :. ) Vakfı Mu‘âneka: Birbirine yakın iki ayrı yere konan, üçer noktadan ibarettir. Hangisinde durmak tercih edilecekse, diğerinde geçmeyi öngörür
Yeterlilik sınavına hazırlık soruları" Siyer"
S1: Yuce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek icin gonderdiği
peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Adem (Omer Nasuhi Bilmen, Buyuk Đslam Đlmihali, Sayfa 507)
S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını
sırasıyla yazınız?
C2: Amine, Abdullah, Hz. Đbrahim. (a.g.e.S:507)
S3: Peygamber efendimiz kac yılında ve hangi ayda dunyaya gelmistir?
C3: 571 yılında Rebi-ul evvel ayının 12. gecesi(a.g.e.S:507)
S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip. (a.g.e.S:507)
S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gokte ovulen. (a.g.e.S:508)
S6: Hazreti Muhammedin sut annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi (a.g.e.S:508)
S7: Peygamber efendimizin sut bacısının adı nedir?
C7: Seyma. (a.g.e.S:508)
S8: Hz. Halime peygamber efendimize kac yasına kadar sut anneliği yapmıstır?
C8: 5 yasına kadar (a.g.e.S:508)
S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir. (a.g.e.S:508)
S10: Hz. Amine esini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken
hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Koyu. (a.g.e.S:509)
S11: Ummu Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetcisidir(a.g.e.S:509)
S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kac yasında idi?
C12: 6 Yasında (a.g.e.S:509)
S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıstır?
C13: Ebu Talip (a.g.e.S:509)
S14: Peygamber efendimize guvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ul emin (a.g.e.S:509)
S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı tasın adı nedir?
C15: Hacer-ul Esved(a.g.e.S:509)
S16: Peygamber efendimizin ilk esi kimdir?
C16: Hz.Hatice(a.g.e.S:510)
S17: Peygamber efendimize peygamberlik kac yılında ve nerede gelmistir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında. (a.g.e.S:510)
S18: Đlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Suresinin ilk 5 ayeti. (a.g.e.S:510)
S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kisi kimdir?
C19: Hz. Hatice. (a.g.e.S:511)
S20: Đlk Muslumanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:511)
S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa Đslam’a davet etmek icin konusma yaptığı yer
neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir. (a.g.e.S:511)
S22: Vahyin gelisinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil
tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı.
Olaya cok kızan amcası da henuz Musluman değildi ve Ebu Cehil’in bu sozlerine
karsılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen su cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını
paylasıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza (a.g.e.S:513)
S23: Peygamber efendimizi oldurmekle gorevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla
karsılasınca Musluman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Omer.(a.g.e.S:514)
S24: Bilal-i habesi”yi hurriyetine kavusturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir(a.g.e.S:515)
S25: Muslumanlara karsı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıstır?
C25: Muslumanlar ile alıs veris edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir.(a.g.e.S:515)
S26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan musrik kimdir?
C26: Mansur b. Đkrime.(a.g.e.S:515)
S27: Boykot kararını musrikler kac yıl surdurduler?
C27: 3 Yıl surdurduler.(a.g.e.S:515)
S28: Boykot yıllarında ve daha oncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahumme.(a.g.e.S:515)
S29: Đslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye gocune ne ad verilir?
C29: Hicret.(a.g.e.S:515)
S30: Musriklerin Đslam’ı yok etmek icin toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve(a.g.e.S:516)
S31: Peygamberimizi oldurme kararı alan musrikler Peygamberimizin evini
kusattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.(a.g.e.S:516)
S32: Peygamber Efendimizin musriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası.(a.g.e.S:516)
S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadası kimdir?
C33: Hz. Ebubekir.(a.g.e.S:510)
S34: Đslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de iscilik yaptığı mescidin
adı nedir?
C34: Kuba Mescidi(a.g.e.S:517)
S35: Đlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.(a.g.e.S:517)
S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyub el- Ensari(a.g.e.S:517)
S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada
Musluman olan kisi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam.(a.g.e.S:518)
S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugun kabrinin bulunduğu mescidin adı
nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi). (a.g.e.S:518)
S.49: Mekke’den goc ederek Medine’ye gelen Muslumanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir. (a.g.e.Sa:519)
S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Muslumanlara ne ad verilir?
C40: Ensar. (a.g.e.S:519)
S41: Mekke kac yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (a.g.e.S:521)
S42: Kabe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Serif. (a.g.e.S:522)
S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık icin kimi
gorevlendirmistir?
C43: Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:524)
S44: Peygamber Efendimiz kac yılında vefat etmistir?
C44: 632 (8 Haziran). (a.g.e.S:525)
S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara. (a.g.e.Sayfa:525)
S46: Peygamber Efendimizin kac cocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 cocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, Đbrahim, Zeynep, Ummugulsum, Rukiye
ve Fatma”dır. (a.g.e.S:525)
S47: Peygamber Efendimizin hangi cocuğu kendisinden sonra vefat etmistir?
C47: Hz. Fakıma. (a.g.e.Sayfa:526)
S48: Sahabeler Hz. Aise annemize gelerek “Alah Resulunun ahlakı nasıldı?” diye
sordular. Hz. Aise annemiz cevaben ne demistir?
C48: “O’nun ahlakı Kur’an idi…(a.g.e.S:527)
S49:”Ey Muhammed! Vallahi sen bize hic yalan soylemedin, fakat biz sana uyarsak
yerimizden olacağız, bundan dolayı iman etmiyoruz.”diye itirafta bulunan kisinin adı
nedir?
C49: Haris b. Amir (a.g.e.S:528)
S50:Hudeybiye barıs antlasmasının sartlarından biri de; Mekkelilerden biri Musluman
olsa bile eğer muslumanlara sığınırsa geri verilecek, Mekkelilere sığınan olursa geri
verilmeyecekti. Bu antlasma maddesi henuz imza altına dahi alınmamıs fakat soz olarak
gecilmisti. Ebu Cendel ise Mekkelilerden kacmıs Muslumanlardandı. Antlasma
imzalanmamasına rağmen Peygamber Efendimizin Ebu Cendel’e ;”Sen sabırlı ol. Allah
sana kurtulus yolu acacaktır” demis, ve onu iade etmenin isaretini vermistir. Burada
Peygamber efendimizin hangi ozelliği one cıkmaktadır?
C50: Efendimizin doğruluğu. (a.g.e.S:530)
S51: Peygamber Efendimiz Đslam’ın yayılması icin buyuk cabalar sarf etmistir. Hz.
Hatice anamız ve amcası Ebu Talip de olunce musriklerin eziyetleri daha da
artmıstı.Efendimiz yanına Zeyd b. Harise’yi de alarak bir yere gitmis ve orada
taslanmıs ve Allah, Cebrail a.s.’ı emrine vermis; “sen iste dağları ustune yıkayım” diyen
Cebrail a.s.’a Efendimiz ;”Ben onu istemem, isterim ki onların soylarından da Allah’a
iman eden nesiller gelsin” demis.Buna gore ;
a)Burada meydana gelen olayın gerceklestiği yerin adı nedir?
b)Bu olay Efendimizin hangi Ahlakını yansıtmaktadır?
C51:
a)Taif
b)Efendimizin merhametini. (a.g.e.S:530/531)
S52: Peygamber Efendimiz hayatı boyunca insanlığa ısık tutacak rehberliği bize
yasayarak gostermistir. Calısmayı ovmus rızık icin helal yollardan nasip aramayı ibadet
olarak bize soylemis, tembellik ve miskinlikten dualarda Allah’a sığınmamızı bize
oğretmistir. Calısmamanın sonucu olarak insan muhakkak muhtac hale gelecek ve
istemeye baslayacaktır. Boyle durumlardan Efendimiz hic hosnut olmamıstır. Bu durum
asağıdakilerden hangisidir?
a)Zekat talep etme
b)Sadaka talep etme
c)Yardım talep etme
d)Dilenme
C52: “d” (a.g.e.S:533)
S53: Bir gun Hz. Hasan Efendimiz mubarek ağzına zekat hurmalarından bir hurma
atarak tam yerken Efendimiz; “ Tukur,tukur” diyerek Hz. Hasan Efendimizin bu
hurmayı yemesine engel olmustur.Bu hurmanın yenmesine engel olan durum nedir?
C53: Sadakayı kabul etmedikleri icindir. (a.g.e.S:534)
S54: Bir gun Peygamberimizin huzuruna biri gelir ve Allah’ın Peygamberinin
karsısında olduğu hissi ile titremeye baslayınca, Peygamberimiz; “Sakin ol! Ben bir
hukumdar değilim. Ben Kureys Kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum”
der. Bu hadis Peygamberimizin Guzel ahlakının hangi boyutunu dile getirmekedir?
C54: Peygamberimizin alcak gonullu olusunu ifade eder. (a.g.e.S:536)
S55: Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunan ve bu sure icerisinde “Bana bir gun
bile “of” demedi. Yapmadığımı neden yapmadın, yaptıklarıma da neden yaptın” demedi
diyen sahabe kimdir?
C55: Hz. Enes (a.g.e.S:536)
S56: Musluman olmamıs Arap toplumu birkac gunu birbirine ekleyerek oruc
tutalardı.Onların bu tuttukları orucun adı nedir? Peygamber efendimiz boyle tutulan
orucu tasvip etmis midir? Muslumanların Ramazan ayı dısında tuttukları orucları nasıl
tutmalarını istemistir?
C56: Arapların tuttukları bu oruca “savm-ı visal” denilirdi. Peygamber efendimiz pes pese
oruc tutmak değil, Hz. Davut Peygamber gibi oruc tutmayı tavsiye etmistir. (a.g.e.S:543)
S57: Hz. Ebu Bekir Peygamberimize; “Ey Allah’ın Resulu goruyorum ki saclarınız
ağarmıs” dedi ve Allah Resulu de dort sure sayarak bu surelerin saclarını ağarttığını
soylemistir.Bu saydığı dort sure hangileridir?
C57: Hud, Vakıa, Murselat, Amme.(a.g.e.S:544)
S58: Allah Resulunu yaslandıran, sacını ağartan bu surelerdeki en hassas nokta ve en
zor olan yasam tarzı hangisidir?
C58: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Diyanet Đlmihali cilt:2 S:555)
S59: Peygamberimiz hayatı ornektir tum insanlık icin. Bunu da kendisi; insanlarda
eksik olan bir yonu bir guzelliği tamamlamak icin gonderildiğini soylemistir.
Peygamberimiz kendisinin neyi tamamlamak uzere gonderildiğini yazınız.
C59: Guzel Ahlakı. (a.g.e. c:2 ,S:555)
S60: Usve-i Hasene ne demektir?
C60: Guzel ornek (a.g.e. c:2 ,S:555)
S61: Hz. Peygamber Efendimizin soylediklerinin tersi bir hareketi yasam boyunca asla
gorulmus değildir. Yapmadığı bir seyi asla soylemez,O tam bir canlı Kur’an idi.Bu
bağlamda kisi doğruluğu ile cenneti yakalama fırsatı olur.Zıt olarak ise munafıkların
Cehennemin en dibinde olmalarının (Nisa:145) sebebi nedir? Kur’undan ayet ile ornek
veriniz.
C61: Saf suresi 3. ayet “Yapmayacağınız seyi soylemeniz Allah katında buyuk bir ofkeye
sebep olur”. (a.g.e. c:2 ,S:556)
S62: Kur’an-ı Kerim’de bir kac ayette Peygamberimiz ikaz edilmis, Allah Resulu bu
ayetleri en ufak bir komplekse kapılmadan halka bildirmis ve namazlarda dahi
okunmasına musaade etmistir.Tarihte kendine ikaz olan sozlerin okunmasını ibadet
sayan baska bir ornek yoktur. Bu ikaz ayetlerinin olmasının en buyuk hikmeti nedir?
C62: Allah Resulunun de kul olduğu, hata edebileceği ve en onemlisi onun ilah olmadığını
gosterir. (Diyanet Đlmihali cilt:2 S:556)
S63: “Biz vaktiyle Cahiliye halkı olarak putlara tapar, olu hayvan eti yerdik. Bir suru
edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komsularımıza kotuluk ederdik.
Guclu olanlarımız zayıfları ezerdi. Đste Allah bize Peygamberimizi gondermezden onceki
halimiz bu idi... O Peygamber bize doğruluğu oğretti; emanete sadık kalmayı,
akrabamıza ilgi gostermeyi, komsularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve
hayatlarına saygılı olmayı emretti. Cirkin davranısları, yalancı sahitliği, yetim malı
yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmet b. Hanbel, Musned, II,
202) Mekke’de musriklerin dayanılmaz boyutlara ulasan baskısı karsısında
Habesistan’a sığınan Muslumanların sozcusu olarak konusan sahabe kimdir?
C63: Ca’fer b. Ebu Talip (a.g.e. c:2 ,S:556)
S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber goturen manasındadır. (Omer Nasuhi Bilmen B.Đ. Đlmihali Sayfa 46)
S65: Resul kelimesinin manasını acıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir. (a.g.e.S:46)
S66: Nebi kelimesinin manasını acıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden onceki peygamberin seriatına uyan
peygamberdir. (a.g.e.Sayfa:46)
S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, Đsmet. (a.g.e.S:47)
S68: Đsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Gunahlardan korunmus demektir. (a.g.e.S:47)
S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Cok)Akıllı ve zeki demektir. (a.g.e.S:47)
S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, icer, uyur v.s . (a.g.e.S:47)
S71: Kur’an-ı Kerim’de kac tane peygamber adı gecmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ u ihtilaflıdır)(a.g.e.S:47)
S72: Kur’an’da adı gecipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kac isim vardır, adları
nelerdir?
C72: 3 kisi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr. (a.g.e.S:48)
S73: Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar tum Peygamberler Tevhit dinini
getirmislerdir. Tevhit dininin kac esası vardır ve nelerdir?
C73: Tevhidin 6 esası vardır. Bunlar; Allah’a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Meleklerine,
Ahiret gunune iman etmek, Kaza ve Kadere iman etmektir. (a.g.e.S:48)
S74: Allah Peygamberlerine mucize gostermelerine izin vermistir. Mucize’nin gercek
olup olmadığı neyle anlasılır?
C74: Peygamberden toplum bir mucize istediğinde o Peygamberin istenileni gostermesidir.
(a.g.e.S:48)
S75: Đstidrac ne demektir?
C75: Đnanmayan sahısların olağanustu olaylar gostermesidir. (a.g.e.S:48)
S76: Peygamber Efendimizin en buyuk mucizesini soyleyiniz.
C76: Kur’an-ı Kerim. (a.g.e.S:48)
S77: Peygamber Efendimize bir fetih sonrası kızarmıs et ikram edilmis fakat ikram
eden kadın eti zehirlemis, Efendimiz mucize olarak olayı oğrenmis, Kadın’a neden
zehirlediğini sormus, o da; eğer Peygamberse zarar vermez yok değilse olur biz de
kurtuluruz demisti.Bu olay hangi fetih sonrasında yasanmıstır?
C77: Hayberin fethinden sonra Hayber halkından bir kadın yapmıstır. (a.g.e.S:49)
S78: Hz Peygamber Efendimiz diğer Peygamberlerden farklı olarak bir takım ozellikleri
mevcuttur. Bu ozellikleri soyleyiniz.
C78: Efendimiz Alemlere Rahmet olarak gonderilmistir, Peygamberimizin getirdiği din son
dindir, Kendisi de son peygamberdir, ummeti en kalabalık olandır. (a.g.e.S:49)
S79: Museylemet-ul Kezzap ne demektir?
C79: (Muslumancık)Yalancı Peygamber demektir. (a.g.e.S:48)
S80: Vahiy sozlukte ne demektir?
C80: Suratli soz, isaret ve ilham. (a.g.e.S:38)
S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine
vahyi yerlestirmesidir. (a.g.e.S:48)
S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sozlerini okumasıdır. (a.g.e.S:38)
S83: Đlham ne demektir? Vahiyle karsılastırınız.
C83: Đlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. Đlhamda bağlayıcılık
yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. Đlham veli icinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin
duyurulmak zorunluluğu vardır cunku geneli ilgilendirir. (a.g.e.S:39)
S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Sit a.s.
30 sayfa Đdris a.s.
10 sayfa Đbrahim a.s. (a.g.e.S:38)
S85: Buyuk Kitap verilen Peygamberleri soyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
Đncil;Đsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmistir. (a.g.e.S:39)
S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat . (a.g.e.Sayfa:40)
S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: Đncil. (a.g.e.S:38)
S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıstır. Ve Kur’an 114
suredir. Bir bolumu Mekke’de bir bolumu Medine’de inmistir. Mekke’de kac sure
Medine’de kac sure inmistir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmistir. (a.g.e.S:41)
S89: Peygamber Efendimizin vahiy katiplerini soyleyiniz.
C89: 4 Buyuk Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan . (a.g.e.S:42)
S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kac yılında yapmıstır?
C90: M. 632 Yılında (a.g.e.S:522)
S91: Peygamber Efendimiz 124000 muslumana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer
olarak Mekke’nin hangi bolgesinde yapmıstır?
C91: Arafat’ta (a.g.e.S:523)
S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmustur?
C92: “Bu gun sizin dininizi kemale erdirdim. Uzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din
olarak Đslam’ı sectim.(Maide.3) (a.g.e.S:523)
S93: Veda Hutbesi kardeslik noktasında bizlere buyuk mesajlar vermektedir. Buradan
yola cıkarak kardeslik ilkesinin en onemli noktası neresidir ve insanları Allah katında
nasıl değerlendirmektedir?
C93: Veda Hutbesi’nde en onemli kardeslik vurgusu “Hepiniz Adem’in cocuklarısınız”
ifadesidir. Bunun yanında Allah katında ustunluk ırk, kabile, millette değil sadece Allah’a
karsı sorumluluk hissi ile iyi davrananların derece bakımından ustun olduğunu soylemektedir.
(a.g.e.S:523)
S94: Peygamber Efendimiz vefatı yaklasınca bir sure mescide gidememisti. Bu sure ne
kadardır ve yerine namazları kim kıldırmıstır?
C94: Peygamberimiz hastalandığında mescide 3 gun gidememis ve namazları Hz. Ebu Bekir
efendimiz kıldırmıslardır. (a.g.e.S:524)
S95: Peygamber Efendimiz hastalandığında ashabına soyle dedi; “ Biliniz ki, sizler bana
yine kavusacaksınız. Bulusacağımız yer Kevser Havuzunun kenarıdır.Her kim orada
benimle kavusmak isterse…” diyerek devam ettikleri sozlerinde kavusmanın sartı
olarak bazı seyler soylemisti.O sozleri soyleyiniz.
C96: Hadis’in devamı soyledir; “… elini ve dilini luzumsuz is ve sozden korusun.”
(a.g.e.S:525)
S97: Allah Resulu vefatının vakti yaklastığında ashabına “Ben haberini aldım Allah’a
gidiyorum” demis fakat, bir sey icin uzulduğunu ve bir sey icin de sevindiğini
soylemisti.Sevindiği ve uzulduğu seyleri soyleyiniz.
C97: Sevgili Peygamberimiz ; “Ummetinden ayrılacağı icin uzulduğunu, Allah’a kavusacağı
icin de sevindiğini” soylemislerdir. (a.g.e.S:525)
S98: Peygamberimizin cemaatle namaz kıldığı son vakit hangisidir?
C98: Sabah namazı. (a.g.e.S:525)
S99: Peygamberimiz vefat etmeden once duası nasıl olmustur?
C99: “Ya Rabb! Olum siddetine karsı bana kolaylık ver, canımı tatlılıkla al” diye dua
etmislerdi. (a.g.e.S:525)
S100: Peygamber Efendimiz vefatı esnasında sahadet parmağını yukarı doğru
kaldırarak son olarak ne demisti?
C100: Refik-i A’la’ya ((ile) “er Rafiku-l E’la” Yuce Dost’a) (a.g.e.S:525)
Siyer Đle Đlgili Soru ve Cevaplar KAYNAK: Omer Nasuhi Bilmen, Buyuk Đslam Đlmihali
SİYER KRONOLOJİ
MEKKE DÖNEMİ
_______________________________________________________________________________
569
Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi).
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
__________________________________________________________________________________
574
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
__________________________________________________________________________________

575
Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
_______________________________________________________________________
577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
________________________________________________________________________
578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
______________________________________________________________________

589
Ficâr Savaşı’na katılması.
Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
__________________________________________________________________________________
594
Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hz. Hatice ile evlenmesi.
________________________________________________________________________
605
Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü (27. Ramazan).
_______________________________________________________________________
613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
__________________________________________________________________________________
614
Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
_________________________________________________________________________
615
Habeşistan’a ilk hicret.

616
Habeşistan’a ikinci hicret.
Hz. Hamza’nın müslüman olması.
Hz. Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
__________________________________________________________________________________
619
Boykotun sona ermesi.
__________________________________________________________________________________
620
Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

621
İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
622
İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
__________________________________________________________________________________
MEDİNE DÖNEMİ
__________________________________________________________________________________
1/622
Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû · Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
__________________________________________________________________________________
1/623
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
Savaşa izin verilmesi.
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
__________________________________________________________________________________

2/623
Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
2/624
Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.
3/624
Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
__________________________________________________________________________________
3/625
Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

4/625
Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
________________________________________________________________________________________________
4/626
Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5/626
Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
__________________________________________________________________________________________________
5/627
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
İfk hadisesi.
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).____________________________________________________________________________________________________
7/629
Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
____________________________________________________________________________________________________
8/629
Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
____________________________________________________________________________________________________
8/630
Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el- Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları______________________________________________________________________________________________________
9/630
Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet
mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi
________________________________________________________________________________________________
9/631
Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
_______________________________________________________________________________________________
10/631
Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
______________________________________________________________________________________
10/632
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
________________________________________________________________________________________
11/632
Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).
_________________________________________________________________________________________
Hazırlayan: Dr. Casim AVCI
Düzenleyen: Osman Açıkgöz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder