29 Temmuz 2013 Pazartesi

Kur'an-ı Kerim Tefsir Soruları ve Cevapları

Kur'an-ı Kerim Tefsir Soruları ve Cevapları 

1-Kur'an ilimlerine dair kaynaklarda birden fazla adı vardır."ilk, evvel, başlangıç" demektir. Bütün olarak gelen ilk sûre olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhlas 
B)Bakara
C) Nas
D)Fatiha

CEVAP D

2-Mushafta ikinci, nüzul sıralamasında 87. sûredir, Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'in en uzun süresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte bİr-çok âyeti için Özel iniş sebepleri vardır.Adını, 67-71. âyetlerdeki kıssadan almıştır. Buna göre Allah Teâlâ, Hz. Mû-sâ aracılığı ile İsrâiloğulları'na bir inek kesmelerini emretmiş, onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürüncemede bırakmışlardı.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara 
B)Nebe 
C) Vakıa
D)Tevbe

CEVAP A

3-Mushaf'taki sıralamada 3, iniş sırasına göre 89. sûredir. Enfâl sûresinden son­ra Ahzâb sûresinden önce Medine'de nazil olmuştur.
Müfessİrlerin çoğunluğuna göre, sûrenin önemli bir bölümünün geliş sebebi, Necran hıristiyanları adına Medine'ye gelen heyetle Hz. Peygamber arasında ge­çen Allah İnancı konusundaki tartışmalardır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir.?

A)Fatır
B)Teğabun
C)Duha
D) Al-i İmran

CEVAP D

4-Sûrenin tek ismi vardır, o da "kadınlar" manasına gelir. Sûre ak­rabalık bağında belirleyici rol oynayan ana rahmine atıfta bulunarak başlamış, ka­dın (ana rahmi) aracılığı île birbirinin mirasçısı olanların miras hükümlerini dü­zenleyen bir âyetle son bulmuş, arada ise birçok âyet kadınlarla ilgili hükümler, açıklamalar ve değerlendirmeler getirmiştir. Bu durumda sûre adını muhtevasın­dan almaktadır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicr
B)Vakıa
C)Nisa
D)Hümeze

CEVAP C

5-112-115. âyetlerde söz konusu edilen ve havarilerin isteği üzerine Hz. îsâ'nın gökten bir "yemek sofrası" İndirilmesi için dua etmesi dolayısıyla adını almıştır. Dinin İkmal edilmesinden ve bunun manevî nimet olmasından ki­naye olarak bu adın verildiğini kabul edenler de vardır. Ayrıca 1. âyette akîdlerin yerine getirilmesi emredildiği için "ukûd" (akidler), okuyanları azap meleklerinin elinden kurtaracağı İçin "münkıze" (kurtarıcı), ve dinî hükümler çeşitli âyetlere serpiştirildiği için "muba'sire" adlan da verilmiştir.Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Zilzal
C)Enam
D)Maide

CEVAP D

6-Mushaftaki sıralamada 6, iniş sırasına göre 55. sûredir. Hicr sûresinden son­ra Sâffât sûresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Tamamına yakınının Mek­ke'de indiği hususunda ittifak vardır. Abdullah b. Ömer'e ulaşan bir rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ".... sûresi bana toplu olarak indi. 70.000 melek teşbih ve hamd sözleriyle bu sûrenin inişine eşlik etti.70.000 meleğin inişine eşlik ettiği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maide
B)Al-i İmran
C)Enam

D)Saffat

CEVAP C

7- Sözlükte "sur, dağ ve tepenin zirvesi" mânasındaki urf un çoğulu olan ve bu­rada cennetle cehennem arasındaki bir yerin adı olarak kullanılan kelime­, sûrenin 46 ve 48. âyetlerinde geçer. 143. âyette "mîkat" kelimesi geçtiğinden bu isimle, 172. âyetin içeriği dolayısıyla "Mîsâk" sûresi diye de anılmıştır.Âyet sayısı itibariyle Mekke'de inen sûrelerin en uzunudur, Kur'an'da da en uzun sûrelerin üçüncüsüdür. Bu sebeple "tıvâl-i seb'" (yedi uzun sûre) arasında gösterilir.Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakara
B)Araf
C)Enam
D)Gaşiye

CEVAP B

8-Sûre Bedir Savaşı sırasında gelmeye başladığı ve Bedir de dahil olmak üze­re savaşla ilgili bir kısım hükümler taşıdığı için Bedir ismiyle de anılmıştır. Ancak meşhur olan ve Mushaf'ta yazılı bulunan ismi ......dir. Bu isimle ilgili bir hadis bulunmamakla beraber hem ilk âyetinde kelimesi geçtiği hem de sûrede ke­limenin ifade ettiği ganimetlerin hükümlerine temas edildiği için bu isimle anıldı­ğı anlaşılmaktadır.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Al-i İmran
B)Zariyat
C)Enfal
D) Şuara

CEVAP C

9-Hz. Peygamber Tebük Seferi'nden döndükten sonra Hz, Ebû Bekir'i hac emîri olarak görevlendirmişti. Ebû Bekir beraberindeki müslümanlarla hareket et­tikten sonra bu sûrenin baş kısmı nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sûredeki buyrukları hac esnasında insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali'ye görev verdi. Hz. Ali hac kafilesine yolda yetişti. Hz. Ebû Bekir ona âmir sıfatıyla mı yoksa memur sıfatıyla mı geldiğini sordu. O sadece sûreyi hac sırasında insanlara tebliğ etmek­le memur olduğunu söyledi. Birlikte Mekke'ye gittiler. Hz. Ali kurban bayramının birinci günü Cemre-i Akabe yanında insanlara hitap etti, kendisinin Hz. Peygamber'in elçisi olduğunu bildirip sûreden otuz veya kırk (Mücâhid'den yapılan riva­yete göre on üç) âyet okudu ve şu dört hususu özellikle tebliğ etmekle görevli ol­duğunu söyledi: Bu yıldan sonra Kabe'ye müşrik yaklaşmayacak, kimse Kabe'yi çıplak tavaf etmeyecek, mümin olmayan cennete giremeyecek, verilen söz mutlaka tutulacaktır.

Yukarıda anlatılan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)İbrahim
B)Hicr
C)Tevbe (Berae)
D)Nahl

CEVAP C

10-Hz. Peygamber, "Cuma günü ..... sûresini okuyunuz"[4] buyurarak sûrenin faziletine, "..... sûresi ve kardeşleri beni ihtiyar­lattı" mealindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. ..... sûresinin kardeşleri aynı hadisin devamında "Vakıa, Hakka, Mür-selât, Nebe' ve Tekvîr" sûreleri olarak belirtilmiştir. [5] Bu sûrelerde çok etkileyici bir üslûp­la daha önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah'ı kendi görev süreci ve özellikle ümmeti açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fatır
B)Hud
C)Nur
D)Furkan

CEVAP B

11-Kur'an-ı kerimde geçen kıssada "Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.
Sözünü söyleyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz Adem
B)Hz Eyyüp
C)Hz Yusuf
D)Hz Nuh

CEVAP C

12-Sûre adını 13. âyette Allah'ı teşbih ettiği bildirilen ve "gök gürültüsü" anla­mına gelen .... kelimesinden almış ve sahabe döneminden İtibaren sadece bu ad­la anılmıştır. Bu durum sûrenin adının Hz. Peygamber aleyhisselâm tarafından ko­nulmuş olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahzap
B)Fussilet
C)Şura
D)Rad

CEVAP D

13-Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını, senin kutsal evinin (Kabe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki rabbim, namazı kılsınlar! İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler! 38. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığı­mızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
Kuran-ı kerimde geçen bu duayı hangi peygamberimiz yapmıştır?

A)Hz Nuh
B)Hz Muhammed
C)Hz İbrahim
D)Hz Yusuf

CEVAP C

14-Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. 52. Onun yanına girip se­lâm vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. 53. "Korkma", dediler, "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." 54. İbrahim, "Üzerime yaşlılık  çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. 55. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!" dediler. 56- "Haktan sapmış olanlardan başka kim rabbimin rahmetinden ümit keser!" dedi. 57. "Ey Elçiler! Görevi­niz nedir?" diye sordu. 58. Dediler ki: "Aslında biz, suçlu bir kavme (ceza ver­mek için) gönderildik. Hicr Suresi/51

Ayette geçen Hz İbrahimin melek misafirleri hangi kavme ceza vermek için gönderilmiştir.?

A)Semud
B)Hicr
C)Ad
D)Lut

CEVAP D

15-Sûre genellikle 68. âyette geçen "bal ansı" anlamındaki ismiyle anıl­mıştır. Ayrıca sûrede Allah'ın kullarına lütfettiği ve edeceği nimetlerden geniş ola­rak bahsedildiği için "Niâm sûresi" diye isimlendirildiği de söylenir.Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)Enbiya
B)Nahl
C)Neml
D)Ahkaf

CEVAP B

16-Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla... 1. Bir gece, kendisine bazı âyet­lerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haranı'dan çevresini mübarek kıl­dığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, ger­çekten işitendir, görendir.

Bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)İsra
B)Mearic
C)Müddesir
D)Zümer

CEVAP A 

28 Temmuz 2013 Pazar

YETERLİLİK SINAVI SORU CEVAP

YETERLİLİK SINAVI SORU CEVAP

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna
12. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?Bir kişi
13. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?) Eyyam-ı bîd
14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?Fevat
15. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir? Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
16. Hz. Peygamber Hicretin 6. Yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?Abdullah ibn Ümmi Mektum
17- Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?Zeyd Bin Sabit
18. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir? Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
19. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder? Vücuh
21. Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?) Burhân-ı innî
22. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?) İncil
23. Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?) Beytü’l-izze
24. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?Matüridiyye
25. “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?Matüridiyye
26. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir? Eş’ariyye
27. “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?Eş’ariyye
28. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.
29. Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir.İstihlaf
30. Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?Küsuf
31. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü? Üç yıl
32. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?Addas
33. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?Sakîfetü beni Sâide
34. Ahlak konusunu işleyen“Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?Maverdî
35. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ânahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?Hz. Aişe
36. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?Er-Risale
37. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer kültürlerden, İslamiyet’e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?Hurafat
38. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil’in sayısının dörde indirildiği ve Hz. İsa’nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?
İznik Konsülü
39. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?Pavlus
40- İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan
eser aşağıdakilerden hangisidir? Er-Risale
41. İslam Hukuku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvafakat” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?İmam-ı Şatıbi
42. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?Tergib ve terhib hadisleri
43. İsnadı sahabede son bulan hadislere ne ad verilir?Mevkuf hadisler
44-Oruç ne zaman farz kılındı?Hicretin 2. yılında.
45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?Hz. Aişe (r.a)’dır.
46. Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?Hz. Zeyd (r.a.).
47. Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
48. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?Abdullah bin Mesut (r.a.).
49.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?Hz. Ebu Bekir (r.a.).
50.Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?Hz. Osman (r.a.).
51. Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?Maide suresi 5 ve 6.
52. Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz?Hak Dini Kur’an Dili.
53. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir? Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)
54. Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?Sam, Ham, Yafes
55. Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir? Ebu Zer Gifari (r.a.)
56. İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)
57. İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir? Kab Bin Eşref
58. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen yalancı kimdir?Müseylemetül Kezzap
59. Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
60. Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?Muallakat-ı Seba denir.
61. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?
İmameyn
62. Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?Hicri 9.yıl da
63. En son vefat eden sahabe kimdir?Tufeyl Amr bin Vâsile (r.a) (ö:722)
64. Peygamberimizin savaşlarını konu alan eserlere ne ad verilir?Meğazi
65. Mü’min Suresinin diğer adı nedir?Ğafir
66. Anadolu’ya ilk gelen tasavvuf ekolü hangisidir?Yeseviyye (Ahmed Yesevi)
67. Tebük Gazvesini anlatan sure hangisidir?Tevbe
68. Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?
Savm-ü Dâvûd
69. İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi batıl inancına ne denir?Reenkarnasyon
70. Hüsün ve kubuh ne demektir?
İyi ve hayırlı olanlarla, kötü ve şerli olanlar.
71. Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe ne ad verilir?Şabat.
72. Hadisleri topladıktan sonra sınıflara ayırmak ve guruplamak anlamına gelen hadis terimi nedir?Tasnîf.
73. Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?Ahmed b. Hanbel.
74. Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa ne ad verilir?Tenâsüh.
75. Ruhu’l Beyan tefsiri kime aittir?
İsmail Hakkı Bursevi
76 .“Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?Miun
77.“Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?Nur
78.Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?-14
79.Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?Neml
80.Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?Bakara-Al-i İmran
81.Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?-Bakara-Kevser
82.Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?86-28
83.“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?-Saff,6
84.“İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
85. Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?Emsalu’l-Kur’an
86.Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? 14 tane
Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak
87.Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?
Araf süresi -Necm süresi -Alak sûresi
88.İki nebinin ismi ile biten sûre hangisidir?Alâ Sûresi
89.Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sûre hangisidir? Rahman Suresi
90.Rasüllah’ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sûre hangisidir? Hud suresi
91.”Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sûre hangisidir? Ahzab sûresi
92.İmam Şafi (r.a) nin ‘insan düşünse bu sure insanlara yeterdi’ buyurduğu sûre hangisidir?Asr suresi
93. Bedir gazvesini anlatan sûre hangisidir?Enfal süresi
94.Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?
Ali imran 121-190
95. Hendek gazvesini anlatan sûre hangisidir? Ahzab 9-27
96. Kıblenin Kudüs’ten Kabe’ye çevrildiğini anlatan sûre hangisidir? bakara sûresi 142-150
97. Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır?100 bin rakamı saffat suresi 147. ayet
98. Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?1/10 Sebe:45
99. Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir? Hacc suresi
100. Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir? 25

FIKIH BİLGİLERİ

FIKIH BİLGİLERİ

1-Vila :Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
2-Cemi takdim ve cemi te’hir :Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
3-Tahrime tekbiri :İftitah tekbiridir. (başlangıç tekbiridir)
4- Mest müddeti:Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
5- Fecr-i Sadık:Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
6-Fecr-i Kazib:Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
7- Fey-i Zeval:Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
8-Cenaze yıkamak ,Farz-ı Kifayedir.
9- Mesbuk ,Namaza sonradan yetişen kişidir.
10- Mazmaza ve istinşak :Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır.
11- Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?
Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
12- Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü ,Farz-ı kifayedir.
13-Cenaze namazının rükünleri,4 tekbir ve kıyamdır.
14-Cenaze namazının vacipleri,Selamdır.
15- Cenaze namazının sünnetleri,Okunan dualar sünnettir.
16- Ezanın hükmü ,Sünnet-i müekkededir.
17- İftitah tekbirinin hükmü ,Namazın rüknüdür, farzdır.
18-İftitah tekbirinin diğer adı ,Tahrime tekbiridir:Bu tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldiği için tahrime denilir.Örnek;Konuşmak.
19- İma ,Ayakta duramayanın,oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır.Secde için başını rükudan biraz daha fazla eğer.
20- Namazda Fatihayı okumanın hükmü nedir?
Vaciptir. (Şafi mezhebinde farzdır)
21- Farzların 3. Ve 4. Rekatlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Sünnettir.
22- Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir?
Vacibin terkidir, sehiv secdesi gerekir.
23-Tadil-i erkân ,Namazda rüku, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükunet bulmasıdır. Vaciptir.
24- Kamet getirmenin hükmü ,Sünnettir.
25- Namazda Ettehıyyatü yü okumak Vaciptir
26-Vitir namazında Kunut duasını okumak Vaciptir.
27- Müdrik :İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.
28- Mesbuk :İmama birinci rekattan sonra yetişen kişidir.
29- Lahik :Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.
30- Namazda kunut tekbirinin hükmü Vaciptir.
31-Namazda kunut duasının hükmü Vaciptir.
32- Namazda selamın hükmü ,Vaciptir.
33- Muhazat :Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükun eda edecek kadar yan yana durmasıdır.Kadının yanındaki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.
34- Müktedi ,İmama uyan kişidir.
35- Kasr-ı salat :Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.
36- Necasetten taharet :Namaz kılacağımız yerin, vücudumuzun ve elbiselerimizin temiz olması.
37- Sıvı olan ağır necasetin Bir El Ayası (Avuç İçi) Kadarı namazı bozar?
38- Hanefi mezhebine göre bir su ile başın tamamını kaplama meshetmenin hükmü Sünnettir.
39- Başlanmış bir ibadeti bozan, sonlandıran davranışlara Müfsit
denir.
40- Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ile çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sure Zilzal Suresi
41-“Vakfe yapmak” :Hac esnasında Arafat dağında bir müddet beklemektir
42 Namazda “Mesbuk” :Birinci rekattan sonra imama yetişen kişidir.
43-Haccı Temettü “Sözlükte faydalanmak anlamında kullanılır. Fıkıhta ise hac aylarında ve bir yıl içinde iki ihramla umre ve haccı birlikte ifa etmek demektir.”
44- Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların ve hastaların tutamadıkları oruçları için verdikleri miktara Fidye denir.
45- En uzak mikat yeri Cidde istikametinde bulunan Hudeybiye’ dir,
46- En yakın mikat yeri Medine istikametinde olan Tenim’dir
47- İhram için mikat yerleri:1-Zülhuleyfe 2-Cuhfe 3- Zat-ı Irk 4- Karn 5-Yelemlem
48- Haccın çeşitleri :1-Haccı Temettü 2-Haccı İfrat 3-Haccı Kıran
49 Zekat verilmeyecek kimseler:
a- Ana ve babaya,b- Dede ve ninelere,c- Evlatlara,d- Karı veya kocaya,e- Zenginlere
f- Cami mescit çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.
50- “Eyyam-ı Mina” Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
51- “Ravza-i Mutahhara”:Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
52- “Eyyam-ı teşrik” :Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
53- Ka’be’nin rükünleri:a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî c) Rükn-ü şâmî d)Hacerül Esved
54- “fevat”ın tanımı: Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
55. Ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla 3–1 gün
Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır.
56- loğusalık halinin azami müddeti 40–60 gün Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır.
57- Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine İSTİHLAF denir.
58- İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre İmam dâhil 4–40 Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır.
59-Küsuf: güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder.
60- “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk Hıll bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir
61- Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya Nefr-i evvel Denir.
62- “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan sünnet namazlara Regaib sünnetler denir.”
63- “Peş peşe Beş.vakit veya daha fazla namazı kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip denir.
64. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yere vatan-ı sükna denir.
65- Cenaze namazı en az bir kişi ile kılınabilir.
66-Eyyam-ı bîd Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç
67- Ay tutulduğu zaman kılınan namazın ismi Hüsuf namazı
68-Teşrik tekbirleri 23 namaz vakti getirilir?
69-İhram :Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir. Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.
70-Mikat mahali :İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.
71- Haccın farzları :Haccın farzları birisi şart ikisi rukün olmak üzere 3tür. İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kabeyi tavafta ruknüdür.
72-Telbiye :Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra,söyleyerek ihram girmiş sayıldığı ve Allah’ın davetine icabet ettiğini belirten ”Lebbeyk Allahümme Lebbeyk… “cümlesidir.
73- Afaki :Mekke dışından hac için gelenlerdir.
74-Arafat vakfesinin zamanı ,Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.
75-Bedene,Hacda ihramlının işlediği bir kabahatten dolayı kesmesi gereken büyükbaş hayvanlardır.
76-Dem Haccın vaciplerini terk eden veya tehir eden kişinin kesmesi gereken ufak baş hayvanlardır.
77- İhsar kurbanı ,Hac veya umre için ihrama girenin bir özürden dolayı vakfe veya tavaf yapmadan ihramdan çıktığında kesmesi gereken kurbandır. Kıran haccı yapan kişi iki kurban kesecektir.
78-Nezir kurbanı ,Haremde kesilmek üzere adanan kurbandır.
79- Ceza kurbanı ,Haccın vaciplerinden birinin terki veya tehirinden dolayı kesilen kurbandır.
80- Şükür kurbanı ,Temettü veya kıran hacını yapanların kestiği kurbandır.Hedy de denir.
81-Yemin 3 çeşittir:Yemini kamus, yemini münakide, yemini lağv.
82-Yemini kâmus :Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yapılan yalan yere yemin etmektir. Büyük günahtır.
83- Yemini münakide :Geleceğe ait bir işi yapmak veya yapmamak üzere yapılan bir yemindir.Örn:Vallahi şu işi yapacağım veya yapmayacağım lafzını kullanarak yapılan yemin.
84-Yemini lağv :Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerinde öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir. Örn:Unutarak bir kişi binmediği halde “gemiye bindim” demesi gibi
85-Adak:Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde,farz vacip türü bir ibadeti yapacağını vaat etmesi Allah’a söz vermesidir.
86-Eyyam-ı Nahr ,Kurban kesme günleridir. (Zilhicce 10+11+12. günler)
87- Eyyam-ı ma’dudat (sayılı günler) Teşrik tekbiri günleridir. (Zilhicce 9+10+11+12+13. günler)
88- “Tehallül” İhram yasaklarının sona ermesidir
89- İkinci tehallül ,Ziyaret tavafını yapmakla ikinci tehallül gerçekleşir, yani bütün yasaklar kalkar.
90-Adak 2 çeşittir:A-Mutlak Adak B-Mukayyet Adak
91- Mutlak adak :Herhangi bir şarta bağlı olmayan adaktır. Örn: Allah için şu kadar oruç tutacağım gibi.
92- Mukayyet adak :Belli bir şartın gerçekleşmesi üzerine yapılan adaktır. Örn: Allah şifa verirse şu kadar sadaka vereceğim,oğlum okulu bitirirse kurban keseceğim gibi.
93-Nikahta asıl olan ,İcap ve kabuldür.
94-Hades-i asgar Abdest almayı gerektiren hallerdir, küçük kirliliktir.
95-Hades-i ekber Guslü gerektiren hallerdir, büyük kirliliktir.
96- Mehir Mehir, evlenme karşılığında kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir.
97-mehrin miktarı ,Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılıdır. Hz.Peygamber (a.s.) devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi.(Şafi mezhebine göre mehrin azı içinde bir sınır yoktur)
98- Kocanın boşadığı eşine ancak yeni bir nikahla dönmesine imkan veren boşama şekli Bain Talak
100-Ric’î Talâk ,Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama türüne, dönülebilir boşama anlamında “ric’î talâk” denir.
102- Mehir Mehir, evlenme karşılığında kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir.Mehrin miktarı ,Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılıdır. Hz.Peygamber (a.s.) devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi.(Şafi mezhebine göre mehrin azı içinde bir sınır yoktur)

SİYER-İ NEBİ TEST 11-Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
A)Arap yarım adası B)Hicaz C)Mekke D)Necran

2-Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
A)Şam B)Medine C)Taif D)Mekke

3-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
A)Arab-ı Âribe B)Arab-ı Müsta’ribe C)Arab-ı Müsta’ceme D)Arab-ı bâide

4-Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
A)Bedevi B)Medeni C)Asliye D)Hadari

5-Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
A)Hilf B)Cariye C)Civar D)Vela

6-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
A)Haşim B)Adnan C)Fihr D)Amr

7-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Fatıma bint Esed C)Saiyye D)Selma bint Amr

8-Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
A)Haşim B)Nadle C)Şeybe D)Abdülmenaf

9-Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
A)Sikaye B)İmare C)Rifade D)Hicabe

10-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Haris B)Zübeyr C)Ebu Süfyan D)Hamza

11-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
A)Ümeyme B)Fatıma C)Beyza D)Erva

12-Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?
A)Fatıma bint Amr B)Berre bint Abduluzza C)Amine bint Vehb D)Atike bint Abd

13-Hz Peygamberin Baba ve Annesinin soyu kimde birleşir?
A)Kusay B)Abdül menaf C)Kilab D)Adnan

14-Hudeybiye anlaşması gereği iman eden müşrikler medineye giremiyorlardı.Bunlarda müşriklerin kervan yolu üzerine üstlenerek kendilerinin medineye girmeleri için adeta Mekkelilere baskı yapıyorlardı.Müslümanların üstlendiği bu bölgenin adı nedir?
A)İs B)Bedir C)Hudeybiye D)Beni Nahle

15- İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
A)Abdullah b. Cahş B)Abdullah b.Zübeyr
C)Abdullah b.Cübeyr D)Abdullah b.Mesud

16-Aşağıdakilerden hangisi Hz peygamberin eşlerinden değildir?
A)Hz Meymune B)Hz Berre C)Hz Cuveyriye D)Hz Zeynep

17-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
A)Bedir B)Ebva(Veddan)Gazvesi C)Buvat Gazvesi D)Safaven

18- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
A)Ebu Cendel B)Ebu Dücane C)Mus’ab b.Umeyr D)Sad b.Ebi Vakkas

19- İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
A)Uhud Gazvesi B)Gatafan Gazvesi C)Bedir Gavesi D)Mustalik Gazvesi

20- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlardan değildir?
A)Velid b. Muğire B)Utbe b. Rebia C)Mut’im b.Adiy D)As b. Vail

21-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili bir bilgi değildir ?
A)Peygamber ile mekkede evlenmiştir.
B) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
C) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
D)Hz peygamberden sonra vefat etmiştir.

22-Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
A) Abbas B) Hamza C) Zübeyr D) Ebu Talib

23-Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
A) Alay safhası B) Hakaret safhası C) İşkence safhası D) Uzlaşma safhası

24-Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A) Utbe b. Rebia B)Nuaym b. Abdullah C) Es’ad b. Zürare D) Zeyd b. Harise

25-Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde b. Cerrah B) Sad b. Ubade C) Abdullah b. Zeyd D) Bera b. Marur

26-Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A)El-Vadi Gazvesi B)Ayneyn Gazvesi C)Batn-ı Nahle Gazvesi D)Hamrâü’l-esed Gazvesi

27-Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
A) Hz. Zeynep binti Huzeyme B) Hz. Zeyneb binti Cahş
C) Hz. Ümmü Seleme D) Hz. Ümmü Habîbe

28-Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
A) Hz. Nuaym b. Mesud B) Hz. Huzâî C) Selman-ı Farisî D) Hz. Sad b. Muaz

29-Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dıhye b. Halife – Herakliyus B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz D) Amr b. Ümeyye – Necaşi

30-Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
A) 7 dirhem altın B) Birkaç silah
C) Vakfettiği Fedek hurmalıkları D) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi

31-Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayber’in Fethi – Hicri V. Yıl B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
C) Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. Yıl D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. Yıl

32-Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?
A) Fihr bin Malik B) Amr bin Luhay C) Amr ibn-i Abbas D) Amr bin As

33-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?
A) Hudeybiye Antlasmasi B) Hilfül Fudül Antlasmasi
C) Darul Erkam’da yapilan antlasmalar D)Akabe antlaşmaları

34-Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkinda asagidakilerden hangisi yanlıstır?
A) Tevhid inancına sahiplerdi B) Hz.Ibrahim’in dinini yasatmaya çalısırlardı
C) Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi D) Mensuplarinin çoğu okuma yazma bilirdi

35Asağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik verilmeden önceki vasıflarından biri değildir?
A)Cesaret B)Uyumluluk C)Uyanıklık D)Tebliğ

36-İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanlarin güç kazandigi iki sahabe kimdir?
A) Hz.Hamza-Hz.Ömer B) Hz.Ali-Hz.Ömer
C) Hz.Ömer-Hz.Ebubekir D) Hz.Hamza-Hz.Ebubekir

37-Asagidakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri
değildir?
A) Kiz alıp vermemek B) Alıs veris yapmamak
C) Müslümanlarla konusmamak D) Müslümanları her yerde dövmek

38-Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin……yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu
Yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı.
Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)H.10.yılı –Hazrec – Hz.Ali – Mut’im bin Adiy
B)H.10.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
C)H.11.yılı – Evs – Hz.Ali – Süheyl bin Amr
D)H.12.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Süheyl bin Amr

39-Akabe biatları hakkında asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
A) Islam’ın Medine’de tanınmasında ve yayılmasında önemli rol oynamıstır
B) Akabe antlaşmaları dışa açılım stratejisidir
C) 1.Akabe biatinda 6 kisi 2.Akabe biatinda 12 kisi vardır
D) Her durumda Hz.Muhammed (sav)’i koruyacaklarina dair söz vermislerdir

40-Asagidakilerden hangisi Ficar savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
A) Haram aylarında yasanan barışçıl ortamın ihlalini önlemek
B) Haksızlığa uğrayanların yanında yer almak
C) Ticari hayata vurulan darbeyi önlemek
D) Harem bölgesinin mukaddesliğine leke sürülmesine engel olmak

41-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamdaki ölü sayısını ifade eder?
A) Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
B) Müslümanlardan 250 şehit , müşriklerden 315 ölü
C) Müslümanlardan 315 şehit , müşriklerden 435 ölü
D) Müslümanlardan 112 şehit , müşriklerden 316 ölü

42-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?
A) 36 B) 23 C) 27 D) 31

43-Aşağıdakilerden hangisi Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan sahabilerden değildir?
A)Ka’b bin Malik B)Mürare b. Rebi C)Hilal b. Ümeyye D)Said b.Zeyd

44-Hz. Peygamber oglu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasil mükafatlandırmıstır?
A) Azat etmiştir B) Gerdanlık almıştir C) Hurmalik vermiştir D) Yüzük hediye etmiştir

45- Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?
A) Hz. Ömer B) Hz. Ali C) Zeyd b. Sabit D) Enes b. Malik

46-Hadis-i seriflere göre en faziletli müslümanlar kimlerdir?
A) Ashab-ı Suffe B) Ashab-ı Bedir C) Ashab-ı Kehf D) Ashab-ı Uhud

47-Mekke’deki ailesini korumak amaciyla müşrikleri memnun etmek için, Mekke’nin fethinin hazırlıklarını
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) in haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir?
A) S ‘ad bin Ubade B)Huzeyfe C) Hatib bin Ebu Beltea D) Halid bin Velid

48-Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildigi üzere ,hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi
sayısal çokluguna güvendi ve bu kibrinin cezasını çekti?
A)Uhud B)Mute C)Huneyn D)Taif

49-Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları,
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini,
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih ve tavsiye ettiği savaş hangisidir?
A)Hayber B)Mute C)Tebuk D)Kureyza saldırısı

50-Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine kavuşturduğu hanımı kimdir?
A)Ümmü Seleme B)Hz Hz. Cüveyriye C)Hz.Zenep binti Cahş D)Hz. Safiyye

51-Hz. Peygamberin 5 yasındayken yanına aldığı ve ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?
A)Zeyd Bin Harise B)Hz. Enes C)Hz. Ali D)Selman-ı Farisi

52-Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
A)Miraç B)Veda Haccı C)Hicret D)Peygamberlik

53- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerindendir
A)Bu anlaşma 3 yıl geçerli olacak
B)Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
C)Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl ziyaret edecekler
D)Mekkelilerden umrede her konuda müslümanlara yarımcı olacak.

54-Aşağıdaki mescilerden hangisi yapılışı itibari ile en son yapılandır?
A)Takva mescidi B)Dırar mescidi C)Nebevi mescidi D)Harameyn

55-Aşağıdakilerden hangisi Nübüvvetin 5.yılında olan olaylardanır?
A)Boykot kararı B)Miraç olayı C)Habeşistan göçü D)Taif ziyareti

56-Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i nebinin içinde değildir?
A)Hücre-i saadet B)Lübabe sütunu C)Suffe D)Hz Aişenin kabri

57- Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu dönem Arap yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
A)Sabiilik B)Haniflik C)Satanistlik D)Musevilik

58-“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
A)Baba annesi B)Dadısı C)Ebu talibin hanımı D)Halası

59-Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet öncesi olan bir olay değildir?
A)Ficar harbi B)Kabe hakemliği C)Fil olayı D)Garanik vakası

60- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir?
A)Nadir oğulları B)Kaynuka oğulları C)Kureyza oğulları D)Evs Oğulları

61-Hicret esnasında Hz peygamber ve Ebubekir’e aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmamıştır?
A)Hz Ömer B)Esma binti Ebubekir C)Amir b.Füheyra D)Abdullah b.Uraykıt

62-Aşağıdakilerden hangisi Mekki bir olaydır?
A)Hac B)Ezan C)İsra D)Rec’i vakası

63-Bi’r-i Maune olayında kaç hafız şehit edilmiştir?
A)75 B)70 C)40 D)20

64-Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin,Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıttır?
A)Davet mektupları B)Akabe antlaşmaları C)Hudeybiye antlaşması D)Hicret

65-Hz Osman’ın ikinci hanımının adı nedir?
A)Hz Zeynep B)Hz Ümmü gülsüm C)Hz Rukiyye D)Hz Şeyma

66-Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer alır?
A) Amr b.As B) Zübeyr İbn Avvâm
C) Halid b.Ziyad D) Halid b Velid

67-İfk olayında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Müslümanlar iftiraya inandıkları için kınanmıştır.
B)Olay nur suresinde bahsedilmektedir
C)Olay da iftirayı atanlar Mekke müşrikleridir
D)Olaya sebep olan konu gerdanlığın kaybolmasıdır.

68-Aşağıdakilerden hangisi Hz Ömer’in müslüman olması ile gerçekleşen bir olaydır?
A)Putların yıkılması B)Müslümanların işkenceden kurtulması
C)İslamın hızla yayılması D)Kabede aşikara ibadet yapılması

69-Peygamberimizin kızları küçükten büyüğe doğru hangisidir?
A)Fatıma,Rukiyye,Ümmügülsüm,Zeynep B)Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye, Zeynep
C)Zeynep,Ümmügülsüm,Fatıma,Rukiyye D)Fatıma,Ümmügülsüm, Rukiyye, Zeynep

70-Hz Peygamber için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A)Ebul Kasım B)Nikateyn C)Üsve-i Hasene D)Emin

71-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimizin nübüvvetinde olmuştur?
A)Ahzap B)Yemame C)Yermük D)Ficar

72-Bedir savaşına katılmadan savaşın mağlubiyeti haberi üzerine kederinden ölen islam düşmanının adı nedir?
A)As b.Vail B)Velid b.Muğire C)Ebu Leheb D)Ebu Cehil

73-Aşağıdaki mescidlerden hangisi K.Kerimde bahsedilmez?
A)Kıbleteyn Mescidi B)Takva Mescidi C)Dırar Mescidi D)Aksa Mescidi

74-Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?
A)Hücre-i Saadet B)Suffe C)Ravza-i Mudahhara D)Cennet’ül Baki

75-Müşriklerin Haşimoğullarına aldıkları bokot kararını kim yazmıştır?
A)Mansur b.İkrime B)İkrime b.Ebu Cehil C)Umeyye b.Halef D)Halid b.Velid

76-Taif dönüşünde Hz Peygamber ve Zeyd kimin bağına sığınmıştır?
A)Addas B)Sehl ve Süheyl C)Mut’im b.Adiy D)Utbe ve Şeybe

77-Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşının şehidlerinden değildir?
A)Abdullah b.Cübeyr B)Abdullah b.Zübeyr C)Hanzala D)Musab b Umeyr

78-Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasından önce ne amaçla Mekkeye gitmek istemişlerdi?
A)Mekkeyi Feth B)Sıla-ı Rahim C)Umre D)Hacc

79-Hz Peygamberin İsra Yolculuğu nereden başlamıştır?
A)Mescid-i Aksa B)Beyti Atik C)Safa tepesi D)Dar’ul Erkam

80-Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşında öldürülen ileri gelen müşriklerden değildir?
A)Utbe Bin Rabia B)Ebu Süfyan C)Ümeyye Bin Halef D)Nadir Bin Haris

81-Davet mektupları hangi ülkeye gönderilmemiştir?
A)Habeşistan B)Sasaniler C)Hindistan D)Mısır

82-Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
A)Zeyd b.Sabit B)Muaz b.Cebel C)Ömer b.hattab D)Halid b.Velid

83-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
A)İzzet B)Ka’b b.Züheyr C)Hassan b.Sabit D)Ebu Zerril Ğıfari

84-Hz Peygamberin vefatında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A)Cenaze Namazı cemaatsız teker teker kılınmıştır B)Hz Aişe’nin odasına defnedilmiştir.
C)Hz Ebu Bekir yıkamıştır D)Rebiul evvel ayında vefat etmiştir.

85-Aşağıdakilerden hangisi Yesrib (Medîne)’nin yerleşik halkından değildir?
A)Kaynuka Kabîlesi. B)Sakif Kabîlesi. C)Hazrec Kabîlesi. D)Kurayza Kabilesi

86-Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?
A)Halime B)Ümmü Eymen C)Fatıma D)Süveybe

87-Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?
A)Medine B)Habeşistan C)Taif D)Hayber
88-Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?
A)Abdullah b Übeyy B)Ebu Süfyan C)Ebu Cehil D)Abdullah b Vasi

89- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?
A)Tebük B)Uhut C)Hayber D)Huneyn

90- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?
A)Veladeti B)Mekkenin fethi C)Nübüvveti D)Hicreti

91-Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?
A)Onların ihramdan çıkması için uyarmasını istedi
B)Onlara karşı merhametli olmasını istedi
C)Cehennemle korkutmasını istedi
D)Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi

92-Huneyn savaşı kime karşı yapılmıştır?
A)Ben’i Bekr B)Huzaa C)Hevazin D)Mekkelilere

93-Hz peygamber Mekke yi fethedince kabenin anahtarlarını kime bırakmıştır?
A)Ebu Süfyan B)Osman b.Talha C)Abbas b.Abdulmuttalip D)Abdullah b.Zübeyr

94-Hayber savaşının nedeni nedir?
A)Müslümanlara savaş açmaları B)Bazı Müslümanların şehit edilmesi
C)Düşmana yardım ve yataklık etme D)Antlaşmaları bozma

95-İfk hadisesinde Hz Aişe için iftira atılan kişi kimdir?
A)Safvan b.Muattal B)Abdullah b.Ubey C)Abdullah b.Cübeyr D)Halid b.Ziyad

96-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?
A)Hz. Ömer B)Zübeyr b. Avvam C)Abdullah bin Mesud D)Hz. Hamza

97-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?
A)Ümeyye b. Halef B)As b. Vail C)Ebu Cehil D)Utbe b. Rebia

98- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Allah Rasulü’nün yaptığı savaşlar oluş sırasına göre verilmiştir?
A)Bedir, Uhud, Hendek, Habyer, Huneyn, Tebuk
B)Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk, Habyer, Huneyn
C)Bedir, Uhud, Tebuk, Hendek, Habyer, Huneyn,
D)Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Tebuk, Hayber

99- Hz. Hamza’nın müslüman olmasına sebeb olan olay nedir?
A)Hz. Ömer’in kız kardeşi ve eniştesini dövmesi
B)Ebu Leheb’in Peygamberimize sövmesi
C)Ebu Leheb’in karısının peygamberimize hakaret etmesi.
D)Ebu Cehil’in peygamberimize sövmesi

100- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan olup en çok zulüm görenlerden biridir?
A)Hz. Ebubekir B)Ammar b.Yasir C)Hz. Ömer D)Hz. Ali

1-B 11-B 21-A 31-A 41-A 51-A 61-A 71-A 81-C 91-D
2-A 12-B 22-C 32-B 42-C 52-D 62-C 72-C 82-D 92-C
3-B 13-C 23-D 33-B 43-D 53-B 63-B 73-A 83-C 93-B
4-D 14-A 24-B 34-C 44-A 54-B 64-C 74-C 84-C 94-C
5-D 15-C 25-C 35-D 45-C 55-C 65-B 75-A 85-B 95-A
6-B 16-B 26-D 36-A 46-B 56-D 66-B 76-D 86-B 96-C
7-A 17-B 27-C 37-D 47-C 57-C 67-C 77-B 87-C 97-A
8-C 18-B 28-A 38-B 48-C 58-C 68-D 78-C 88-A 98-A
9-C 19-D 29-B 39-C 49-B 59-D 69-D 79-B 89-B 99-D
10-C 20-C 30-A 40-B 50-D 60-C 70-B 80-B 90-D 100-B

26 Temmuz 2013 Cuma

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ TEST

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
A)Tevkifilik B)Tencimü’l Kur’an C)Tertil D)Tekamül
2-Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
A)İman B)Varlık C)Sevgi D)Akıl
3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
A)Burhan B)Beşir C)Bahir D)Belağ
4-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

5- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
A) El-Mesâni B) El-Miun C)El-Mufassal D) Es-Seb’u't-Tıvâl

6-Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
A) Es-Seb’u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal, El-Mesâni
B) El-Mesâni, Es-Seb’u't-Tıvâl, El-Miun, El-Mufassal
C) El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb’u't-Tıvâl
D) El-Miun, El-Mesâni, El-Mufassal, Es-Seb’u't-Tıvâl

7-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
A)En’am B)Maide C)Mearic D)Ahkaf

8-Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
A)Fısıltılar B)Zaman C)Aylar D)Bölümler

9-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

10-Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
A)Mearic B)Fussilet C)Hadid D)Ahkaf

11-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
A)Zeyd b. Harise B)Muaviye B)Halid b. Velid D) Şurahbil b. Hasene

12-Medine dedi en meşhur vahiy katibi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Abdull b.Mesud B)Übey b.Kab C)Abdullah b.Abbas D)Ali b.Ebi Talib

13-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
A)Arza B)Kitabet C)Hıfz D)İbadette uygulama

14-Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
A)Kumaş B)Hurma dalları C)İnce beyaz taşlar D)İşlenmemiş ince deri parçaları

15-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

16-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
A)H 25 B)H 13 C)H 18 D)H 20

17-İlk defa bir heyetten de yararlanarak nokta şeklindeki harekeyi icat edip üstün yerine harfin üstüne, esre yerine altına, ötre yerine de önüne, farklı renklerle birer nokta koyan kişi kimdir?
A)Halid b.Ahmed B)Nasr b. Âsim el-Leysî C)Ebü’l-Esved ed-Düelî D)İbni Mücahid

18-Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal çalışması ne zaman olmuştur?
A)Meşuriyet B)Cumhuriyet C)Tanzimat D)Mecelle

19-Kur’an yolu tefsirinin müelliflerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Prof.Dr.Mustafa Çağrıcı B)Prof.Dr.Hasan Kamil Yılmaz
C)Prof.Dr.İbrahim Kâfi Dönmez D)Prof.Dr.Sadrettin Gümüş

20-Mekki ve Medeni sureler taksim edilirken hangisi dikkate alınmaz?
A)Mekan B)Muhatab C)Hicret D)Konu

21-Aşağıdakilerden hangisi mekki surelerin hakkında doğru değildir?
A)Bakara ve Al-i imran hariç, başlarında hurüf-u mukattaa bulunan her sure Mekkidir.
B)Bakara suresi hariç, içinde Adem ve İblis kıssası bulunan her sure Mekkidir.
C)Bakara suresi hariç,peygamberlerin kıssalarından bahseden her sure Mekkidir.
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseden sureler Mekkidir.

22-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)88-95 B)86-28 C)100-150 D)87-29

23-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

24-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.

25-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın üslübu değildir?
A)Tasvir B)İcmali C)İstidlal D)Şekil

26-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Kasas D)Gizillik

27-Kur’an-ı Kerim’in faziletleri hakkında Kur’an-ı Kerim’in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Hadisu’l Kur’an C)Fedailü’l Kur’an D)Fedailü’l Hadis

28-Hz.Peygamber “Kuran yedi harf üzere indi binaenaleyh onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyunuz” buyurması hangi anlamda değerlendirilmiştir?
A)Seb’a tariki B)Lehçe C)Kabile D)Arza

29-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:176

30-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın anlaşılması ve tefsir edilmesinde gerekli olan ve tefsir usulünün temel meseleleri arasında yer alan ilimlerden biri değildir?
A)Resmü’l Mushaf B)Kıraatü’l Kur’an C)Esbâb-ı Nüzûl D)Sebeb-i Vürûd
31-Aşağıdakilerden hangisi Kur’andaki belağat ilmi değildir?
A)Tenasub B)Meani C)Bedii D)Beyan

32-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ı anlamada nakli ilimlerden değildir?
A)Siyer B)Tarih C)Edebiyat D)Hadis

33-Kur’an ı anlamada bir ilim dalı olan kelimenin, istenilen manaya göre biçim değiştirmesine ne ad verilir?
A)İştikak B)Sarf C)Nahiv D)Terviye

34-Kur’an ın anlam boyutunu öne alarak kelimenin kökünden alıp zaman içindeki evrilmesi gibi çalışmalara ne ad verilir?
A)Tarihsellik B)Arük C)Diyaliktik D)Semantik

35-Kur’anın anlaşılmasında çağdaş bir yöntem olan İşaret sistemini ön plana çıkaran ilim dalına ne ad verlir?
A)Antropoloji B)Sistematik C)Semiyotik D)Sembolik

36- Kur’an ın içine indiği kültürü, toplumu ve tarihsel şartları çözümlemeyi ve anlamayı ifade eden bilimsel yaklaşıma ne ad verilir?
A)Tarihcilik B)Arkeoloji C)Antropoloji D)Nakilcilik

37- Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için o dönemin “insan eylemlerinin, sözlerinin, insanın yarattığı ürünlerin ve kurumların anlamını kavrama; anlama ve yorumlama sanatına” ne ad verilir?
A)Empati B)Farkındalık C)Pragmatik D)Hermeneutik

38-Elif,Lam,Ra ile başlayan surelere ne ad verilir?
A)Ra-i Mukattaa B)Ra-i Suver C)Ra-i Ayat D)Zevatu’r Ra

39-Mübhem-Müfesser kavramında asıl Müfesser kimdir?
A)Akıl B)Hz Peygamber C)Sahabe D)Müfessirler

40-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

41-Kur’an da konulduğu ve tahsis edildiği manada kullanılan lafızlara ne ad verilir?
A)Hakikat B)Muhkem C)Meal D)Mübeyyen

42-Ayetlerin lafzından anlaşılamayan tevil gerektiren naslara ne ad verilir?
A)Mücmel B)Batın C)Mübhem D)Müteşabih

43-Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne denir A)Mübhem B)Batın C)Mücmel D)Hass

44-Kur’an ayetleri açıklanırken aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilmez?
A)Tenkit-Terdid B)Hafi-Celi C)Mücmel-Mübeyyen D)Hakikat-Mecaz

45-Bir ayetin bir surede birden fazla tekrarlanmasına ne ad verilir?
A)Terdit B)Hadari C)Tenkid D)Teşbih

46-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
A)Te’vil ayetin muhtemel manalarından birine hamletmek demektir
B)Te’vil Tefsir den daha geneldir
C)Tefsirin sahası daha çok rivayet üzerinedir
D)Te’vilin sahası dirayet üzerinedir

47-Siyak-Sibak ne demektir?
A)Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü B)Surelerin nuzul süresi
C)Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı D)Hadislerin Kur’anla uyumu

48-Tek vaz ile bir tek manayı ifade etmek üzere konulmuş bulunan ve muayyen bir miktarla sınırlı olmaksızın bu mananın kendisinde gerçekleştirdiği bütün fertleri kapsayan lafızlara ne ad verilir?
A)Husus B)Umum C)İcmal D)Evrensel

49-Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimelerde içermektedir.Bu bakımdan tefsir alanında Kuranda ki bu tür kelimelerin açıklamasını konu edinen bir ilim doğmuştur bu ilme ne ad verilir?
A)Edebiyat B)Müşkili’l Kur’an C)Mübhemetü’l Kur’an D)Garibü’l Kur’an

50-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın i’caz özelliklerinden değildir?
A)Nazım ve telif yönünden icazı B)Dil ve üslub yönünden icazı.
C)Gaybi haberler içermesi. D)Uyarı yönlü olması

51-Aşağıdakilerden hangisi aksamu’l Kur’an la alakalı doğru değildir?
A)Kuranda aksmu’l Kur’an ayetlerinin çoğu Mekke döneminde inmiştir
B)Kurandaki aksamul Kuran yeminleri konu edinen ilme denilir.
C)Arapların sosyal hayatlarında yeminin çok büyük rolü olması Kur’an a yansımıştır.
D)Aksamu’l Kur’an tehaddilik içeren ayetlerdedir.

52-Aşağıdakilerin hangisi Müşkilü’l Kur’an ın konusu değildir?
A)Kur’anda bir kelimenin çok manada kullanılması
B)Kur’an da bir olayın farklı biçimlerde ve şekillerde anlatılması
C)Kur’an da bir konunun farklı biçimlerde yer alması
D)Hakikat ve mecaz yönünden ihtilaf

53-62-Huruf-u Mukatta a hangi anlama gelmez?
A) Huruf-u Mukatta a Mekki surelere delalet ader
B) Huruf-u Mukatta a surelerin isimlerine delalet eder
C) Huruf-u Mukatta a duyanların ilgisini ve dikkatini çekmeye delalet ader
D) Huruf-u Mukatta a Allah’ın buna yemin ettiğine delalet eder

54- O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.(Ra’d 17) ayetinde anlatılan Kur’an ilmi hangisidir?
A)Münasebetü’l Kur’an B)Emselü’l Kur’an C)Teşbih D)Mecaz

55-Manası kolaylıkla anlaşılabilen herhangi bir yoruma ihtiyaç duyulmayan ve tek anlamı olan ayetlere ne ad verilir?
A)Mübeyyen B)Sarih C)Celi D)Muhkem

56-Kur’an da mecazın teşbihle karışmasından meydana gelen edebi sanata ne ad verilir?
A)İtnab B)Kinaye C)İ’caz D)İstihare

57-Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması B)Nüshalarının çoğaltılmış olması
C)Mushaf haline getirilmiş olması D)İndiği kavmin diliyle gelmiş olması

58-Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A)Abdullah b. Abbas B)Ubeyy b. Ka’b C)İbn Mes’ûd D)Zeyd b. Sabit

59-Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
A)Saîd b. Cübeyr B)Ubeyy b. Ka’b C)İkrime D)Abdullah b. Abbas

60-Aşağıdakilerden hangisi Tabiun dönemi müfessirlerden değildir?
A)İkrime B)Said b. Cübeyr C)Taberi D)Katade

61-Aşağıdakilerden hangisi Mekke ekolü müfessirlerinden değildir?
A) İkrime B)Katade C)Atâ b. Ebî Rabah D)Tavus b. Keysan

62-Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
A)Ashabı Tubba B)Ashabı Eyke C)Ashabı Resse D)Ashabı Karye

63-Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taif hadisesi B)İfk hadisesi C)Bey’at hadisesi D)Garanik hadisesi

64-Şeri bir hükmün daha sonra gelen şeri bir hükümle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
A)Nasih B)Mensuh C)Nesh D)Tahsis

65-Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i nüzulün nedeni değildir?
A)Şehir B)Kişi C)Olay D)Soru

66-Kur’an da genel bir hükmün bazı fertlere hasredilmesine ne ad verilir?
A)Tahsis B)Beda C)Mübeyyen D)Müfessir

67-Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
A)Lafzının az manasının zengin olması. B) Hem icmali hem de beyâni olması.
C)Hitabın avam ve havassa yönelik olması D)Tarihselliği öne alması

68-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlatım biçimlerinden değildir?
A)Akla hitap etmesi B)Geçmişlerden örneklemesi
C)Edebi ve seci vurgusu D)Kinevi bir dil kullanması

69-Kur’an hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A)Kur’an-ı Kerim’de ayetler muhkem ve müteşabihtir.
B)Müteşabih ifadeler hakikatini bileceğimiz durumları anlatmaktadır.
C)Kur’an herkesin okuduğunda anlayabileceği bir kitaptır
D)Kur’an Nass lara göre değil akla göre keninin anlaşılmasını öğütler

70-Kur’an’a göre bireyin kötü ve olumsuz yaşantı şeklini daha güzel ve olumlu bir halle değiştirmesi, aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmaktadır?
A)Pişmanlık B)Farkındalık C)Tövbe D)Özveri

71-Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
A)Sorumluluk alanı B)Yapılan iş karşılıksız kalmaz
C)İman esasları D)Dua şekilleri

72-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Yemen Ekolü

73-Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
B)Tefsrü’l Kur’ani’l Azim: Süfyan Es Sevri
C)Camiu’l Beyan an Tefsirü’l Kur’an Taberi
D)Tevilatü’l Kur’an Maturidi

74-Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
A)Hidayeti B)Mezhebi C)İctimai D)Lugavi

75-Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
A)Kur’ân’daki kapalılıkları açıklama ihtiyacı B)Kur’andaki ahlak ilkelerini ortaya çıkarmak
C)Kur’an daki müşkilleri açıklamak. D)Kur’an daki mübhemleri çözmek

76-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
A)Tefsiru Ebi’l- Leys. B)Ed-Dürrü’l- Mensur fi’t-Tefsir bi’l- Me’sûr
C)Meâlimu’t- Tenzil. D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l

77-Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
A)Konulu Tefsir B)İcmâlî Tefsir C)Mukâren Tefsir D)Tahlîlî Tefsir

78-Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
A)Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B)Rûhu’l-me’âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm Âlûsî
C)El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân Begavi
D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi

79-İmam-ı Maturidinin yazdığı tefsirin adı nedir?
A) Kitâbu’l- Muhtezen B) Tenzîhu’l-Kur’ânAni’l-Matâ’in
C) Te’vilâtu’l- Kur’ân D) Müteşâbihu’l-Kur’ân”ve”elMuhît

80-Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
A)Edebi B)Lügavi C)İctimai D)İşari

81-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’ân’da, insanın sorumluluk üstlenecek niteliklere sahip olarak
yaratıldığını göstermek üzere kullanılmıştır?
A)Ulû’l-Emr B)Halîfe C)Biat D)Emânet

82-Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
A)Akıl, vahiy gibi bir bilgi kaynağıdır.
B)Akıl hidayet-i amme; vahiy ise hidayeti hasse’dir.
C)Sorumluluk, ilkesel olarak akla, fiilî olarak şeriata dayanır.
D)Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer
83-Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
A)Allah’ın bal arısıyla olan ilişkisi B)Allah’ın meleklerle olan iletişimi
C)Şeytanların birbiriyle olan fısıldaşmaları D)Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi

84-Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
A)Tencimü’l Kur’an B)Garibu’l Kuran
C)Tertibu’l Suver D)Tenasubu’l Ayat

85-Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
A)Nasr B)İhlas C)Felag D)Nas

86-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel

87-Kur’an ayet ve surelerinin Nebevi bilgiye dayalı sıralanmasına ne ad verilir?
A)Tahkikilik B)Nuzililik C)Tevkifilik D)Tedricilik

88-Aşağıdakilerden hangisi Rivayet tefsir özelliklerinden değildir?
A)Sahabe rivayetleri önceliklidir B)Te’vil ön plana çıkar
C)Mütaşabihlere açıklık getirilmemiştir D)Hadisler ön plandadır

89-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsirinde bilinmesi gerekmez?
A)Kur’anın indiği dönemin kültürünü bilmek B)Kur’anı anlamada subjektif olmak
C)Vücuh ve nezair bilgisine sahip olmak D)Ulumu’l kur’an bilgisini bilmek

90-Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş amaçlarından değildir?
A)İnsanlara tarih bilgisi vermek B)İnsanları Allah’a ibadete davet etmek
C)Allah ile kullar arasındaki aracıları kaldırmak D)Cenneti kazanacak yolu göstermek

91-Kur’an-ın ahkâma dair konuların, Kur’an’ın indiği dönemin ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki görüşler hangi yaklaşımın ürünüdür?
A)Rivayetçi B)Tarihselci C)Sufi D)Selefici

92-Kur’ân – akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’ân insanın çalısmasının karşılığını alacağını öğütler
B)Kur’ân insanların atalarına körü körüne uymamalarını ister
C)Kur’ân insanların birbirlerini tecessüs etmelerini ister
D)Kur’ân insanın yapıtığının yanına kar kalmayacağını söyler

93-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel ilkelerden biri değildir?
A)Yapmadığı şeyi söylememek B)Yardımdımlaşmak
C)Eli sık olmak D)Bencil olmamak

94-Allah’ın sıfatlarının mahiyeti Kur’an hakkında aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
A)Garibu’l Kur’an B)Huluku’l Kur’an C)Mübhematü’l-Kur’an D)Sahibu’l Kur’an

95-Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
A)Hz. Peygamberin sözleri B)Sebeb-i Nüzul C)Nâsih-Mensûh D)İ’rabu’l-Kur’ân

96-Kelimelerin zaman içerisinde geçirdiği anlam değişiklikleri, daralmaları ve genişlemeleri Tefsir’in yararlandığı hangi çağdaş bilim tarafından incelenmektedir?
A)Semiyotik B)Art-Zamanlı Semantik C)Eş-Zamanlı Semantik D)Antropoloji

97-Kur’ân surelerinin Mekkî ve Medenî oluşunu belirlemede meşhur olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekan B) Muhataplar C) Konular D) Hicret

98-Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
A) Siyer B) Nahiv C) Belagat D) İştikak

99-Kur’ân ilimleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’ân üslubunun özelliklerinden biri tekrarların olmasıdır.
B) Kur’ân lafızları açıklık ve kapalılık bakımından farklı isimlere sahiptir.
C) Kur’ân ayetleri arasında ihtilaf ve tenakuz gibi görünen hususlar müşkilu’l‐Kur’ân’ın konusudur.
D) Kur’ân’da yabancı kelime bulunmadığı konusunda alimler arasında ittifak söz konusudur.

100- Tefsir ilmiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tefsirin verdiği bilgiler doğrudan hayata aktarılmaz.
B) Tefsirin kaynakları ve yöntemi müfessirin öznelliğini sınırlar.
C) Tefsir, Kur’ân yorumunun son noktasıdır.
D) Tefsirin temel yöntemi dil ve tarih bilgisine dayanmaktadır.
Cevap Anahtarı:(Pozantı İlçe Müftülüğü)
1-B 11-A 21-D 31-A 41-A 51-D 61-B 71-C 81-B 91-B
2-A 12-B 22-B 32-C 42-B 52-A 62-D 72-D 82-D 92-C
3-C 13-D 23-A 33-B 43-C 53-A 63-B 73-A 83-D 93-C
4-D 14-A 24-B 34-D 44-A 54-B 64-C 74-A 84-C 94-B
5-B 15-B 25-D 35-C 45-A 55-D 65-A 75-B 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-C 46-B 56-D 66-A 76-D 86-A 96-B
7-B 17-C 27-C 37-D 47-A 57-A 67-D 77-A 87-C 97-D
8-D 18-C 28-B 38-D 48-B 58-A 68-D 78-C 88-B 98-A
9-B 19-B 29-D 39-B 49-C 59-B 69-A 79-C 89-B 99-D
10-B 20-D 30-D 40-D 50-D 60-C 70-C 80-C 90-A 100-C

YETERLİLİK İTİKAT BİLGİSİ TEST

YETERLİLİK İTİKAT BİLGİSİ TEST

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

7- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

8-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

9-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

10- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

11-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü’1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü’1-celâli ve’1-ikrâm

12-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

13- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

14- Yüce Allah’ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

15- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

16-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

17-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

18-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

19-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

20-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail’in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

21-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

22-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

23-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu’1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü’1-melâike

24-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü’l-hasre C)Yevmü’t-telâk D)Yevmü’l-hisâb

25-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

26-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

27- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C)Zebani D)Melaike-i Mukarrebun

28-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

29-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

30-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

31-Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
A)Dilediğine fayda veren B)Noksanlıklardan yüce
C)Gözeten D)Öldürüp yeniden dirilten

32-Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
A)İman,Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez
B)İman hükümleri bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmez
C)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de açıktır.
D)İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.

33-Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
A)Adiyet B)Karia C)Ğaşiye D)Hakka

34-Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
A)Leza B)Mukame C)Me’va D)Makamul Emin

35-Alemin var olması için bir sebebe ihti¬yaç olduğu delili hangisidir?
A)Hudus B)İbda C)İmkan D)Temanu

36-Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
A)Vasi B)Muhit C)Muiz D)Bari

37-Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
A)Tahkiki iman B)Tafsili iman C)İcmali iman D)Taklidi iman

38-Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yevmü’l-hisâb B)Yevmü’t-telâk C)Yevmü’l-hasre D)Yevmü’l menar

39-Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
A)Mübelliğ B)Münezzir C)Mübeşşir D)Muvassıt

40-Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
A)Cinlerin bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kâfirdir
B)Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur
C)Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar
D)Cinler topluca yaşarlar.

41-Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
A)Reddetmek B)Yapmamak C)Beğenmemek D)Önemsememek

42-Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
A)Mani B)Bedi C)Batın D)Macit

43-Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
A)Azm-i Musamman B)İhtiyar C)Kasıt D)Halk

44-‘Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-Şeriat B)Yazılı şey-Kitap C)Talim öğretici D)Hiçbiri

45-Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
A)Rızık vermek B)Ezeli Olmak C)Diriltmek-öldürmek D)Nimet vermek

46-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A)Nefsi sıfatlar B)Kadim sıfatlar C)Subuti sıfatlar D)Selbî sıfatlar

47-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
A)Çeşitli topluluklar halinde yaşarlar? B)İnsanlar gibi yerler içerler
C)İnanan ve inanmayanları vardır D)Ömürleri insanlardan kısadır

48-“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
A)Müşrik B)Münafık C)Fasık D)Kafir

49-İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
A)Tekvin B)İrade C)Kelam D)İlim

50-Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
A)İslâm akaidini oluşturan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadır hem de apaçıktır.
B)İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur’ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir
C)Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
D)Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez.

51-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzemez.
B)Allah’ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah’a verilemez.

52-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

53-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz’î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah’tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

54-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

55- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

56-”Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder” (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
A)Kelam B)Teşrii irade C)Haberi D)Beyani

57-Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
A)Uyku halinde gelen vahy B)Uyanık iken gelen vahy
C)Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy D)Cebrail’in aslî şekliyle getirdiği vahiydir

58-“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
A)Yemü’l Hisab B)Yevmü’l Kıyame C)Yevmü’d Dar D)Yevmü’l Hasre

59-”Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir” (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
A)Adalet-Kaza B)İrade-Kader C)İyilik-Mükafat D)Say-Ceza

60-Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
A)Burhan-Tecrübi B)Burhan-ı Mahlut C)Burhan-ı Vicdani D)Burhan-ı Nazari

61-“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?
A)Kudret B)Selbi sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Subuti sıfatlar

62-Kişi¬nin kendi irade ve ifadesiyle İslâm’dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Mürted D)Kafir

63-Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
A)İman;iman esaslarına inandığını ikrar etmektir.
B)İman;inanaların yanında yer almaktır.
C)İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
D)İman;Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu kabuldür.

64-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
A)Tevekkül; müslümanların kadere olan inançlarının tabii bir sonucudur.
B)Te¬vekkül; eden kimse Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuştur.
C)Tevekkül; çalışmayı ve gayreti emreder.
D)Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.

65-Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
A)Hayat B)İlim C)Kudret D)İrade

66-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
A)Mürted B)İrtidad C)Tekfir D)Küfür

67-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
A)Kadere iman B)Meleklere iman C)Ahiret gününe iman D)Peygamberlere iman

68-Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
A)Fıtrat delili B)Hudüs delili C)İmkân delili D)Hepsi

69-Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir?
A)Muhit B)Müheymin C)Şekür D)Vasi

70-Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
A)Muğni B)Mani C)Nafi D)Muksit

71-Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir?
A)Musa (a.s) B)İsa (a.s) C)Nuh (a.s) D)Süleyman (a.s)

72-Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
A)Ayet B)Güç C)Beyyine D)Burhan

73-Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

74-Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
A)İstidrac B)Meunet C)Mucize D)İrhas

75-Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir?
A)İhanet B)İstidrac C)Meunet D)İrhas

76-Hz. Peygamberin yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
A)Ahkamı İlahiyye B)Zarurat-ı Diniyye C)Şeriat D)Ahkam-ı Şeriyye

77-Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
A)Küfrün daha genel, şirk ise daha özeldir.
B)Her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir
C)Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
D)Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik de¬ğildir

78-“Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İslam B)İhlas C)İtikat D)Samimiyet

79-Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
A) İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
B) İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göstermez.
C) İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artar ve eksilir.
D) Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlü değildir.

80-Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
A)Tafsili İman B)Taklidi İman C)İcmali İman D)Tahkiki İman

81-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli se¬beplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günah¬lardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
A)Fasık B)Facir D)Kafir D)Mü’min

82-Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
A) Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ’dır.
B) Herkes kendi rızkını yiyemez
C) Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır
D) Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ’dır.

83-Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
A)İnsanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlar
B) Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut¬luluk içinde, yaşamaktır.
C)İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
D) Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla belirlemiştir.

84-Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
A)Hayır ve şerrin Al¬lah’tan olduğuna inanmak
B)Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
C)İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile kazanır
D)Allah’ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur

85-Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
A)İlim-İrade B)İlim-Kudret C)İlim-Tekvin D)İrade-Tekvin

86-“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
A)İmtihan B)Niçin yaratıldığını C)Mükerremliğini D)Sorumluluğunu

87-“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
A)Aklına B)Ruhuna C)Zekasına D)Fıtratına

88- Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
A)Makamü’l-emin B)Darü’l mukame C)Makamı Mahmud D)Darü’s-selam

89-Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
A)Cehennem derin kuyu B)Cennet:Huzur yurdu
C) Rü’yetullah:Allah’ın Âhirette Görülmesi D)Nefha-i sâik:ölüm üfürüşü

90-Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
A)Yer çöküntüsü B)Ateş çıkması C)Eşratu’s-saat D)Dabbet’l arz

91-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kıyamet:Saat B)Mahşer:Arasat C)Küfür:Şirk D)Akaidin

92-Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
A)İtikat B)İbadet C)Muamelat D)Ukubat

93-Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
A)Örf B)Vahiy C)Akıl D)Sünnet

94-Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
A)Şia B)Mutezile C)Ehli sünnet D)Hariciye

95-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
A)Selbi sıfatları B)Tekvini sıfatları C)Haberi sıfatları D)Teşrii sıfatları

96-Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
A)Zatı B)Subuti C)Selbi D)Haberi

97-”Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol” dememizdir. Hemen oluverir” (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
A)Külli İrade B)Cüz’i İrade C)Tekvini İrade D)Teşrii İrade

98-Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
A)Hudus B)Fena C)Kadim D)Müşemahat

99-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâbız D) Hâlik

100- Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ulaştırma, iletme B)Gizlice anlatma
C)Haber verme, bildirme D)İşaret etme, imada bulunma

1-C 11-C 21-C 31-A 41-B 51-D 61-B 71-D 81-C 91-D
2-B 12-A 22-C 32-D 42-C 52-A 62-B 72-B 82-B 92-A
3-C 13-B 23-C 33-A 43-D 53-A 63-C 73-D 83-C 93-A
4-D 14-A 24-A 34-A 44-B 54-C 64-D 74-B 84-B 94-C
5-C 15-C 25-D 35-C 45-B 55-C 65-A 75-A 85-A 95-C
6-A 16-C 26-A 36-B 46-D 56-B 66-B 76-B 86-C 96-B
7-C 17-B 27-B 37-C 47-D 57-C 67-A 77-C 87-D 97-C
8-B 18-A 28-C 38-D 48-B 58-D 68-D 78-A 88-C 98-C
9-D 19-A 29-D 39-D 49-C 59-B 69-C 79-A 89-B 99-A
10-D 20-B 30-B 40-D 50-C 60-D 70-A 80-D 90-C 100-D