17 Ağustos 2013 Cumartesi

YETERLİLİK HAZIRLIK TESTLERİ 10

 TEST 1

1: Aşağıdakilerden  hangisi din kelimesinin sözlük anlamında kullanılmaz?

a: Hesap
b: Ceza ve karşılık
c: Millet
d: Adap


2: Bugün Batı dinlerinde din karşılığı kullanılan kelime hangisidir?

a:Religion
b:Dhorma
c:Dhamma
d:Doktrin

3: İslam bilginleri dinin tarifinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemişlerdir?

a) Akıl sahibi insanların kendi tercihleri ibaresine
b) İlahi kanundur ibaresine
c) Bizzat hayır olan şeylere götüren ibaresine
d) Beşer kaynaklı olması ibaresine

4: İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir?

a) Tevhid dini
b) İbrahim dini
c) İslam dini
d) Hristiyan dini

5: Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne denir?

a) Kast
b)Tenasüh
c) Hulül
d) Düalizm

6: Brahmanizmdeki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden bir çok esas taşıyan din aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sabilik
b) Budizm
c) Mecûsilik
d) Hristiyanlık

7: Ağağıdakilerden hangisi dinin temel unsurlarından değildir?

a) İnanç
b) İbadet
c) Çalışmak
d) Ahlak

8: Hz Peygamber bir hadisinde ümmetinin kaç fıkraya ayrılacağını söylemiştir

a) 72
b) 71
c) 100
d) 73

9: Hz. Peygamber'in ve sahabenin yolunu izleyen onları örnek kabul eden Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed'in sünnetini rehber edinen ümmet çoğunluğuna ne ad verilir?

a: Ehli Bid'ad
b: Ehli Sünnet
c: Fıkra-i Dalle
d: Selefiyye

10: Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin görüşlerinin oluşturduğu prensipleri içinde yer almaz?

a: Tevhid
b: Takiyye
c: Vaad ve vaid
d: Adl

11: Aşağıdakilerden hangisi Şianın günümüze ulaşan fıkralardan değildir?

a: Zeydiyye
b: İsmaliyye
c: İmamiyye
d: İbazıyye

12: Osmanlılarda tekke edebiyatı kadar gelişme gösteren tasavvuf musikinin öncülüğünü yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a: Mevlevihane
b: Muhasibiyye
c: Celvetiyye
d: Âhilik

13:Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Allah Tealadan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek onun kadar verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?

a: İslam
b: İman
c: Tefekkür
d: Tevekkül

14: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ne denir?

a:Tafsili iman
b:İcmali iman
c:Taklidi iman
d:Tahkiki iman


15: Hangisi iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir?

a:İbadet
b:İman
c:İhlas
d:Amel

16: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak" anlamına gelir?

a: İbadet
b: İman
c: İslam
d: Amel

17: Aşağıdakilerden hangisi en büyük günahtır?

a: Şirk
b: Nifak
c: Küfür
d: Günah

18: Küfrün en belirgin alâmeti nedir?

a:Dinin tüm esaslarını eksiksiz kabul etmek
b:İnandığı halde amel konusunda ihmalkar olmak
c:Dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymak
d: İnandığı halde ibadetleri yapmamak

19: Aşağıdakilerden hangisi müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir?

a: Teşrik
b: Tekfir
c: Temlik
d: Tedbir

20: Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a: Cinler yerler,içerler, evlenir ve çoğalırlar
b: Etrkeklik ve dişilikleri vardır
c: Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre ebeyce kısadır
d: Doğar, büyür ve ölürler
Teşekkürler...  Dinihaberler.comCEVAPLAR:
1-D
2-A
3-D
4-A
5-C
6-B
7-C
8-D
9-B
10-B
11-D
12-A
13-B
14-D
15-D
16-C
17-A
18-C
19-B
20-C

2. TEST


1: Bir gün içinde namazlarını eksizsiz kılan bir müslüman kaç rekat namaz kılar?

a:37
b:40
c:20
d:Hiçbiri

2: Revâtib nedir?

a: Farz namazlardır
b. Vacip Namazlardır
c: Vakit namazların yanında düzenli olarak kılanan sünnetlerdir
d:Düzenli olmayarak çeşitli ve vesilelere Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazlardır

3: Aşağıdakilerden hangisi tatavvu değildir?

a:Teheccüd namazı
b:Bozulan nafilenin kazası
c:Kuşluk namazı
d:Hiçbiri

4: Aşağıdakilerden hangisi namazın vücûb şartlarından değildir?

a:Müslüman olmak
b:Bâliğ olmak
c:Yaşlı olmak
d:Akıllı olmak

5:Vâcibi inkar eden kişi için hangisi yanlıştır?

a:Dinden çıkmaz
b:Fasik kabul edilir
c:Dinden çıkar
d:Hiçbiri

6: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terketmediği şeydir?

a: Farz
b:Vacid
c:Farz-ı ayn
d:Sünnet

7: Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi isteğiyle ve fiili ile namazdan çıkmasını ifade eder?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

8: Farzlar arasında sıraya riayet etmek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Tertip
b:Hurûc bi sun'ih
c:Ta'dil-i erkan
d:Kavme

9: Hükmi kirlilikten temizlenme aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a:Necasetten taharet
b:Setr-i avret
c:Hadesten taharet
d:Hiçbiri

10: Galîs avret neyi ifade eder?

a:Göbek ve diz kapağı arası
b: Cinsel organ ve makat
c:Dizden aşağısı
d:Göbekten yukarısı

11: İstikbal-i kıble ile ilgili hangisi doğrudur?

a:Kabe istikametinden 90 derece dönülse namaz bozulmaz
b:Kabe istikametinden 80 derece dönülse namaz bozulmaz
c:Kabe istikametinden 70 derece dönülse namaz bozulmaz
d:Kabe istikametinden 45 derece dönülse namaz bozulmaz

12: Bir farz namazın vakti içinde kılınmasına ne ad verilir?

a:Faite
b:Kazâ
c:Cem'
d:Edâ

13: Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile kılmakta kerahat olmaz?

a:Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar
b:Öğlle namazını kıldıktan sonra, ikindi vakti girene kadar
c:İkindi namazını kıldıktan sonra güneş bataba kadar
d: Akşam namazının farzından önce

14:Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir?

a:Vakit
b: Niyet
c:Cem'
d:Edâ

15: Kur'an okunurken çeşitli sebeblerle yapılan okuma hataları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:Umum-i belvâ
b:Lahn-ı celi
c:Lahn-ı hafi
d:Zelletü'l kâri

16: Aşağıdakilerden hangisi eller dizlere erecek şekilde eğilmek anlamına gelir?

a:Rüku
c:Kıyan
c:Secde
d:Kıraat

17: Hanefiler dışındaki üç meshebe göre tuma'nine ve kavmenin hükmü nedir?

a:Farz
b:Vacip
c:Sünnet
d:Mubah

18:Aşağıdakilerden hangisi yastı namazından sonra kılınan vacip hükmündeki namazdır?
a)Teheccüd                              b)Vitir
c)Tesbih                                   d)Bayram

19:Teravihin cemaatle kılınmasının hükmü nedir?
a)Farz-ı ayn                              b)Sünet-i kifaye
c)Farz-ı kifaye                          d)Vacip


20: Hanefi ve Mâlikilere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için ............. dir.

Boşluk için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a:Farz'ı ayn
b:Farz'ı kifâye
c:Vacip
d:Müekked sünn


CEVAPLAR:
1:B
2:C
3:B
4:C
5:C
6:D
7:B
8:A
9:C
10:B
11:D
12:D
13:B
14:B
15:D
16:A
17:A
18:B
19:B
20:D

TEST 3
1: İslam literatüründe tanrı'nın kendini göstermesi genellikle hangi kavranlarla ifade edilir?

a:Yaratma ve buyurma
b:Pasif ve alıcı
c:Aktif ve kurucu
d:Öz ve orjinal

2: Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cibril rasında geçen bir diyalokda Cibril'in Hz. Muhammed'e (s.a.v) sorduğuüç kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a:İman-Din-İhlas
b:İman-İslam-İhsan
c:İnanç-islam-ibadet
d:İman-islam-şükür

3: Tanrıya olan inancın ve ona yapılan ibadetin içtenlik derecesine İslam terminolojide ne diye adlandırılır?

a:Tefekkür-ihsan
b:Tevekkül-ihlas
c:İhlas-ihsan
d:İhsan-şükür

4: İslamın ana ve değişmez unsurları aşağıdakilerden hangileridir?

a:Kur'an-Sünnet
b:Sünnet-İcma
c:Kur'an-İcma
d:Sünnet-Kıyas

5: Aşağıdakilerden hangisi mezheb kelimesinin sözlük anlamı değildir?

a:İbadet
b:Gidilecek yer
c:Görüş
d:Akım

6: Aşağıdakilerden hangisi Akaid mesebleri için kullanılan isimlerden değildir?

a: Fıkra
b:Makale
c:Hulul
d:Nihle

7: Allah'ı zatında sıfatlarında, fiilerinde bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık, tek otorite tanımak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a:İrade
b:Kudret
c:Tevhid
d:Basar

8: Aşağıdakilerden hangisi sözlükte "gönülden bağlanılan, düğün atmışçasına sağlam inanılan şey anlamına gelir?

a:Arefe
b:Akide
c:Lifafe
d:Tasavvuf

9: Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytandan ne diye bahsedilir?

a:İfrit
b:İblis
c:Şeytan
d:Dabbe

10:Allah teâla'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzerine peygamberine vahyettiği sözlerine ve bunun yazıya geçirilmiş şekline ne denilir?

a.Kitap
b:Defter
c:Risale
d:Mektup

11: Ehl-i kitap kimdir?

a:Müslümanlar
b:Hrıistiyanlar ve Yahudiler
c:Müşrikler
d:Mecusiler

12:Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden değildir?

a:Kitap
b:Sünnet
c:İcma
d:İstihsan

13: Aşağıdakilerden hangisi fer'i delillerden değildir?

a:İstihsan
b:İstishab
c:Kıyas
d:İstislah

14: Aşaüıdakilerden hangisi vaz'i hükümün çeşitlerinden değildir?

a:Sonuç
b:Sebep
c:Rükün
d:Şart

15: Aşağıdakilerden hangisi mutlak suyun özelliği değildir?

a:Kalınlığı
b:Rengi
c:Kokusu
d:Tadi

16. İlmihal dilinde, kadınlara mahsus hallerdenilce aşağıdakilerden hangisi kastedilmez?

a:İhtilâm
b:İstihaze
c:Hayız
d:Nifas

17: Yaratıldığı tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya ne denir?

a:Mukayyet su
b:Doğal kaynak suyu
c:Mutluk suyu
d:Saf su

18:Aşağıdakilerden hangisi "dua etmek, övmek, tâzim etmek" gibi anlamlara gelmektedir?

a:Salât
b:Kâmet
c:Kıyan
d:Savm

19:Aşağıdakilerden hangisi belli belli eylemler ve özell rükünler ile yüce Allah'a kulluk etmektir?

a:Dua
b:Namaz
c:Oruç
d:Hiçbiri

20:Farzı üç rekat kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

a:Vitir
b:Bayram
c:Cuma
d:Akşam


CEVAPLAR
1:A
2:B
3:C
4:A
5:A
6:C
7:C
8:B
9:B
10:A
11:B
12:D
13:C
14:A
15:A
16:A
17:C
18:A
19:B
20:D

TEST 4
1)Kur'an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
a)Hesaba çekildiği  ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini 
d)Dini ortaya koyan 


2)Kur'an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)En'am-Ali İmran             b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En'am               d)Bakara-Fatiha


3)En'am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din                 b)Din günü
c)İbrahim dini                  d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler 
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler


5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı                  b)Allah inancı
c)Oruç                                d)Peygamberlik müessesesi


6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik                      b)Brahmanizm
c)Budizm                         d)Sabilik


7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid'ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva                      b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak                       d)Ehli dalal


8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar 
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah'a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar 
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar


10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia                             b)Cebriye
c)Eş'ari                           d)Haricilik


11)Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler             b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar                 d)Bir tarafa çekilenler


12)Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle                            b)Hankah
c)Tekke                             d)Zaviye


13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi            b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi                  d)Mevlana


14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman                  b)İcmali iman
c)Kamili iman                  d)Tahkiki iman


15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberin saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah'a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak16)Allah'a,Hz.Peygambere ve O'nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü'min                        b)Muhsin
c)Muhlis                         d)Müdrik


17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber'in yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik                        b)Kafir
c)Günahkar                      d)Zındık


18)Aşağıdakilerden Allah'ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret                        b)Basar
c)Tekvin                        d)Kıdem


19)Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin                           b)Şeytan
c)Melek                         d)İblis


20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir

21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?

a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife


22)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasından değildir?

a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat


23)"Allah'ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye ne ad verilir?

a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife


24)Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi


25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki 
d)Resullerin sonuncusu


26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?


a)İstishab                     b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah                      d)İstihsan


27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler                    b)Şafiler
c)Malikiler                    d)Hanbeliler


28)"Fakihin şer'i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi "neyi ifade eder?


a)Re'y                         b)Te'vil
c)İctihad                      d)Vücub ehliyeti


29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?


a)Eksik eda ehliyeti                   b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti                    d)Vücut ehliyeti


30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?


a)Haram                                    b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh                           d)Caiz


31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?


a)Haram li-gayrihi                        b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh                      d)Tanziben mekruh


32)Hz.Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?


a)Zevaid sünnet                           b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet                         d)Gayri müekked sünnet


33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?


a)İstinca                                     b)İstibra
c)Hadesten taharet                            d)Necasetten taharet


34)Aşağıdakilerden hangisi"belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest                                 b)İstibra
c)Gusül                                   d)Taharet


35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?

a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur'ana dokunmak36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?

a)Tağsil                                 b)Muvalat
c)Delk                                   d)Tertıb


37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?

a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin  abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest                               b)Mesh
c)Delk                               d)Muvalat


39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal  bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam                           b)İstihaze
c)Hayız                             d)Nifas


40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri                       b)Kıyam
c)Kıraat                             d)Secde

41)Namaz rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisi ile düzgün ifade edilir?

a)Tertip                            b)Tedvir
c)Ta'dil-i erkan                       d)Kavme


42)Aşağıdakilerden hangisi avret sayılan yerleri örtmek demektir?

a)Setr-i avret                    b)Hadesten teharet
c)Necasetten teharet              d)Galiz avret


43)Müslümanların kıblesi neresidir?

a)Mescid-i Aksa               b)Mescid-i Nebevi
c)Mescid-i Haram             d)Mescid-i Kıbleteyn


44)Bir farz namazının vakti dışında kılınmasına ne ad  verilir?

a)Faite                            b)Kaza
c)Cem'                            d)Eda


45)Sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen,pramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlık aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Fecir-i sadık                 b)Fecir-i taglis
c)Beyaz-ı müstetıl             d)Beyaz-ı müsta'razi


46)Akşamleyin ufuktaki kızıllıktan/kızartıdan sonra meydana gelen beyazlık neyi ifade eder?

a)Şafak                       b)İstiva vakti
c)Fey-i zeval                  d)Fecr-i kazib


47)Niyetin zamanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)Niyetin iftitah tekbiri ile birlikte yapılması efdaldir
b)Tekbirden önce de niyet edilebilir
c)Tekbir alındıktan sonra yapılan niyet geçerli olur
d)Şafii mezhebinde niyetin hemen her tekbirden önce veya tekbirle birlikte yapılması gerekir


48)Namazda bir miktar Kur’an okumak neyi ifade eder?

a)İftitah tekbiri 
b)Kıyam
c)Rüku
d)Kıraat


49)Aşağıdakilerden hangi namazın vaciplerinden değildir?

a)Sadece alın ile burunu da yere koymak
b)Farz olan fiili geciktirmemek
c)Gerektiği durumlarda sehiv secdesi yapmak
d)Namazın başlarken elleri kaldırarak tekbir almak


50)Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir?

a)Tuma’nine                 b)İtimat
c)Tesmi                     d)Tahmid


51)Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklemeye ve ikinci cümlelerde sesi biraz daha yükseltmeye ne ad verilir?

a)Hadr                     b)Tesri’
c)Teressül                 d)Tefekkür


52)Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasının hükmü nedir?

a)Farz                    b)Vacib
c)Mekruh                 d)Mendup


53)Cemaatle namazda saf düzeni ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Kadın iki yanındaki birer erkeğin namazı bozulur
b)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulur
c)Kadının arkasındaki erkeğin namazı bozulur
d)Kadının önündeki erkeğin namazı bozulmaz


54)Muktedi nedir?

a)İmama uyarak namaz kılan 
b)İmamlık yapan 
c)Yalnız namaz kılan
d)Müezzinlik yapan


55)Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

a)Müdrik                b)Lahik
c)Mesbuk               d)Müktedi


56)Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?

a)Vakit                    b)İkamet
c)Cemaat                 d)Şehir


57)Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’ye göre hutbenin rükünlerinden değildir?

a)Hutbenin her iki bölümünde Allah’a hamdetmek
b)Her iki hutbede Peygamberimiz’e salavat getirmek
c)İkinci hutbede müminlere dua etmemek
d)Her iki hutbede takvayı tavsiye etmek


58)Aşağıdakilerden hangisi bayram namazlarının diğer namazlardan kılınış bakımından farklıdır?

a)İki rekatlı olması
b)Her rek’atta zait tekbirlerinin olması 
c)Cemaetle kılınması
d)Öğle vaktinden önce kılınması


59)Aşağıdakilerden hangisi Arapça’da rahatlamak,dinlenmek gibi anlamlara gelir?

a)Vitir               b)Revatib
c)Teravih           d)Regaib


60)Aşağıdakilerden hangisi hem uyumak hem de uyanmak anlamına gelir?

a)Teheccüd          b)Evvab
c)Duha              d)Fecr


1)Teravih namazı kaç rek'attir?

a)8              b)20          c)12              d)162)Bir kişinin seferi sayılabilmesi için ikamet etdiği yerden en az kaç kilametre uzaklıkta bir yere gitmesi gerekir?

a) 90km                             b)120km
c)180km                            d)60km3)Hanifilere göre seferde namazı kısatmanın hükmü nedir?

a)Ruhsat                         b)Azimet
c)İmkan                           d)Caiz4)Bir erkeğin vefat eden karısını yıkamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Erkek, iddet beklemeyeceği için aralarındaki nikah sona erdiğinden yıkayamaz
b)Yıkayacak kimse bulunamadığı taktirde koca karısına teyemmüm verir
c)Hanifilerin dışındaki üç mezhebe göre koca karısını yıkayabilir
d)Erkek iddet beklediği için evlilik devam edeceğinden yıkayabilir5)Erkek mi kadınmı anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hün-sa-i müşkil denilen kimse ölünce ne yapılır?

a)yıkanır ve kadın gibi kefenlenir
b)Yıkanmaz ve erkek gibi kefenlenir
c)Yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.Kefenleme hususunda kadın sayılır ve ona göre kefenlenir
d)Yıkanır ve erkek gibi kefenlenir6)Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nasıl isimlendirilir?

a)Nezir                            b)Nafile
c)Vücüp                          d)Hiçbiri7)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)Bozulan nafile orucun kazası
b)Davud orucu
c)Şevval orucu
d)Aşure orucu8)Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

a)Cinsel ilişki                  b)İhtilam olmak
c)Bir şeyler yemek         d)Bir şeyler içmek9)Aşağıdakilerden hangisi oruçlu için hem kaza hemde kefareti gerektirmez?

a)Cinsel ilişki                                                 b)Birşeyler yemek
c)Cinsel ilişkiye girmeden boşalmak       d)Birşeyler içmek10)Aşağıdakilerden hangisi önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır?

a)Mal-i  müstefad                                           b)Havelanü'l-havl
c)Nisab                                                            d)Hiç biri11)Zekatı ehil olanlara vermek aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Temlik                                                        b)Niyet
c)Nisab                                                          d)Nema12)Altın, gümüş ve paranın zekatı hangi nisbette ödenir?

a)%5                                                   b)%2,5
c)%10                                                 d)Hiçbiri13)Doğal yollarla sulanan araziden elde edilen toprak mahsüllerinin zekatı ne kadar verilir?

a)%5                                                 b)%2,5
c)%10                                               d)Hiçbiri14)Aşağıdakileden hangisi zekat vergiye benzemez?

a)Zekatda vergide toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbaridir
b)Zekatı kaide olarak devlet tahsil etmez ve vergiyi devlet tahsil ederek ilgili yerlere sarf eder
c)Zekat mükellef, bu farizayı yerine getirirken kendisi için özel bir menfaat gözetmez.Vergi mükellefi de vergisi karşılığında doğrudan kendisine bir menfaat beklemez 
d)Hem zekatın hem verginin malı hedefleri yanında iktisadi,içtimai hedefleri de vardır15)Aşağıdakilerden hangisi zekat vermenin adabından değildir?

a)Müslüman zekatını sadece Allah'ın rızasa kavuşmak için vermeli, kullara sık sık hatırlatmalıdır.
b)Müslüman mükelef temiz ve helal kazancından zekat vermelidir
c)Bu farizayı ''Başa kalkmadan"ve "Eza vermeden"yerine getirmelidir
d)Zekat ibadetini eda etmeden acele davranmalı,onu meşru bir mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler.


16)Aşağıdakilerden hangisi"Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler yerine getirmekle yükümlü oldukları malı bir ibadettir?

a)Fitre                                            b)Fidye
c)Zekat                                           d)Sadaka


17)Afakiler için yol üzerinde mıkat yeri yoksa ihrama en son nerede girmelidirler?

a)Muhakkak mıkat yerinden geçmek gereklidir
b)Kendilerineen yakın mıkatın hizasını geçmeden
c)Kendi ikamet ettikleri yerde
d)Mescidi Harama girmeden hemen önce


18)Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden değildir?

a)İhram yasaklarından sakınmak
b)Tırnakları kesmek
c)Her fırsatta telbiye söylemek
d)Temizlik için gusletmek


19)Aşağıdakilerden hangisi belden aşağıya sarılan havlu anlamına gelir?

a)Rida                                                b)İzar
c)İhram                                               d)Hiçbiri


20)Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması aşağıdakilerden hangisidir?

a)Muvalat                                  b)Cem'-i te'hir
c)Cem'-i takdim                       d)Vakfe


21)Aşagıdakilerden hangisi Hacerülesved'in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp,Kabe'nin etrafında yedi defa dönmektir?

a)Sa'y                           b)Vakfe
c)Tavaf                          d)Şaft


22)Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümek  aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

a)Teyemmüm                                 b)Teyamün
c)Telbiye                                           d)Say


23)Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin zamanıdır?

a)Zilhiccenin 10. günü zeval vaktinde 11.günü fecr-isadık zamanına kadar geçen süre
b)Zilhiccenin 10.günü  zeval vaktinden güneş batmasına kadar geçen süre
c)Zilhiccenin 10.günü tan yerinin ağırmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan süre
d)Hiçbiri 

24)Haccedenlerin arefe günü akşamı müzdelifede akşam ve yatsı namazlarını cem-i te'hir ile kılmalarının hükmü nedir?

a)Sünnet                                                 b)Farz
c)Vacip                                                    d)Mubah


25)Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamalarının mekruhlarından değildir?

a)Şeytan taşlama günlerinde sırayla Küçük,Orta ve Akabe cemrelerine taş atmak
b)Cemre mahalinde biriken taşlardan alıp atmak
c)Büyükçe bir taşı olduğu gibi veya kııp bir kaç parça yaparak atmak
d)Bir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak 26)Saçların traş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre,bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar  ki süre içinde yapılması vaciptir
b)Kadınların saçlarını dipten traş etmeleri sünnettir
c)Geciktirilmesi durumunda ceza gerekir
d)Meseplerin her birinde başın traş edilecek miktarı abteste meshi gereken miktarı aynıdır


27)Aşağıdakilerden hangisi temettu've kıran haccının şartlarından değildir?

a)Hacceden kişi Afaki olmalıdır
b)Hacceden kişi Hillı olmalıdır
c)Umre ve Hac,her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır
d)Hac aylarında yapılan umreden sonra "Salih İlmam" olmamalıdır


28)Hanefilere göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle kişi ne yapmış olur?

a)İfad haccı                                          b)Sahih imlam
c)Temettu' haccı                                    d)Hiçbiri


29)Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?

a)Köle azad etmek 
b)Aralıksız olarak iki ay oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)Altmış fakiri doyurmak

30)Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin kefaret olarak yapması gerekenlerden biridir?

a)Mü'min bir köle azad etmek
b)Üç ay peşpeşe oruç tutmak
c)On fakiri doyurmak
d)On fakiri giydirmek
NOT: Değerli Okuyucularımız!


CEVAPLAR:

16:(cevap:A)
17:(cevap:B)
18:(cevap:A)
19:(cevap:B)
20:(cevap:C)
21:(cevap:C)
22:(cevap:B)
23:(cevap:C)
24:(cevap:C)
25:(cevap:A)
26:(cevap:B)
27:(cevap:B)
28:(Cevap:B)
29:(cevap:C)
30:(cevap:A)


TEST 9

31)Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce traş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ödemesi gerekmez?

a)Üç gün oruç tutmak
b)Sığır cinsinden bir hayvan kurban etmek
c)Altı fakiri doyurmak 
d)Bir koyun kurban etmek

32)Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?

a)Yabancı bir erkeğin spermi alınarak uygulanan tüp bebek
b)Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan bir yumurta ile döllendirilmesi
c)Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
d)Eşlerden alınan yumurta ve spermin başka bir gönüllü kadın rahmine yerleştirilmesi


33)İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?

a)Ölüden diriye organ nakli yapılırken zaruretin bulunması gereklidir
b)Ölüden diriye nakilde alıcının da buna razı olması gerekir
c)Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması gereklidir
d)Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir

34)İntihar ile ilgili hangi hüküm doğrudur?

a)İntihar eden kişi kafir olur
b)İntihar edenkişinin cenaze namazı kılınmaz
c)Ölüm orucu tutmak intihar hükmünde değildir
d)İntihar eden Müslüman yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür

35)Satım kurallarından hangisi yanlıştır?

a)Alım satımın temel şartı karşılıklı rızadır
b)Akdin tam anlamıyla meşruluk kazanması için geçerlilik ve işlerlik şartlarında bulunması gerekir
c)Satıma konu olan mevcut ve hukuken geçerli bir mal olmasıda şarttır
d)Satım akdinin bulunması için tarafların temyiz şartına taşımalarına gerek yokyur

36)Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış tanımlanlanmıştır?

a)Rehin:hapsetmek,alıkoymak
b)Rahin:rehin verene denir.
c)Kefalet:teslim alınan mala denir.
d)Mürtehin:rehin alana denir.

37)Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a)Bizantinizm:dini otoritesini siyasal otoritenin önüne geçmesi ve himayesine almasıdır.
b)Teokrasi:siyasal iktidarın tanrıdan kaynaklandığını ifade eder.
c)Laiklik:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
d)Konkordato:Dinsel kaynaklı bir yöneti şeklidir.

38)Kur'an ve sünnet bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Ayetler muhtevasına ilişkin olarak taabbudi ve akli içerikli olmak üzere ikiye ayrılır
b)Kur'anda akıllı ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alınır
c)Kur'anda konular genelde insan merkezi olarak işlenir
d)Hz.Peygamberin açıklamaları kendini bağlar


39)"Hilafet"tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
b)İmameti suğra:namazdaki imamet anlamındadır
c)İmameti Kübra:hilafet ile eş anlamlıdır
d)İmameti uzma:hilafet ile eş anlamlıdır.

40)Peygamber sonrası dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hz.Peygamberin ölümden sonra devlet düzeni devam ettirilememiştir
b)Hz.Ali'nin halifeliğe geçişi de diğer üç halife gibi olmuştur
c)Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur
d)Hz.Muaviye'nin geçişi de Hz.Osman gibidir

41)Aşağıdakilerden hangisi islam bilgilerinin tasnifleri arasında yer almaz?

a)Hak din                                        b)Batıl din
c)Muharref din                               d)Düalist din

42)Rum suresi 30.ayette geçen fitratullah ne demektir?

a)Allah'ın peygamberi                      b)Allah'ın dini
c)Allah'ın kitabı                                  d)İslam fıtratı

43)Müteahhirin seleffiye arasında hangisi yoktur?

a)İbni Teymiyye                              b)Vasıl b.Ata
c)İbnül-Vezir                                   d)Şevkani

44)İman esasları ilmihal kitaplarında ne ile ifade edilir?

a)Eslemtü                                     b)Amentü
c)Kabültü                                       d)Vehebtü

45)Kafir sözlükte ne anlama gelmektedir?

a)Açan                                       b)İfşa eden
c)Örten                                      d)Örtmek
CEVAPLAR:


31:(cevap:B)
32:(cevap:C)
33:(cevap:D)
34:(cevap:D)
35:(cevap:D)
36:(cevap:C)
37:(cevap:A)
38:(cevap:D)
39:(cevap:A)
40:(cevap:C)
41:(cevap:D)
42:(cevap:B)
43:(cevap:B)
44:(cevap:B)
45:(cevap:C)


TEST 10

1)Kur'an-ı Kerimde Medine döneminde inen ayetlerde geçen din kelimesiyle daha çok hangi anlama vurgu yapılmıştır?

a)İnsanın hesaba çekileceği ahiret gününe

b)İslamın diğer dinlere karşı üstünlüğüne

c)Allah'a ulaştıran yol olduğunda

d)Dinin Allah tarafından konulan yol olduğuna2)Kur'an-ı Kerimde geçen hangi ifade ile yeni dinin bütün dinlerce üstün kılnacağı müjdelenmiştir?

a)Yevmid-din                                     b)Dinen kıyamen

c)Millet  İbrahim                                 d)Dinül-hak


3) 1-Tabiat olaylarının etkisi altında kalıp onlara kutsallık atfetmek

2-Ruhlara takınma

3-Büyüye,bitki ve hayvanların kutsalığına inanmak

Yukardakiler sırasıyla hangi kelimeleri ifade eder?

a)Natürizm-totemizm-animizm

b)Animizm-natürizm-totemizm

c)Totemizm-animizm-natürizm

d)Natürizm-animizm-totemizm


4)Muharref ne demektir?

a)İlahi vahye dayanmayan dinler

b)İlahi vahye dayanmakla birlikte asli şeklini koruyamamış dinler

c)İlahi olması ve orjinal şeklini koruması

d)Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar5)Ehl-i bid-at ne demektir?

a)Hz.Peygamberin sünnetini terk ederek O'nun ve ashabının izledikleri yoldan ayrılanlar

b)Sünneti rehber edinenler

c)Kurtuluş yolunda olanlar

d)Ümmetin çoğunluğunu oluşturanlar6)Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Bid'at mezheplerinden değildir?

a)Galiye                              b)Yezidiyye

c)Batiniyye                         d)Selefiyye


7)Mu'tezile mezhebi kimin öncülüğünde kurulmuştur?

a)Hasan Basri                      b)Cahiz

c)Vasıl b.Ata                          d)Zemahşeri

8)Aşağıdakilerden hangisi Caferiyye görüş ve uygulamalarından değildir?

a)Müt'a nikahını caiz görme

b)Boşamada iki şahit zorunluğu

c)Çıplak ayakların üstüne meshi yeterli sayma

d)Beş vakit namazları vaktinde kılma
9)Aşağıdakilerden hangisi farklı hükümleri bir araya getirilmesini ifade eder?

a)Tefrik          b)Telfik            c)Tebrik                  d)Tehdit
10)Ebu Said Ebü'l-Hayr'ın Farsça'yı tasavvuf dili haline getirmek için ilk adını atmasından sonra,Hücrivi'nin oluşturmuş olduğu Farsça ilk tasavvuf kitabın adı nedir?

a)Divan-ı Kebir                                           b)Avarifü'l Naarif

c)Tabakatü's Süfiyye                                     d)Keşfül- Mahcüb
11)Allah'ın birliğine,Hz.Muhammed'in peygamberliğini ve onun, Allah'tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek,müslümanlar gibi yaşadıkları halde,kalpten inanmayan kimselere nedenir?

a)Müşrik              b)Kafir          c)Müslim             d)Münafık
12)Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

a)Allah'a iman                          b)Meleklere iman

c)Şahadet kelimesi                     d)Kitaplara iman13)Aşağıdakilerden hangisi varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır?

a)Allah              b)Rahman          c)Rahim          d)Halik
14)Aşağıdaki hususlardan hangisi İhlas Suresinde geçmemektedir?

a)Allah'ın bir olduğu                           b)Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

c)Doğurmadığı ve doğurulmadığı              d)Ancak O'na ibadet edildiği


15)Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından değildir?

a)Vücud                   b)Kıdem                   c)Kelam                  d)BekaTeşekkürler...  Dinihaberler.com
CEVAPLAR:


1:(Cevap:B)
2:(Cevap:D)
3:(Cevap:D)
4:(Cevap:B)
5:(Cevap:A)
6:(Cevap:D)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:D)
9:(Cevap:B)
10:(Cevap:D)
11:(Cevap:D)
12:(Cevap:C)
13:(Cevap:A)
14:(Cevap:D)
15(Cevap:C)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder